Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Goddess Lalitha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ലലിതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ ॥

॥ ശ്രീരസ്തു ॥

॥ അഥ ശ്രീലലിതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ഓം-ഐം-ഹ്രീം-ശ്രീം ।

രജതാചലശൃംഗാഗ്രമധ്യസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ഹിമാചലമഹാവംശപാവനായൈ നമോ നമഃ ।
ശംകരാര്‍ധാംഗസൌംദര്യശരീരായൈ നമോ നമഃ ।
ലസന്‍മരകതസ്വച്ഛവിഗ്രഹായൈ നമോ നമഃ ।
മഹാതിശയസൌംദര്യലാവണ്യായൈ നമോ നമഃ ।
ശശാംകശേഖരപ്രാണവല്ലഭായൈ നമോ നമഃ ।
സദാപംചദശാത്മൈക്യസ്വരൂപായൈ നമോ നമഃ ।
വജ്രമാണിക്യകടകകിരീടായൈ നമോ നമഃ ।
കസ്തൂരീതിലകോല്ലാസനിടിലായൈ നമോ നമഃ ।
ഭസ്മരേഖാംകിതലസന്‍മസ്തകായൈ നമോ നമഃ । 10 ।

വികചാംഭോരുഹദലലോചനായൈ നമോ നമഃ ।
ശരച്ചാമ്പേയപുഷ്പാഭനാസികായൈ നമോ നമഃ ।
ലസത്കാംചനതാടംകയുഗലായൈ നമോ നമഃ ।
മണിദര്‍പണസംകാശകപോലായൈ നമോ നമഃ ।
താംബൂലപൂരിതസ്മേരവദനായൈ നമോ നമഃ ।
സുപക്വദാഡിമീബീജരദനായൈ നമോ നമഃ ।
കംബുപൂഗസമച്ഛായകംധരായൈ നമോ നമഃ ।
സ്ഥൂലമുക്താഫലോദാരസുഹാരായൈ നമോ നമഃ ।
ഗിരീശബദ്ധമാംഗല്യമംഗലായൈ നമോ നമഃ ।
പദ്മപാശാംകുശലസത്കരാബ്ജായൈ നമോ നമഃ । 20 ।

പദ്മകൈരവമംദാരസുമാലിന്യൈ നമോ നമഃ ।
സുവര്‍ണകുംഭയുഗ്മാഭസുകുചായൈ നമോ നമഃ ।
രമണീയചതുര്‍ബാഹുസംയുക്തായൈ നമോ നമഃ ।
കനകാംഗദകേയൂരഭൂഷിതായൈ നമോ നമഃ ।
ബൃഹത്സൌവര്‍ണസൌംദര്യവസനായൈ നമോ നമഃ ।
ബൃഹന്നിതംബവിലസജ്ജഘനായൈ നമോ നമഃ ।
സൌഭാഗ്യജാതശൃംഗാരമധ്യമായൈ നമോ നമഃ ।
ദിവ്യഭൂഷണസംദോഹരംജിതായൈ നമോ നമഃ ।
പാരിജാതഗുണാധിക്യപദാബ്ജായൈ നമോ നമഃ ।
സുപദ്മരാഗസംകാശചരണായൈ നമോ നമഃ । 30 ।

കാമകോടിമഹാപദ്മപീഠസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ശ്രീകംഠനേത്രകുമുദചംദ്രികായൈ നമോ നമഃ ।
സംചാരമരരമാവാണീവീജിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഭക്തരക്ഷണദാക്ഷിണ്യകടാക്ഷായൈ നമോ നമഃ ।
ഭൂതേശാലിംഗനോദ്ഭൂതപുലകാംഗ്യൈ നമോ നമഃ ।
അനംഗജനകാപാംഗവീക്ഷണായൈ നമോ നമഃ ।
ബ്രഹ്മോപേംദ്രശിരോരത്നരംജിതായൈ നമോ നമഃ ।
ശചീമുഖ്യാമരവധൂസേവിതായൈ നമോ നമഃ ।
ലീലാകല്‍പിതബ്രഹ്മാംഡമംഡലായൈ നമോ നമഃ ।
അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതായൈ നമോ നമഃ । 40 ।

ഏകാതപത്രസാംരാജ്യദായികായൈ നമോ നമഃ ।
സനകാദിസമാരാധ്യപാദുകായൈ നമോ നമഃ ।
ദേവര്‍ഷിഭിസ്സ്തൂയമാനവൈഭവായൈ നമോ നമഃ ।
കലശോദ്ഭവദുര്‍വാസഃപൂജിതായൈ നമോ നമഃ ।
മത്തേഭവക്ത്രഷഡ്വക്ത്രവത്സലായൈ നമോ നമഃ ।
ചക്രരാജമഹായംത്രമധ്യവര്‍തിന്യൈ നമോ നമഃ ।
ചിദഗ്നികുംഡസംഭൂതസുദേഹായൈ നമോ നമഃ ।
ശശാംകഖംഡസംയുക്തമകുടായൈ നമോ നമഃ ।
മത്തഹംസവധൂമംദഗമനായൈ നമോ നമഃ ।
വംദാരുജനസംദോഹവംദിതായൈ നമോ നമഃ । 50 ।

അംതര്‍മുഖജനാനംദഫലദായൈ നമോ നമഃ ।
പതിവ്രതാംഗനാഭീഷ്ടഫലദായൈ നമോ നമഃ ।
അവ്യാജകരുണാപൂരപൂരിതായൈ നമോ നമഃ ।
നിതാംതസച്ചിദാനംദസംയുക്തായൈ നമോ നമഃ ।
സഹസ്രസൂര്യസംയുക്തപ്രകാശായൈ നമോ നമഃ ।
രത്നചിംതാമണിഗൃഹമധ്യസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ഹാനിവൃദ്ധിഗുണാധിക്യരഹിതായൈ നമോ നമഃ ।
മഹാപദ്മാടവീമധ്യനിവാസായൈ നമോ നമഃ ।
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തീനാം സാക്ഷിഭൂത്യൈ നമോ നമഃ ।
മഹാപാപൌഘപാപാനാം വിനാശിന്യൈ നമോ നമഃ । 60 ।

ദുഷ്ടഭീതിമഹാഭീതിഭംജനായൈ നമോ നമഃ ।
സമസ്തദേവദനുജപ്രേരകായൈ നമോ നമഃ ।
സമസ്തഹൃദയാംഭൂജനിലയായൈ നമോ നമഃ ।
അനാഹതമഹാപദ്മമംദിരായൈ നമോ നമഃ ।
സഹസ്രാരസരോജാതവാസിതായൈ നമോ നമഃ ।
പുനരാവൃത്തിരഹിതപുരസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
വാണീഗായത്രീസാവിത്രീസന്നുതായൈ നമോ നമഃ ।
രമാഭൂമിസുതാരാധ്യപദാബ്ജായൈ നമോ നമഃ ।
ലോപാമുദ്രാര്‍ചിതശ്രീമച്ചരണായൈ നമോ നമഃ ।
സഹസ്രരതിസൌംദര്യശരീരായൈ നമോ നമഃ । 70 ।

ഭാവനാമാത്രസംതുഷ്ടഹൃദയായൈ നമോ നമഃ ।
സത്യസമ്പൂര്‍ണവിജ്ഞാനസിദ്ധിദായൈ നമോ നമഃ ।
ശ്രീലോചനകൃതോല്ലാസഫലദായൈ നമോ നമഃ ।
ശ്രീസുധാബ്ധിമണിദ്വീപമധ്യഗായൈ നമോ നമഃ ।
ദക്ഷാധ്വരവിനിര്‍ഭേദസാധനായൈ നമോ നമഃ ।
ശ്രീനാഥസോദരീഭൂതശോഭിതായൈ നമോ നമഃ ।
ചംദ്രശേഖരഭക്താര്‍തിഭംജനായൈ നമോ നമഃ ।
സര്‍വോപാധിവിനിര്‍മുക്തചൈതന്യായൈ നമോ നമഃ ।
നാമപാരയണാഭീഷ്ടഫലദായൈ നമോ നമഃ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിതിരോധാനസംകല്‍പായൈ നമോ നമഃ । 80 ।

ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീമംത്രമധ്യഗായൈ നമോ നമഃ ।
അനാദ്യംതസ്വയംഭൂതദിവ്യമൂര്‍ത്യൈ നമോ നമഃ ।
ഭക്തഹംസപരിമുഖ്യവിയോഗായൈ നമോ നമഃ ।
മാതൃമംഡലസംയുക്തലലിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഭംഡദൈത്യമഹാസത്ത്വനാശനായൈ നമോ നമഃ ।
ക്രൂരഭംഡശിരച്ഛേദനിപുണായൈ നമോ നമഃ ।
ധാത്രച്യുതസുരാധീശസുഖദായൈ നമോ നമഃ ।
ചംഡമുംഡനിശുംഭാദിഖംഡനായൈ നമോ നമഃ ।
രക്താക്ഷരക്തജിഹ്വാദിശിക്ഷണായൈ നമോ നമഃ ।
മഹിഷാസുരദോര്‍വീര്യനിഗ്രഹായൈ നമോ നമഃ । 90 ।

അഭ്രകേശമഹോത്സാഹകാരണായൈ നമോ നമഃ ।
മഹേശയുക്തനടനതത്പരായൈ നമോ നമഃ ।
നിജഭര്‍തൃമുഖാംഭോജചിംതനായൈ നമോ നമഃ ।
വൃഷഭധ്വജവിജ്ഞാനഭാവനായൈ നമോ നമഃ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാരോഗഭംജനായൈ നമോ നമഃ ।
വിധേയമുക്തവിജ്ഞനസിദ്ധിദായൈ നമോ നമഃ ।
കാമക്രോധാദിഷഡ്വര്‍ഗനാശനായൈ നമോ നമഃ ।
രാജരാജാര്‍ചിതപദസരോജായൈ നമോ നമഃ ।
സര്‍വവേദാംതസംസിദ്ധസുതത്വായൈ നമോ നമഃ । 100 ।

ശ്രീവീരഭക്തവിജ്ഞാനവിധാനായൈ നമോ നമഃ ।
അശേഷദുഷ്ടദനുജസൂദനായൈ നമോ നമഃ ।
സാക്ഷാച്ഛ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിമനോജ്ഞായൈ നമോ നമഃ ।
ഹയമേധാഗ്രസമ്പൂജ്യമഹിമായൈ നമോ നമഃ ।
ദക്ഷപ്രജാപതിസുതവേഷാഢ്യായൈ നമോ നമഃ ।
സുമബാണേക്ഷുകോദംഡമംഡിതായൈ നമോ നമഃ ।
നിത്യയൌവനമാംഗല്യമംഗലായൈ നമോ നമഃ ।
മഹാദേവസമായുക്തശരീരായൈ നമോ നമഃ ।
മഹാദേവരതൌത്സുക്യമഹാദേവ്യൈ നമോ നമഃ ।

॥ ശ്രീലലിതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top