Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમહાસ્વામિ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધિપતિ જગદ્ગુરુ શ્રીમચ્ચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વતી
મહાસ્વમિ શ્રીચરણારવિન્દ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ
(શ્રી મઠ પાઠ)

શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રાસ્મદાચાર્યાય નમો નમઃ ।
શ્રીચન્દ્રમૌલિપાદાબ્જમધુપાય નમો નમઃ ।
આચાર્યપાદાધિષ્ઠાનાભિષિક્તાય નમો નમઃ ।
સર્વજ્ઞાચાર્યભગવત્સ્વરૂપાય નમો નમઃ ।
અષ્ટાઙ્ગયોગિસન્નિષ્ઠાગરિષ્ઠાય નમો નમઃ ।
સનકાદિ મહાયોગિસદૃશાય નમો નમઃ ।
મહાદેવેન્દ્રહસ્તાબ્જસઞ્જાતાય નમો નમઃ ।
મહાયોગિવિનિર્ભેધ્યમહત્વાય નમો નમઃ ।
કામકોટિ મહાપીઠાધીશ્વરાય નમો નમઃ ।
કલિદોષનિવૃત્ત્યેકકારણાય નમો નમઃ । ૧૦ ।

શ્રીશઙ્કરપદામ્ભોજચિન્તનાય નમો નમઃ ।
ભારતીકૃતજિહ્વાગ્રનર્તનાય નમો નમઃ ।
કરુણારસકલ્લોલકટાક્ષાય નમો નમઃ ।
કાન્તિનિર્જિતસુર્યેન્દુકમ્રાભાય નમો નમઃ ।
અમન્દાનન્દકૃન્મન્દગમનાય નમો નમઃ ।
અદ્વૈતાનન્દભરિતચિદ્રૂપાય નમો નમઃ ।
કટિતટલસચ્ચારુકાષાયાય નમો નમઃ ।
કટાક્ષમાત્રમોક્ષેચ્છાજનકાય નમો નમઃ ।
બાહુદણ્ડલસદ્વેણુદણ્ડકાય નમો નમઃ ।
ફાલભાગલસદ્ભૂતિપુણ્ડ્રકાય નમો નમઃ । ૨૦ ।

દરહાસસ્ફુરદ્દિવ્યમુખાબ્જાય નમો નમઃ ।
સુધામધુરિમામઞ્જુભાષણાય નમો નમઃ ।
તપનીયતિરસ્કારિશરીરાય નમો નમઃ ।
તપઃ પ્રભાવિરાજત્સન્નેત્રકાય નમો નમઃ ।
સઙ્ગીતાનન્દસન્દોહસર્વસ્વાય નમો નમઃ ।
સંસારામ્બુધિનિર્મગ્નતારકાય નમો નમઃ ।
મસ્તકોલ્લાસિરુદ્રાક્ષમકુટાય નમો નમઃ ।
સાક્ષાત્પરશિવામોઘદર્શનાય નમો નમઃ ।
ચક્ષુર્ગતમહાતેજોઽત્યુજ્જ્વલાય નમો નમઃ ।
સાક્ષાત્કૃતજગન્માતૃસ્વરૂપાય નમો નમઃ । ૩૦ ।

ક્વચિદ્બાલજનાત્યન્તસુલભાય નમો નમઃ ।
ક્વચિન્મહાજનાતીવદુષ્પ્રાપાય નમો નમઃ ।
ગોબ્રાહ્મણહિતાસક્તમાનસાય નમો નમઃ ।
ગુરુમણ્ડલસમ્ભાવ્યવિદેહાય નમો નમઃ ।
ભાવનામાત્રસન્તુષ્ટહૃદયાય નમો નમઃ ।
ભવ્યાતિભવ્યદિવ્યશ્રીપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
વ્યક્તાવ્યક્તતરાનેકચિત્કલાય નમો નમઃ ।
રક્તશુક્લપ્રભામિશ્રપાદુકાય નમો નમઃ ।
ભક્તમાનસરાજીવભવનાય નમો નમઃ ।
ભક્તલોચનરાજીવભાસ્કરાય નમો નમઃ । ૪૦ ।

ભક્તકામલતાકલ્પપાદપાય નમો નમઃ ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદાનેકશક્તિદાય નમો નમઃ ।
શરણાગતદીનાર્તરક્ષકાય નમો નમઃ ।
શમાદિષટ્કસમ્પત્પ્રદાયકાય નમો નમઃ ।
સર્વદા સર્વથા લોકસૌખ્યદાય નમો નમઃ ।
સદા નવનવાકાઙ્ક્ષ્યદર્શનાય નમો નમઃ ।
સર્વહૃત્પદ્મસઞ્ચારનિપુણાય નમો નમઃ ।
સર્વેઙ્ગિતપરિજ્ઞાનસમર્થાય નમો નમઃ ।
સ્વપ્નદર્શનભક્તેષ્ટસિદ્ધિદાય નમો નમઃ ।
સર્વવસ્તુવિભાવ્યાત્મસદ્રૂપાય નમો નમઃ । ૫૦ ।

દીનભક્તાવનૈકાન્તદીક્ષિતાય નમો નમઃ ।
જ્ઞાનયોગબલૈશ્વર્યમાનિતાય નમો નમઃ ।
ભાવમાધુર્યકલિતાભયદાય નમો નમઃ ।
સર્વભૂતગણામેયસૌહાર્દાય નમો નમઃ ।
મૂકીભૂતાનેકલોકવાક્પ્રદાય નમો નમઃ ।
શીતલીકૃતહૃત્તાપસેવકાય નમો નમઃ ।
ભોગમોક્ષપ્રદાનેકયોગજ્ઞાય નમો નમઃ ।
શીઘ્રસિદ્ધિકરાનેકશિક્ષણાય નમો નમઃ ।
અમાનિત્વાદિમુખ્યાર્થસિદ્ધિદાય નમો નમઃ ।
અખણ્ડૈકરસાનન્દપ્રબોધાય નમો નમઃ । ૬૦ ।

નિત્યાનિત્યવિવેકપ્રદાયકાય નમો નમઃ ।
પ્રત્યેકગરસાખણ્ડચિત્સુખાય નમો નમઃ ।
ઇહામુત્રાર્થવૈરાગ્યસિદ્ધિદાય નમો નમઃ ।
મહામોહનિવૃત્ત્યર્થમન્ત્રદાય નમો નમઃ ।
ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપ્રત્યેકદૃષ્ટિદાય નમો નમઃ ।
ક્ષયવૃદ્ધિવિહીનાત્મસૌખ્યદાય નમો નમઃ ।
તૂલાજ્ઞાનવિહીનાત્મતૃપ્તિદાય નમો નમઃ ।
મૂલાજ્ઞાનબાધિતાત્મમુક્તિદાય નમો નમઃ ।
ભ્રાન્તિમેઘોચ્ચાટનપ્રભઞ્જનાય નમો નમઃ ।
શાન્તિવૃષ્ટિપ્રદામોઘજલદાય નમો નમઃ । ૭૦ ।

એકકાલકૃતાનેકદર્શનાય નમો નમઃ ।
એકાન્તભક્તસંવેદ્યસ્વગતાય નમો નમઃ ।
શ્રીચક્રરથનિર્માણસુપ્રથાય નમો નમઃ ।
શ્રીકલ્યાણકરામેયસુશ્લોકાય નમો નમઃ ।
આશ્રિતાશ્રયણીયત્વપ્રાપકાય નમો નમઃ ।
અખિલાણ્ડેશ્વરીકર્ણભૂષકાય નમો નમઃ ।
સશિષ્યગણયાત્રાવિધાયકાય નમો નમઃ ।
સાધુસઙ્ઘનુતામેયચરણાય નમો નમઃ ।
અભિન્નાત્મૈક્યવિજ્ઞાનપ્રબોધાય નમો નમઃ ।
ભિન્નાભિન્નમતૈશ્ચાપિ પૂજિતાય નમો નમઃ । ૮૦ ।

તત્તદ્વિપાકસદ્બોધદાયકાય નમો નમઃ ।
તત્તદ્ભાષાપ્રકટિતસ્વગીતાય નમો નમઃ ।
તત્ર તત્ર કૃતાનેકસત્કાર્યાય નમો નમઃ ।
ચિત્ર ચિત્રપ્રભાવપ્રસિદ્ધિકાય નમો નમઃ ।
લોકાનુગ્રહકૃત્કર્મનિષ્ઠિતાય નમો નમઃ ।
લોકોદ્ધૃતિમહદ્ભૂરિનિયમાય નમો નમઃ ।
સર્વવેદાન્તસિદ્ધાન્તસમ્મતાય નમો નમઃ ।
કર્મબ્રહ્માત્મકરણમર્મજ્ઞાય નમો નમઃ ।
વર્ણાશ્રમસદાચારરક્ષકાય નમો નમઃ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષપ્રદાયકાય નમો નમઃ । ૯૦ ।

પદવાક્યપ્રમાણાદિપારીણાય નમો નમઃ ।
પાદમૂલનતાનેકપણ્ડિતાય નમો નમઃ ।
વેદશાસ્ત્રાર્થસદ્ગોષ્ઠીવિલાસાય નમો નમઃ ।
વેદશાસ્ત્રપુરાણાદિવિચારાય નમો નમઃ ।
વેદવેદાઙ્ગતત્ત્વપ્રબોધકાય નમો નમઃ ।
વેદમાર્ગપ્રમાણપ્રખ્યાપકાય નમો નમઃ ।
નિર્ણિદ્રતેજોવિજિતનિદ્રાઢ્યાય નમો નમઃ ।
નિરન્તરમહાનન્દસમ્પૂર્ણાય નમો નમઃ ।
સ્વભાવમધુરોદારગામ્ભીર્યાય નમો નમઃ ।
સહજાનન્દસમ્પૂર્ણસાગરાય નમો નમઃ । ૧૦૦ ।

નાદબિન્દુકલાતીતવૈભવાય નમો નમઃ ।
વાદભેદવિહીનાત્મબોધકાય નમો નમઃ ।
દ્વાદશાન્તમહાપીઠનિષણ્ણાય નમો નમઃ ।
દેશકાલાપરિચ્છિન્નદૃગ્રૂપાય નમો નમઃ ।
નિર્માનશાન્તિમહિતનિશ્ચલાય નમો નમઃ ।
નિર્લક્ષ્યલક્ષ્યસંલક્ષ્યનિર્લેપાય નમો નમઃ ।
શ્રીષોડશાન્તકમલસુસ્થિતાય નમો નમઃ ।
શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રશ્રીસરસ્વત્યૈ નમો નમઃ । ૧૦૮ ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top