Trishati

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Punjabi

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਤ੍ਰਿਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਂ
ਪੂਰ੍ਣਾਪੁਸ਼੍ਕਲਯੋਃ ਪਤਿਂ ਸ਼ਿਵਸੁਤਂ ਦਣ੍ਡਾਸਿਸ਼ੂਲਾਬ੍ਜਯੁਕ੍
ਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਾਸਸ਼ਰਾਭਯੇਸ਼੍ਟਕੁਲਿਸ਼ਾਨ੍ ਹਸ੍ਤੈਰ੍ਵਹਂ ਸਾਦਰਮ੍ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਿਤਾਸਨਗਤਂ ਕਲ੍ਯਾਣਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਂ
ਵੀਰਾਦਿਪ੍ਰਮੁਖੈਃ ਸੁਸੇਵਿਤਪਦਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਮੀਡ੍ਯਂ ਭਜੇ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਯ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਯ ਮਦਗਜਵਾਹਨਾਯ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਇਤਿ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਦ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਘਟਿਤਾ ।

ਓਮ੍ । ਔਸ਼ਧੀਸ਼ਾਨਚੂਡਾਙ੍ਕਹਰਿਮੋਹਿਨਿਸਮ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਤਪ੍ਰੋਤਾਖਿਲਜਗਤੇ । ਓਜਸ੍ਵਿਨੇ । ਓਦਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਓਮਾਦਿਵਰ੍ਣਾਯ । ਓਕਸ੍ਥਾਯ ।
ਓਜੋਮਣ੍ਡਲਨਾਯਕਾਯ । ਔਦਾਰ੍ਯਵਤੇ ।
ਔਪਨਿਸ਼ਦਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼੍ਰੁਤਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯ ॥

ਹ੍ਰੀਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਵਰ੍ਣਮੂਲਾਯ ਨਮਃ । ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਾਯ । ਹ੍ਰੀਮਤੇ । ਹ੍ਰੇਸ਼ਾਹਤਾਸੁਰਾਯ ।
ਹਤ੍ਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾਯ । ਹ੍ਰਾਦਿਨੇ । ਹਦ੍ਯਾਯ । ਹਸ਼੍ਟਾਯ ।
ਹਦਿ ਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਹ । ਹਰਿਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਹਰਿਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਹਰਿਤ੍ਪਤਿਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ ।
ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਮੁਖਾਯ । ਹਾਰਿਣੇ । ਹਾਲਾਹਲਹਰਾਯ । ਹਰਯੇ ।
ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਾਹਨਾਰੂਢਾਯ । ਹਯਮੇਧਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੭ ॥

ਰਿ । ਰਿਰਂਸਵੇ ਨਮਃ । ਰਿਕ੍ਤਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਰੀਤਿਮਤੇ । ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਰਿਪੁਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਰਿਟੀਸ਼ਾਨਾਯ । ਰੀਙ੍ਕਤਿਸ੍ਤਬ੍ਧਕੁਞ੍ਜਰਾਯ ।
ਰਿਙ੍ਖਦ੍ਘਣ੍ਟਾਮਣਿਗਣਾਯ । ਰੀਙ੍ਕਾਰਮਨੁਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੬ ॥

ਹ । ਹਰਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਹਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ।
ਹਯਾਰੂਢਾਯ । ਹਰਿਹਰਸੂਨਵੇ । ਹਰਿਮੁਖਾਚਿਤਾਯ । ਹਯ੍ਯਙ੍ਗਵੀਨਹਦਯਾਯ ।
ਹਰਪ੍ਰੇਮਸੁਤਾਯ । ਹਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ॥ ੪੫ ॥

ਰ । ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਜਗਤੇ । ਰਕ੍ਸ਼ੋਨਾਥਵਿਨਾਸ਼ਕਤੇ ।
ਰਞ੍ਜਕਾਯ । ਰਜਨੀਚਾਰਿਣੇ । ਰਣਨ੍ਮਞ੍ਜੀਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਰਤਿਨਾਥਸਮਾਕਾਰਾਯ । ਰਤਿਮਨ੍ਮਥਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਦਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਣਾਪੁਸ਼੍ਕਲਕਨ੍ਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੪ ॥

ਪੁ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਜਿਨਾਸਨਾਯ ।
ਪੁਰੁਹੂਤੇਡਿਤਪਦਾਯ । ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਭੂਸ਼ਿਤਤਨਵੇ ।
ਪੁਰਨ੍ਦਰਸੁਤਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਪੁਰਸਂਹਾਰਜਨਕਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕੇਭਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤੁਰਗਾਧਿਪਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੩ ॥

ਤ੍ਰਾ । ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਤ੍ਰਯੀਨੁਤਾਯ । ਤ੍ਰਸ੍ਤਾਭਯਕਤੇ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਧਿਕਾਯ ।
ਤ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕੋਟਿਦੇਵਸੇਵਿਤਾਯ । ਤ੍ਰਾਣਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸਮਾਕਾਰਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਯ । ਤ੍ਰਿਵਿਧਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੭੨ ॥

ਯ । ਯਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਯਨ੍ਤ੍ਰਿਤਦਿਗ੍ਦਨ੍ਤਿਗਿਰਿਪਨ੍ਨਗਮਣ੍ਡਲਾਯ । ਯਤੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਯਜ੍ਞਵਾਟਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਯਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਯਜਮਾਨਾਯ । ਯਮਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ।
ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾਯ । ਯਾਯਜੂਕਾਰ੍ਚਿਤਸਭਾਮਧ੍ਯਨਾਟ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੧ ॥

ਪੁ । ਪੁਰਨ੍ਦਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਪੁਣ੍ਯਾਯ । ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ।
ਪੁਰੁਵਂਸ਼੍ਯਨਪਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ । ਪੂਰ੍ਣਾਹੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪੁਸ਼੍ਪਾਭਿਰਾਮਾਯ ।
ਪੂਸ਼ੇਨ੍ਦੁਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਭਾਸੁਰਾਯ । ਪੁਰਤ੍ਰਯਮਹਾਕ੍ਰੀਡਾਯ ।
ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਵਰ੍ਤਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ਤ੍ਰ । ਤ੍ਰਿਯਮ੍ਬਕਸ੍ਯ ਤਨਯਾਯ ਨਮਃ । ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਬਾਹਵੇ । ਤ੍ਰਿਸੂਤ੍ਰਭਤੇ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਸ੍ਥਾਯ । ਤ੍ਰਯੀਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਲੇ ਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਤਣਾਵਰ੍ਤਾਸੁਰਹਰਾਯ । ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯ । ਤਤੀਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੯ ॥

ਲਾ । ਲਾਙ੍ਗੂਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਲਾਵਣ੍ਯਜਿਤਮਨ੍ਮਥਾਯ ।
ਲਵਣਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਲਘੁਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਲਮ੍ਬਿਕਾਯੋਗਮਾਰ੍ਗਕਤੇ । ਲਤਾਨਿਭਤਨੁਚ੍ਛਾਯਾਯ ।
ਲੋਭਹੀਨਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਭਾ । ਭਾਨੁਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯ । ਭਾਸ਼ਮਾਣਾਯ । ਭਯਾਪਹਾਯ । ਭੀਮਸੇਨਾਯ ।
ਭੀਮਸਖਾਯ । ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪੁਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਭੁਸੁਣ੍ਡਮੁਨਿਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ ।
ਭੂਸ਼ਾਵਤੇ । ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਯ । ਯਾਤਨਾਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਵਨੇ । ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜੇ । ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਯਤਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਯਮਸ਼ਾਸਨਾਯ ।
ਯਾਮਿਨੀਚਰਵੀਰਾਦਿਗਣਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਯਮੋਨ੍ਨਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸ਼ । ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਧਰਾਯ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਧ੍ਮਾਨਕਰਾਯ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਸ਼ਕਟੈਕਰਥੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਤਨਯਾਯ । ਸ਼ਲ੍ਯਨਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਸ਼ਕੁਨੀਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਤ੍ਰੁ । ਤ੍ਰੁਟ੍ਯਾਦਿਕਾਲਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਤ੍ਰੋਟਕਾਦਿਮਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਤ੍ਰੋਟਕਾਦਿਮਵਤ੍ਤਜ੍ਞਾਯ । ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਾਯ । ਤ੍ਰਿਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭਵੇ । ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਨਾਮਾਰ੍ਚਨਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ । ਤ੍ਰਿਕਾਣ੍ਡਿਕਾਯ । ਤ੍ਰਿਕੂਟਾਦ੍ਰਿਮਧ੍ਯਸ਼ਙ੍ਗ-
ਨਿਕੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਨਾ । ਨਰਾਯ ਨਮਃ । ਨਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਨਾਰੀਯੁਗਲਾਯ । ਨਰਵਾਹਨਾਯ ।
ਨਰਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਨਤਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਕਾਯ । ਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਵਿਨੁਤਾਯ ।
ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨੀਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸ਼ਾ । ਸ਼ਕ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ । ਸ਼ਕ੍ਤਾਯ । ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਸਹੋਦਰਾਯ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਵਰ੍ਣਾਯ । ਸ਼ਤਧਾਕਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਸ਼ਰਾਸਭਤੇ ।
ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਕਰਾਯ । ਸ਼ੈਵਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਮੁਦਿਤਾਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਯ । ਯਥਾਤਥਾਕਤਵਿਧਯੇ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਧਰਾਯ । ਯੂਨੇ ।
ਯਤ੍ਨਾਦੁਤ੍ਸਾਰਿਤਕਿਟਯੇ । ਯਥਾਵਿਧਿ ਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਯੋਗਿਨੀਗਣਸਂਵੀਤਾਯ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੁਕ੍ਤਜਗਤ੍ਕਥਾਯ । ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰੂਢਮਹਾਮਾਯਾਯ ।
ਯਾਕਿਨ੍ਯਾਦਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਮ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ । ਮਣਿਵਾਚੇ ।
ਮਣਿਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਮਹਨੀਯਾਯ । ਮਰਾਲਸ੍ਥਾਯ । ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਮਹਾਕਲ੍ਪਤਰੋਰ੍ਮੂਲਵਾਸਿਨੇ । ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਦ । ਦਣ੍ਡਿਨੇ ਨਮਃ । ਦਣ੍ਡਯਿਤ੍ਰੇ । ਦਣ੍ਡਧਰਾਯ । ਦੈਤ੍ਯਾਨ੍ਤਕਾਤ੍ਮਜਾਯ ।
ਦੇਵਦੇਵਾਯ । ਦੇਵਰਾਜਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਂਸਸਨ੍ਨਟਾਧਿਪਾਯ । ਦਿਵਾਸਮਤਨੁਚ੍ਛਾਯਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਙ੍ਗਲੇਪਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਗ । ਗਜਾਸ੍ਯਸੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੌਰੀਗਙ੍ਗਾਸੂਨਵੇ । ਗੁਣਿਨੇ । ਗੁਰਵੇ । ਗੁਰੁਕਪਾਯ ।
ਗੌਰਵਰ੍ਣਾਯ । ਗੋਕਰ੍ਣਸ੍ਥਾਨਵਾਸਕਤੇ ।
ਗੋਦਾਵਰੀਤੀਰਸਂਸ੍ਥਾਯ ਗੋਪਿਕਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਜ । ਜਗਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ । ਜਨਕਾਦਿਸੁਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ । ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ । ਜ੍ਵਰਾਮਯਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ।
ਜਮ੍ਭਾਰਿਵਨ੍ਦਿਤਪਦਾਯ । ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਜਪਾਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਵਾ । ਵਾਤਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ । ਵਾਮਨਯਨਾਯ । ਵਾਮਨਾਯ । ਵਾਞ੍ਚਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯ ।
ਵਾਰਣਸੀਪਤਯੇ । ਵਾਞ੍ਛਾਕਲ੍ਪਾਯ । ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਿਮਰ੍ਦਨਾਯ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਰਿਮੁਨਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਵੀਣਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੧੬ ॥

ਹ । ਹਯਗ੍ਰੀਵਨੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਹਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਹਯਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਹਿਤਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਹੁਤਾਸ਼ਨਧਰਾਯ । ਹੋਤ੍ਰੇ । ਹੁਙ੍ਕਾਰਧ੍ਵਸ੍ਤਕਮ੍ਬਲਾਯ ।
ਹਾਟਕਸ਼੍ਰੀਸਭਾਨਾਥਾਯ । ਹਰਗੌਰੀਪ੍ਰਿਯੋਕ੍ਤਿਮੁਦੇ ਨਮਃ ॥ ੨੨੫ ॥

ਨਾ । ਨਾਗਰਾਯ ਨਮਃ । ਨਾਗਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਨਭੋਰੂਪਾਯ । ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਹਾਰਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਾਣਸੁਖਦਾਯਕਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਮਾਨੁਸ਼੍ਯਵਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੩੪ ॥

ਯ । ਯਾਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਯਜਨਭੂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ । ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਭੇਦਨਾਯ । ਯੋਗ੍ਯਾਯ ।
ਯੋਗਪਤਯੇ । ਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਯਾਮਿਨੀਚਰਘਾਤਕਾਯ । ਯਾਮਿਨੀਦਸ੍ਯੁਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਯਮਸ਼ਾਸਨਸ਼ਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੪੩ ॥

ਮ । ਮਨੋਨ੍ਮਨਸ੍ਥਾਨ ਸਂਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਮਾਤਾਮਹਹਿਮਾਚਲਾਯ ।
ਮਾਰੀਰੋਗਹਰਾਯ । ਮਨ੍ਯੁਹੀਨਾਯ । ਮਾਨ੍ਧਾਤਪੂਜਿਤਾਯ । ਮਣਿਸ਼ੂਲ-
ਗਦੇਭੇਨ੍ਦ੍ਰਨਰਾਸ਼੍ਵਾਙ੍ਕਿਤਗੋਪੁਰਾਯ । ਮਨੋਵੇਗਾਤਿਗਮਨਾਯ । ਮਹਾਦੇਵਾਯ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੫੨ ॥

ਹਾ । ਹਾਲਾਸ੍ਯਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ਹਾਲਾਹਲਸੇਨਾਪਤੀਡਿਤਾਯ । ਹਲਿਨੇ ।
ਹਲਾਯੁਧਨੁਤਾਯ । ਹਰਿਦ੍ਰਾਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਕਿਤਾਯ । ਹਨੂਮਤੇ । ਹਨੂਮਤ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ।
ਹੇਮਾਦ੍ਰੀਸ਼ਸੁਤਾਪਤਯੇ । ਹਿਮਾਚਲਗੁਹਾਵਾਸਿਯੋਗਿਵਨ੍ਦਸਮਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੬੧ ॥

ਸ਼ਾ । ਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਾਰਦਾਨਾਥਾਯ । ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾਯ ।
ਸ਼ਰਾਨੇਕਨਿਸ਼ਙ੍ਗਾਢ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ।
ਸ਼ਾਕਰਾਰੂਢਾਯ । ਸ਼ਯਾਨਾਯ । ਸ਼ਿਵਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੭੦ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਤ੍ਰਾਪੁਸ਼ਾਲਯਸਨ੍ਤ੍ਰਾਣਪਾਣ੍ਡੁਪੁਤ੍ਰਸੁਂਸਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਤ੍ਰਾਤਪਾਣ੍ਡ੍ਯ-
ਸੁਤਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਤਾਰ੍ਤੀਯੀਕਾਯ । ਤਮੋਹਰਾਯ । ਤਾਮ੍ਰਚੂਡਧ੍ਵਜਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਾਯ ।
ਤਕ੍ਰਪਾਨਮੁਦੇ । ਤ੍ਰਿਪਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਭੂਤਾਣ੍ਡਾਯ । ਤ੍ਰਿਵਿਧਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਦਿਨੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੭੯ ॥

ਨ । ਨਮੋ ਜਯਸ੍ਵਸ੍ਤਿਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਧ੍ਵਨਿਮਨ੍ਦਿਰਾਯ ਨਮਃ । ਨਾਨਾਰੂਪਧਰਾਯ ।
ਨਾਨਾਵੇਸ਼ਵਞ੍ਚਿਤਪੂਰ੍ਵਜਾਯ । ਨਾਮਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੇ । ਨਰਕਾਸੁਰ-
ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਨਾਮਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ ।
ਨਨ੍ਦਗੋਪਯਸ਼ੋਦਾਤ੍ਰੇ । ਨਿਖਿਲਾਗਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ॥ ੨੮੮ ॥

ਮ । ਮਧੁਮੁਦੇ ਨਮਃ । ਮਧੁਰਾਵਾਸਿਨੇ । ਮਹਾਵਿਪਿਨਮਧ੍ਯਗਾਯ ।
ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕਵਚਾਯ । ਮਹਾਭੂਤਿਸਿਤਪ੍ਰਭਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰੀਕਤਮਹਾਰਾਯਾਯ ।
ਮਹਾਭੂਤਗਣਾਵਤਾਯ । ਮਹਾਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਨਿਚਯਾਯ । ਮਹਾਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਿਧਯੇ ।
ਮਨਃਸਂਸ੍ਮਰਣਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਪ੍ਰਭਾਵੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦੦ ॥

ਇਤਿ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਤ੍ਰਿਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment