Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Mahaswami Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாஸ்வாமி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ஶ்ரீகாஞ்சீகாமகோடிபீடா²தி⁴பதி ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீமச்சந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஸரஸ்வதீ
மஹாஸ்வமி ஶ்ரீசரணாரவிந்த³ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:
(ஶ்ரீ மட² பாட²)

ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ராஸ்மதா³சார்யாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீசந்த்³ரமௌலிபாதா³ப்³ஜமது⁴பாய நமோ நம: ।
ஆசார்யபாதா³தி⁴ஷ்டா²நாபி⁴ஷிக்தாய நமோ நம: ।
ஸர்வஜ்ஞாசார்யப⁴க³வத்ஸ்வரூபாய நமோ நம: ।
அஷ்டாங்க³யோகி³ஸந்நிஷ்டா²க³ரிஷ்டா²ய நமோ நம: । 5
ஸநகாதி³ மஹாயோகி³ஸத்³ருʼஶாய நமோ நம: ।
மஹாதே³வேந்த்³ரஹஸ்தாப்³ஜஸஞ்ஜாதாய நமோ நம: ।
மஹாயோகி³விநிர்பே⁴த்⁴யமஹத்வாய நமோ நம: ।
காமகோடி மஹாபீடா²தீ⁴ஶ்வராய நமோ நம: ।
கலிதோ³ஷநிவ்ருʼத்த்யேககாரணாய நமோ நம: । 10 ।

ஶ்ரீஶங்கரபதா³ம்போ⁴ஜசிந்தநாய நமோ நம: ।
பா⁴ரதீக்ருʼதஜிஹ்வாக்³ரநர்தநாய நமோ நம: ।
கருணாரஸகல்லோலகடாக்ஷாய நமோ நம: ।
காந்திநிர்ஜிதஸுர்யேந்து³கம்ராபா⁴ய நமோ நம: ।
அமந்தா³நந்த³க்ருʼந்மந்த³க³மநாய நமோ நம: ।
அத்³வைதாநந்த³ப⁴ரிதசித்³ரூபாய நமோ நம: ।
கடிதடலஸச்சாருகாஷாயாய நமோ நம: ।
கடாக்ஷமாத்ரமோக்ஷேச்சா²ஜநகாய நமோ நம: ।
பா³ஹுத³ண்ட³லஸத்³வேணுத³ண்ட³காய நமோ நம: ।
பா²லபா⁴க³லஸத்³பூ⁴திபுண்ட்³ரகாய நமோ நம: । 20 ।

த³ரஹாஸஸ்பு²ரத்³தி³வ்யமுகா²ப்³ஜாய நமோ நம: ।
ஸுதா⁴மது⁴ரிமாமஞ்ஜுபா⁴ஷணாய நமோ நம: ।
தபநீயதிரஸ்காரிஶரீராய நமோ நம: ।
தப: ப்ரபா⁴விராஜத்ஸந்நேத்ரகாய நமோ நம: ।
ஸங்கீ³தாநந்த³ஸந்தோ³ஹஸர்வஸ்வாய நமோ நம: ।
ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴நிர்மக்³நதாரகாய நமோ நம: ।
மஸ்தகோல்லாஸிருத்³ராக்ஷமகுடாய நமோ நம: ।
ஸாக்ஷாத்பரஶிவாமோக⁴த³ர்ஶநாய நமோ நம: ।
சக்ஷுர்க³தமஹாதேஜோঽத்யுஜ்ஜ்வலாய நமோ நம: ।
ஸாக்ஷாத்க்ருʼதஜக³ந்மாத்ருʼஸ்வரூபாய நமோ நம: । 30 ।

க்வசித்³பா³லஜநாத்யந்தஸுலபா⁴ய நமோ நம: ।
க்வசிந்மஹாஜநாதீவது³ஷ்ப்ராபாய நமோ நம: ।
கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாஸக்தமாநஸாய நமோ நம: ।
கு³ருமண்ட³லஸம்பா⁴வ்யவிதே³ஹாய நமோ நம: ।
பா⁴வநாமாத்ரஸந்துஷ்டஹ்ருʼத³யாய நமோ நம: ।
ப⁴வ்யாதிப⁴வ்யதி³வ்யஶ்ரீபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
வ்யக்தாவ்யக்ததராநேகசித்கலாய நமோ நம: ।
ரக்தஶுக்லப்ரபா⁴மிஶ்ரபாது³காய நமோ நம: ।
ப⁴க்தமாநஸராஜீவப⁴வநாய நமோ நம: ।
ப⁴க்தலோசநராஜீவபா⁴ஸ்கராய நமோ நம: । 40 ।

ப⁴க்தகாமலதாகல்பபாத³பாய நமோ நம: ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³நேகஶக்திதா³ய நமோ நம: ।
ஶரணாக³ததீ³நார்தரக்ஷகாய நமோ நம: ।
ஶமாதி³ஷட்கஸம்பத்ப்ரதா³யகாய நமோ நம: ।
ஸர்வதா³ ஸர்வதா² லோகஸௌக்²யதா³ய நமோ நம: ।
ஸதா³ நவநவாகாங்க்ஷ்யத³ர்ஶநாய நமோ நம: ।
ஸர்வஹ்ருʼத்பத்³மஸஞ்சாரநிபுணாய நமோ நம: ।
ஸர்வேங்கி³தபரிஜ்ஞாநஸமர்தா²ய நமோ நம: ।
ஸ்வப்நத³ர்ஶநப⁴க்தேஷ்டஸித்³தி⁴தா³ய நமோ நம: ।
ஸர்வவஸ்துவிபா⁴வ்யாத்மஸத்³ரூபாய நமோ நம: । 50 ।

தீ³நப⁴க்தாவநைகாந்ததீ³க்ஷிதாய நமோ நம: ।
ஜ்ஞாநயோக³ப³லைஶ்வர்யமாநிதாய நமோ நம: ।
பா⁴வமாது⁴ர்யகலிதாப⁴யதா³ய நமோ நம: ।
ஸர்வபூ⁴தக³ணாமேயஸௌஹார்தா³ய நமோ நம: ।
மூகீபூ⁴தாநேகலோகவாக்ப்ரதா³ய நமோ நம: ।
ஶீதலீக்ருʼதஹ்ருʼத்தாபஸேவகாய நமோ நம: ।
போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³நேகயோக³ஜ்ஞாய நமோ நம: ।
ஶீக்⁴ரஸித்³தி⁴கராநேகஶிக்ஷணாய நமோ நம: ।
அமாநித்வாதி³முக்²யார்த²ஸித்³தி⁴தா³ய நமோ நம: ।
அக²ண்டை³கரஸாநந்த³ப்ரபோ³தா⁴ய நமோ நம: । 60 ।

நித்யாநித்யவிவேகப்ரதா³யகாய நமோ நம: ।
ப்ரத்யேகக³ரஸாக²ண்ட³சித்ஸுகா²ய நமோ நம: ।
இஹாமுத்ரார்த²வைராக்³யஸித்³தி⁴தா³ய நமோ நம: ।
மஹாமோஹநிவ்ருʼத்த்யர்த²மந்த்ரதா³ய நமோ நம: ।
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞப்ரத்யேகத்³ருʼஷ்டிதா³ய நமோ நம: ।
க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விஹீநாத்மஸௌக்²யதா³ய நமோ நம: ।
தூலாஜ்ஞாநவிஹீநாத்மத்ருʼப்திதா³ய நமோ நம: ।
மூலாஜ்ஞாநபா³தி⁴தாத்மமுக்திதா³ய நமோ நம: ।
ப்⁴ராந்திமேகோ⁴ச்சாடநப்ரப⁴ஞ்ஜநாய நமோ நம: ।
ஶாந்திவ்ருʼஷ்டிப்ரதா³மோக⁴ஜலதா³ய நமோ நம: । 70 ।

ஏககாலக்ருʼதாநேகத³ர்ஶநாய நமோ நம: ।
ஏகாந்தப⁴க்தஸம்வேத்³யஸ்வக³தாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீசக்ரரத²நிர்மாணஸுப்ரதா²ய நமோ நம: ।
ஶ்ரீகல்யாணகராமேயஸுஶ்லோகாய நமோ நம: ।
ஆஶ்ரிதாஶ்ரயணீயத்வப்ராபகாய நமோ நம: ।
அகி²லாண்டே³ஶ்வரீகர்ணபூ⁴ஷகாய நமோ நம: ।
ஸஶிஷ்யக³ணயாத்ராவிதா⁴யகாய நமோ நம: ।
ஸாது⁴ஸங்க⁴நுதாமேயசரணாய நமோ நம: ।
அபி⁴ந்நாத்மைக்யவிஜ்ஞாநப்ரபோ³தா⁴ய நமோ நம: ।
பி⁴ந்நாபி⁴ந்நமதைஶ்சாபி பூஜிதாய நமோ நம: । 80 ।

தத்தத்³விபாகஸத்³போ³த⁴தா³யகாய நமோ நம: ।
தத்தத்³பா⁴ஷாப்ரகடிதஸ்வகீ³தாய நமோ நம: ।
தத்ர தத்ர க்ருʼதாநேகஸத்கார்யாய நமோ நம: ।
சித்ர சித்ரப்ரபா⁴வப்ரஸித்³தி⁴காய நமோ நம: ।
லோகாநுக்³ரஹக்ருʼத்கர்மநிஷ்டி²தாய நமோ நம: ।
லோகோத்³த்⁴ருʼதிமஹத்³பூ⁴ரிநியமாய நமோ நம: ।
ஸர்வவேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்தஸம்மதாய நமோ நம: ।
கர்மப்³ரஹ்மாத்மகரணமர்மஜ்ஞாய நமோ நம: ।
வர்ணாஶ்ரமஸதா³சாரரக்ஷகாய நமோ நம: ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷப்ரதா³யகாய நமோ நம: । 90 ।

பத³வாக்யப்ரமாணாதி³பாரீணாய நமோ நம: ।
பாத³மூலநதாநேகபண்டி³தாய நமோ நம: ।
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²ஸத்³கோ³ஷ்டீ²விலாஸாய நமோ நம: ।
வேத³ஶாஸ்த்ரபுராணாதி³விசாராய நமோ நம: ।
வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வப்ரபோ³த⁴காய நமோ நம: ।
வேத³மார்க³ப்ரமாணப்ரக்²யாபகாய நமோ நம: ।
நிர்ணித்³ரதேஜோவிஜிதநித்³ராட்⁴யாய நமோ நம: ।
நிரந்தரமஹாநந்த³ஸம்பூர்ணாய நமோ நம: ।
ஸ்வபா⁴வமது⁴ரோதா³ரகா³ம்பீ⁴ர்யாய நமோ நம: ।
ஸஹஜாநந்த³ஸம்பூர்ணஸாக³ராய நமோ நம: । 100 ।

நாத³பி³ந்து³கலாதீதவைப⁴வாய நமோ நம: ।
வாத³பே⁴த³விஹீநாத்மபோ³த⁴காய நமோ நம: ।
த்³வாத³ஶாந்தமஹாபீட²நிஷண்ணாய நமோ நம: ।
தே³ஶகாலாபரிச்சி²ந்நத்³ருʼக்³ரூபாய நமோ நம: ।
நிர்மாநஶாந்திமஹிதநிஶ்சலாய நமோ நம: ।
நிர்லக்ஷ்யலக்ஷ்யஸம்லக்ஷ்யநிர்லேபாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாந்தகமலஸுஸ்தி²தாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஶ்ரீஸரஸ்வத்யை நமோ நம: । 108 ।

Also Read 108 Names of Shri Mahaswami:

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

One thought on “108 Names of Shri Mahasvami | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top