Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാസ്വാമി അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ശ്രീകാഞ്ചീകാമകോടിപീഠാധിപതി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീമച്ചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്രസരസ്വതീ
മഹാസ്വമി ശ്രീചരണാരവിന്ദ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ
(ശ്രീ മഠ പാഠ)

ശ്രീചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്രാസ്മദാചാര്യായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീചന്ദ്രമൌലിപാദാബ്ജമധുപായ നമോ നമഃ ।
ആചാര്യപാദാധിഷ്ഠാനാഭിഷിക്തായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വജ്ഞാചാര്യഭഗവത്സ്വരൂപായ നമോ നമഃ ।
അഷ്ടാങ്ഗയോഗിസന്നിഷ്ഠാഗരിഷ്ഠായ നമോ നമഃ ।
സനകാദി മഹായോഗിസദൃശായ നമോ നമഃ ।
മഹാദേവേന്ദ്രഹസ്താബ്ജസഞ്ജാതായ നമോ നമഃ ।
മഹായോഗിവിനിര്‍ഭേധ്യമഹത്വായ നമോ നമഃ ।
കാമകോടി മഹാപീഠാധീശ്വരായ നമോ നമഃ ।
കലിദോഷനിവൃത്ത്യേകകാരണായ നമോ നമഃ । 10 ।

ശ്രീശങ്കരപദാംഭോജചിന്തനായ നമോ നമഃ ।
ഭാരതീകൃതജിഹ്വാഗ്രനര്‍തനായ നമോ നമഃ ।
കരുണാരസകല്ലോലകടാക്ഷായ നമോ നമഃ ।
കാന്തിനിര്‍ജിതസുര്യേന്ദുകംരാഭായ നമോ നമഃ ।
അമന്ദാനന്ദകൃന്‍മന്ദഗമനായ നമോ നമഃ ।
അദ്വൈതാനന്ദഭരിതചിദ്രൂപായ നമോ നമഃ ।
കടിതടലസച്ചാരുകാഷായായ നമോ നമഃ ।
കടാക്ഷമാത്രമോക്ഷേച്ഛാജനകായ നമോ നമഃ ।
ബാഹുദണ്ഡലസദ്വേണുദണ്ഡകായ നമോ നമഃ ।
ഫാലഭാഗലസദ്ഭൂതിപുണ്ഡ്രകായ നമോ നമഃ । 20 ।

ദരഹാസസ്ഫുരദ്ദിവ്യമുഖാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
സുധാമധുരിമാമഞ്ജുഭാഷണായ നമോ നമഃ ।
തപനീയതിരസ്കാരിശരീരായ നമോ നമഃ ।
തപഃ പ്രഭാവിരാജത്സന്നേത്രകായ നമോ നമഃ ।
സങ്ഗീതാനന്ദസന്ദോഹസര്‍വസ്വായ നമോ നമഃ ।
സംസാരാംബുധിനിര്‍മഗ്നതാരകായ നമോ നമഃ ।
മസ്തകോല്ലാസിരുദ്രാക്ഷമകുടായ നമോ നമഃ ।
സാക്ഷാത്പരശിവാമോഘദര്‍ശനായ നമോ നമഃ ।
ചക്ഷുര്‍ഗതമഹാതേജോഽത്യുജ്ജ്വലായ നമോ നമഃ ।
സാക്ഷാത്കൃതജഗന്‍മാതൃസ്വരൂപായ നമോ നമഃ । 30 ।

ക്വചിദ്ബാലജനാത്യന്തസുലഭായ നമോ നമഃ ।
ക്വചിന്‍മഹാജനാതീവദുഷ്പ്രാപായ നമോ നമഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാസക്തമാനസായ നമോ നമഃ ।
ഗുരുമണ്ഡലസംഭാവ്യവിദേഹായ നമോ നമഃ ।
ഭാവനാമാത്രസന്തുഷ്ടഹൃദയായ നമോ നമഃ ।
ഭവ്യാതിഭവ്യദിവ്യശ്രീപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
വ്യക്താവ്യക്തതരാനേകചിത്കലായ നമോ നമഃ ।
രക്തശുക്ലപ്രഭാമിശ്രപാദുകായ നമോ നമഃ ।
ഭക്തമാനസരാജീവഭവനായ നമോ നമഃ ।
ഭക്തലോചനരാജീവഭാസ്കരായ നമോ നമഃ । 40 ।

ഭക്തകാമലതാകല്‍പപാദപായ നമോ നമഃ ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാനേകശക്തിദായ നമോ നമഃ ।
ശരണാഗതദീനാര്‍തരക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
ശമാദിഷട്കസമ്പത്പ്രദായകായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വദാ സര്‍വഥാ ലോകസൌഖ്യദായ നമോ നമഃ ।
സദാ നവനവാകാങ്ക്ഷ്യദര്‍ശനായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വഹൃത്പദ്മസഞ്ചാരനിപുണായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വേങ്ഗിതപരിജ്ഞാനസമര്‍ഥായ നമോ നമഃ ।
സ്വപ്നദര്‍ശനഭക്തേഷ്ടസിദ്ധിദായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വവസ്തുവിഭാവ്യാത്മസദ്രൂപായ നമോ നമഃ । 50 ।

ദീനഭക്താവനൈകാന്തദീക്ഷിതായ നമോ നമഃ ।
ജ്ഞാനയോഗബലൈശ്വര്യമാനിതായ നമോ നമഃ ।
ഭാവമാധുര്യകലിതാഭയദായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വഭൂതഗണാമേയസൌഹാര്‍ദായ നമോ നമഃ ।
മൂകീഭൂതാനേകലോകവാക്പ്രദായ നമോ നമഃ ।
ശീതലീകൃതഹൃത്താപസേവകായ നമോ നമഃ ।
ഭോഗമോക്ഷപ്രദാനേകയോഗജ്ഞായ നമോ നമഃ ।
ശീഘ്രസിദ്ധികരാനേകശിക്ഷണായ നമോ നമഃ ।
അമാനിത്വാദിമുഖ്യാര്‍ഥസിദ്ധിദായ നമോ നമഃ ।
അഖണ്ഡൈകരസാനന്ദപ്രബോധായ നമോ നമഃ । 60 ।

നിത്യാനിത്യവിവേകപ്രദായകായ നമോ നമഃ ।
പ്രത്യേകഗരസാഖണ്ഡചിത്സുഖായ നമോ നമഃ ।
ഇഹാമുത്രാര്‍ഥവൈരാഗ്യസിദ്ധിദായ നമോ നമഃ ।
മഹാമോഹനിവൃത്ത്യര്‍ഥമന്ത്രദായ നമോ നമഃ ।
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപ്രത്യേകദൃഷ്ടിദായ നമോ നമഃ ।
ക്ഷയവൃദ്ധിവിഹീനാത്മസൌഖ്യദായ നമോ നമഃ ।
തൂലാജ്ഞാനവിഹീനാത്മതൃപ്തിദായ നമോ നമഃ ।
മൂലാജ്ഞാനബാധിതാത്മമുക്തിദായ നമോ നമഃ ।
ഭ്രാന്തിമേഘോച്ചാടനപ്രഭഞ്ജനായ നമോ നമഃ ।
ശാന്തിവൃഷ്ടിപ്രദാമോഘജലദായ നമോ നമഃ । 70 ।

ഏകകാലകൃതാനേകദര്‍ശനായ നമോ നമഃ ।
ഏകാന്തഭക്തസംവേദ്യസ്വഗതായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീചക്രരഥനിര്‍മാണസുപ്രഥായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീകല്യാണകരാമേയസുശ്ലോകായ നമോ നമഃ ।
ആശ്രിതാശ്രയണീയത്വപ്രാപകായ നമോ നമഃ ।
അഖിലാണ്ഡേശ്വരീകര്‍ണഭൂഷകായ നമോ നമഃ ।
സശിഷ്യഗണയാത്രാവിധായകായ നമോ നമഃ ।
സാധുസങ്ഘനുതാമേയചരണായ നമോ നമഃ ।
അഭിന്നാത്മൈക്യവിജ്ഞാനപ്രബോധായ നമോ നമഃ ।
ഭിന്നാഭിന്നമതൈശ്ചാപി പൂജിതായ നമോ നമഃ । 80 ।

തത്തദ്വിപാകസദ്ബോധദായകായ നമോ നമഃ ।
തത്തദ്ഭാഷാപ്രകടിതസ്വഗീതായ നമോ നമഃ ।
തത്ര തത്ര കൃതാനേകസത്കാര്യായ നമോ നമഃ ।
ചിത്ര ചിത്രപ്രഭാവപ്രസിദ്ധികായ നമോ നമഃ ।
ലോകാനുഗ്രഹകൃത്കര്‍മനിഷ്ഠിതായ നമോ നമഃ ।
ലോകോദ്ധൃതിമഹദ്ഭൂരിനിയമായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസമ്മതായ നമോ നമഃ ।
കര്‍മബ്രഹ്മാത്മകരണമര്‍മജ്ഞായ നമോ നമഃ ।
വര്‍ണാശ്രമസദാചാരരക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷപ്രദായകായ നമോ നമഃ । 90 ।

പദവാക്യപ്രമാണാദിപാരീണായ നമോ നമഃ ।
പാദമൂലനതാനേകപണ്ഡിതായ നമോ നമഃ ।
വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥസദ്ഗോഷ്ഠീവിലാസായ നമോ നമഃ ।
വേദശാസ്ത്രപുരാണാദിവിചാരായ നമോ നമഃ ।
വേദവേദാങ്ഗതത്ത്വപ്രബോധകായ നമോ നമഃ ।
വേദമാര്‍ഗപ്രമാണപ്രഖ്യാപകായ നമോ നമഃ ।
നിര്‍ണിദ്രതേജോവിജിതനിദ്രാഢ്യായ നമോ നമഃ ।
നിരന്തരമഹാനന്ദസമ്പൂര്‍ണായ നമോ നമഃ ।
സ്വഭാവമധുരോദാരഗാംഭീര്യായ നമോ നമഃ ।
സഹജാനന്ദസമ്പൂര്‍ണസാഗരായ നമോ നമഃ । 100 ।

നാദബിന്ദുകലാതീതവൈഭവായ നമോ നമഃ ।
വാദഭേദവിഹീനാത്മബോധകായ നമോ നമഃ ।
ദ്വാദശാന്തമഹാപീഠനിഷണ്ണായ നമോ നമഃ ।
ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നദൃഗ്രൂപായ നമോ നമഃ ।
നിര്‍മാനശാന്തിമഹിതനിശ്ചലായ നമോ നമഃ ।
നിര്ലക്ഷ്യലക്ഷ്യസംലക്ഷ്യനിര്ലേപായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീഷോഡശാന്തകമലസുസ്ഥിതായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്രശ്രീസരസ്വത്യൈ നമോ നമഃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top