108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

।। శ్రీమార్కణ్డేయాష్టోత్తరశతనామావలిః ।।
అస్య శ్రీమార్కణ్డేయమన్త్రస్య జైమినిరృషిః మార్కణ్డేయో దేవతా ।
మార్కణ్డేయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః హృదయాయ నమః ।
మహాభాగ తర్జినీభ్యాం నమః శిరసే స్వాహా ।
సప్తకల్పాన్తజీవన మధ్యమాభ్యాం నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం అనామికాభ్యాం నమః కవచాయ హూమ్ ।
దేహి మే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
మునిపుఙ్గవ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః అస్త్రాయ ఫట్ ॥

అథ ధ్యానమ్ –
ఆజానుబాహుం జటిలం కమణ్డలుధరం శుభమ్ ।
మృకణ్డతనయం ధ్యాయేద్ ద్విభుజం సాక్షసూత్రకమ్ ॥

అథాఙ్గపూజా –
(ఓం ఇతి మన్త్రాదౌ సర్వత్ర యోజయేత్ ।)
ఓం మార్కణ్డేయాయ నమః పాదౌ పూజయామి ।
ఓం భృగువంశసముద్భవాయ నమః గుల్ఫో పూజయామి ।
ఓం జగద్వన్ద్యాయ నమః జానునీ పూజయామి ।
ఓం ఉరుస్థైర్యాయ నమః ఊరూ పూజయామి ।
ఓం ధర్మధాత్రే నమః కాటిం పూజయామి ।
ఓం అఘనాశనాయ నమః నాభిం పూజయామి ।
ఓం వేదవిదే నమః ఉదరం పూజయామి ।
త్రికాలజ్ఞాయ హృదయం పూజయామి ।
మృకణ్డుపుత్రాయ స్తనౌ పూజయామి ।
శుభ్రయజ్ఞోపవీతాయ కణ్ఠం పూజయామి ।
మహోర్ధ్వబాహవే బాహూ పూజయామి ।
కమణ్డలుధరాయ హస్తౌ పూజయామి ।
ప్రసన్నవదనాయ ముఖం పూజయామి ।
ప్రాణాయామపరాయణాయ నాసికాం పూజయామి ।
జ్ఞానచక్షుషే నేత్రే పూజయామి ।
జితేన్ద్రియాయ కర్ణౌ పూజయామి ।
దీర్ఘజీవాయ లలాటం పూజయామి ।
జటిలాయ శిరః పూజయామి । ఇత్యఙ్గపూజా ॥

అథ అష్టోత్తరశతనామపూజా –
(ఓం ఇతి ప్రణవం ఏవం అన్తే నమః సర్వత్ర యోజయేత్ ) ।
ఓం మార్కణ్డేయాయ నమః । భార్గవర్షభాయ । బ్రహ్మర్షివర్యాయ ।
దీర్ఘజీవాయ । మహాత్మనే । సర్వలోకహితైషిణే । జ్ఞానార్ణవాయ ।
నిర్వికారాయ । వాగ్యతాయ । జితమృత్యవే । సంయమినే ।
ధ్వస్తక్లేశాన్తరాత్మనే । దురాధర్షాయ । ధీమతే । నిఃసఙ్గాయ ।
భూతవత్సలాయ । పరమాత్మైకాన్తభక్తాయ । నిర్వైరాయ । సమదర్శినే ।
విశాలకీర్తయే నమః । ౨౦ ।

ఓం మహాపుణ్యాయ నమః । అజరాయ । అమరాయ । త్రైకాలికమహాజ్ఞానాయ ।
విజ్ఞానవతే । విరక్తిమతే । బ్రహ్మవర్చస్వినే । పురాణాచార్యాయ ।
ప్రాప్తమహాయోగమహిమ్నే । అనుభూతాద్భుతభగవన్మాయావైభవాయ ।
సర్వధర్మవిదాం వరాయ । సత్యవ్రతాయ । సర్వశాస్త్రార్థపరాయణాయ ।
తపఃస్వాధ్యాయసంయుతాయ । బృహద్వ్రతధరాయ । శాన్తాయ । జటిలాయ ।
వల్కలామ్బరాయ । కమణ్డలుధరాయ । దణ్డహస్తాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం శుభ్రయజ్ఞోపవీతాయ నమః । సుమేఖలాయ । కృష్ణాజినభృతే ।
నరనారాయణప్రియాయ । అక్షసూత్రధరాయ । మహాయోగాయ । రుద్రప్రియాయ ।
భక్తకామదాయ । ఆయుష్ప్రదాయ । ఆరోగ్యదాయినే । సర్వైశ్వర్యసుఖదాయకాయ ।
మహాతేజసే । మహాభాగాయ । జితవిక్రమాయ । విజితక్రోధాయ । బ్రహ్మజ్ఞాయ ।
బ్రాహ్మణప్రియాయ । ముక్తిదాయ । వేదవిదే । మాన్ధాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం సిద్ధాయ నమః । ధర్మాత్మనే । ప్రాణాయామపరాయణాయ ।
శాపానుగ్రహశక్తాయ । వన్ద్యాయ । శమధనాయ । జీవన్ముక్తాయ ।
శ్రద్ధావతే । బ్రహ్మిష్ఠాయ । భగవతే । పవిత్రాయ । మేధావినే ।
సుకృతినే । కుశాసనోపవిష్టాయ । పాపహరాయ । పుణ్యకరాయ । జితేన్ద్రియాయ ।
అగ్న్యర్కోపాసకాయ । ధృతాత్మనే । ధైర్యశాలినే నమః । ౮౦ ।

ఓం మహోత్సాహాయ నమః । ఉరుస్థైర్యాయ । ఉత్తారణాయ । సిద్ధసమాధయే ।
క్షమావతే । క్షేమకర్త్రే । శ్రీకరాయ । సమలోష్టాశ్మకాఞ్చనాయ ।
ఛిన్నసంశయాయ । సంశయచ్ఛేత్రే । శోకశూన్యాయ । శోకహరాయ ।
సుకర్మణే । జయశాలినే । జయప్రదాయ । ధ్యానధనాయ । శాన్తిదాయ ।
నీతిమతే । నిర్ద్వన్ద్వాయ । సర్వభూతాత్మభూతాత్మనే నమః । ౧౦౦ ।

ఓం వినయపూర్ణాయ నమః । స్థిరబుద్ధయే । బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మనే ।
అన్తఃసుఖాయ । అన్తరారామాయ । అన్తర్జ్యోతిషే । విగతేచ్ఛాయ । విగతభయాయ
నమః ॥ ౧౦౮ ఇతి ॥

నమస్తుభ్యం ద్విజశ్రేష్ఠ దీర్ఘజీవిన్నమోఽస్తు తే ।
నారాయణస్వరూపాయ నమస్తుభ్యం మహాత్మనే ॥

నమో మృకణ్డుపుత్రాయ సర్వలోకహితైషిణే ।
జ్ఞానార్ణవాయ వై తుభ్యం నిర్వికారాయ వై నమః ॥

ఇతి శ్రీమార్కణ్డేయాష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment