Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Ramanuja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ରାମାନୁଜାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ରାମାନୁଜାୟ ନମଃ । ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ । ୟତୀନ୍ଦ୍ରାୟ । କରୁଣାକରାୟ ।
କାନ୍ତିମତ୍ୟାତ୍ମଜାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସଜ୍ଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ନାରାୟଣକୃପାପାତ୍ରାୟ । ଶ୍ରୀଭୂତପୁରନାୟକାୟ । ଅନଘାୟ । ଭକ୍ତମନ୍ଦାରାୟ ।
କେଶଵାନନ୍ଦଵର୍ଧନାୟ । କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣପ୍ରିୟସଖାୟ । ପ୍ରଣତାର୍ତିଵିନାଶକାୟ ।
ପୁଣ୍ୟସଙ୍କୀର୍ତନାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସମୋଚକାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ୟାଦଵପାଦିତାପାର୍ଥଵୃକ୍ଷଛେଦକୁଠାରକାୟ ନମଃ ।
ଅମୋଘାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣମୁନୟେ । ଶାରଦାଷୋକନାଶନାୟ ।
ନିରନ୍ତରଜନାଜ୍ଞାନଵିମୋଚନଵିଚକ୍ଷଣାୟ । ଵେଦାନ୍ତଦ୍ଵୟସାରଜ୍ଞାୟ ।
ଵରଦାମ୍ବୁପ୍ରଦାୟକାୟ । ପରାଭିପ୍ରାୟତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ । ୟାମୁନାଙ୍ଗୁଲିମୋଚକାୟ ।
ଦେଵରାଜକୃପାଲବ୍ଧଷଡ୍ଵାକ୍ୟାର୍ଥମହୋଦଧୟେ । ପୂର୍ଣାର୍ୟଲବ୍ଧସନ୍ମନ୍ତ୍ରାୟ ।
ଶୌରିପାଦାବ୍ଜଷଟ୍ପଦାୟ । ତ୍ରିଦଣ୍ଡଧାରିଣେ । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନପରାୟଣାୟ । ରଙ୍ଗେଶକୈଙ୍କର୍ୟରଥାୟ ।
ଵିଭୂତିଦ୍ଵୟନାୟକାୟ । ଗୋଷ୍ଠିପୂର୍ଣକୃପାଲବ୍ଧମନ୍ତ୍ରରାଜପ୍ରକାଶକାୟ ।
ଵରରଙ୍ଗାନୁକମ୍ପାତ୍ତଦ୍ରାଵିଡାମ୍ନାୟପାରଗାୟ ।
ମାଲାଧରାର୍ୟସୁଜ୍ଞାତଦ୍ରାଵିଡାମ୍ନାୟତତ୍ତ୍ଵଧିୟେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଚତୁସ୍ସପ୍ତଶିଷ୍ୟାଢ୍ୟାୟ ନମଃ । ପଞ୍ଚାଚାର୍ୟପଦାଶ୍ରୟାୟ ।
ପ୍ରପୀତଵିଷତୀର୍ଥାମ୍ବୁପ୍ରକଟୀକୃତଵୈଭଵାୟ ।
ପ୍ରଣତାର୍ତିହରାଚାର୍ୟଦତ୍ତଭିକ୍ଷୈକଭୋଜନାୟ । ପଵିତ୍ରୀକୃତକୂରେଶାୟ ।
ଭାଗିନେୟତ୍ରିଦଣ୍ଡକାୟ । କୂରେଶଦାଶରଥ୍ୟାଦିଚରମାର୍ଥପ୍ରକାଶକାୟ ।
ରଙ୍ଗେଶଵେଙ୍କଟେଶାଦିପ୍ରକଟୀକୃତଵୈଭଵାୟ । ଦେଵରାଜାର୍ଚନରତାୟ ।
ମୂକମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକାୟ । ୟଜ୍ଞମୂର୍ତିପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ । ମନ୍ନାଥାୟ ।
ଧରଣୀଧରାୟ । ଵରଦାଚାର୍ୟସଦ୍ଭକ୍ତାୟ । ୟଜ୍ଞେଶାର୍ତିଵିନାଶକାୟ ।
ଅନନ୍ତାଭିଷ୍ଟଫଲଦାୟ । ଵିଟ୍ଟଲେଶପ୍ରପୂଜିତାୟ ।
ଶ୍ରୀଶୈଲପୂର୍ଣକରୁଣାଲବ୍ଧରାମାୟଣାର୍ଥକାୟ । ପ୍ରପତ୍ତିଧର୍ମୈକରତାୟ ।
ଗୋଵିନ୍ଦାର୍ୟପ୍ରିୟାନୁଜାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଵ୍ୟାସସୂତ୍ରାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ବୋଧାୟନମତାନୁଗାୟ ।
ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟାଦିମହାଗ୍ରନ୍ଥକାରକାୟ । କଲିନାଶନାୟ । ଅଦ୍ଵୈତମତଵିଚ୍ଛେତ୍ରେ ।
ଵିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତପାରଗାୟ । କୁରଙ୍ଗନଗରୀପୂର୍ଣମନ୍ତ୍ରରତ୍ନୋପଦେଶିକାୟ ।
ଵିନାଶିତେତରମତାୟ । ଶେଷୀକୃତରମାପତୟେ । ପୁତ୍ରୀକୃତ ଶଠାରାତୟେ ।
ଶଠଜିତେ । ଋଣମୋଚକାୟ । ଭାଷାଦତ୍ତହୟଗ୍ରୀଵାୟ । ଭାଷ୍ୟକାରାୟ ।
ମହାୟଶସେ । ପଵିତ୍ରୀକୃତଭୂଭାଗାୟ । କୂର୍ମନାଥପ୍ରକାଶକାୟ ।
ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟାଚଲାଧୀଶ-ଶଙ୍ଖଚକ୍ରପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶଶ୍ଵଶୁରାୟ । ଶ୍ରୀରାମସକଖଦେଶିକାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ କୃପାମାତ୍ରପ୍ରସନ୍ନାର୍ୟାୟ ନମଃ । ଗୋପିକାମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ ।
ସମୀଚୀନାର୍ୟସଚ୍ଛିଷ୍ୟସତ୍କୃତାୟ । ଵୈଷ୍ଣଵପ୍ରିୟାୟ ।
କୃମିକାଣ୍ଟନୃପଧ୍ଵଂସୀନେ । ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରମହୋଦଧୟେ ।
ଅଙ୍ଗୀକୃତାନ୍ଧ୍ରପୂର୍ଣାର୍ୟାୟ । ଶାଲଗ୍ରାମପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ ।
ଶ୍ରୀଭକ୍ତଗ୍ରାମପୂର୍ଣେଶାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନରକ୍ଷକାୟ ।
ବୌଦ୍ଧଧ୍ଵାନ୍ତସହସ୍ରାଂଶଵେ । ଶେଷରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ।
ନଗରୀକୃତଵେଦାଦ୍ରୟେ । ଦିଲ୍ଲୀଶ୍ଵରସମର୍ଚିତାୟ । ନାରାୟଣପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ।
ସମ୍ପତ୍ପୁତ୍ରଵିମୋଚକାୟ । ସମ୍ପତ୍କୁମାରଜନକାୟ । ସାଧୁଲୋକଶିଖାମଣୟେ ।
ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତଗୋଵିନ୍ଦରାଜାୟ । ପୂର୍ଣମନୋରଥାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଗୋଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ । ଦିଗ୍ଵିଜେତ୍ରେ । ଗୋଦାଭୀଷ୍ଟପ୍ରପୂରକାୟ ।
ସର୍ଵସଂଶୟଵିଚ୍ଛେତ୍ରେ । ଵିଷ୍ଣୁଲୋକପ୍ରଦାୟକାୟ । ଅଵ୍ୟାହତମହଦ୍ଵର୍ତ୍ମନେ ।
ୟତିରାଜାୟ । ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ରାମାନୁଜାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Shri Ramanuja:

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top