Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Oriya

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ମହାଶାସ୍ତୃତ୍ରିଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଧ୍ୟାନଂ
ପୂର୍ଣାପୁଷ୍କଲୟୋଃ ପତିଂ ଶିଵସୁତଂ ଦଣ୍ଡାସିଶୂଲାବ୍ଜୟୁକ୍
ଚକ୍ରେଷ୍ଵାସଶରାଭୟେଷ୍ଟକୁଲିଶାନ୍ ହସ୍ତୈର୍ଵହଂ ସାଦରମ୍ ।
ନାନାରତ୍ନଵିଚିତ୍ରିତାସନଗତଂ କଲ୍ୟାଣସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଂ
ଵୀରାଦିପ୍ରମୁଖୈଃ ସୁସେଵିତପଦଂ ଶାସ୍ତାରମୀଡ୍ୟଂ ଭଜେ ।

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ହରିହରପୁତ୍ରାୟ ପୁତ୍ରଲାଭାୟ ମଦଗଜଵାହନାୟ ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ଇତି
ମନ୍ତ୍ରଵର୍ଣାଦ୍ୟାକ୍ଷରଘଟିତା ।

ଓମ୍ । ଔଷଧୀଶାନଚୂଡାଙ୍କହରିମୋହିନିସମ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓତପ୍ରୋତାଖିଲଜଗତେ । ଓଜସ୍ଵିନେ । ଓଦନପ୍ରିୟାୟ । ଓମାଦିଵର୍ଣାୟ । ଓକସ୍ଥାୟ ।
ଓଜୋମଣ୍ଡଲନାୟକାୟ । ଔଦାର୍ୟଵତେ ।
ଔପନିଷଦମନ୍ତ୍ରଵିଶ୍ରୁତଵୈଭଵାୟ ନମଃ ॥ ୯ ॥

ହ୍ରୀମ୍ । ହ୍ରୀଂ ଵର୍ଣମୂଲାୟ ନମଃ । ହ୍ରୀଙ୍କାରାୟ । ହ୍ରୀମତେ । ହ୍ରେଷାହତାସୁରାୟ ।
ହୃତ୍ପଦ୍ମନିଲୟାୟ । ହ୍ରାଦିନେ । ହୃଦ୍ୟାୟ । ହୃଷ୍ଟାୟ ।
ହୃଦି ସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୮ ॥

ହ । ହରିପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ହରିପ୍ରୀତାୟ । ହରିତ୍ପତିସମର୍ଚିତାୟ ।
ହରିଣାଙ୍କମୁଖାୟ । ହାରିଣେ । ହାଲାହଲହରାୟ । ହରୟେ ।
ହର୍ୟକ୍ଷଵାହନାରୂଢାୟ । ହୟମେଧସମର୍ଚିତାୟ ନମଃ ॥ ୨୭ ॥

ରି । ରିରଂସଵେ ନମଃ । ରିକ୍ତସମ୍ପୂଜ୍ୟାୟ । ରୀତିମତେ । ରୀତିଵର୍ଧନାୟ ।
ରିପୁହର୍ତ୍ରେ । ରିଟୀଶାନାୟ । ରୀଙ୍କୃତିସ୍ତବ୍ଧକୁଞ୍ଜରାୟ ।
ରିଙ୍ଖଦ୍ଘଣ୍ଟାମଣିଗଣାୟ । ରୀଙ୍କାରମନୁଦୈଵତାୟ ନମଃ ॥ ୩୬ ॥

ହ । ହରପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ହରାରାଧ୍ୟାୟ । ହରିଣାଙ୍କଶିଖାମଣୟେ ।
ହୟାରୂଢାୟ । ହରିହରସୂନଵେ । ହରିମୁଖାଚିତାୟ । ହୟ୍ୟଙ୍ଗଵୀନହୃଦୟାୟ ।
ହରପ୍ରେମସୁତାୟ । ହଵିଷେ ନମଃ ॥ ୪୫ ॥

ର । ରକ୍ଷକାୟ ନମଃ । ରକ୍ଷିତଜଗତେ । ରକ୍ଷୋନାଥଵିନାଶକୃତେ ।
ରଞ୍ଜକାୟ । ରଜନୀଚାରିଣେ । ରଣନ୍ମଞ୍ଜୀରଭୂଷଣାୟ ।
ରତିନାଥସମାକାରାୟ । ରତିମନ୍ମଥପୂଜିତାୟ ।
ରାସକ୍ରୀଡାଦିସନ୍ତୁଷ୍ଟପୂର୍ଣାପୁଷ୍କଲକନ୍ୟକାୟ ନମଃ ॥ ୫୪ ॥

ପୁ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷସମ୍ଭୂତାୟ ନମଃ । ପୁଣ୍ଡରୀକାଜିନାସନାୟ ।
ପୁରୁହୂତେଡିତପଦାୟ । ପୁଷ୍ପଦନ୍ତସମର୍ଚିତାୟ । ପୁଷ୍କଲାଭୂଷିତତନଵେ ।
ପୁରନ୍ଦରସୁତାର୍ଚିତାୟ । ପୁରସଂହାରଜନକପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥାୟ । ପୁଣ୍ୟଵର୍ଧନାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକେଭହର୍ୟକ୍ଷତୁରଗାଧିପଵାହନାୟ ନମଃ ॥ ୯୩ ॥

ତ୍ରା । ତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ । ତ୍ରୟୀନୁତାୟ । ତ୍ରସ୍ତାଭୟକୃତେ । ତ୍ରିଗୁଣାଧିକାୟ ।
ତ୍ରୟସ୍ତ୍ରିଂଶତ୍କୋଟିଦେଵସେଵିତାୟ । ତ୍ରାଣତତ୍ପରାୟ । ତ୍ରିଵିକ୍ରମସମାକାରାୟ ।
ତ୍ରିଣେତ୍ରାୟ । ତ୍ରିଵିଧାକୃତୟେ ନମଃ ॥ ୭୨ ॥

ୟ । ୟନ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୟନ୍ତ୍ରିତଦିଗ୍ଦନ୍ତିଗିରିପନ୍ନଗମଣ୍ଡଲାୟ । ୟତୀଶ୍ଵରାୟ ।
ୟଜ୍ଞଵାଟମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ୟଜନପ୍ରିୟାୟ । ୟଜମାନାୟ । ୟମିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ୟଜୁର୍ଵେଦପ୍ରକୀର୍ତିତାୟ । ୟାୟଜୂକାର୍ଚିତସଭାମଧ୍ୟନାଟ୍ୟଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୧ ॥

ପୁ । ପୁରନ୍ଦରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ପୁରୁଵଂଶ୍ୟନୃପାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାତ୍ରେ । ପୂର୍ଣାହୁତିପ୍ରିୟାୟ । ପୁଷ୍ପାଭିରାମାୟ ।
ପୂଷେନ୍ଦୁଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲଭାସୁରାୟ । ପୁରତ୍ରୟମହାକ୍ରୀଡାୟ ।
ପୁଷ୍କଲାଵର୍ତମଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ତ୍ର । ତ୍ରିୟମ୍ବକସ୍ୟ ତନୟାୟ ନମଃ । ତ୍ରିଂଶଦ୍ବାହଵେ । ତ୍ରିସୂତ୍ରଭୃତେ ।
ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥାୟ । ତ୍ରୟୀଵେଦ୍ୟାୟ । ତତ୍ର ତତ୍ର ସ୍ଥଲେ ସ୍ଥିତାୟ ।
ତୃଣାଵର୍ତାସୁରହରାୟ । ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ । ତୃତୀୟକାୟ ନମଃ ॥ ୯୯ ॥

ଲା । ଲାଙ୍ଗୂଲୋପନିଷଦ୍ଗୀତାୟ ନମଃ । ଲାଵଣ୍ୟଜିତମନ୍ମଥାୟ ।
ଲଵଣାସୁରସଂହର୍ତ୍ରେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରେସରାର୍ଚିତାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଦାୟ ।
ଲଘୁଶ୍ୟାମାୟ । ଲମ୍ବିକାୟୋଗମାର୍ଗକୃତେ । ଲତାନିଭତନୁଚ୍ଛାୟାୟ ।
ଲୋଭହୀନଜନାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଭା । ଭାନୁକୋଟିପ୍ରତୀକାଶାୟ । ଭାଷମାଣାୟ । ଭୟାପହାୟ । ଭୀମସେନାୟ ।
ଭୀମସଖାୟ । ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପୁଲପ୍ରଦାୟ । ଭୁସୁଣ୍ଡମୁନିସଂଵେଦ୍ୟାୟ ।
ଭୂଷାଵତେ । ଭୂତିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ୟ । ୟାତନାରହିତାୟ ନମଃ । ୟଜ୍ଵନେ । ୟକ୍ଷରାଜେ । ୟମୁନାଶ୍ରିତାୟ ।
ୟନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରାର୍ଚନପ୍ରୀତାୟ । ୟତାକ୍ଷାୟ । ୟମଶାସନାୟ ।
ୟାମିନୀଚରଵୀରାଦିଗଣସେଵ୍ୟାୟ । ୟମୋନ୍ନତାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ଶ । ଶାଙ୍କରାୟ ନମଃ । ଶଙ୍କରାନନ୍ଦାୟ । ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଧରାୟ ।
ଶଙ୍ଖଧ୍ମାନକରାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରେ । ଶକଟୈକରଥୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ଶର୍ଵାଣୀତନୟାୟ । ଶଲ୍ୟନିଗ୍ରହାୟ । ଶକୁନୀଡିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୩୫ ॥

ତ୍ରୁ । ତ୍ରୁଟ୍ୟାଦିକାଲଵିଜ୍ଞାତ୍ରେ ନମଃ । ତ୍ରୋଟକାଦିମପୂଜିତାୟ ।
ତ୍ରୋଟକାଦିମଵୃତ୍ତଜ୍ଞାୟ । ତ୍ରିଵର୍ଣାୟ । ତ୍ରିଜଗତ୍ପ୍ରଭଵେ । ତ୍ରିଵର୍ଗଦାତ୍ରେ ।
ତ୍ରିଶତନାମାର୍ଚନସୁଖପ୍ରଦାୟ । ତ୍ରିକାଣ୍ଡିକାୟ । ତ୍ରିକୂଟାଦ୍ରିମଧ୍ୟଶୃଙ୍ଗ-
ନିକେତନାୟ ନମଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ନା । ନରାୟ ନମଃ । ନରାର୍ଚିତାୟ । ନାରୀୟୁଗଲାୟ । ନରଵାହନାୟ ।
ନରନାରାୟଣପ୍ରୀତାୟ । ନତକଲ୍ୟାଣଦାୟକାୟ । ନନ୍ଦିନେ । ନନ୍ଦୀଶଵିନୁତାୟ ।
ନାରଦାଦିମୁନୀଡିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୫୩ ॥

ଶା । ଶକ୍ରାୟ ନମଃ । ଶକ୍ତିଧରାୟ । ଶକ୍ତାୟ । ଶରଜନ୍ମସହୋଦରାୟ ।
ଶଶାଙ୍କଵର୍ଣାୟ । ଶତଧାକୃତାମିତ୍ରାୟ । ଶରାସଭୃତେ ।
ଶିଵାନନ୍ଦକରାୟ । ଶୈଵସିଦ୍ଧାନ୍ତମୁଦିତାନ୍ତରାୟ ନମଃ ॥ ୧୬୨ ॥

ୟ । ୟଥାତଥାକୃତଵିଧୟେ ନମଃ । ୟଜ୍ଞସୂତ୍ରଧରାୟ । ୟୂନେ ।
ୟତ୍ନାଦୁତ୍ସାରିତକିଟୟେ । ୟଥାଵିଧି ସମର୍ଚିତାୟ । ୟୋଗିନୀଗଣସଂଵୀତାୟ ।
ୟକ୍ଷିଣ୍ୟୁକ୍ତଜଗତ୍କଥାୟ । ୟନ୍ତ୍ରାରୂଢମହାମାୟାୟ ।
ୟାକିନ୍ୟାଦିସମନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୭୧ ॥

ମ । ମନ୍ତ୍ରିଣେ ନମଃ । ମନ୍ତ୍ରଵିଦାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ମଣିଵାଚେ ।
ମଣିଭୂଷଣାୟ । ମହନୀୟାୟ । ମରାଲସ୍ଥାୟ । ମଣିମଣ୍ଡପସଂସ୍ଥିତାୟ ।
ମହାକଲ୍ପତରୋର୍ମୂଲଵାସିନେ । ମାର୍ତାଣ୍ଡଭୈରଵାୟ ନମଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ଦ । ଦଣ୍ଡିନେ ନମଃ । ଦଣ୍ଡୟିତ୍ରେ । ଦଣ୍ଡଧରାୟ । ଦୈତ୍ୟାନ୍ତକାତ୍ମଜାୟ ।
ଦେଵଦେଵାୟ । ଦେଵରାଜାୟ । ଦିଵ୍ୟଂସସନ୍ନଟାଧିପାୟ । ଦିଵାସମତନୁଚ୍ଛାୟାୟ ।
ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍ଗଲେପନାୟ ନମଃ ॥ ୧୮୯ ॥

ଗ । ଗଜାସ୍ୟସୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଗୌରୀଗଙ୍ଗାସୂନଵେ । ଗୁଣିନେ । ଗୁରଵେ । ଗୁରୁକୃପାୟ ।
ଗୌରଵର୍ଣାୟ । ଗୋକର୍ଣସ୍ଥାନଵାସକୃତେ ।
ଗୋଦାଵରୀତୀରସଂସ୍ଥାୟ ଗୋପିକାନନ୍ଦଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ॥ ୧୯୮ ॥

ଜ । ଜଗଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜନକାଦିସୁପୂଜିତାୟ ।
ଜନାଶ୍ରିତାୟ । ଜିତକ୍ରୋଧାୟ । ଜ୍ଵରାମୟଵିନାଶକାୟ ।
ଜମ୍ଭାରିଵନ୍ଦିତପଦାୟ । ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ । ଜପାନିଭାୟ ନମଃ ॥ ୨୦୭ ॥

ଵା । ଵାତଘ୍ନାୟ ନମଃ । ଵାମନୟନାୟ । ଵାମନାୟ । ଵାଞ୍ଚିତାର୍ଥଦାୟ ।
ଵାରଣସୀପତୟେ । ଵାଞ୍ଛାକଲ୍ପାୟ । ଵିନ୍ଧ୍ୟଵିମର୍ଦନାୟ ।
ଵିନ୍ଧ୍ୟାରିମୁନିସଂସେଵ୍ୟାୟ । ଵୀଣାଵାଦନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ॥ ୨୧୬ ॥

ହ । ହୟଗ୍ରୀଵନୁତାୟ ନମଃ । ହନ୍ତ୍ରେ । ହୟାନନ୍ଦାୟ । ହିତପ୍ରଦାୟ ।
ହୁତାଶନଧରାୟ । ହୋତ୍ରେ । ହୁଙ୍କାରଧ୍ଵସ୍ତକମ୍ବଲାୟ ।
ହାଟକଶ୍ରୀସଭାନାଥାୟ । ହରଗୌରୀପ୍ରିୟୋକ୍ତିମୁଦେ ନମଃ ॥ ୨୨୫ ॥

ନା । ନାଗରାୟ ନମଃ । ନାଗରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ନଭୋରୂପାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ ।
ନିର୍ଵିକାରାୟ । ନିରାହାରାୟ । ନିର୍ଵାଣସୁଖଦାୟକାୟ । ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟଵିଶେଷଜ୍ଞାୟ ।
ନିର୍ମାନୁଷ୍ୟଵନାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ॥ ୨୩୪ ॥

ୟ । ୟାମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୟଜନଭୂସ୍ଥାୟିନେ । ୟକ୍ଷରାକ୍ଷସଭେଦନାୟ । ୟୋଗ୍ୟାୟ ।
ୟୋଗପତୟେ । ୟୁକ୍ତାୟ । ୟାମିନୀଚରଘାତକାୟ । ୟାମିନୀଦସ୍ୟୁସଂହର୍ତ୍ରେ ।
ୟମଶାସନଶାସନାୟ ନମଃ ॥ ୨୪୩ ॥

ମ । ମନୋନ୍ମନସ୍ଥାନ ସଂସ୍ଥାୟ ନମଃ । ମାତାମହହିମାଚଲାୟ ।
ମାରୀରୋଗହରାୟ । ମନ୍ୟୁହୀନାୟ । ମାନ୍ଧାତୃପୂଜିତାୟ । ମଣିଶୂଲ-
ଗଦେଭେନ୍ଦ୍ରନରାଶ୍ଵାଙ୍କିତଗୋପୁରାୟ । ମନୋଵେଗାତିଗମନାୟ । ମହାଦେଵାୟ ।
ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୨୫୨ ॥

ହା । ହାଲାସ୍ୟନାୟକାୟ ନମଃ । ହାଲାହଲସେନାପତୀଡିତାୟ । ହଲିନେ ।
ହଲାୟୁଧନୁତାୟ । ହରିଦ୍ରାକୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତାୟ । ହନୂମତେ । ହନୂମତ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ।
ହେମାଦ୍ରୀଶସୁତାପତୟେ । ହିମାଚଲଗୁହାଵାସିୟୋଗିଵୃନ୍ଦସମାଵୃତାୟ ନମଃ ॥ ୨୬୧ ॥

ଶା । ଶାରଦାୟ ନମଃ । ଶାରଦାନାଥାୟ । ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟ ।
ଶରାନେକନିଷଙ୍ଗାଢ୍ୟାୟ । ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ।
ଶାକରାରୂଢାୟ । ଶୟାନାୟ । ଶିଵତାଣ୍ଡଵାୟ ନମଃ ॥ ୨୭୦ ॥

ସ୍ତ୍ରେ । ତ୍ରାପୁଷାଲୟସନ୍ତ୍ରାଣପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରସୁଂସସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ତ୍ରାତପାଣ୍ଡ୍ୟ-
ସୁତାରାଧ୍ୟାୟ । ତାର୍ତୀୟୀକାୟ । ତମୋହରାୟ । ତାମ୍ରଚୂଡଧ୍ଵଜପ୍ରୀତିଜନକାୟ ।
ତକ୍ରପାନମୁଦେ । ତ୍ରିପଦାକ୍ରାନ୍ତଭୂତାଣ୍ଡାୟ । ତ୍ରିଵିଧାୟ ।
ତ୍ରିଦିନୋତ୍ସଵାୟ ନମଃ ॥ ୨୭୯ ॥

ନ । ନମୋ ଜୟସ୍ଵସ୍ତିଵାକ୍ୟପ୍ରକୀର୍ଣଧ୍ଵନିମନ୍ଦିରାୟ ନମଃ । ନାନାରୂପଧରାୟ ।
ନାନାଵେଷଵଞ୍ଚିତପୂର୍ଵଜାୟ । ନାମାର୍ଚନପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ । ନରକାସୁର-
ଶିକ୍ଷକାୟ । ନାମସଙ୍କୀର୍ତନପ୍ରୀତାୟ । ନାରାୟଣସମୁଦ୍ଭଵାୟ ।
ନନ୍ଦଗୋପୟଶୋଦାତ୍ରେ । ନିଖିଲାଗମସଂସ୍ତୁତାୟ ॥ ୨୮୮ ॥

ମ । ମଧୁମୁଦେ ନମଃ । ମଧୁରାଵାସିନେ । ମହାଵିପିନମଧ୍ୟଗାୟ ।
ମହାରୁଦ୍ରାକ୍ଷକଵଚାୟ । ମହାଭୂତିସିତପ୍ରଭାୟ । ମନ୍ତ୍ରୀକୃତମହାରାୟାୟ ।
ମହାଭୂତଗଣାଵୃତାୟ । ମହାମୁନୀନ୍ଦ୍ରନିଚୟାୟ । ମହାକାରୁଣ୍ୟଵାରିଧୟେ ।
ମନଃସଂସ୍ମରଣତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ । ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ । ମହାପ୍ରଭାଵେ ନମଃ ॥ ୩୦୦ ॥

ଇତି ମହାଶାସ୍ତୃତ୍ରିଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top