Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ।।
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਜੈਮਿਨਿਰਸ਼ਿਃ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਭਾਗ ਤਰ੍ਜਿਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸਪ੍ਤਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਜੀਵਨ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਕਵਚਾਯ ਹੂਮ੍ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਮੁਨਿਪੁਙ੍ਗਵ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਆਜਾਨੁਬਾਹੁਂ ਜਟਿਲਂ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਮਕਣ੍ਡਤਨਯਂ ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਕਮ੍ ॥

ਅਥਾਙ੍ਗਪੂਜਾ –
(ॐ ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦੌ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਯੋਜਯੇਤ੍ ।)
ॐ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਯ ਨਮਃ ਪਾਦੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਭਗੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ਗੁਲ੍ਫੋ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਜਾਨੁਨੀ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਉਰੁਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਊਰੂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਕਾਟਿਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਅਘਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ਨਾਭਿਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਵੇਦਵਿਦੇ ਨਮਃ ਉਦਰਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯ ਹਦਯਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਮਕਣ੍ਡੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਸ੍ਤਨੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਸ਼ੁਭ੍ਰਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਯ ਕਣ੍ਠਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਮਹੋਰ੍ਧ੍ਵਬਾਹਵੇ ਬਾਹੂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਾਯ ਹਸ੍ਤੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾਯ ਮੁਖਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਾਸਿਕਾਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਕਰ੍ਣੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਦੀਰ੍ਘਜੀਵਾਯ ਲਲਾਟਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਜਟਿਲਾਯ ਸ਼ਿਰਃ ਪੂਜਯਾਮਿ । ਇਤ੍ਯਙ੍ਗਪੂਜਾ ॥

ਅਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਪੂਜਾ –
(ॐ ਇਤਿ ਪ੍ਰਣਵਂ ਏਵਂ ਅਨ੍ਤੇ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਯੋਜਯੇਤ੍ ) ।
ॐ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਯ ਨਮਃ । ਭਾਰ੍ਗਵਰ੍ਸ਼ਭਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਯਾਯ ।
ਦੀਰ੍ਘਜੀਵਾਯ । ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ । ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਿਣੇ । ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਣਵਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯ । ਵਾਗ੍ਯਤਾਯ । ਜਿਤਮਤ੍ਯਵੇ । ਸਂਯਮਿਨੇ ।
ਧ੍ਵਸ੍ਤਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ । ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾਯ । ਧੀਮਤੇ । ਨਿਃਸਙ੍ਗਾਯ ।
ਭੂਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਪਰਮਾਤ੍ਮੈਕਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤਾਯ । ਨਿਰ੍ਵੈਰਾਯ । ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਜਰਾਯ । ਅਮਰਾਯ । ਤ੍ਰੈਕਾਲਿਕਮਹਾਜ੍ਞਾਨਾਯ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨਵਤੇ । ਵਿਰਕ੍ਤਿਮਤੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਚਸ੍ਵਿਨੇ । ਪੁਰਾਣਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮਹਾਯੋਗਮਹਿਮ੍ਨੇ । ਅਨੁਭੂਤਾਦ੍ਭੁਤਭਗਵਨ੍ਮਾਯਾਵੈਭਵਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰਾਯ । ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ । ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਤਪਃਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਸਂਯੁਤਾਯ । ਬਹਦ੍ਵ੍ਰਤਧਰਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਜਟਿਲਾਯ ।
ਵਲ੍ਕਲਾਮ੍ਬਰਾਯ । ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਾਯ । ਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸ਼ੁਭ੍ਰਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਸੁਮੇਖਲਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਭਤੇ ।
ਨਰਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਧਰਾਯ । ਮਹਾਯੋਗਾਯ । ਰੁਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਕਾਮਦਾਯ । ਆਯੁਸ਼੍ਪ੍ਰਦਾਯ । ਆਰੋਗ੍ਯਦਾਯਿਨੇ । ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸੁਖਦਾਯਕਾਯ ।
ਮਹਾਤੇਜਸੇ । ਮਹਾਭਾਗਾਯ । ਜਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਵਿਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਯ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ । ਵੇਦਵਿਦੇ । ਮਾਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਸ਼ਾਪਾਨੁਗ੍ਰਹਸ਼ਕ੍ਤਾਯ । ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਮਧਨਾਯ । ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਤੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯ । ਭਗਵਤੇ । ਪਵਿਤ੍ਰਾਯ । ਮੇਧਾਵਿਨੇ ।
ਸੁਕਤਿਨੇ । ਕੁਸ਼ਾਸਨੋਪਵਿਸ਼੍ਟਾਯ । ਪਾਪਹਰਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਕਰਾਯ । ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਅਗ੍ਨ੍ਯਰ੍ਕੋਪਾਸਕਾਯ । ਧਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਧੈਰ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ । ਉਰੁਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾਯ । ਉਤ੍ਤਾਰਣਾਯ । ਸਿਦ੍ਧਸਮਾਧਯੇ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤੇ । ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ । ਸਮਲੋਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਮਕਾਞ੍ਚਨਾਯ ।
ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾਯ । ਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਸ਼ੋਕਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯ । ਸ਼ੋਕਹਰਾਯ ।
ਸੁਕਰ੍ਮਣੇ । ਜਯਸ਼ਾਲਿਨੇ । ਜਯਪ੍ਰਦਾਯ । ਧ੍ਯਾਨਧਨਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਯ ।
ਨੀਤਿਮਤੇ । ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਵਿਨਯਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ । ਸ੍ਥਿਰਬੁਦ੍ਧਯੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਗਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਅਨ੍ਤਃਸੁਖਾਯ । ਅਨ੍ਤਰਾਰਾਮਾਯ । ਅਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਵਿਗਤੇਚ੍ਛਾਯ । ਵਿਗਤਭਯਾਯ
ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ਇਤਿ ॥

ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਦ੍ਵਿਜਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਦੀਰ੍ਘਜੀਵਿਨ੍ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਨਾਰਾਯਣਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ॥

ਨਮੋ ਮਕਣ੍ਡੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਿਣੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਣਵਾਯ ਵੈ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top