Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Goddess Lalitha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ-ಐಂ-ಹ್ರೀಂ-ಶ್ರೀಂ ।

ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಓಂ-ಐಂ-ಹ್ರೀಂ-ಶ್ರೀಂ |

ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹಿಮಾಚಲಮಹಾವಂಶಪಾವನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಲಸನ್ಮರಕತಸ್ವಚ್ಛವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಮಹಾತಿಶಯಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಸದಾಪಂಚದಶಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಕಟಕಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಲ್ಲಾಸನಿಟಿಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭಸ್ಮರೇಖಾಂಕಿತಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ವಿಕಚಾಂಭೋರುಹದಳಲೋಚನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶರಚ್ಚಾಂಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ಲಸತ್ಕಾಂಚನತಾಟಂಕಯುಗಳಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಣಿದರ್ಪಣಸಂಕಾಶಕಪೋಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಸ್ಮೇರವದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಪಕ್ವದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ಕಂಬುಪೂಗಸಮಚ್ಛಾಯಕಂಧರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸ್ಥೂಲಮುಕ್ತಾಫಲೋದಾರಸುಹಾರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಗಿರೀಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಪದ್ಮಕೈರವಮಂದಾರಸುಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುವರ್ಣಕುಂಭಯುಗ್ಮಾಭಸುಕುಚಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ರಮಣೀಯಚತುರ್ಬಾಹುಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಬೃಹತ್ಸೌವರ್ಣಸೌಂದರ್ಯವಸನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಬೃಹನ್ನಿತಂಬವಿಲಸಜ್ಜಘನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಜಾತಶೃಂಗಾರಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಿವ್ಯಭೂಷಣಸಂದೋಹರಂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾಧಿಕ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಪದ್ಮರಾಗಸಂಕಾಶಚರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾಪದ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠನೇತ್ರಕುಮುದಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀವೀಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಭೂತೇಶಾಲಿಂಗನೋದ್ಭೂತಪುಲಕಾಂಗ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅನಂಗಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಶಿರೋರತ್ನರಂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಚೀಮುಖ್ಯಾಮರವಧೂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೧ ||

ದೇವರ್ಷಿಭಿಸ್ಸ್ತೂಯಮಾನವೈಭವಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಲಶೋದ್ಭವದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೨ ||

ಮತ್ತೇಭವಕ್ತ್ರಷಡ್ವಕ್ತ್ರವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಕ್ರರಾಜಮಹಾಯಂತ್ರಮಧ್ಯವರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೩ ||

ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಸುದೇಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಶಾಂಕಖಂಡಸಂಯುಕ್ತಮಕುಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೪ ||

ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಂದಾರುಜನಸಂದೋಹವಂದಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೫ ||

ಅಂತರ್ಮುಖಜನಾನಂದಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪತಿವ್ರತಾಂಗನಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೬ ||

ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಪೂರಪೂರಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಿರಂಜನಚಿದಾನಂದಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೭ ||

ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ರತ್ನಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೮ ||

ಹಾನಿವೃದ್ಧಿಗುಣಾಧಿಕ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯನಿವಾಸಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೯ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತೀನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಾಪಾಪೌಘಪಾಪಾನಾಂ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೦ ||

ದುಷ್ಟಭೀತಿಮಹಾಭೀತಿಭಂಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಮಸ್ತದೇವದನುಜಪ್ರೇರಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೧ ||

ಸಮಸ್ತಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅನಾಹತಮಹಾಪದ್ಮಮಂದಿರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೨ ||

ಸಹಸ್ರಾರಸರೋಜಾತವಾಸಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತಪುರಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೩ ||

ವಾಣೀಗಾಯತ್ರೀಸಾವಿತ್ರೀಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನೀಲಾರಮಾಭೂಸಂಪೂಜ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೪ ||

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರರತಿಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೫ ||

ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನತಸಂಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೬ ||

ತ್ರಿಲೋಚನಕೃತೋಲ್ಲಾಸಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಸುಧಾಬ್ಧಿಮಣಿದ್ವೀಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೭ ||

ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಿರ್ಭೇದಸಾಧನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರೀನಾಥಸೋದರೀಭೂತಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೮ ||

ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೯ ||

ನಾಮಪಾರಯಣಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿತಿರೋಧಾನಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅನಾದ್ಯಂತಸ್ವಯಂಭೂತದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೧ ||

ಭಕ್ತಹಂಸಪರೀಮುಖ್ಯವಿಯೋಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಾತೃಮಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೨ ||

ಭಂಡದೈತ್ಯಮಹಾಸತ್ತ್ವನಾಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕ್ರೂರಭಂಡಶಿರಚ್ಛೇದನಿಪುಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೩ ||

ಧಾತ್ರಚ್ಯುತಸುರಾಧೀಶಸುಖದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂಡಮುಂಡನಿಶುಂಭಾದಿಖಂಡನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೪ ||

ರಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ತಜಿಹ್ವಾದಿಶಿಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಿಷಾಸುರದೋರ್ವೀರ್ಯನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೫ ||

ಅಭ್ರಕೇಶಮಹೋತ್ಸಾಹಕಾರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹೇಶಯುಕ್ತನಟನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೬ ||

ನಿಜಭರ್ತೃಮುಖಾಂಭೋಜಚಿಂತನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವೃಷಭಧ್ವಜವಿಜ್ಞಾನಭಾವನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೭ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾರೋಗಭಂಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಧೇಯಮುಕ್ತಿವಿಜ್ಞನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೮ ||

ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಸರೋಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೯ ||

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಸುತತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರೀವೀರಭಕ್ತವಿಜ್ಞಾನನಿಧಾನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಅಶೇಷದುಷ್ಟದನುಜಸೂದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೧ ||

ಹಯಮೇಧಾಗ್ರಸಂಪೂಜ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಸುತಾವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೨ ||

ಸುಮಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಿತ್ಯಯೌವನಮಾಂಗಲ್ಯಮಂಗಳಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೩ ||

ಮಹಾದೇವಸಮಾಯುಕ್ತಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವೈಕಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೪ ||

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top