Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಚ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ
ಮಹಾಸ್ವಮಿ ಶ್ರೀಚರಣಾರವಿನ್ದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
(ಶ್ರೀ ಮಠ ಪಾಠ)

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಾಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪಾದಾಬ್ಜಮಧುಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆಚಾರ್ಯಪಾದಾಧಿಷ್ಠಾನಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿಸನ್ನಿಷ್ಠಾಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸನಕಾದಿ ಮಹಾಯೋಗಿಸದೃಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವೇನ್ದ್ರಹಸ್ತಾಬ್ಜಸಂಜಾತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾಯೋಗಿವಿನಿರ್ಭೇಧ್ಯಮಹತ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಮಕೋಟಿ ಮಹಾಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಲಿದೋಷನಿವೃತ್ತ್ಯೇಕಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಶಂಕರಪದಾಮ್ಭೋಜಚಿನ್ತನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಾರತೀಕೃತಜಿಹ್ವಾಗ್ರನರ್ತನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕರುಣಾರಸಕಲ್ಲೋಲಕಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತಿನಿರ್ಜಿತಸುರ್ಯೇನ್ದುಕಮ್ರಾಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಮನ್ದಾನನ್ದಕೃನ್ಮನ್ದಗಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅದ್ವೈತಾನನ್ದಭರಿತಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಟಿತಟಲಸಚ್ಚಾರುಕಾಷಾಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾಜನಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಬಾಹುದಂಡಲಸದ್ವೇಣುದಂಡಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಫಾಲಭಾಗಲಸದ್ಭೂತಿಪುಂಡ್ರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 20 ।

ದರಹಾಸಸ್ಫುರದ್ದಿವ್ಯಮುಖಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸುಧಾಮಧುರಿಮಾಮಂಜುಭಾಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಪನೀಯತಿರಸ್ಕಾರಿಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಪಃ ಪ್ರಭಾವಿರಾಜತ್ಸನ್ನೇತ್ರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಂಗೀತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಸರ್ವಸ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿನಿರ್ಮಗ್ನತಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಸ್ತಕೋಲ್ಲಾಸಿರುದ್ರಾಕ್ಷಮಕುಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಶಿವಾಮೋಘದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುರ್ಗತಮಹಾತೇಜೋಽತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಜಗನ್ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 30 ।

ಕ್ವಚಿದ್ಬಾಲಜನಾತ್ಯನ್ತಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕ್ವಚಿನ್ಮಹಾಜನಾತೀವದುಷ್ಪ್ರಾಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗುರುಮಂಡಲಸಮ್ಭಾವ್ಯವಿದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಹೃದಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭವ್ಯಾತಿಭವ್ಯದಿವ್ಯಶ್ರೀಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತತರಾನೇಕಚಿತ್ಕಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪ್ರಭಾಮಿಶ್ರಪಾದುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಮಾನಸರಾಜೀವಭವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಲೋಚನರಾಜೀವಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 40 ।

ಭಕ್ತಕಾಮಲತಾಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನೇಕಶಕ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಥಾ ಲೋಕಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸದಾ ನವನವಾಕಾಂಕ್ಷ್ಯದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಚಾರನಿಪುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಂಗಿತಪರಿಜ್ಞಾನಸಮರ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನಭಕ್ತೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಸ್ತುವಿಭಾವ್ಯಾತ್ಮಸದ್ರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 50 ।

ದೀನಭಕ್ತಾವನೈಕಾನ್ತದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಯೋಗಬಲೈಶ್ವರ್ಯಮಾನಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಾವಮಾಧುರ್ಯಕಲಿತಾಭಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಗಣಾಮೇಯಸೌಹಾರ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮೂಕೀಭೂತಾನೇಕಲೋಕವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶೀತಲೀಕೃತಹೃತ್ತಾಪಸೇವಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನೇಕಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿಕರಾನೇಕಶಿಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾನನ್ದಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 60 ।

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯೇಕಗರಸಾಖಂಡಚಿತ್ಸುಖಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಇಹಾಮುತ್ರಾರ್ಥವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮೋಹನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮನ್ತ್ರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪ್ರತ್ಯೇಕದೃಷ್ಟಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿಹೀನಾತ್ಮಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತೂಲಾಜ್ಞಾನವಿಹೀನಾತ್ಮತೃಪ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮೂಲಾಜ್ಞಾನಬಾಧಿತಾತ್ಮಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾನ್ತಿಮೇಘೋಚ್ಚಾಟನಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಿವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಮೋಘಜಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 70 ।

ಏಕಕಾಲಕೃತಾನೇಕದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಏಕಾನ್ತಭಕ್ತಸಂವೇದ್ಯಸ್ವಗತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರರಥನಿರ್ಮಾಣಸುಪ್ರಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಕರಾಮೇಯಸುಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯಣೀಯತ್ವಪ್ರಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀಕರ್ಣಭೂಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಶಿಷ್ಯಗಣಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಾಧುಸಂಘನುತಾಮೇಯಚರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಭಿನ್ನಾತ್ಮೈಕ್ಯವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಮತೈಶ್ಚಾಪಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 80 ।

ತತ್ತದ್ವಿಪಾಕಸದ್ಬೋಧದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತತ್ತದ್ಭಾಷಾಪ್ರಕಟಿತಸ್ವಗೀತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಾನೇಕಸತ್ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಪ್ರಭಾವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕೃತ್ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಲೋಕೋದ್ಧೃತಿಮಹದ್ಭೂರಿನಿಯಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕರಣಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸದಾಚಾರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 90 ।

ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಾದಿಪಾರೀಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾದಮೂಲನತಾನೇಕಪಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸದ್ಗೋಷ್ಠೀವಿಲಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾದಿವಿಚಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರಮಾಣಪ್ರಖ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಣಿದ್ರತೇಜೋವಿಜಿತನಿದ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಿರನ್ತರಮಹಾನನ್ದಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಭಾವಮಧುರೋದಾರಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಹಜಾನನ್ದಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಾಗರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 100 ।

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾದಭೇದವಿಹೀನಾತ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದ್ವಾದಶಾನ್ತಮಹಾಪೀಠನಿಷಣ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನದೃಗ್ರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಮಾನಶಾನ್ತಿಮಹಿತನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಸಂಲಕ್ಷ್ಯನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾನ್ತಕಮಲಸುಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top