Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಜೈಮಿನಿರೃಷಿಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ದೇವತಾ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾಗ ತರ್ಜಿನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾನ್ತಜೀವನ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹೂಮ್ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಮುನಿಪುಂಗವ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಜಟಿಲಂ ಕಮಂಡಲುಧರಂ ಶುಭಮ್ ।
ಮೃಕಂಡತನಯಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕಮ್ ॥

ಅಥಾಂಗಪೂಜಾ –
(ಓಂ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಾದೌ ಸರ್ವತ್ರ ಯೋಜಯೇತ್ ।)
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಯ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ಗುಲ್ಫೋ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಉರುಸ್ಥೈರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಕಾಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಮೃಕಂಡುಪುತ್ರಾಯ ಸ್ತನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಮಹೋರ್ಧ್ವಬಾಹವೇ ಬಾಹೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷೇ ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ದೀರ್ಘಜೀವಾಯ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಜಟಿಲಾಯ ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ । ಇತ್ಯಂಗಪೂಜಾ ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಪೂಜಾ –
(ಓಂ ಇತಿ ಪ್ರಣವಂ ಏವಂ ಅನ್ತೇ ನಮಃ ಸರ್ವತ್ರ ಯೋಜಯೇತ್ ) ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಯ ನಮಃ । ಭಾರ್ಗವರ್ಷಭಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿವರ್ಯಾಯ ।
ದೀರ್ಘಜೀವಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೇ । ಜ್ಞಾನಾರ್ಣವಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ವಾಗ್ಯತಾಯ । ಜಿತಮೃತ್ಯವೇ । ಸಂಯಮಿನೇ ।
ಧ್ವಸ್ತಕ್ಲೇಶಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ । ಧೀಮತೇ । ನಿಃಸಂಗಾಯ ।
ಭೂತವತ್ಸಲಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮೈಕಾನ್ತಭಕ್ತಾಯ । ನಿರ್ವೈರಾಯ । ಸಮದರ್ಶಿನೇ ।
ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅಜರಾಯ । ಅಮರಾಯ । ತ್ರೈಕಾಲಿಕಮಹಾಜ್ಞಾನಾಯ ।
ವಿಜ್ಞಾನವತೇ । ವಿರಕ್ತಿಮತೇ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿನೇ । ಪುರಾಣಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಮಹಾಯೋಗಮಹಿಮ್ನೇ । ಅನುಭೂತಾದ್ಭುತಭಗವನ್ಮಾಯಾವೈಭವಾಯ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪರಾಯಣಾಯ ।
ತಪಃಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸಂಯುತಾಯ । ಬೃಹದ್ವ್ರತಧರಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಜಟಿಲಾಯ ।
ವಲ್ಕಲಾಮ್ಬರಾಯ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ದಂಡಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನಮಃ । ಸುಮೇಖಲಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಭೃತೇ ।
ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಾಯ । ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಕಾಮದಾಯ । ಆಯುಷ್ಪ್ರದಾಯ । ಆರೋಗ್ಯದಾಯಿನೇ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸುಖದಾಯಕಾಯ ।
ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ । ಜಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ವಿಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಮುಕ್ತಿದಾಯ । ವೇದವಿದೇ । ಮಾನ್ಧಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ । ವನ್ದ್ಯಾಯ । ಶಮಧನಾಯ । ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ । ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಭಗವತೇ । ಪವಿತ್ರಾಯ । ಮೇಧಾವಿನೇ ।
ಸುಕೃತಿನೇ । ಕುಶಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ । ಪಾಪಹರಾಯ । ಪುಣ್ಯಕರಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಗ್ನ್ಯರ್ಕೋಪಾಸಕಾಯ । ಧೃತಾತ್ಮನೇ । ಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ । ಉರುಸ್ಥೈರ್ಯಾಯ । ಉತ್ತಾರಣಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಮಾಧಯೇ ।
ಕ್ಷಮಾವತೇ । ಕ್ಷೇಮಕರ್ತ್ರೇ । ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಾಯ ।
ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಶೋಕಶೂನ್ಯಾಯ । ಶೋಕಹರಾಯ ।
ಸುಕರ್ಮಣೇ । ಜಯಶಾಲಿನೇ । ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಧ್ಯಾನಧನಾಯ । ಶಾನ್ತಿದಾಯ ।
ನೀತಿಮತೇ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಿನಯಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಅನ್ತಃಸುಖಾಯ । ಅನ್ತರಾರಾಮಾಯ । ಅನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ವಿಗತೇಚ್ಛಾಯ । ವಿಗತಭಯಾಯ
ನಮಃ ॥ 108 ಇತಿ ॥

ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ದೀರ್ಘಜೀವಿನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ನಾರಾಯಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥

ನಮೋ ಮೃಕಂಡುಪುತ್ರಾಯ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೇ ।
ಜ್ಞಾನಾರ್ಣವಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ವೈ ನಮಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top