Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

।। srimarkandeyastottarasatanamavalih ।।
asya srimarkandeyamantrasya jaiminirrsih markandeyo devata ।
markandeya angusthabhyam namah hrdayaya namah ।
mahabhaga tarjinibhyam namah sirase svaha ।
saptakalpantajivana madhyamabhyam namah sikhayai vasat ।
ayurarogyamaisvaryam anamikabhyam namah kavacaya hum ।
dehi me kanisthikabhyam namah netratrayaya vausat ।
munipungava karatalakaraprsthabhyam namah astraya phat ॥

atha dhyanam –
ajanubahum jatilam kamandaludharam subham ।
mrkandatanayam dhyayed dvibhujam saksasutrakam ॥

athangapuja –
(Om iti mantradau sarvatra yojayet ।)
Om markandeyaya namah padau pujayami ।
Om bhrguvamsasamudbhavaya namah gulpho pujayami ।
Om jagadvandyaya namah januni pujayami ।
Om urusthairyaya namah uru pujayami ।
Om dharmadhatre namah katim pujayami ।
Om aghanasanaya namah nabhim pujayami ।
Om vedavide namah udaram pujayami ।
trikalajnaya hrdayam pujayami ।
mrkanduputraya stanau pujayami ।
subhrayajnopavitaya kantham pujayami ।
mahordhvabahave bahu pujayami ।
kamandaludharaya hastau pujayami ।
prasannavadanaya mukham pujayami ।
pranayamaparayanaya nasikam pujayami ।
jnanacaksuse netre pujayami ।
jitendriyaya karnau pujayami ।
dirghajivaya lalatam pujayami ।
jatilaya sirah pujayami । ityangapuja ॥

atha astottarasatanamapuja –
(Om iti pranavam evam ante namah sarvatra yojayet ) ।
Om markandeyaya namah । bhargavarsabhaya । brahmarsivaryaya ।
dirghajivaya । mahatmane । sarvalokahitaisine । jnanarnavaya ।
nirvikaraya । vagyataya । jitamrtyave । samyamine ।
dhvastaklesantaratmane । duradharsaya । dhimate । nihsangaya ।
bhutavatsalaya । paramatmaikantabhaktaya । nirvairaya । samadarsine ।
visalakirtaye namah । 20 ।

Om mahapunyaya namah । ajaraya । amaraya । traikalikamahajnanaya ।
vijnanavate । viraktimate । brahmavarcasvine । puranacaryaya ।
praptamahayogamahimne । anubhutadbhutabhagavanmayavaibhavaya ।
sarvadharmavidam varaya । satyavrataya । sarvasastrarthaparayanaya ।
tapahsvadhyayasamyutaya । brhadvratadharaya । santaya । jatilaya ।
valkalambaraya । kamandaludharaya । dandahastaya namah । 40 ।

Om subhrayajnopavitaya namah । sumekhalaya । krsnajinabhrte ।
naranarayanapriyaya । aksasutradharaya । mahayogaya । rudrapriyaya ।
bhaktakamadaya । ayuspradaya । arogyadayine । sarvaisvaryasukhadayakaya ।
mahatejase । mahabhagaya । jitavikramaya । vijitakrodhaya । brahmajnaya ।
brahmanapriyaya । muktidaya । vedavide । mandhaya namah । 60 ।

Om siddhaya namah । dharmatmane । pranayamaparayanaya ।
sapanugrahasaktaya । vandyaya । samadhanaya । jivanmuktaya ।
sraddhavate । brahmisthaya । bhagavate । pavitraya । medhavine ।
sukrtine । kusasanopavistaya । papaharaya । punyakaraya । jitendriyaya ।
agnyarkopasakaya । dhrtatmane । dhairyasaline namah । 80 ।

Om mahotsahaya namah । urusthairyaya । uttaranaya । siddhasamadhaye ।
ksamavate । ksemakartre । srikaraya । samalostasmakancanaya ।
chinnasamsayaya । samsayacchetre । sokasunyaya । sokaharaya ।
sukarmane । jayasaline । jayapradaya । dhyanadhanaya । santidaya ।
nitimate । nirdvandvaya । sarvabhutatmabhutatmane namah । 100 ।

Om vinayapurnaya namah । sthirabuddhaye । brahmayogayuktatmane ।
antahsukhaya । antararamaya । antarjyotise । vigatecchaya । vigatabhayaya
namah ॥ 108 iti ॥

namastubhyam dvijasrestha dirghajivinnamo’stu te ।
narayanasvarupaya namastubhyam mahatmane ॥

namo mrkanduputraya sarvalokahitaisine ।
jnanarnavaya vai tubhyam nirvikaraya vai namah ॥

iti srimarkandeyastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top