Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਸ੍ਵਾਮਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਕਾਮਕੋਟਿਪੀਠਾਧਿਪਤਿ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀ
ਮਹਾਸ੍ਵਮਿ ਸ਼੍ਰੀਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
(ਸ਼੍ਰੀ ਮਠ ਪਾਠ)

ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਸ੍ਮਦਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਪਾਦਾਬ੍ਜਮਧੁਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਆਚਾਰ੍ਯਪਾਦਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਚਾਰ੍ਯਭਗਵਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਿਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਨਕਾਦਿ ਮਹਾਯੋਗਿਸਦਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜਸਞ੍ਜਾਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਯੋਗਿਵਿਨਿਰ੍ਭੇਧ੍ਯਮਹਤ੍ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਕੋਟਿ ਮਹਾਪੀਠਾਧੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਵਤ੍ਤ੍ਯੇਕਕਾਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਪਦਾਮ੍ਭੋਜਚਿਨ੍ਤਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਾਰਤੀਕਤਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰਨਰ੍ਤਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਰੁਣਾਰਸਕਲ੍ਲੋਲਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਨਿਰ੍ਜਿਤਸੁਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਕਮ੍ਰਾਭਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਮਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਮਨ੍ਦਗਮਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਾਨਨ੍ਦਭਰਿਤਚਿਦ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਟਿਤਟਲਸਚ੍ਚਾਰੁਕਾਸ਼ਾਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਰਮੋਕ੍ਸ਼ੇਚ੍ਛਾਜਨਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਬਾਹੁਦਣ੍ਡਲਸਦ੍ਵੇਣੁਦਣ੍ਡਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਫਾਲਭਾਗਲਸਦ੍ਭੂਤਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ਦਰਹਾਸਸ੍ਫੁਰਦ੍ਦਿਵ੍ਯਮੁਖਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਧਾਮਧੁਰਿਮਾਮਞ੍ਜੁਭਾਸ਼ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤਪਨੀਯਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਸ਼ਰੀਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤਪਃ ਪ੍ਰਭਾਵਿਰਾਜਤ੍ਸਨ੍ਨੇਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਙ੍ਗੀਤਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਬੁਧਿਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨਤਾਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਸ੍ਤਕੋਲ੍ਲਾਸਿਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਕੁਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪਰਸ਼ਿਵਾਮੋਘਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗਤਮਹਾਤੇਜੋऽਤ੍ਯੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤਜਗਨ੍ਮਾਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਬਾਲਜਨਾਤ੍ਯਨ੍ਤਸੁਲਭਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਵਚਿਨ੍ਮਹਾਜਨਾਤੀਵਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਾਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਗੋਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਹਿਤਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯਵਿਦੇਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਾਵਨਾਮਾਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਹਦਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਵ੍ਯਾਤਿਭਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਪਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਤਰਾਨੇਕਚਿਤ੍ਕਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਸ਼ੁਕ੍ਲਪ੍ਰਭਾਮਿਸ਼੍ਰਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਰਾਜੀਵਭਵਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਲੋਚਨਰਾਜੀਵਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ਭਕ੍ਤਕਾਮਲਤਾਕਲ੍ਪਪਾਦਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨੇਕਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਣਾਗਤਦੀਨਾਰ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਮਾਦਿਸ਼ਟ੍ਕਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਥਾ ਲੋਕਸੌਖ੍ਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਦਾ ਨਵਨਵਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਹਤ੍ਪਦ੍ਮਸਞ੍ਚਾਰਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਙ੍ਗਿਤਪਰਿਜ੍ਞਾਨਸਮਰ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਸ੍ਤੁਵਿਭਾਵ੍ਯਾਤ੍ਮਸਦ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ਦੀਨਭਕ੍ਤਾਵਨੈਕਾਨ੍ਤਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਯੋਗਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਾਨਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਾਵਮਾਧੁਰ੍ਯਕਲਿਤਾਭਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਤਗਣਾਮੇਯਸੌਹਾਰ੍ਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮੂਕੀਭੂਤਾਨੇਕਲੋਕਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੀਤਲੀਕਤਹਤ੍ਤਾਪਸੇਵਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਨੇਕਯੋਗਜ੍ਞਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੀਘ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਕਰਾਨੇਕਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਮਾਨਿਤ੍ਵਾਦਿਮੁਖ੍ਯਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਖਣ੍ਡੈਕਰਸਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਬੋਧਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਵਿਵੇਕਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਗਰਸਾਖਣ੍ਡਚਿਤ੍ਸੁਖਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਇਹਾਮੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵੈਰਾਗ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮੋਹਨਿਵਤ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਮਨ੍ਤ੍ਰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਦਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਯਵਦ੍ਧਿਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਸੌਖ੍ਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤੂਲਾਜ੍ਞਾਨਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਤਪ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮੂਲਾਜ੍ਞਾਨਬਾਧਿਤਾਤ੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਮੇਘੋਚ੍ਚਾਟਨਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾਮੋਘਜਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ਏਕਕਾਲਕਤਾਨੇਕਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਏਕਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਸ੍ਵਗਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਰਥਨਿਰ੍ਮਾਣਸੁਪ੍ਰਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਯਾਣਕਰਾਮੇਯਸੁਸ਼੍ਲੋਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਸ਼੍ਰਯਣੀਯਤ੍ਵਪ੍ਰਾਪਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਖਿਲਾਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰੀਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਸ਼ਿਸ਼੍ਯਗਣਯਾਤ੍ਰਾਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਾਧੁਸਙ੍ਘਨੁਤਾਮੇਯਚਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਭਿਨ੍ਨਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਿਨ੍ਨਾਭਿਨ੍ਨਮਤੈਸ਼੍ਚਾਪਿ ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ਤਤ੍ਤਦ੍ਵਿਪਾਕਸਦ੍ਬੋਧਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤਤ੍ਤਦ੍ਭਾਸ਼ਾਪ੍ਰਕਟਿਤਸ੍ਵਗੀਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਕਤਾਨੇਕਸਤ੍ਕਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਪ੍ਰਭਾਵਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਤ੍ਕਰ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲੋਕੋਦ੍ਧਤਿਮਹਦ੍ਭੂਰਿਨਿਯਮਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸਮ੍ਮਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਕਰਣਮਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਸਦਾਚਾਰਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ਪਦਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿਪਾਰੀਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਦਮੂਲਨਤਾਨੇਕਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸਦ੍ਗੋਸ਼੍ਠੀਵਿਲਾਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੁਰਾਣਾਦਿਵਿਚਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਮਾਣਪ੍ਰਖ੍ਯਾਪਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਣਿਦ੍ਰਤੇਜੋਵਿਜਿਤਨਿਦ੍ਰਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਰਨ੍ਤਰਮਹਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰੋਦਾਰਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸਾਗਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਾਦਭੇਦਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਬੋਧਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਾਪੀਠਨਿਸ਼ਣ੍ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਦਗ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਮਾਨਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਹਿਤਨਿਸ਼੍ਚਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਯਸਂਲਕ੍ਸ਼੍ਯਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨ੍ਤਕਮਲਸੁਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top