Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Malayalam

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ മഹാശാസ്തൃത്രിശതനാമാവലിഃ ॥

ധ്യാനം
പൂര്‍ണാപുഷ്കലയോഃ പതിം ശിവസുതം ദണ്ഡാസിശൂലാബ്ജയുക്
ചക്രേഷ്വാസശരാഭയേഷ്ടകുലിശാന്‍ ഹസ്തൈര്‍വഹം സാദരം ।
നാനാരത്നവിചിത്രിതാസനഗതം കല്യാണസിദ്ധിപ്രദം
വീരാദിപ്രമുഖൈഃ സുസേവിതപദം ശാസ്താരമീഡ്യം ഭജേ ।

ഓം ഹ്രീം ഹരിഹരപുത്രായ പുത്രലാഭായ മദഗജവാഹനായ മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ ഇതി
മന്ത്രവര്‍ണാദ്യാക്ഷരഘടിതാ ।

ഓം । ഔഷധീശാനചൂഡാങ്കഹരിമോഹിനിസംഭവായ നമഃ ।
ഓതപ്രോതാഖിലജഗതേ । ഓജസ്വിനേ । ഓദനപ്രിയായ । ഓമാദിവര്‍ണായ । ഓകസ്ഥായ ।
ഓജോമണ്ഡലനായകായ । ഔദാര്യവതേ ।
ഔപനിഷദമന്ത്രവിശ്രുതവൈഭവായ നമഃ ॥ 9 ॥

ഹ്രീം । ഹ്രീം വര്‍ണമൂലായ നമഃ । ഹ്രീങ്കാരായ । ഹ്രീമതേ । ഹ്രേഷാഹതാസുരായ ।
ഹൃത്പദ്മനിലയായ । ഹ്രാദിനേ । ഹൃദ്യായ । ഹൃഷ്ടായ ।
ഹൃദി സ്ഥിതായ നമഃ ॥ 18 ॥

ഹ । ഹരിപുത്രായ നമഃ । ഹരിപ്രീതായ । ഹരിത്പതിസമര്‍ചിതായ ।
ഹരിണാങ്കമുഖായ । ഹാരിണേ । ഹാലാഹലഹരായ । ഹരയേ ।
ഹര്യക്ഷവാഹനാരൂഢായ । ഹയമേധസമര്‍ചിതായ നമഃ ॥ 27 ॥

രി । രിരംസവേ നമഃ । രിക്തസമ്പൂജ്യായ । രീതിമതേ । രീതിവര്‍ധനായ ।
രിപുഹര്‍ത്രേ । രിടീശാനായ । രീങ്കൃതിസ്തബ്ധകുഞ്ജരായ ।
രിങ്ഖദ്ഘണ്ടാമണിഗണായ । രീങ്കാരമനുദൈവതായ നമഃ ॥ 36 ॥

ഹ । ഹരപുത്രായ നമഃ । ഹരാരാധ്യായ । ഹരിണാങ്കശിഖാമണയേ ।
ഹയാരൂഢായ । ഹരിഹരസൂനവേ । ഹരിമുഖാചിതായ । ഹയ്യങ്ഗവീനഹൃദയായ ।
ഹരപ്രേമസുതായ । ഹവിഷേ നമഃ ॥ 45 ॥

ര । രക്ഷകായ നമഃ । രക്ഷിതജഗതേ । രക്ഷോനാഥവിനാശകൃതേ ।
രഞ്ജകായ । രജനീചാരിണേ । രണന്‍മഞ്ജീരഭൂഷണായ ।
രതിനാഥസമാകാരായ । രതിമന്‍മഥപൂജിതായ ।
രാസക്രീഡാദിസന്തുഷ്ടപൂര്‍ണാപുഷ്കലകന്യകായ നമഃ ॥ 54 ॥

പു । പുണ്ഡരീകാക്ഷസംഭൂതായ നമഃ । പുണ്ഡരീകാജിനാസനായ ।
പുരുഹൂതേഡിതപദായ । പുഷ്പദന്തസമര്‍ചിതായ । പുഷ്കലാഭൂഷിതതനവേ ।
പുരന്ദരസുതാര്‍ചിതായ । പുരസംഹാരജനകപാര്‍ശ്വസ്ഥായ । പുണ്യവര്‍ധനായ ।
പുണ്ഡരീകേഭഹര്യക്ഷതുരഗാധിപവാഹനായ നമഃ ॥ 93 ॥

ത്രാ । ത്രാത്രേ നമഃ । ത്രയീനുതായ । ത്രസ്താഭയകൃതേ । ത്രിഗുണാധികായ ।
ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിദേവസേവിതായ । ത്രാണതത്പരായ । ത്രിവിക്രമസമാകാരായ ।
ത്രിണേത്രായ । ത്രിവിധാകൃതയേ നമഃ ॥ 72 ॥

യ । യന്ത്രേ നമഃ । യന്ത്രിതദിഗ്ദന്തിഗിരിപന്നഗമണ്ഡലായ । യതീശ്വരായ ।
യജ്ഞവാടമധ്യസ്ഥായ । യജനപ്രിയായ । യജമാനായ । യമിശ്രേഷ്ഠായ ।
യജുര്‍വേദപ്രകീര്‍തിതായ । യായജൂകാര്‍ചിതസഭാമധ്യനാട്യവിശാരദായ നമഃ ॥ 81 ॥

പു । പുരന്ദരാര്‍ചിതായ നമഃ । പുണ്യായ । പുരുഷാര്‍ഥപ്രദായകായ ।
പുരുവംശ്യനൃപാഭീഷ്ടപ്രദാത്രേ । പൂര്‍ണാഹുതിപ്രിയായ । പുഷ്പാഭിരാമായ ।
പൂഷേന്ദുവഹ്നിമണ്ഡലഭാസുരായ । പുരത്രയമഹാക്രീഡായ ।
പുഷ്കലാവര്‍തമണ്ഡലായ നമഃ ॥ 90 ॥

ത്ര । ത്രിയംബകസ്യ തനയായ നമഃ । ത്രിംശദ്ബാഹവേ । ത്രിസൂത്രഭൃതേ ।
ത്രികോണസ്ഥായ । ത്രയീവേദ്യായ । തത്ര തത്ര സ്ഥലേ സ്ഥിതായ ।
തൃണാവര്‍താസുരഹരായ । ത്രികാലജ്ഞായ । തൃതീയകായ നമഃ ॥ 99 ॥

ലാ । ലാങ്ഗൂലോപനിഷദ്ഗീതായ നമഃ । ലാവണ്യജിതമന്‍മഥായ ।
ലവണാസുരസംഹര്‍ത്രേ । ലക്ഷ്മണാഗ്രേസരാര്‍ചിതായ । ലക്ഷ്മീപ്രദായ ।
ലഘുശ്യാമായ । ലംബികായോഗമാര്‍ഗകൃതേ । ലതാനിഭതനുച്ഛായായ ।
ലോഭഹീനജനാശ്രിതായ നമഃ ॥ 108 ॥

ഭാ । ഭാനുകോടിപ്രതീകാശായ । ഭാഷമാണായ । ഭയാപഹായ । ഭീമസേനായ ।
ഭീമസഖായ । ഭുക്തിമുക്തിപുലപ്രദായ । ഭുസുണ്ഡമുനിസംവേദ്യായ ।
ഭൂഷാവതേ । ഭൂതിഭൂഷിതായ നമഃ ॥ 117 ॥

യ । യാതനാരഹിതായ നമഃ । യജ്വനേ । യക്ഷരാജേ । യമുനാശ്രിതായ ।
യന്ത്രമന്ത്രാര്‍ചനപ്രീതായ । യതാക്ഷായ । യമശാസനായ ।
യാമിനീചരവീരാദിഗണസേവ്യായ । യമോന്നതായ നമഃ ॥ 126 ॥

ശ । ശാങ്കരായ നമഃ । ശങ്കരാനന്ദായ । ശങ്ഖചക്രഗദാധരായ ।
ശങ്ഖധ്മാനകരായ । ശാസ്ത്രേ । ശകടൈകരഥോജ്ജ്വലായ ।
ശര്‍വാണീതനയായ । ശല്യനിഗ്രഹായ । ശകുനീഡിതായ നമഃ ॥ 135 ॥

ത്രു । ത്രുട്യാദികാലവിജ്ഞാത്രേ നമഃ । ത്രോടകാദിമപൂജിതായ ।
ത്രോടകാദിമവൃത്തജ്ഞായ । ത്രിവര്‍ണായ । ത്രിജഗത്പ്രഭവേ । ത്രിവര്‍ഗദാത്രേ ।
ത്രിശതനാമാര്‍ചനസുഖപ്രദായ । ത്രികാണ്ഡികായ । ത്രികൂടാദ്രിമധ്യശൃങ്ഗ-
നികേതനായ നമഃ ॥ 144 ॥

നാ । നരായ നമഃ । നരാര്‍ചിതായ । നാരീയുഗലായ । നരവാഹനായ ।
നരനാരായണപ്രീതായ । നതകല്യാണദായകായ । നന്ദിനേ । നന്ദീശവിനുതായ ।
നാരദാദിമുനീഡിതായ നമഃ ॥ 153 ॥

ശാ । ശക്രായ നമഃ । ശക്തിധരായ । ശക്തായ । ശരജന്‍മസഹോദരായ ।
ശശാങ്കവര്‍ണായ । ശതധാകൃതാമിത്രായ । ശരാസഭൃതേ ।
ശിവാനന്ദകരായ । ശൈവസിദ്ധാന്തമുദിതാന്തരായ നമഃ ॥ 162 ॥

യ । യഥാതഥാകൃതവിധയേ നമഃ । യജ്ഞസൂത്രധരായ । യൂനേ ।
യത്നാദുത്സാരിതകിടയേ । യഥാവിധി സമര്‍ചിതായ । യോഗിനീഗണസംവീതായ ।
യക്ഷിണ്യുക്തജഗത്കഥായ । യന്ത്രാരൂഢമഹാമായായ ।
യാകിന്യാദിസമന്വിതായ നമഃ ॥ 171 ॥

മ । മന്ത്രിണേ നമഃ । മന്ത്രവിദാം ശ്രേഷ്ഠായ । മണിവാചേ ।
മണിഭൂഷണായ । മഹനീയായ । മരാലസ്ഥായ । മണിമണ്ഡപസംസ്ഥിതായ ।
മഹാകല്‍പതരോര്‍മൂലവാസിനേ । മാര്‍താണ്ഡഭൈരവായ നമഃ ॥ 180 ॥

ദ । ദണ്ഡിനേ നമഃ । ദണ്ഡയിത്രേ । ദണ്ഡധരായ । ദൈത്യാന്തകാത്മജായ ।
ദേവദേവായ । ദേവരാജായ । ദിവ്യംസസന്നടാധിപായ । ദിവാസമതനുച്ഛായായ ।
ദിവ്യഗന്ധാങ്ഗലേപനായ നമഃ ॥ 189 ॥

ഗ । ഗജാസ്യസോദരായ നമഃ ।
ഗൌരീഗങ്ഗാസൂനവേ । ഗുണിനേ । ഗുരവേ । ഗുരുകൃപായ ।
ഗൌരവര്‍ണായ । ഗോകര്‍ണസ്ഥാനവാസകൃതേ ।
ഗോദാവരീതീരസംസ്ഥായ ഗോപികാനന്ദവര്‍ധനായ നമഃ ॥ 198 ॥

ജ । ജഗച്ഛാസ്ത്രേ നമഃ । ജഗന്നാഥായ । ജനകാദിസുപൂജിതായ ।
ജനാശ്രിതായ । ജിതക്രോധായ । ജ്വരാമയവിനാശകായ ।
ജംഭാരിവന്ദിതപദായ । ജഗത്സാക്ഷിണേ । ജപാനിഭായ നമഃ ॥ 207 ॥

വാ । വാതഘ്നായ നമഃ । വാമനയനായ । വാമനായ । വാഞ്ചിതാര്‍ഥദായ ।
വാരണസീപതയേ । വാഞ്ഛാകല്‍പായ । വിന്ധ്യവിമര്‍ദനായ ।
വിന്ധ്യാരിമുനിസംസേവ്യായ । വീണാവാദനതത്പരായ നമഃ ॥ 216 ॥

ഹ । ഹയഗ്രീവനുതായ നമഃ । ഹന്ത്രേ । ഹയാനന്ദായ । ഹിതപ്രദായ ।
ഹുതാശനധരായ । ഹോത്രേ । ഹുങ്കാരധ്വസ്തകംബലായ ।
ഹാടകശ്രീസഭാനാഥായ । ഹരഗൌരീപ്രിയോക്തിമുദേ നമഃ ॥ 225 ॥

നാ । നാഗരായ നമഃ । നാഗരാധ്യക്ഷായ । നഭോരൂപായ । നിരഞ്ജനായ ।
നിര്‍വികാരായ । നിരാഹാരായ । നിര്‍വാണസുഖദായകായ । നിത്യാനിത്യവിശേഷജ്ഞായ ।
നിര്‍മാനുഷ്യവനാശ്രയായ നമഃ ॥ 234 ॥

യ । യാംയായ നമഃ । യജനഭൂസ്ഥായിനേ । യക്ഷരാക്ഷസഭേദനായ । യോഗ്യായ ।
യോഗപതയേ । യുക്തായ । യാമിനീചരഘാതകായ । യാമിനീദസ്യുസംഹര്‍ത്രേ ।
യമശാസനശാസനായ നമഃ ॥ 243 ॥

മ । മനോന്‍മനസ്ഥാന സംസ്ഥായ നമഃ । മാതാമഹഹിമാചലായ ।
മാരീരോഗഹരായ । മന്യുഹീനായ । മാന്ധാതൃപൂജിതായ । മണിശൂല-
ഗദേഭേന്ദ്രനരാശ്വാങ്കിതഗോപുരായ । മനോവേഗാതിഗമനായ । മഹാദേവായ ।
മഹേശ്വരായ നമഃ ॥ 252 ॥

ഹാ । ഹാലാസ്യനായകായ നമഃ । ഹാലാഹലസേനാപതീഡിതായ । ഹലിനേ ।
ഹലായുധനുതായ । ഹരിദ്രാകുങ്കുമാങ്കിതായ । ഹനൂമതേ । ഹനൂമത്പൂജ്യായ ।
ഹേമാദ്രീശസുതാപതയേ । ഹിമാചലഗുഹാവാസിയോഗിവൃന്ദസമാവൃതായ നമഃ ॥ 261 ॥

ശാ । ശാരദായ നമഃ । ശാരദാനാഥായ । ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനായ ।
ശരാനേകനിഷങ്ഗാഢ്യായ । ശരണാഗതവത്സലായ । ശാസ്ത്രജ്ഞായ ।
ശാകരാരൂഢായ । ശയാനായ । ശിവതാണ്ഡവായ നമഃ ॥ 270 ॥

സ്ത്രേ । ത്രാപുഷാലയസന്ത്രാണപാണ്ഡുപുത്രസുംസസ്തുതായ നമഃ । ത്രാതപാണ്ഡ്യ-
സുതാരാധ്യായ । താര്‍തീയീകായ । തമോഹരായ । താംരചൂഡധ്വജപ്രീതിജനകായ ।
തക്രപാനമുദേ । ത്രിപദാക്രാന്തഭൂതാണ്ഡായ । ത്രിവിധായ ।
ത്രിദിനോത്സവായ നമഃ ॥ 279 ॥

ന । നമോ ജയസ്വസ്തിവാക്യപ്രകീര്‍ണധ്വനിമന്ദിരായ നമഃ । നാനാരൂപധരായ ।
നാനാവേഷവഞ്ചിതപൂര്‍വജായ । നാമാര്‍ചനപ്രാണദാത്രേ । നരകാസുര-
ശിക്ഷകായ । നാമസങ്കീര്‍തനപ്രീതായ । നാരായണസമുദ്ഭവായ ।
നന്ദഗോപയശോദാത്രേ । നിഖിലാഗമസംസ്തുതായ ॥ 288 ॥

മ । മധുമുദേ നമഃ । മധുരാവാസിനേ । മഹാവിപിനമധ്യഗായ ।
മഹാരുദ്രാക്ഷകവചായ । മഹാഭൂതിസിതപ്രഭായ । മന്ത്രീകൃതമഹാരായായ ।
മഹാഭൂതഗണാവൃതായ । മഹാമുനീന്ദ്രനിചയായ । മഹാകാരുണ്യവാരിധയേ ।
മനഃസംസ്മരണത്രാത്രേ നമഃ । മഹാശാസ്ത്രേ । മഹാപ്രഭാവേ നമഃ ॥ 300 ॥

ഇതി മഹാശാസ്തൃത്രിശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top