Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

srikancikamakotipithadhipati jagadguru srimaccandrasekharendrasarasvati
mahasvami sricaranaravinda astottarasatanamavalih
(sri matha patha)

sricandrasekharendrasmadacaryaya namo namah ।
sricandramaulipadabjamadhupaya namo namah ।
acaryapadadhisthanabhisiktaya namo namah ।
sarvajnacaryabhagavatsvarupaya namo namah ।
astangayogisannisthagaristhaya namo namah ।
sanakadi mahayogisadrsaya namo namah ।
mahadevendrahastabjasanjataya namo namah ।
mahayogivinirbhedhyamahatvaya namo namah ।
kamakoti mahapithadhisvaraya namo namah ।
kalidosanivrttyekakaranaya namo namah । 10 ।

srisankarapadambhojacintanaya namo namah ।
bharatikrtajihvagranartanaya namo namah ।
karunarasakallolakataksaya namo namah ।
kantinirjitasuryendukamrabhaya namo namah ।
amandanandakrnmandagamanaya namo namah ।
advaitanandabharitacidrupaya namo namah ।
katitatalasaccarukasayaya namo namah ।
kataksamatramoksecchajanakaya namo namah ।
bahudandalasadvenudandakaya namo namah ।
phalabhagalasadbhutipundrakaya namo namah । 20 ।

darahasasphuraddivyamukhabjaya namo namah ।
sudhamadhurimamanjubhasanaya namo namah ।
tapaniyatiraskarisariraya namo namah ।
tapah prabhavirajatsannetrakaya namo namah ।
sangitanandasandohasarvasvaya namo namah ।
samsarambudhinirmagnatarakaya namo namah ।
mastakollasirudraksamakutaya namo namah ।
saksatparasivamoghadarsanaya namo namah ।
caksurgatamahatejo’tyujjvalaya namo namah ।
saksatkrtajaganmatrsvarupaya namo namah । 30 ।

kvacidbalajanatyantasulabhaya namo namah ।
kvacinmahajanativadusprapaya namo namah ।
gobrahmanahitasaktamanasaya namo namah ।
gurumandalasambhavyavidehaya namo namah ।
bhavanamatrasantustahrdayaya namo namah ।
bhavyatibhavyadivyasripadabjaya namo namah ।
vyaktavyaktataranekacitkalaya namo namah ।
raktasuklaprabhamisrapadukaya namo namah ।
bhaktamanasarajivabhavanaya namo namah ।
bhaktalocanarajivabhaskaraya namo namah । 40 ।

bhaktakamalatakalpapadapaya namo namah ।
bhuktimuktipradanekasaktidaya namo namah ।
saranagatadinartaraksakaya namo namah ।
samadisatkasampatpradayakaya namo namah ।
sarvada sarvatha lokasaukhyadaya namo namah ।
sada navanavakanksyadarsanaya namo namah ।
sarvahrtpadmasancaranipunaya namo namah ।
sarvengitaparijnanasamarthaya namo namah ।
svapnadarsanabhaktestasiddhidaya namo namah ।
sarvavastuvibhavyatmasadrupaya namo namah । 50 ।

dinabhaktavanaikantadiksitaya namo namah ।
jnanayogabalaisvaryamanitaya namo namah ।
bhavamadhuryakalitabhayadaya namo namah ।
sarvabhutaganameyasauhardaya namo namah ।
mukibhutanekalokavakpradaya namo namah ।
sitalikrtahrttapasevakaya namo namah ।
bhogamoksapradanekayogajnaya namo namah ।
sighrasiddhikaranekasiksanaya namo namah ।
amanitvadimukhyarthasiddhidaya namo namah ।
akhandaikarasanandaprabodhaya namo namah । 60 ।

nityanityavivekapradayakaya namo namah ।
pratyekagarasakhandacitsukhaya namo namah ।
ihamutrarthavairagyasiddhidaya namo namah ।
mahamohanivrttyarthamantradaya namo namah ।
ksetraksetrajnapratyekadrstidaya namo namah ।
ksayavrddhivihinatmasaukhyadaya namo namah ।
tulajnanavihinatmatrptidaya namo namah ।
mulajnanabadhitatmamuktidaya namo namah ।
bhrantimeghoccatanaprabhanjanaya namo namah ।
santivrstipradamoghajaladaya namo namah । 70 ।

ekakalakrtanekadarsanaya namo namah ।
ekantabhaktasamvedyasvagataya namo namah ।
sricakrarathanirmanasuprathaya namo namah ।
srikalyanakarameyasuslokaya namo namah ।
asritasrayaniyatvaprapakaya namo namah ।
akhilandesvarikarnabhusakaya namo namah ।
sasisyaganayatravidhayakaya namo namah ।
sadhusanghanutameyacaranaya namo namah ।
abhinnatmaikyavijnanaprabodhaya namo namah ।
bhinnabhinnamataiscapi pujitaya namo namah । 80 ।

tattadvipakasadbodhadayakaya namo namah ।
tattadbhasaprakatitasvagitaya namo namah ।
tatra tatra krtanekasatkaryaya namo namah ।
citra citraprabhavaprasiddhikaya namo namah ।
lokanugrahakrtkarmanisthitaya namo namah ।
lokoddhrtimahadbhuriniyamaya namo namah ।
sarvavedantasiddhantasammataya namo namah ।
karmabrahmatmakaranamarmajnaya namo namah ।
varnasramasadacararaksakaya namo namah ।
dharmarthakamamoksapradayakaya namo namah । 90 ।

padavakyapramanadiparinaya namo namah ।
padamulanatanekapanditaya namo namah ।
vedasastrarthasadgosthivilasaya namo namah ।
vedasastrapuranadivicaraya namo namah ।
vedavedangatattvaprabodhakaya namo namah ।
vedamargapramanaprakhyapakaya namo namah ।
nirnidratejovijitanidradhyaya namo namah ।
nirantaramahanandasampurnaya namo namah ।
svabhavamadhurodaragambhiryaya namo namah ।
sahajanandasampurnasagaraya namo namah । 100 ।

nadabindukalatitavaibhavaya namo namah ।
vadabhedavihinatmabodhakaya namo namah ।
dvadasantamahapithanisannaya namo namah ।
desakalaparicchinnadrgrupaya namo namah ।
nirmanasantimahitaniscalaya namo namah ।
nirlaksyalaksyasamlaksyanirlepaya namo namah ।
srisodasantakamalasusthitaya namo namah ।
sricandrasekharendrasrisarasvatyai namo namah । 108 ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top