Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Kannada

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃತ್ರಿಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಯೋಃ ಪತಿಂ ಶಿವಸುತಂ ದಂಡಾಸಿಶೂಲಾಬ್ಜಯುಕ್
ಚಕ್ರೇಷ್ವಾಸಶರಾಭಯೇಷ್ಟಕುಲಿಶಾನ್ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂ ಸಾದರಮ್ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಿತಾಸನಗತಂ ಕಲ್ಯಾಣಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ
ವೀರಾದಿಪ್ರಮುಖೈಃ ಸುಸೇವಿತಪದಂ ಶಾಸ್ತಾರಮೀಡ್ಯಂ ಭಜೇ ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಮದಗಜವಾಹನಾಯ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಇತಿ
ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾಕ್ಷರಘಟಿತಾ ।

ಓಮ್ । ಔಷಧೀಶಾನಚೂಡಾಂಕಹರಿಮೋಹಿನಿಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓತಪ್ರೋತಾಖಿಲಜಗತೇ । ಓಜಸ್ವಿನೇ । ಓದನಪ್ರಿಯಾಯ । ಓಮಾದಿವರ್ಣಾಯ । ಓಕಸ್ಥಾಯ ।
ಓಜೋಮಂಡಲನಾಯಕಾಯ । ಔದಾರ್ಯವತೇ ।
ಔಪನಿಷದಮನ್ತ್ರವಿಶ್ರುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ಹ್ರೀಮ್ । ಹ್ರೀಂ ವರ್ಣಮೂಲಾಯ ನಮಃ । ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯ । ಹ್ರೀಮತೇ । ಹ್ರೇಷಾಹತಾಸುರಾಯ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯ । ಹ್ರಾದಿನೇ । ಹೃದ್ಯಾಯ । ಹೃಷ್ಟಾಯ ।
ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ಹ । ಹರಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಹರಿಪ್ರೀತಾಯ । ಹರಿತ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ಹರಿಣಾಂಕಮುಖಾಯ । ಹಾರಿಣೇ । ಹಾಲಾಹಲಹರಾಯ । ಹರಯೇ ।
ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾರೂಢಾಯ । ಹಯಮೇಧಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 27 ॥

ರಿ । ರಿರಂಸವೇ ನಮಃ । ರಿಕ್ತಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ರೀತಿಮತೇ । ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ।
ರಿಪುಹರ್ತ್ರೇ । ರಿಟೀಶಾನಾಯ । ರೀಂಕೃತಿಸ್ತಬ್ಧಕುಂಜರಾಯ ।
ರಿಂಖದ್ಘಂಟಾಮಣಿಗಣಾಯ । ರೀಂಕಾರಮನುದೈವತಾಯ ನಮಃ ॥ 36

ಹ । ಹರಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಹರಿಣಾಂಕಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಹಯಾರೂಢಾಯ । ಹರಿಹರಸೂನವೇ । ಹರಿಮುಖಾಚಿತಾಯ । ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾಯ ।
ಹರಪ್ರೇಮಸುತಾಯ । ಹವಿಷೇ ನಮಃ ॥ 45 ॥

ರ । ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ರಕ್ಷಿತಜಗತೇ । ರಕ್ಷೋನಾಥವಿನಾಶಕೃತೇ ।
ರಂಜಕಾಯ । ರಜನೀಚಾರಿಣೇ । ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಾಯ ।
ರತಿನಾಥಸಮಾಕಾರಾಯ । ರತಿಮನ್ಮಥಪೂಜಿತಾಯ ।
ರಾಸಕ್ರೀಡಾದಿಸನ್ತುಷ್ಟಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಕನ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 54 ॥

ಪು । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ । ಪುಂಡರೀಕಾಜಿನಾಸನಾಯ ।
ಪುರುಹೂತೇಡಿತಪದಾಯ । ಪುಷ್ಪದನ್ತಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಪುಷ್ಕಲಾಭೂಷಿತತನವೇ ।
ಪುರನ್ದರಸುತಾರ್ಚಿತಾಯ । ಪುರಸಂಹಾರಜನಕಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ । ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕೇಭಹರ್ಯಕ್ಷತುರಗಾಧಿಪವಾಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 93 ॥

ತ್ರಾ । ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ತ್ರಯೀನುತಾಯ । ತ್ರಸ್ತಾಭಯಕೃತೇ । ತ್ರಿಗುಣಾಧಿಕಾಯ ।
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿದೇವಸೇವಿತಾಯ । ತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸಮಾಕಾರಾಯ ।
ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ । ತ್ರಿವಿಧಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 72 ॥

ಯ । ಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಯನ್ತ್ರಿತದಿಗ್ದನ್ತಿಗಿರಿಪನ್ನಗಮಂಡಲಾಯ । ಯತೀಶ್ವರಾಯ ।
ಯಜ್ಞವಾಟಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜಮಾನಾಯ । ಯಮಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಯ । ಯಾಯಜೂಕಾರ್ಚಿತಸಭಾಮಧ್ಯನಾಟ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ॥ 81 ॥

ಪು । ಪುರನ್ದರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಪುರುವಂಶ್ಯನೃಪಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಪುಷ್ಪಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಪೂಷೇನ್ದುವಹ್ನಿಮಂಡಲಭಾಸುರಾಯ । ಪುರತ್ರಯಮಹಾಕ್ರೀಡಾಯ ।
ಪುಷ್ಕಲಾವರ್ತಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ತ್ರ । ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಸ್ಯ ತನಯಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಂಶದ್ಬಾಹವೇ । ತ್ರಿಸೂತ್ರಭೃತೇ ।
ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯ । ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾಯ । ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಲೇ ಸ್ಥಿತಾಯ ।
ತೃಣಾವರ್ತಾಸುರಹರಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತೃತೀಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 99 ॥

ಲಾ । ಲಾಂಗೂಲೋಪನಿಷದ್ಗೀತಾಯ ನಮಃ । ಲಾವಣ್ಯಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ।
ಲವಣಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರೇಸರಾರ್ಚಿತಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯ ।
ಲಘುಶ್ಯಾಮಾಯ । ಲಮ್ಬಿಕಾಯೋಗಮಾರ್ಗಕೃತೇ । ಲತಾನಿಭತನುಚ್ಛಾಯಾಯ ।
ಲೋಭಹೀನಜನಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಭಾ । ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ಭಾಷಮಾಣಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ಭೀಮಸೇನಾಯ ।
ಭೀಮಸಖಾಯ । ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪುಲಪ್ರದಾಯ । ಭುಸುಂಡಮುನಿಸಂವೇದ್ಯಾಯ ।
ಭೂಷಾವತೇ । ಭೂತಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 117 ॥

ಯ । ಯಾತನಾರಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ವನೇ । ಯಕ್ಷರಾಜೇ । ಯಮುನಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ಯತಾಕ್ಷಾಯ । ಯಮಶಾಸನಾಯ ।
ಯಾಮಿನೀಚರವೀರಾದಿಗಣಸೇವ್ಯಾಯ । ಯಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ॥ 126 ॥

ಶ । ಶಾಂಕರಾಯ ನಮಃ । ಶಂಕರಾನನ್ದಾಯ । ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾಯ ।
ಶಂಖಧ್ಮಾನಕರಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಶಕಟೈಕರಥೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಶರ್ವಾಣೀತನಯಾಯ । ಶಲ್ಯನಿಗ್ರಹಾಯ । ಶಕುನೀಡಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 135 ॥

ತ್ರು । ತ್ರುಟ್ಯಾದಿಕಾಲವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ । ತ್ರೋಟಕಾದಿಮಪೂಜಿತಾಯ ।
ತ್ರೋಟಕಾದಿಮವೃತ್ತಜ್ಞಾಯ । ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ । ತ್ರಿಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ । ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೇ ।
ತ್ರಿಶತನಾಮಾರ್ಚನಸುಖಪ್ರದಾಯ । ತ್ರಿಕಾಂಡಿಕಾಯ । ತ್ರಿಕೂಟಾದ್ರಿಮಧ್ಯಶೃಂಗ-
ನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ॥ 144 ॥

ನಾ । ನರಾಯ ನಮಃ । ನರಾರ್ಚಿತಾಯ । ನಾರೀಯುಗಲಾಯ । ನರವಾಹನಾಯ ।
ನರನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ । ನತಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕಾಯ । ನನ್ದಿನೇ । ನನ್ದೀಶವಿನುತಾಯ ।
ನಾರದಾದಿಮುನೀಡಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 153 ॥

ಶಾ । ಶಕ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿಧರಾಯ । ಶಕ್ತಾಯ । ಶರಜನ್ಮಸಹೋದರಾಯ ।
ಶಶಾಂಕವರ್ಣಾಯ । ಶತಧಾಕೃತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಶರಾಸಭೃತೇ ।
ಶಿವಾನನ್ದಕರಾಯ । ಶೈವಸಿದ್ಧಾನ್ತಮುದಿತಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ॥ 162 ॥

ಯ । ಯಥಾತಥಾಕೃತವಿಧಯೇ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧರಾಯ । ಯೂನೇ ।
ಯತ್ನಾದುತ್ಸಾರಿತಕಿಟಯೇ । ಯಥಾವಿಧಿ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂವೀತಾಯ ।
ಯಕ್ಷಿಣ್ಯುಕ್ತಜಗತ್ಕಥಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಮಹಾಮಾಯಾಯ ।
ಯಾಕಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 171 ॥

ಮ । ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ । ಮನ್ತ್ರವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಮಣಿವಾಚೇ ।
ಮಣಿಭೂಷಣಾಯ । ಮಹನೀಯಾಯ । ಮರಾಲಸ್ಥಾಯ । ಮಣಿಮಂಡಪಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪತರೋರ್ಮೂಲವಾಸಿನೇ । ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ದ । ದಂಡಿನೇ ನಮಃ । ದಂಡಯಿತ್ರೇ । ದಂಡಧರಾಯ । ದೈತ್ಯಾನ್ತಕಾತ್ಮಜಾಯ ।
ದೇವದೇವಾಯ । ದೇವರಾಜಾಯ । ದಿವ್ಯಂಸಸನ್ನಟಾಧಿಪಾಯ । ದಿವಾಸಮತನುಚ್ಛಾಯಾಯ ।
ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಂಗಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ॥ 189 ॥

ಗ । ಗಜಾಸ್ಯಸೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಗೌರೀಗಂಗಾಸೂನವೇ । ಗುಣಿನೇ । ಗುರವೇ । ಗುರುಕೃಪಾಯ ।
ಗೌರವರ್ಣಾಯ । ಗೋಕರ್ಣಸ್ಥಾನವಾಸಕೃತೇ ।
ಗೋದಾವರೀತೀರಸಂಸ್ಥಾಯ ಗೋಪಿಕಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 198 ॥

ಜ । ಜಗಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜನಕಾದಿಸುಪೂಜಿತಾಯ ।
ಜನಾಶ್ರಿತಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಜ್ವರಾಮಯವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಜಮ್ಭಾರಿವನ್ದಿತಪದಾಯ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಪಾನಿಭಾಯ ನಮಃ ॥ 207 ॥

ವಾ । ವಾತಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ವಾಮನಯನಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ವಾಂಚಿತಾರ್ಥದಾಯ ।
ವಾರಣಸೀಪತಯೇ । ವಾಂಛಾಕಲ್ಪಾಯ । ವಿನ್ಧ್ಯವಿಮರ್ದನಾಯ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾರಿಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 216 ॥

ಹ । ಹಯಗ್ರೀವನುತಾಯ ನಮಃ । ಹನ್ತ್ರೇ । ಹಯಾನನ್ದಾಯ । ಹಿತಪ್ರದಾಯ ।
ಹುತಾಶನಧರಾಯ । ಹೋತ್ರೇ । ಹುಂಕಾರಧ್ವಸ್ತಕಮ್ಬಲಾಯ ।
ಹಾಟಕಶ್ರೀಸಭಾನಾಥಾಯ । ಹರಗೌರೀಪ್ರಿಯೋಕ್ತಿಮುದೇ ನಮಃ ॥ 225

ನಾ । ನಾಗರಾಯ ನಮಃ । ನಾಗರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ನಭೋರೂಪಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರಾಹಾರಾಯ । ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ।
ನಿರ್ಮಾನುಷ್ಯವನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 234 ॥

ಯ । ಯಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಯಜನಭೂಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭೇದನಾಯ । ಯೋಗ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಪತಯೇ । ಯುಕ್ತಾಯ । ಯಾಮಿನೀಚರಘಾತಕಾಯ । ಯಾಮಿನೀದಸ್ಯುಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಯಮಶಾಸನಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ॥ 243 ॥

ಮ । ಮನೋನ್ಮನಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಮಾತಾಮಹಹಿಮಾಚಲಾಯ ।
ಮಾರೀರೋಗಹರಾಯ । ಮನ್ಯುಹೀನಾಯ । ಮಾನ್ಧಾತೃಪೂಜಿತಾಯ । ಮಣಿಶೂಲ-
ಗದೇಭೇನ್ದ್ರನರಾಶ್ವಾಂಕಿತಗೋಪುರಾಯ । ಮನೋವೇಗಾತಿಗಮನಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 252 ॥

ಹಾ । ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಹಾಲಾಹಲಸೇನಾಪತೀಡಿತಾಯ । ಹಲಿನೇ ।
ಹಲಾಯುಧನುತಾಯ । ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಾಯ । ಹನೂಮತೇ । ಹನೂಮತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಹೇಮಾದ್ರೀಶಸುತಾಪತಯೇ । ಹಿಮಾಚಲಗುಹಾವಾಸಿಯೋಗಿವೃನ್ದಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ॥ 261 ॥

ಶಾ । ಶಾರದಾಯ ನಮಃ । ಶಾರದಾನಾಥಾಯ । ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ।
ಶರಾನೇಕನಿಷಂಗಾಢ್ಯಾಯ । ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಶಾಕರಾರೂಢಾಯ । ಶಯಾನಾಯ । ಶಿವತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ॥ 270 ॥

ಸ್ತ್ರೇ । ತ್ರಾಪುಷಾಲಯಸನ್ತ್ರಾಣಪಾಂಡುಪುತ್ರಸುಂಸಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಾತಪಾಂಡ್ಯ-
ಸುತಾರಾಧ್ಯಾಯ । ತಾರ್ತೀಯೀಕಾಯ । ತಮೋಹರಾಯ । ತಾಮ್ರಚೂಡಧ್ವಜಪ್ರೀತಿಜನಕಾಯ ।
ತಕ್ರಪಾನಮುದೇ । ತ್ರಿಪದಾಕ್ರಾನ್ತಭೂತಾಂಡಾಯ । ತ್ರಿವಿಧಾಯ ।
ತ್ರಿದಿನೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ॥ 279 ॥

ನ । ನಮೋ ಜಯಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯಪ್ರಕೀರ್ಣಧ್ವನಿಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ।
ನಾನಾವೇಷವಂಚಿತಪೂರ್ವಜಾಯ । ನಾಮಾರ್ಚನಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ । ನರಕಾಸುರ-
ಶಿಕ್ಷಕಾಯ । ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಪ್ರೀತಾಯ । ನಾರಾಯಣಸಮುದ್ಭವಾಯ ।
ನನ್ದಗೋಪಯಶೋದಾತ್ರೇ । ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ॥ 288 ॥

ಮ । ಮಧುಮುದೇ ನಮಃ । ಮಧುರಾವಾಸಿನೇ । ಮಹಾವಿಪಿನಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಮಹಾರುದ್ರಾಕ್ಷಕವಚಾಯ । ಮಹಾಭೂತಿಸಿತಪ್ರಭಾಯ । ಮನ್ತ್ರೀಕೃತಮಹಾರಾಯಾಯ ।
ಮಹಾಭೂತಗಣಾವೃತಾಯ । ಮಹಾಮುನೀನ್ದ್ರನಿಚಯಾಯ । ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಯೇ ।
ಮನಃಸಂಸ್ಮರಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಮಹಾಪ್ರಭಾವೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಇತಿ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃತ್ರಿಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top