Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Gujarati

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ મહાશાસ્તૃત્રિશતનામાવલિઃ ॥

ધ્યાનં
પૂર્ણાપુષ્કલયોઃ પતિં શિવસુતં દણ્ડાસિશૂલાબ્જયુક્
ચક્રેષ્વાસશરાભયેષ્ટકુલિશાન્ હસ્તૈર્વહં સાદરમ્ ।
નાનારત્નવિચિત્રિતાસનગતં કલ્યાણસિદ્ધિપ્રદં
વીરાદિપ્રમુખૈઃ સુસેવિતપદં શાસ્તારમીડ્યં ભજે ।

ૐ હ્રીં હરિહરપુત્રાય પુત્રલાભાય મદગજવાહનાય મહાશાસ્ત્રે નમઃ ઇતિ
મન્ત્રવર્ણાદ્યાક્ષરઘટિતા ।

ઓમ્ । ઔષધીશાનચૂડાઙ્કહરિમોહિનિસમ્ભવાય નમઃ ।
ઓતપ્રોતાખિલજગતે । ઓજસ્વિને । ઓદનપ્રિયાય । ઓમાદિવર્ણાય । ઓકસ્થાય ।
ઓજોમણ્ડલનાયકાય । ઔદાર્યવતે ।
ઔપનિષદમન્ત્રવિશ્રુતવૈભવાય નમઃ ॥ ૯ ॥

હ્રીમ્ । હ્રીં વર્ણમૂલાય નમઃ । હ્રીઙ્કારાય । હ્રીમતે । હ્રેષાહતાસુરાય ।
હૃત્પદ્મનિલયાય । હ્રાદિને । હૃદ્યાય । હૃષ્ટાય ।
હૃદિ સ્થિતાય નમઃ ॥ ૧૮ ॥

હ । હરિપુત્રાય નમઃ । હરિપ્રીતાય । હરિત્પતિસમર્ચિતાય ।
હરિણાઙ્કમુખાય । હારિણે । હાલાહલહરાય । હરયે ।
હર્યક્ષવાહનારૂઢાય । હયમેધસમર્ચિતાય નમઃ ॥ ૨૭ ॥

રિ । રિરંસવે નમઃ । રિક્તસમ્પૂજ્યાય । રીતિમતે । રીતિવર્ધનાય ।
રિપુહર્ત્રે । રિટીશાનાય । રીઙ્કૃતિસ્તબ્ધકુઞ્જરાય ।
રિઙ્ખદ્ઘણ્ટામણિગણાય । રીઙ્કારમનુદૈવતાય નમઃ ॥ ૩૬ ॥

હ । હરપુત્રાય નમઃ । હરારાધ્યાય । હરિણાઙ્કશિખામણયે ।
હયારૂઢાય । હરિહરસૂનવે । હરિમુખાચિતાય । હય્યઙ્ગવીનહૃદયાય ।
હરપ્રેમસુતાય । હવિષે નમઃ ॥ ૪૫ ॥

ર । રક્ષકાય નમઃ । રક્ષિતજગતે । રક્ષોનાથવિનાશકૃતે ।
રઞ્જકાય । રજનીચારિણે । રણન્મઞ્જીરભૂષણાય ।
રતિનાથસમાકારાય । રતિમન્મથપૂજિતાય ।
રાસક્રીડાદિસન્તુષ્ટપૂર્ણાપુષ્કલકન્યકાય નમઃ ॥ ૫૪ ॥

પુ । પુણ્ડરીકાક્ષસમ્ભૂતાય નમઃ । પુણ્ડરીકાજિનાસનાય ।
પુરુહૂતેડિતપદાય । પુષ્પદન્તસમર્ચિતાય । પુષ્કલાભૂષિતતનવે ।
પુરન્દરસુતાર્ચિતાય । પુરસંહારજનકપાર્શ્વસ્થાય । પુણ્યવર્ધનાય ।
પુણ્ડરીકેભહર્યક્ષતુરગાધિપવાહનાય નમઃ ॥ ૯૩ ॥

ત્રા । ત્રાત્રે નમઃ । ત્રયીનુતાય । ત્રસ્તાભયકૃતે । ત્રિગુણાધિકાય ।
ત્રયસ્ત્રિંશત્કોટિદેવસેવિતાય । ત્રાણતત્પરાય । ત્રિવિક્રમસમાકારાય ।
ત્રિણેત્રાય । ત્રિવિધાકૃતયે નમઃ ॥ ૭૨ ॥

ય । યન્ત્રે નમઃ । યન્ત્રિતદિગ્દન્તિગિરિપન્નગમણ્ડલાય । યતીશ્વરાય ।
યજ્ઞવાટમધ્યસ્થાય । યજનપ્રિયાય । યજમાનાય । યમિશ્રેષ્ઠાય ।
યજુર્વેદપ્રકીર્તિતાય । યાયજૂકાર્ચિતસભામધ્યનાટ્યવિશારદાય નમઃ ॥ ૮૧ ॥

પુ । પુરન્દરાર્ચિતાય નમઃ । પુણ્યાય । પુરુષાર્થપ્રદાયકાય ।
પુરુવંશ્યનૃપાભીષ્ટપ્રદાત્રે । પૂર્ણાહુતિપ્રિયાય । પુષ્પાભિરામાય ।
પૂષેન્દુવહ્નિમણ્ડલભાસુરાય । પુરત્રયમહાક્રીડાય ।
પુષ્કલાવર્તમણ્ડલાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ત્ર । ત્રિયમ્બકસ્ય તનયાય નમઃ । ત્રિંશદ્બાહવે । ત્રિસૂત્રભૃતે ।
ત્રિકોણસ્થાય । ત્રયીવેદ્યાય । તત્ર તત્ર સ્થલે સ્થિતાય ।
તૃણાવર્તાસુરહરાય । ત્રિકાલજ્ઞાય । તૃતીયકાય નમઃ ॥ ૯૯ ॥

લા । લાઙ્ગૂલોપનિષદ્ગીતાય નમઃ । લાવણ્યજિતમન્મથાય ।
લવણાસુરસંહર્ત્રે । લક્ષ્મણાગ્રેસરાર્ચિતાય । લક્ષ્મીપ્રદાય ।
લઘુશ્યામાય । લમ્બિકાયોગમાર્ગકૃતે । લતાનિભતનુચ્છાયાય ।
લોભહીનજનાશ્રિતાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ભા । ભાનુકોટિપ્રતીકાશાય । ભાષમાણાય । ભયાપહાય । ભીમસેનાય ।
ભીમસખાય । ભુક્તિમુક્તિપુલપ્રદાય । ભુસુણ્ડમુનિસંવેદ્યાય ।
ભૂષાવતે । ભૂતિભૂષિતાય નમઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ય । યાતનારહિતાય નમઃ । યજ્વને । યક્ષરાજે । યમુનાશ્રિતાય ।
યન્ત્રમન્ત્રાર્ચનપ્રીતાય । યતાક્ષાય । યમશાસનાય ।
યામિનીચરવીરાદિગણસેવ્યાય । યમોન્નતાય નમઃ ॥ ૧૨૬ ॥

શ । શાઙ્કરાય નમઃ । શઙ્કરાનન્દાય । શઙ્ખચક્રગદાધરાય ।
શઙ્ખધ્માનકરાય । શાસ્ત્રે । શકટૈકરથોજ્જ્વલાય ।
શર્વાણીતનયાય । શલ્યનિગ્રહાય । શકુનીડિતાય નમઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ત્રુ । ત્રુટ્યાદિકાલવિજ્ઞાત્રે નમઃ । ત્રોટકાદિમપૂજિતાય ।
ત્રોટકાદિમવૃત્તજ્ઞાય । ત્રિવર્ણાય । ત્રિજગત્પ્રભવે । ત્રિવર્ગદાત્રે ।
ત્રિશતનામાર્ચનસુખપ્રદાય । ત્રિકાણ્ડિકાય । ત્રિકૂટાદ્રિમધ્યશૃઙ્ગ-
નિકેતનાય નમઃ ॥ ૧૪૪ ॥

ના । નરાય નમઃ । નરાર્ચિતાય । નારીયુગલાય । નરવાહનાય ।
નરનારાયણપ્રીતાય । નતકલ્યાણદાયકાય । નન્દિને । નન્દીશવિનુતાય ।
નારદાદિમુનીડિતાય નમઃ ॥ ૧૫૩ ॥

શા । શક્રાય નમઃ । શક્તિધરાય । શક્તાય । શરજન્મસહોદરાય ।
શશાઙ્કવર્ણાય । શતધાકૃતામિત્રાય । શરાસભૃતે ।
શિવાનન્દકરાય । શૈવસિદ્ધાન્તમુદિતાન્તરાય નમઃ ॥ ૧૬૨ ॥

ય । યથાતથાકૃતવિધયે નમઃ । યજ્ઞસૂત્રધરાય । યૂને ।
યત્નાદુત્સારિતકિટયે । યથાવિધિ સમર્ચિતાય । યોગિનીગણસંવીતાય ।
યક્ષિણ્યુક્તજગત્કથાય । યન્ત્રારૂઢમહામાયાય ।
યાકિન્યાદિસમન્વિતાય નમઃ ॥ ૧૭૧ ॥

મ । મન્ત્રિણે નમઃ । મન્ત્રવિદાં શ્રેષ્ઠાય । મણિવાચે ।
મણિભૂષણાય । મહનીયાય । મરાલસ્થાય । મણિમણ્ડપસંસ્થિતાય ।
મહાકલ્પતરોર્મૂલવાસિને । માર્તાણ્ડભૈરવાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

દ । દણ્ડિને નમઃ । દણ્ડયિત્રે । દણ્ડધરાય । દૈત્યાન્તકાત્મજાય ।
દેવદેવાય । દેવરાજાય । દિવ્યંસસન્નટાધિપાય । દિવાસમતનુચ્છાયાય ।
દિવ્યગન્ધાઙ્ગલેપનાય નમઃ ॥ ૧૮૯ ॥

ગ । ગજાસ્યસોદરાય નમઃ ।
ગૌરીગઙ્ગાસૂનવે । ગુણિને । ગુરવે । ગુરુકૃપાય ।
ગૌરવર્ણાય । ગોકર્ણસ્થાનવાસકૃતે ।
ગોદાવરીતીરસંસ્થાય ગોપિકાનન્દવર્ધનાય નમઃ ॥ ૧૯૮ ॥

જ । જગચ્છાસ્ત્રે નમઃ । જગન્નાથાય । જનકાદિસુપૂજિતાય ।
જનાશ્રિતાય । જિતક્રોધાય । જ્વરામયવિનાશકાય ।
જમ્ભારિવન્દિતપદાય । જગત્સાક્ષિણે । જપાનિભાય નમઃ ॥ ૨૦૭ ॥

વા । વાતઘ્નાય નમઃ । વામનયનાય । વામનાય । વાઞ્ચિતાર્થદાય ।
વારણસીપતયે । વાઞ્છાકલ્પાય । વિન્ધ્યવિમર્દનાય ।
વિન્ધ્યારિમુનિસંસેવ્યાય । વીણાવાદનતત્પરાય નમઃ ॥ ૨૧૬ ॥

હ । હયગ્રીવનુતાય નમઃ । હન્ત્રે । હયાનન્દાય । હિતપ્રદાય ।
હુતાશનધરાય । હોત્રે । હુઙ્કારધ્વસ્તકમ્બલાય ।
હાટકશ્રીસભાનાથાય । હરગૌરીપ્રિયોક્તિમુદે નમઃ ॥ ૨૨૫ ॥

ના । નાગરાય નમઃ । નાગરાધ્યક્ષાય । નભોરૂપાય । નિરઞ્જનાય ।
નિર્વિકારાય । નિરાહારાય । નિર્વાણસુખદાયકાય । નિત્યાનિત્યવિશેષજ્ઞાય ।
નિર્માનુષ્યવનાશ્રયાય નમઃ ॥ ૨૩૪ ॥

ય । યામ્યાય નમઃ । યજનભૂસ્થાયિને । યક્ષરાક્ષસભેદનાય । યોગ્યાય ।
યોગપતયે । યુક્તાય । યામિનીચરઘાતકાય । યામિનીદસ્યુસંહર્ત્રે ।
યમશાસનશાસનાય નમઃ ॥ ૨૪૩ ॥

મ । મનોન્મનસ્થાન સંસ્થાય નમઃ । માતામહહિમાચલાય ।
મારીરોગહરાય । મન્યુહીનાય । માન્ધાતૃપૂજિતાય । મણિશૂલ-
ગદેભેન્દ્રનરાશ્વાઙ્કિતગોપુરાય । મનોવેગાતિગમનાય । મહાદેવાય ।
મહેશ્વરાય નમઃ ॥ ૨૫૨ ॥

હા । હાલાસ્યનાયકાય નમઃ । હાલાહલસેનાપતીડિતાય । હલિને ।
હલાયુધનુતાય । હરિદ્રાકુઙ્કુમાઙ્કિતાય । હનૂમતે । હનૂમત્પૂજ્યાય ।
હેમાદ્રીશસુતાપતયે । હિમાચલગુહાવાસિયોગિવૃન્દસમાવૃતાય નમઃ ॥ ૨૬૧ ॥

શા । શારદાય નમઃ । શારદાનાથાય । શરચ્ચન્દ્રનિભાનનાય ।
શરાનેકનિષઙ્ગાઢ્યાય । શરણાગતવત્સલાય । શાસ્ત્રજ્ઞાય ।
શાકરારૂઢાય । શયાનાય । શિવતાણ્ડવાય નમઃ ॥ ૨૭૦ ॥

સ્ત્રે । ત્રાપુષાલયસન્ત્રાણપાણ્ડુપુત્રસુંસસ્તુતાય નમઃ । ત્રાતપાણ્ડ્ય-
સુતારાધ્યાય । તાર્તીયીકાય । તમોહરાય । તામ્રચૂડધ્વજપ્રીતિજનકાય ।
તક્રપાનમુદે । ત્રિપદાક્રાન્તભૂતાણ્ડાય । ત્રિવિધાય ।
ત્રિદિનોત્સવાય નમઃ ॥ ૨૭૯ ॥

ન । નમો જયસ્વસ્તિવાક્યપ્રકીર્ણધ્વનિમન્દિરાય નમઃ । નાનારૂપધરાય ।
નાનાવેષવઞ્ચિતપૂર્વજાય । નામાર્ચનપ્રાણદાત્રે । નરકાસુર-
શિક્ષકાય । નામસઙ્કીર્તનપ્રીતાય । નારાયણસમુદ્ભવાય ।
નન્દગોપયશોદાત્રે । નિખિલાગમસંસ્તુતાય ॥ ૨૮૮ ॥

મ । મધુમુદે નમઃ । મધુરાવાસિને । મહાવિપિનમધ્યગાય ।
મહારુદ્રાક્ષકવચાય । મહાભૂતિસિતપ્રભાય । મન્ત્રીકૃતમહારાયાય ।
મહાભૂતગણાવૃતાય । મહામુનીન્દ્રનિચયાય । મહાકારુણ્યવારિધયે ।
મનઃસંસ્મરણત્રાત્રે નમઃ । મહાશાસ્ત્રે । મહાપ્રભાવે નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ઇતિ મહાશાસ્તૃત્રિશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top