Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Telugu

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in Telugu:

॥ మహాశాస్తృత్రిశతనామావలిః ॥

ధ్యానం
పూర్ణాపుష్కలయోః పతిం శివసుతం దణ్డాసిశూలాబ్జయుక్
చక్రేష్వాసశరాభయేష్టకులిశాన్ హస్తైర్వహం సాదరమ్ ।
నానారత్నవిచిత్రితాసనగతం కల్యాణసిద్ధిప్రదం
వీరాదిప్రముఖైః సుసేవితపదం శాస్తారమీడ్యం భజే ।

ఓం హ్రీం హరిహరపుత్రాయ పుత్రలాభాయ మదగజవాహనాయ మహాశాస్త్రే నమః ఇతి
మన్త్రవర్ణాద్యాక్షరఘటితా ।

ఓమ్ । ఔషధీశానచూడాఙ్కహరిమోహినిసమ్భవాయ నమః ।
ఓతప్రోతాఖిలజగతే । ఓజస్వినే । ఓదనప్రియాయ । ఓమాదివర్ణాయ । ఓకస్థాయ ।
ఓజోమణ్డలనాయకాయ । ఔదార్యవతే ।
ఔపనిషదమన్త్రవిశ్రుతవైభవాయ నమః ॥ ౯ ॥

హ్రీమ్ । హ్రీం వర్ణమూలాయ నమః । హ్రీఙ్కారాయ । హ్రీమతే । హ్రేషాహతాసురాయ ।
హృత్పద్మనిలయాయ । హ్రాదినే । హృద్యాయ । హృష్టాయ ।
హృది స్థితాయ నమః ॥ ౧౮ ॥

హ । హరిపుత్రాయ నమః । హరిప్రీతాయ । హరిత్పతిసమర్చితాయ ।
హరిణాఙ్కముఖాయ । హారిణే । హాలాహలహరాయ । హరయే ।
హర్యక్షవాహనారూఢాయ । హయమేధసమర్చితాయ నమః ॥ ౨౭ ॥

రి । రిరంసవే నమః । రిక్తసమ్పూజ్యాయ । రీతిమతే । రీతివర్ధనాయ ।
రిపుహర్త్రే । రిటీశానాయ । రీఙ్కృతిస్తబ్ధకుఞ్జరాయ ।
రిఙ్ఖద్ఘణ్టామణిగణాయ । రీఙ్కారమనుదైవతాయ నమః ॥ ౩౬ ॥

హ । హరపుత్రాయ నమః । హరారాధ్యాయ । హరిణాఙ్కశిఖామణయే ।
హయారూఢాయ । హరిహరసూనవే । హరిముఖాచితాయ । హయ్యఙ్గవీనహృదయాయ ।
హరప్రేమసుతాయ । హవిషే నమః ॥ ౪౫ ॥

ర । రక్షకాయ నమః । రక్షితజగతే । రక్షోనాథవినాశకృతే ।
రఞ్జకాయ । రజనీచారిణే । రణన్మఞ్జీరభూషణాయ ।
రతినాథసమాకారాయ । రతిమన్మథపూజితాయ ।
రాసక్రీడాదిసన్తుష్టపూర్ణాపుష్కలకన్యకాయ నమః ॥ ౫౪ ॥

పు । పుణ్డరీకాక్షసమ్భూతాయ నమః । పుణ్డరీకాజినాసనాయ ।
పురుహూతేడితపదాయ । పుష్పదన్తసమర్చితాయ । పుష్కలాభూషితతనవే ।
పురన్దరసుతార్చితాయ । పురసంహారజనకపార్శ్వస్థాయ । పుణ్యవర్ధనాయ ।
పుణ్డరీకేభహర్యక్షతురగాధిపవాహనాయ నమః ॥ ౯౩ ॥

త్రా । త్రాత్రే నమః । త్రయీనుతాయ । త్రస్తాభయకృతే । త్రిగుణాధికాయ ।
త్రయస్త్రింశత్కోటిదేవసేవితాయ । త్రాణతత్పరాయ । త్రివిక్రమసమాకారాయ ।
త్రిణేత్రాయ । త్రివిధాకృతయే నమః ॥ ౭౨ ॥

య । యన్త్రే నమః । యన్త్రితదిగ్దన్తిగిరిపన్నగమణ్డలాయ । యతీశ్వరాయ ।
యజ్ఞవాటమధ్యస్థాయ । యజనప్రియాయ । యజమానాయ । యమిశ్రేష్ఠాయ ।
యజుర్వేదప్రకీర్తితాయ । యాయజూకార్చితసభామధ్యనాట్యవిశారదాయ నమః ॥ ౮౧ ॥

పు । పురన్దరార్చితాయ నమః । పుణ్యాయ । పురుషార్థప్రదాయకాయ ।
పురువంశ్యనృపాభీష్టప్రదాత్రే । పూర్ణాహుతిప్రియాయ । పుష్పాభిరామాయ ।
పూషేన్దువహ్నిమణ్డలభాసురాయ । పురత్రయమహాక్రీడాయ ।
పుష్కలావర్తమణ్డలాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

త్ర । త్రియమ్బకస్య తనయాయ నమః । త్రింశద్బాహవే । త్రిసూత్రభృతే ।
త్రికోణస్థాయ । త్రయీవేద్యాయ । తత్ర తత్ర స్థలే స్థితాయ ।
తృణావర్తాసురహరాయ । త్రికాలజ్ఞాయ । తృతీయకాయ నమః ॥ ౯౯ ॥

లా । లాఙ్గూలోపనిషద్గీతాయ నమః । లావణ్యజితమన్మథాయ ।
లవణాసురసంహర్త్రే । లక్ష్మణాగ్రేసరార్చితాయ । లక్ష్మీప్రదాయ ।
లఘుశ్యామాయ । లమ్బికాయోగమార్గకృతే । లతానిభతనుచ్ఛాయాయ ।
లోభహీనజనాశ్రితాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

భా । భానుకోటిప్రతీకాశాయ । భాషమాణాయ । భయాపహాయ । భీమసేనాయ ।
భీమసఖాయ । భుక్తిముక్తిపులప్రదాయ । భుసుణ్డమునిసంవేద్యాయ ।
భూషావతే । భూతిభూషితాయ నమః ॥ ౧౧౭ ॥

య । యాతనారహితాయ నమః । యజ్వనే । యక్షరాజే । యమునాశ్రితాయ ।
యన్త్రమన్త్రార్చనప్రీతాయ । యతాక్షాయ । యమశాసనాయ ।
యామినీచరవీరాదిగణసేవ్యాయ । యమోన్నతాయ నమః ॥ ౧౨౬ ॥

శ । శాఙ్కరాయ నమః । శఙ్కరానన్దాయ । శఙ్ఖచక్రగదాధరాయ ।
శఙ్ఖధ్మానకరాయ । శాస్త్రే । శకటైకరథోజ్జ్వలాయ ।
శర్వాణీతనయాయ । శల్యనిగ్రహాయ । శకునీడితాయ నమః ॥ ౧౩౫ ॥

త్రు । త్రుట్యాదికాలవిజ్ఞాత్రే నమః । త్రోటకాదిమపూజితాయ ।
త్రోటకాదిమవృత్తజ్ఞాయ । త్రివర్ణాయ । త్రిజగత్ప్రభవే । త్రివర్గదాత్రే ।
త్రిశతనామార్చనసుఖప్రదాయ । త్రికాణ్డికాయ । త్రికూటాద్రిమధ్యశృఙ్గ-
నికేతనాయ నమః ॥ ౧౪౪ ॥

నా । నరాయ నమః । నరార్చితాయ । నారీయుగలాయ । నరవాహనాయ ।
నరనారాయణప్రీతాయ । నతకల్యాణదాయకాయ । నన్దినే । నన్దీశవినుతాయ ।
నారదాదిమునీడితాయ నమః ॥ ౧౫౩ ॥

శా । శక్రాయ నమః । శక్తిధరాయ । శక్తాయ । శరజన్మసహోదరాయ ।
శశాఙ్కవర్ణాయ । శతధాకృతామిత్రాయ । శరాసభృతే ।
శివానన్దకరాయ । శైవసిద్ధాన్తముదితాన్తరాయ నమః ॥ ౧౬౨ ॥

య । యథాతథాకృతవిధయే నమః । యజ్ఞసూత్రధరాయ । యూనే ।
యత్నాదుత్సారితకిటయే । యథావిధి సమర్చితాయ । యోగినీగణసంవీతాయ ।
యక్షిణ్యుక్తజగత్కథాయ । యన్త్రారూఢమహామాయాయ ।
యాకిన్యాదిసమన్వితాయ నమః ॥ ౧౭౧ ॥

మ । మన్త్రిణే నమః । మన్త్రవిదాం శ్రేష్ఠాయ । మణివాచే ।
మణిభూషణాయ । మహనీయాయ । మరాలస్థాయ । మణిమణ్డపసంస్థితాయ ।
మహాకల్పతరోర్మూలవాసినే । మార్తాణ్డభైరవాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ద । దణ్డినే నమః । దణ్డయిత్రే । దణ్డధరాయ । దైత్యాన్తకాత్మజాయ ।
దేవదేవాయ । దేవరాజాయ । దివ్యంససన్నటాధిపాయ । దివాసమతనుచ్ఛాయాయ ।
దివ్యగన్ధాఙ్గలేపనాయ నమః ॥ ౧౮౯ ॥

గ । గజాస్యసోదరాయ నమః ।
గౌరీగఙ్గాసూనవే । గుణినే । గురవే । గురుకృపాయ ।
గౌరవర్ణాయ । గోకర్ణస్థానవాసకృతే ।
గోదావరీతీరసంస్థాయ గోపికానన్దవర్ధనాయ నమః ॥ ౧౯౮ ॥

జ । జగచ్ఛాస్త్రే నమః । జగన్నాథాయ । జనకాదిసుపూజితాయ ।
జనాశ్రితాయ । జితక్రోధాయ । జ్వరామయవినాశకాయ ।
జమ్భారివన్దితపదాయ । జగత్సాక్షిణే । జపానిభాయ నమః ॥ ౨౦౭ ॥

వా । వాతఘ్నాయ నమః । వామనయనాయ । వామనాయ । వాఞ్చితార్థదాయ ।
వారణసీపతయే । వాఞ్ఛాకల్పాయ । విన్ధ్యవిమర్దనాయ ।
విన్ధ్యారిమునిసంసేవ్యాయ । వీణావాదనతత్పరాయ నమః ॥ ౨౧౬ ॥

హ । హయగ్రీవనుతాయ నమః । హన్త్రే । హయానన్దాయ । హితప్రదాయ ।
హుతాశనధరాయ । హోత్రే । హుఙ్కారధ్వస్తకమ్బలాయ ।
హాటకశ్రీసభానాథాయ । హరగౌరీప్రియోక్తిముదే నమః ॥ ౨౨౫ ॥

నా । నాగరాయ నమః । నాగరాధ్యక్షాయ । నభోరూపాయ । నిరఞ్జనాయ ।
నిర్వికారాయ । నిరాహారాయ । నిర్వాణసుఖదాయకాయ । నిత్యానిత్యవిశేషజ్ఞాయ ।
నిర్మానుష్యవనాశ్రయాయ నమః ॥ ౨౩౪ ॥

య । యామ్యాయ నమః । యజనభూస్థాయినే । యక్షరాక్షసభేదనాయ । యోగ్యాయ ।
యోగపతయే । యుక్తాయ । యామినీచరఘాతకాయ । యామినీదస్యుసంహర్త్రే ।
యమశాసనశాసనాయ నమః ॥ ౨౪౩ ॥

మ । మనోన్మనస్థాన సంస్థాయ నమః । మాతామహహిమాచలాయ ।
మారీరోగహరాయ । మన్యుహీనాయ । మాన్ధాతృపూజితాయ । మణిశూల-
గదేభేన్ద్రనరాశ్వాఙ్కితగోపురాయ । మనోవేగాతిగమనాయ । మహాదేవాయ ।
మహేశ్వరాయ నమః ॥ ౨౫౨ ॥

హా । హాలాస్యనాయకాయ నమః । హాలాహలసేనాపతీడితాయ । హలినే ।
హలాయుధనుతాయ । హరిద్రాకుఙ్కుమాఙ్కితాయ । హనూమతే । హనూమత్పూజ్యాయ ।
హేమాద్రీశసుతాపతయే । హిమాచలగుహావాసియోగివృన్దసమావృతాయ నమః ॥ ౨౬౧ ॥

శా । శారదాయ నమః । శారదానాథాయ । శరచ్చన్ద్రనిభాననాయ ।
శరానేకనిషఙ్గాఢ్యాయ । శరణాగతవత్సలాయ । శాస్త్రజ్ఞాయ ।
శాకరారూఢాయ । శయానాయ । శివతాణ్డవాయ నమః ॥ ౨౭౦ ॥

స్త్రే । త్రాపుషాలయసన్త్రాణపాణ్డుపుత్రసుంసస్తుతాయ నమః । త్రాతపాణ్డ్య-
సుతారాధ్యాయ । తార్తీయీకాయ । తమోహరాయ । తామ్రచూడధ్వజప్రీతిజనకాయ ।
తక్రపానముదే । త్రిపదాక్రాన్తభూతాణ్డాయ । త్రివిధాయ ।
త్రిదినోత్సవాయ నమః ॥ ౨౭౯ ॥

న । నమో జయస్వస్తివాక్యప్రకీర్ణధ్వనిమన్దిరాయ నమః । నానారూపధరాయ ।
నానావేషవఞ్చితపూర్వజాయ । నామార్చనప్రాణదాత్రే । నరకాసుర-
శిక్షకాయ । నామసఙ్కీర్తనప్రీతాయ । నారాయణసముద్భవాయ ।
నన్దగోపయశోదాత్రే । నిఖిలాగమసంస్తుతాయ ॥ ౨౮౮ ॥

మ । మధుముదే నమః । మధురావాసినే । మహావిపినమధ్యగాయ ।
మహారుద్రాక్షకవచాయ । మహాభూతిసితప్రభాయ । మన్త్రీకృతమహారాయాయ ।
మహాభూతగణావృతాయ । మహామునీన్ద్రనిచయాయ । మహాకారుణ్యవారిధయే ।
మనఃసంస్మరణత్రాత్రే నమః । మహాశాస్త్రే । మహాప్రభావే నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఇతి మహాశాస్తృత్రిశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top