Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

।। ശ്രീമാര്‍കണ്ഡേയാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।।
അസ്യ ശ്രീമാര്‍കണ്ഡേയമന്ത്രസ്യ ജൈമിനിരൃഷിഃ മാര്‍കണ്ഡേയോ ദേവതാ ।
മാര്‍കണ്ഡേയ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ഹൃദയായ നമഃ ।
മഹാഭാഗ തര്‍ജിനീഭ്യാം നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
സപ്തകല്‍പാന്തജീവന മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം അനാമികാഭ്യാം നമഃ കവചായ ഹൂം ।
ദേഹി മേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
മുനിപുങ്ഗവ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ॥

അഥ ധ്യാനം –
ആജാനുബാഹും ജടിലം കമണ്ഡലുധരം ശുഭം ।
മൃകണ്ഡതനയം ധ്യായേദ് ദ്വിഭുജം സാക്ഷസൂത്രകം ॥

അഥാങ്ഗപൂജാ –
(ഓം ഇതി മന്ത്രാദൌ സര്‍വത്ര യോജയേത് ।)
ഓം മാര്‍കണ്ഡേയായ നമഃ പാദൌ പൂജയാമി ।
ഓം ഭൃഗുവംശസമുദ്ഭവായ നമഃ ഗുല്‍ഫോ പൂജയാമി ।
ഓം ജഗദ്വന്ദ്യായ നമഃ ജാനുനീ പൂജയാമി ।
ഓം ഉരുസ്ഥൈര്യായ നമഃ ഊരൂ പൂജയാമി ।
ഓം ധര്‍മധാത്രേ നമഃ കാടിം പൂജയാമി ।
ഓം അഘനാശനായ നമഃ നാഭിം പൂജയാമി ।
ഓം വേദവിദേ നമഃ ഉദരം പൂജയാമി ।
ത്രികാലജ്ഞായ ഹൃദയം പൂജയാമി ।
മൃകണ്ഡുപുത്രായ സ്തനൌ പൂജയാമി ।
ശുഭ്രയജ്ഞോപവീതായ കണ്ഠം പൂജയാമി ।
മഹോര്‍ധ്വബാഹവേ ബാഹൂ പൂജയാമി ।
കമണ്ഡലുധരായ ഹസ്തൌ പൂജയാമി ।
പ്രസന്നവദനായ മുഖം പൂജയാമി ।
പ്രാണായാമപരായണായ നാസികാം പൂജയാമി ।
ജ്ഞാനചക്ഷുഷേ നേത്രേ പൂജയാമി ।
ജിതേന്ദ്രിയായ കര്‍ണൌ പൂജയാമി ।
ദീര്‍ഘജീവായ ലലാടം പൂജയാമി ।
ജടിലായ ശിരഃ പൂജയാമി । ഇത്യങ്ഗപൂജാ ॥

അഥ അഷ്ടോത്തരശതനാമപൂജാ –
(ഓം ഇതി പ്രണവം ഏവം അന്തേ നമഃ സര്‍വത്ര യോജയേത് ) ।
ഓം മാര്‍കണ്ഡേയായ നമഃ । ഭാര്‍ഗവര്‍ഷഭായ । ബ്രഹ്മര്‍ഷിവര്യായ ।
ദീര്‍ഘജീവായ । മഹാത്മനേ । സര്‍വലോകഹിതൈഷിണേ । ജ്ഞാനാര്‍ണവായ ।
നിര്‍വികാരായ । വാഗ്യതായ । ജിതമൃത്യവേ । സംയമിനേ ।
ധ്വസ്തക്ലേശാന്തരാത്മനേ । ദുരാധര്‍ഷായ । ധീമതേ । നിഃസങ്ഗായ ।
ഭൂതവത്സലായ । പരമാത്മൈകാന്തഭക്തായ । നിര്‍വൈരായ । സമദര്‍ശിനേ ।
വിശാലകീര്‍തയേ നമഃ । 20।

ഓം മഹാപുണ്യായ നമഃ । അജരായ । അമരായ । ത്രൈകാലികമഹാജ്ഞാനായ ।
വിജ്ഞാനവതേ । വിരക്തിമതേ । ബ്രഹ്മവര്‍ചസ്വിനേ । പുരാണാചാര്യായ ।
പ്രാപ്തമഹായോഗമഹിംനേ । അനുഭൂതാദ്ഭുതഭഗവന്‍മായാവൈഭവായ ।
സര്‍വധര്‍മവിദാം വരായ । സത്യവ്രതായ । സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥപരായണായ ।
തപഃസ്വാധ്യായസംയുതായ । ബൃഹദ്വ്രതധരായ । ശാന്തായ । ജടിലായ ।
വല്‍കലാംബരായ । കമണ്ഡലുധരായ । ദണ്ഡഹസ്തായ നമഃ । 40।

ഓം ശുഭ്രയജ്ഞോപവീതായ നമഃ । സുമേഖലായ । കൃഷ്ണാജിനഭൃതേ ।
നരനാരായണപ്രിയായ । അക്ഷസൂത്രധരായ । മഹായോഗായ । രുദ്രപ്രിയായ ।
ഭക്തകാമദായ । ആയുഷ്പ്രദായ । ആരോഗ്യദായിനേ । സര്‍വൈശ്വര്യസുഖദായകായ ।
മഹാതേജസേ । മഹാഭാഗായ । ജിതവിക്രമായ । വിജിതക്രോധായ । ബ്രഹ്മജ്ഞായ ।
ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ । മുക്തിദായ । വേദവിദേ । മാന്ധായ നമഃ । 60।

ഓം സിദ്ധായ നമഃ । ധര്‍മാത്മനേ । പ്രാണായാമപരായണായ ।
ശാപാനുഗ്രഹശക്തായ । വന്ദ്യായ । ശമധനായ । ജീവന്‍മുക്തായ ।
ശ്രദ്ധാവതേ । ബ്രഹ്മിഷ്ഠായ । ഭഗവതേ । പവിത്രായ । മേധാവിനേ ।
സുകൃതിനേ । കുശാസനോപവിഷ്ടായ । പാപഹരായ । പുണ്യകരായ । ജിതേന്ദ്രിയായ ।
അഗ്ന്യര്‍കോപാസകായ । ധൃതാത്മനേ । ധൈര്യശാലിനേ നമഃ । 80 ।

ഓം മഹോത്സാഹായ നമഃ । ഉരുസ്ഥൈര്യായ । ഉത്താരണായ । സിദ്ധസമാധയേ ।
ക്ഷമാവതേ । ക്ഷേമകര്‍ത്രേ । ശ്രീകരായ । സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനായ ।
ഛിന്നസംശയായ । സംശയച്ഛേത്രേ । ശോകശൂന്യായ । ശോകഹരായ ।
സുകര്‍മണേ । ജയശാലിനേ । ജയപ്രദായ । ധ്യാനധനായ । ശാന്തിദായ ।
നീതിമതേ । നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ । സര്‍വഭൂതാത്മഭൂതാത്മനേ നമഃ । 100।

ഓം വിനയപൂര്‍ണായ നമഃ । സ്ഥിരബുദ്ധയേ । ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മനേ ।
അന്തഃസുഖായ । അന്തരാരാമായ । അന്തര്‍ജ്യോതിഷേ । വിഗതേച്ഛായ । വിഗതഭയായ
നമഃ ॥ 108 ഇതി ॥

നമസ്തുഭ്യം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ ദീര്‍ഘജീവിന്നമോഽസ്തു തേ ।
നാരായണസ്വരൂപായ നമസ്തുഭ്യം മഹാത്മനേ ॥

നമോ മൃകണ്ഡുപുത്രായ സര്‍വലോകഹിതൈഷിണേ ।
ജ്ഞാനാര്‍ണവായ വൈ തുഭ്യം നിര്‍വികാരായ വൈ നമഃ ॥

ഇതി ശ്രീമാര്‍കണ്ഡേയാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top