Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Ramanuja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ । ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ । ಯತೀನ್ದ್ರಾಯ । ಕರುಣಾಕರಾಯ ।
ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಕೃಪಾಪಾತ್ರಾಯ । ಶ್ರೀಭೂತಪುರನಾಯಕಾಯ । ಅನಘಾಯ । ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಾಯ ।
ಕೇಶವಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಕಾಂಚಿಪೂರ್ಣಪ್ರಿಯಸಖಾಯ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಸಂಕೀರ್ತನಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಯಾದವಪಾದಿತಾಪಾರ್ಥವೃಕ್ಷಛೇದಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಅಮೋಘಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಮುನಯೇ । ಶಾರದಾಷೋಕನಾಶನಾಯ ।
ನಿರನ್ತರಜನಾಜ್ಞಾನವಿಮೋಚನವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ವೇದಾನ್ತದ್ವಯಸಾರಜ್ಞಾಯ ।
ವರದಾಮ್ಬುಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಪರಾಭಿಪ್ರಾಯತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಯಾಮುನಾಂಗುಲಿಮೋಚಕಾಯ ।
ದೇವರಾಜಕೃಪಾಲಬ್ಧಷಡ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಹೋದಧಯೇ । ಪೂರ್ಣಾರ್ಯಲಬ್ಧಸನ್ಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ಶೌರಿಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಾಯ । ತ್ರಿದಂಡಧಾರಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಾಯ । ರಂಗೇಶಕೈಂಕರ್ಯರಥಾಯ ।
ವಿಭೂತಿದ್ವಯನಾಯಕಾಯ । ಗೋಷ್ಠಿಪೂರ್ಣಕೃಪಾಲಬ್ಧಮನ್ತ್ರರಾಜಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ವರರಂಗಾನುಕಮ್ಪಾತ್ತದ್ರಾವಿಡಾಮ್ನಾಯಪಾರಗಾಯ ।
ಮಾಲಾಧರಾರ್ಯಸುಜ್ಞಾತದ್ರಾವಿಡಾಮ್ನಾಯತತ್ತ್ವಧಿಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚತುಸ್ಸಪ್ತಶಿಷ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಪದಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಪ್ರಪೀತವಿಷತೀರ್ಥಾಮ್ಬುಪ್ರಕಟೀಕೃತವೈಭವಾಯ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಚಾರ್ಯದತ್ತಭಿಕ್ಷೈಕಭೋಜನಾಯ । ಪವಿತ್ರೀಕೃತಕೂರೇಶಾಯ ।
ಭಾಗಿನೇಯತ್ರಿದಂಡಕಾಯ । ಕೂರೇಶದಾಶರಥ್ಯಾದಿಚರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ರಂಗೇಶವೇಂಕಟೇಶಾದಿಪ್ರಕಟೀಕೃತವೈಭವಾಯ । ದೇವರಾಜಾರ್ಚನರತಾಯ ।
ಮೂಕಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ । ಮನ್ನಾಥಾಯ ।
ಧರಣೀಧರಾಯ । ವರದಾಚಾರ್ಯಸದ್ಭಕ್ತಾಯ । ಯಜ್ಞೇಶಾರ್ತಿವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಅನನ್ತಾಭಿಷ್ಟಫಲದಾಯ । ವಿಟ್ಟಲೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣಕರುಣಾಲಬ್ಧರಾಮಾಯಣಾರ್ಥಕಾಯ । ಪ್ರಪತ್ತಿಧರ್ಮೈಕರತಾಯ ।
ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಯಪ್ರಿಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಬೋಧಾಯನಮತಾನುಗಾಯ ।
ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾದಿಮಹಾಗ್ರನ್ಥಕಾರಕಾಯ । ಕಲಿನಾಶನಾಯ । ಅದ್ವೈತಮತವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಪಾರಗಾಯ । ಕುರಂಗನಗರೀಪೂರ್ಣಮನ್ತ್ರರತ್ನೋಪದೇಶಿಕಾಯ ।
ವಿನಾಶಿತೇತರಮತಾಯ । ಶೇಷೀಕೃತರಮಾಪತಯೇ । ಪುತ್ರೀಕೃತ ಶಠಾರಾತಯೇ ।
ಶಠಜಿತೇ । ಋಣಮೋಚಕಾಯ । ಭಾಷಾದತ್ತಹಯಗ್ರೀವಾಯ । ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಯ ।
ಮಹಾಯಶಸೇ । ಪವಿತ್ರೀಕೃತಭೂಭಾಗಾಯ । ಕೂರ್ಮನಾಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ-ಶಂಖಚಕ್ರಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಶ್ವಶುರಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮಸಕಖದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕೃಪಾಮಾತ್ರಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪಿಕಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ।
ಸಮೀಚೀನಾರ್ಯಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸತ್ಕೃತಾಯ । ವೈಷ್ಣವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕೃಮಿಕಾಂಟನೃಪಧ್ವಂಸೀನೇ । ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಹೋದಧಯೇ ।
ಅಂಗೀಕೃತಾನ್ಧ್ರಪೂರ್ಣಾರ್ಯಾಯ । ಶಾಲಗ್ರಾಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಗ್ರಾಮಪೂರ್ಣೇಶಾಯ । ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ । ಶೇಷರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ನಗರೀಕೃತವೇದಾದ್ರಯೇ । ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ನಾರಾಯಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ।
ಸಮ್ಪತ್ಪುತ್ರವಿಮೋಚಕಾಯ । ಸಮ್ಪತ್ಕುಮಾರಜನಕಾಯ । ಸಾಧುಲೋಕಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಗೋವಿನ್ದರಾಜಾಯ । ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಗೋದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ । ದಿಗ್ವಿಜೇತ್ರೇ । ಗೋದಾಭೀಷ್ಟಪ್ರಪೂರಕಾಯ ।
ಸರ್ವಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ । ವಿಷ್ಣುಲೋಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಅವ್ಯಾಹತಮಹದ್ವರ್ತ್ಮನೇ ।
ಯತಿರಾಜಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Ramanuja:

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top