Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ananda Mandakini Lyrics in Malayalam | Anandamandakini

Ananda Mandakini in Malayalam:

॥ ആനന്ദമന്ദാകിനീ ॥
ശ്രീമധുസൂദനസരസ്വതീവിരചിതാ
ആനന്ദമന്ദാകിനീ ।
വാഗ്ദേവീചതുരാസ്യപഞ്ചവദനാ നിത്യം സഹസ്രാനനോ-
ഽപ്യുച്ചൈര്യത്ര ജഡാത്മതാമുപഗതാഃ കേഽന്യേ വരാകാഃ സുരാഃ ।
മര്‍ത്യാഃ സ്വല്‍പധിയഃ കഥം നു കുശലാസ്തത്രാപ്യഹം പ്രജ്ഞയാ
ഹീനഃ കിം കരവാണി താം വ്രജകുലോത്തംസ പ്രശംസാം തവ ॥ 1 ॥

നിത്യം ബ്രഹ്മസുരേന്ദ്രശങ്കരമുഖൈര്‍ദത്തോപഹാരായ തേ
വിസ്വാദാംസ്തുഷമിശ്രതണ്ഡുലകണാന്വിപ്രഃ സുദാമാ ദദൌ ।
തദ്വദ്ദേവ നിരര്‍ഥകൈഃ കതിപയൈ രൂക്ഷാക്ഷരൈര്‍നിര്‍മിതാം
വാഗീശപ്രമുഖസ്തുതസ്യ ഭവതഃ കുര്യാം സ്തുതിം നിസ്ത്രപഃ ॥ 2 ॥

ശശ്വദ്ബ്രഹ്മശിവേന്ദ്രദേവഗുരുവാഗ്ദേവീഫണീന്ദ്രാദിഭിഃ
സ്തുത്യസ്യാപി ഹരേ മമാസ്തു രചിതാ വാണീ വിനോദായ തേ ।
ചിത്രാലങ്കൃതിശാലിഭിഃ സുലലിതൈര്‍നിത്യം കവീനാം സ്തവൈഃ
സംരാജഃ സമുപാസിതസ്യ ശുകഗീര്‍ധത്തേ പ്രമോദം യഥാ ॥ 3 ॥

ചിത്രാകാരകിരീടകോടിവിലസദ്രത്നൌഘകാന്തിച്ഛടാ-
സങ്ഘട്ടേന വിചിത്രമംബരതലം കുര്‍വത്സ്ഥിതം മൂര്‍ധനി ।
ജീയാത്കേകിശിഖണ്ഡമണ്ഡനമിദം നീലാചലസ്ഥായിനീ
സ്വര്‍ണാദ്രേഃ ശിഖരേ പുരന്ദരധനുര്‍വ്യൂഹസ്യ നിന്ദാവഹം ॥ 4 ॥

യത്പാദാന്തനഖാംശുചിന്തനവശാദജ്ഞാനമന്ധം തമോ-
ഽപ്യന്തം യാതി മുകുന്ദ തസ്യ ഭവതോ ധ്വാന്താനി കിം മൂര്‍ധനി ।
ജ്ഞാതം ത്വാം ദയിതം സമേത്യജലദാ യേ കേശതാമാശ്രിതാ-
സ്തേ ബദ്ധാശ്ചപലാഗണൈഃ പ്രണയജക്രോധാത്കിരീടച്ഛലാത് ॥ 5 ॥

ത്വച്ചക്ഷുഃ സവിതുഃ സരോരുഹരുചേഃ സാക്ഷാത്കഥം ഗണ്ഡയോ-
ര്‍ഭാലേ ച വ്രജനാഥ നര്‍തനപരാ ധ്വാന്താര്‍ഭകാഃ സന്തതം ।
നിര്‍ണീതം മുഖനേത്രപങ്കജവനീമാധ്വീകപാനാന്‍മുഹു-
ര്‍മാദ്യന്തോ മധുപാ ഭ്രമന്തി പരിതോ വക്ത്രാലകവ്യാജതഃ ॥ 6 ॥

ത്വദ്ഭാലേ നികഷോപലേ വിജയതേ കാശ്മീരഗോരോചനാ-
സംഭൂതസ്തിലകഃ പരീക്ഷണവിധൌ കിം ഹേമരേഖോദ്ഗമഃ ।
ചാഞ്ചല്യം ചപലാ വിഹായ ജലദം കിം വാ സമാലംബതേ
കിം വാ മാരകതസ്ഥലേ സമുദിതഃ കന്ദര്‍പവൃക്ഷാങ്കുരഃ ॥ 7 ॥

ത്വദ്ഭൂവല്ലിമിഷേണ കാര്‍മുകലതാമാകൃഷ്യ പുഷ്പാശുഗഃ
കൃത്വാ ചമ്പകകോരകം ച തിലകവ്യാജേന ബാണം ഹരേ ।
ലക്ഷ്യം കുന്തലനീലകണ്ഠമതുലശ്രീചന്ദ്രകം വിധ്യതി
പ്രായഃ ശത്രുസമാനനാംന്യപിജനേ ക്രോധോ യദൂര്‍ജസ്വിനാം ॥ 8 ॥

നിഃശേഷപ്രമദാമനോമനസിജക്രീഡാമഹാമന്ദിര-
വ്രീഡാവജ്രകപാടികാവിഘടനപ്രൌഢാകൃതിഃ കുഞ്ചികാ ।
ദുര്‍മാനഗ്രഹിലത്രിലോകമഹിലാമാനച്ഛിദാകര്‍തരീ
ശൃങ്ഗാരദ്രുമമഞ്ജരീ സ്ഫുരതി കിം ഗോവിന്ദ തേ ഭ്രൂലതാ ॥ 9 ॥

നോ കാര്യം ശ്രുതിവര്‍ത്മലങ്ഘനമിദം നാലീകമുഗ്ധാകൃതിഃ
പര്യന്താകലനം വിധായ സഹജസ്വച്ഛേന ഭാവ്യം സദാ ।
അന്തഃ കൃഷ്ണമുപാസ്യ തദ്രുചിമതാ സംഭാവനാ സര്‍വതഃ
കാര്യേത്യംബുജലോചനാക്ഷിയുഗലം മാനം ദധൌ തേ സതാം ॥ 10 ॥

സൌന്ദര്യാമൃതദീര്‍ഘ്ഹികേ തവ ദൃശൌ പക്ഷ്മാവലിശ്ചൈതയോഃ
കൂലേ കാമകൃഷീവലേന രചിതാ ശൃങ്ഗാരസസ്യോന്നതിഃ ।
ദൃഗ്ഭങ്ഗീര്‍നിഗദന്തി യാസ്തു വിബുധാ രത്യംഭസാം വീചയ-
സ്താഃ സ്യുര്‍ഗോപവധൂഹൃദംബുജവനീദോലായിതാ യത്നതഃ ॥ 11 ॥

ദൂരേ ബ്രഹ്മശിവേന്ദ്രപൂര്‍വദിവിഷദ്വൃന്ദേ നമസ്കുര്‍വതി
വ്യാവല്‍ഗദ്വ്രജബാലകൌഘലഗുഡത്രുട്യത്കിരീടേ ഹഠാത് ।
സാവജ്ഞാ മധുമത്തസുന്ദരദൃശാം ശോഭാദ്വിഷഃ സാലസാഃ
ദൃക്പാതാസ്തവ നന്ദവംശതിലക സ്വാന്തേ സദാ സന്തു മേ ॥ 12 ॥

മുക്തേരപ്യതിദുര്ലഭാ ഹിമഗിരിപ്രസ്യന്ദിമന്ദാകിനീ-
ധാരാതോഽപ്യതിശീതലാതിമസൃണാ ചാന്ദ്രാന്‍മയൂഖാദപി ।
വാഞ്ഛാതോഽപ്യതിവിസ്തൃതാ വിഷയിണാം ത്വത്പാദചിന്താപര-
സ്വാന്താദപ്യതിനിര്‍മലാ മയി കൃപാദൃഷ്ടിസ്തവാസ്താം ഹരേ ॥ 13 ॥

കല്‍പാന്താഗ്നിശിഖോന്നതിര്‍ദിതിസുതവ്രാതേ പ്രപന്നേ ജനേ
പീയൂഷദ്രവസിന്ധുവൃദ്ധിരമരസ്തോമേ വിഭൂത്യായതിഃ ।
സീമാ പ്രേമഭരസ്യ ഗോപനികരേ കന്ദര്‍പകാണ്ഡാഹതി-
ര്‍ബ്രഹ്മാണ്ഡോദരസുന്ദരീഹൃദി ഹരേ ജീയാദ്ദൃശോസ്തേ ദ്യുതിഃ ॥ 14 ॥

നിര്‍ബന്ധേന യദീന്ദ്രനീലമഹസാ സമ്പാദിതൌ ദര്‍പണൌ
താഭ്യാം കിം തുലനാ കപോലതലയോഃ സംഭാവ്യതേ വാ ന വാ ।
ഏവം ജ്ഞാതുമുപാഗതേ ശ്രുതിപഥം നേത്രേ ത്രപാകുഞ്ചിതേ
ശങ്കേ ദ്വൈധവതീ ത്വദീയവദനപ്രാന്തശ്രിയം പശ്യതഃ ॥ 15 ॥

ത്വാം പാദാങ്ഗദകങ്കണാങ്ഗദശിരോലങ്കാരഹാരാംബരൈഃ
സമ്പൂജ്യ പ്രദദൌ സുതാമഥ മണിം രത്നാകരഃ കൌസ്തുഭം ।
ആസ്യേ തസ്യ സുതഃ സുധാംശുരഖിലാം കാന്തിം യദാ ദത്തവാ-
ന്‍സ്വാകാരം വ്യതരംസ്തദൈവ മകരാഃ കിം കുണ്ഡലാന്തസ്തവ ॥ 16 ॥

ലാവണ്യാമൃതവാഹിനീ തവ മുഖസ്യേയം മനോജ്ഞാകൃതി-
സ്തസ്യാമദ്ഭുതബുദ്ബുദഃ സമഭവത്തത്രാപി ഫേനോദ്ഗമഃ ।
നാസാവംശഗതം തമേവ വിശദം മുക്താഫലം യേ വിദു-
സ്തേ മാന്യാ മധുസൂദന ത്വയി മനോവൃത്ത്യൈവ ധന്യാ യതഃ ॥ 17 ॥

നേത്രാംഭോജമുഖേന്ദുഭാലതിലകൈര്‍നിത്യം വിവാദോ യതഃ
സൌന്ദര്യാര്‍ഥമിതി പ്രതീത്യ വിധിനാ സീതാ കൃതാ നാസികാ ।
തൂണീ വാ കുസുമായുധസ്യ നൃപതേര്യന്‍മല്ലികാകോരകഃ
കാണ്ഡസ്തത്ര ചകാസ്തി മൌക്തികഫലവ്യാജേന നന്ദാത്മജ ॥ 18 ॥

യോഽഹം തേ പദപങ്കജദ്യുതിലവം പ്രാപ്യാഭവം പല്ലവഃ
കല്‍പക്ഷ്മാരുഹമസ്തകാഭരണതാം യാതശ്ച രാധാപതേ ।
തം മാം നിന്ദതി ബിംബവിദ്രുമലതാശ്രീതസ്കരോഽയംശ്രുതാ-
വേവം ജല്‍പിതുമാഗതേ കിസലയേ സ്ഥാനേഽധരോ രാഗവാന്‍ ॥ 19 ॥

ദൃഗ്ഭങ്ഗീഃ സ്ഫുരദിന്ദ്രനീലനിചയഃ പക്ഷ്മാണി കസ്തൂരികാ
ജിഹ്വേയം തവ പദ്മരാഗനികരഃ ശോണാധരോ വിദ്രുമഃ ।
ദന്താലീ ഗജമൌക്തികാനി മധുജിന്‍മന്ദസ്മിതം ചന്ദനം
പണ്യസ്ഥാനമിദം മനോജവണിജോ ജാനേ തവാസ്തേ മുഖം ॥ 20 ॥

യാ രക്താ വദനേന്ദുമണ്ഡലഗതം മാധുര്യമുച്ചൈസ്തരാ-
മാസ്വാദ്യേഹ സരസ്വതീ സ്ഥിതവതീ സത്യം രസജ്ഞേവ സാ ।
യത്സപ്തസ്വരമണ്ഡലാനി ബഹുധാ ത്വത്കണ്ഠദേശാദ്ബഹിഃ
പ്രാദുര്‍ഭൂയ മുദം ശ്രുതൌ സുകൃതിനാം യച്ഛന്തി നന്ദാത്മജ ॥ 21 ॥

സാംയം ത്വദ്വദനസ്യ വാഞ്ഛതി വിധുര്‍ദോഷാകരോ യദ്യപി
ക്ഷിപ്തോഽപ്യംബുനി പദ്മരാഗശകലോ ദന്തച്ഛദം സ്പര്‍ധതേ ।
ദൃഷ്ട്വൈവം കുശലഃ കുശേശയഭവഃ ക്ലേശാദ്യശോദാത്മജ
വ്യക്തം ത്വച്ചിബുകം തഥൈവ വിദധേ യത്തുല്യതാ ന ക്വചിത് ॥ 22 ॥

മാധുര്യം ന ലവം മധൂനി ദധതി ദ്രാക്ഷാ തു സാക്ഷാദ്വിഷം
പീയൂഷാന്യപി യാന്തി നിംബസമതാം കേ ദുഗ്ധഖണ്ഡാദയഃ ।
പ്രാലേയാനി ന ശീതലാനി സരസം നോ കോകിലാകൂജിതം
ഗോധുഗ്വംശവതംസ ജാതു ജയതി ത്വദ്വാഗ്വിലാസോദയേ ॥ 23 ॥

വേദാശ്ചന്ദ്രമസം വദന്തി ഭവതഃ സ്വാന്തം കഥം തദ്വൃഥാ-
കുര്‍വന്ത്യത്ര വിവാദമാത്രകുശലാ ഗോവിന്ദ നന്ദാദയഃ ।
തസ്യൈവാമൃതപങ്കിലാസ്തവ മുഖാദാവിര്‍ഭവന്തോ ബഹി-
ര്‍ധ്വാന്തം യത്തിരയന്തി ഹന്ത കിരണാ മന്ദസ്മിതവ്യാജതഃ ॥ 24 ॥

യന്നാമസ്മരണാദപി ശ്രവണതഃ പ്രക്ഷീണരാഗാശയാ
യാന്തി ത്വത്പരമം സദാശിവപദം യദ്യോഗിനാം ദുര്ലഭം ।
തസ്യാപ്യാനനപങ്കജേ തവ ജയത്യുച്ചൈസ്തരാം രാഗിതാ
യേനാഭീരകുലപ്രദീപ തദലം താംബൂലമാസ്താം മുദേ ॥ 25 ॥

പീയൂഷദ്രവസാരസാരഘമധുദ്രോണീ ത്വദീയാധരാ-
സ്വാദായാര്‍കസുതാതടേ ശ്രിതവതീ സദ്വംശജാതാ തപഃ ।
തത്പുണ്യൈര്‍മുരലീമിഷേണ രസികാ മാധുര്യമുച്ചൈസ്തരാ-
മാസ്യേന്ദോരനുഭൂയ ഗോകുലപതേ ഗീതാമൃതം മുഞ്ചതി ॥ 26 ॥

സാഫല്യം ശ്രുതിസമ്പദാം ത്രിജഗതാം പ്രാലേയധാരാപ്രപാ
പീയൂഷദ്രവമാധുരീ പരിഭവക്ലേശാംബുധേഃ ശോഷണം ।
ബ്രഹ്മാനന്ദതിരസ്കൃതിഃ കുലവധൂധൈര്യാദ്രിവജ്രാഹതിഃ
കംസധ്വംസന ശംസ കിം ന ഭവതോ വംശീനിനാദോദയഃ ॥ 27 ॥

ധൈര്യം ധിക്കുരുതേ ത്രപാം വിചിനുതേ കൌലം യശഃ പ്രോഞ്ഛതി
പ്രത്യേകം ഗുരുവര്‍ഗഗഞ്ജനശതം വിസ്മാരയത്യഞ്ജസാ ।
സാധ്വീനാമ നിരാകരോതി ഭവനം ഭര്‍തുര്‍വിധത്തേ വിഷം
കിം കിം നോ വിദധാതി ഹന്ത സുദൃശാം വംശീനിനാദസ്തവ ॥ 28 ॥

ലാവണ്യൈരഖിലൈസ്ത്വദാസ്യമുകുരം നിര്‍മായ ഘാതാ ചിരാ-
ന്‍മുഷ്ടിം മാരകതം വിധായ തദധഃ കണ്ഠസ്ഥലവ്യാജതഃ ।
ധ്യായം ധ്യായമശേഷവസ്തുസുഷമാധാരായ രേഖാത്രയം
ബ്രൂതേ നാസ്തി ബഭൂവ നോ ന ഭവിതാ സൌന്ദര്യമേതാദൃശം ॥ 29 ॥

ആശാനാഗകരപ്രസാരിമഹസാ നിഃശേഷവാമഭ്രുവാ-
മാശാഭിസ്ത്രിദശേശനിര്‍ഭരശുഭൈഃ കംസാദിനാശശ്രിയാ ।
പ്രേംണാ നന്ദയശോദയോസ്തനുജുഷാം നിഃസീമഭാഗ്യൈര്‍ദൃശാം
സൌഭാഗ്യൈര്‍വ്രജസുഭ്രുവാം വ്രജപതേ കിം തേ ഭുജൌ നിര്‍മിതൌ ॥ 30 ॥

കം യസ്മാദലമഭ്യുദേതി ഭവതഃ സര്‍വാങ്ഗമേതാദൃശം
സാംയം വാ ഭജതാം കഥം ജലരുഹേ സര്‍വജ്ഞമധ്യസ്യതോഃ ।
മത്തര്‍കഃ പുനരത്ര ഗോകുലപതേ ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീ യത-
സ്ത്വത്പാണ്യോരിതി തൌ വദന്തി കമലേ സാ യത്തദേകാലയാ ॥ 31 ॥

അങ്ഗുല്യസ്തവ ഹസ്തയോര്‍മുരഹര പ്രായോ രസാലാങ്കുര-
ശ്രേണീ യത്പരിതോഽങ്ഗുലീയകമിഷസ്നിഗ്ധാലവാലാവലിഃ
കിം വാ പഞ്ചശരപ്രചണ്ഡതപസാ പഞ്ചാശുഗാഃ പഞ്ചതോ-
ത്തീര്‍ണാഃ സത്ഫലിനഃ പുനര്‍ഭവരുചാ പുഷ്ണന്തി നേത്രോത്സവാന്‍ ॥ 32 ॥

ഭക്താനുഗ്രഹകാതരേണ ഭവതാ കൃത്വാ നൃസിംഹാകൃതിം
രാഗാന്ധസ്യ പുരാ ഹിരണ്യകശിപോര്‍വക്ഷസ്ഥലീ പാടിതാ ।
തേനാഭൂത്തവ പാണിപങ്കജയുഗേ രാഗഃ സ രാധാപതേ
ഗോപീനാം കുചകുങ്കുമൈര്‍ദ്വിഗുണിതോ നാദ്യാപി വിശ്രാംയതി ॥ 33 ॥

ഏതൌ പഞ്ചശിരസ്ത്വിഷാ ദശദിശഃ സംഭാവയന്തൌ ഭൃശം
ദൈത്യപ്രാണസമീരസംഹതിയമൌ ശ്യാമൌ ഭുജങ്ഗോത്തമൌ ।
തന്‍മൌലിദ്യുതിശാലിനീ പുനരിയം രത്നാവലീ ജൃംഭതേ
യാം പ്രാഹുസ്തവ ഗോകുലേശ നഖരശ്രേണീം കരസ്ഥാം ജനാഃ ॥ 34 ॥

ദോര്‍ദണ്ഡദ്വയബന്ധനാനി വിദധുര്‍നന്ദോപനന്ദാദയ-
സ്തദ്ഗ്രന്ഥിത്രുടിശങ്കയാതിചകിതാ ഗോവര്‍ധനോദ്ധാരണേ ।
താന്യേവാപ്രതിമപ്രഭാണി ഹരിതോ വിദ്യോതയന്ത്യദ്ഭുതം
വിദ്വാംസസ്തവ കങ്കണാങ്ഗദതയാ ഗോവിന്ദ യജ്ജാനതേ ॥ 35 ॥

ശൃങ്ഗാരദ്രുമസാരകണ്ഡനവശാത്ത്രൈലോക്യസീമന്തിനീ-
ക്രീഡാമന്ദിരമണ്ഡനായ വിധിനാ സ്തംഭൌ പ്രലംബൌ കൃതൌ ।
തന്‍മധ്യേ പുനരിന്ദ്രനീലമണിഭിഃ സമ്പാദിതാ വേദികാ
തൌ ബാഹൂ മധുജിദ്വദന്തി ഭവതോ വക്ഷഃസ്ഥലീം താമപി ॥ 36 ॥

യദ്രക്തഃ കമലാകരം കരതലേനാലംബതേ ഭാസ്കര-
സ്ത്വച്ചക്ഷുര്‍മുഖപാണിപാദകമലേ ജാതസ്തതഃ ശോണിമാ ।
തന്‍മിത്രം പുനരാകലയ്യ സ ധൃതഃ കണ്ഠേ ത്വയാ കൌസ്തുഭ-
വ്യാജേനേതി മുകുന്ദ മാദൃശി ജനേ തര്‍കഃ സമുജ്ജൃംഭതേ ॥ 37 ॥

ആലോക്യാഖിലവേദശാസ്ത്രജലധേസ്തത്ത്വം യദേകാന്തതഃ
കൃത്വാ സങ്കലിതം സ്വകീയനിലയേ ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യേ ധൃതം ।
സര്‍വാര്‍ഥപ്രതിഭാസകം വ്രജകുലാലങ്കാര തത്കൌസ്തുഭ-
വ്യാജാദ്വിസ്മൃതിശങ്കയേവ ഭവതാ കണ്ഠേ കൃതം സാമ്പ്രതം ॥ 38 ॥

യാത്വാ വിഷ്ണുപദം സമാശ്രിതവതീ നക്ഷത്രമാലാ സ്ഫുര-
ദ്ദീപ്തിര്യോഗ്യമിദം കഥം മുരരിപോ നക്തന്ദിനം ദ്യോതതേ ।
ആം ജ്ഞാതം ദയിതം തവാനനവിധും യാന്തീമിമാം യാമിനീ
രോമശ്രേണിമിഷാത്തതോ ധൃതവതീ ജ്ഞാത്വാ സപ്ത്നീമിയം ॥ 39 ॥

യഃ പാശേന യശോദയാ നിയമിതോ യേനാപരാധം വിനാ
തസ്മിന്നസ്തി വലിസ്ത്രിധാ മയി പുരഃ സോഽയം ബലിധ്വംസിനഃ ।
ഏവം ചിന്തനതത്പരഃ കൃശതരസ്ത്വന്‍മധ്യദേശോ ഭൃശം
യാശോദേയ സ ശോകമുദ്ഗിരതി തേ രോമാവലിവ്യാജതഃ ॥ 40 ॥

സൃഷ്ട്യാദൌ പ്രകൃതിര്‍ഗുണത്രയമയീ യാ സ്വീകൃതാഽഽസീത്ത്വയാ
സേയം സത്ത്വമയീ സുഖായ ജഗതാം ഹാരാകൃതിസ്തേ ഭുവി ।
ഗുഞ്ജാദാമമിഷാന്‍മുകുന്ദ ദധതീ രാഗാദ്രജോവിഗ്രഹം
നാഭീസീംനി തമോമയീ പുനരിയം രോമാവലീ രാജതേ ॥ 41 ॥

സൌന്ദര്യാമൃതവാരിധൌ സ്മരമഹായാദഃസമാരംഭതഃ
സംഭൂതാ ഭ്രമിരംഭസാം സുലലിതാ ജാതാസ്തതോ വീചയഃ ।
താം ജാനേ സ്ഫുരദിന്ദ്രനീലഘടിതശ്രീസമ്പുടാര്‍ധദ്യുതിം
ത്വന്നാഭീമപി താം വലിത്രയമിതി ശ്യാമാഭിരാമാകൃതേ ॥ 42 ॥

നീലാംഭോരുഹവല്ലിരുല്ലസതി തേ നാഭീസരസ്യാം ധ്രുവം
യച്ഛ്രീവത്സമിഷാദ്ബിഭര്‍തി കുസുമം നാലം ച രോമാവലീ ।
യം വാ വക്ഷസി കൌസ്തുഭം ബുധജനാ ജാനന്തി നന്ദാത്മജ
പ്രായഃ സോഽപ്യനുരാഗ ഏവ ഭവിതാ ത്രൈലോക്യവാമഭ്രുവാം ॥ 43 ॥

നീരൂപോഽപി ഘനദ്യുതിര്‍മുനിമനോമാത്രൈകപാത്രീകൃതോ-
ഽപ്യാഭീരീഗണസങ്ഗതഃ സുഖഘനോഽപ്യാനന്ദിതോ ബന്ധവൈഃ ।
ജ്ഞാനാത്മാപ്യതിമുഗ്ധതാമുപഗതോ വാമഭ്രുവാം വിഭ്രമൈ-
രിത്ഥം തേ ത്രിവലീമിഷാന്‍മുരഹര ത്രയ്യസ്തി ചിത്രാര്‍പിതാ ॥ 44 ॥

ദേവ്യഃ പല്ലവസമ്പദാ വിദധതേ സൌഭാഗ്യലക്ഷ്മീം ശ്രുതൌ
സ്വച്ഛന്ദം സുമനഃഫലാനി വിബുധാ വിന്ദന്തി തേ സേവയാ ।
വേദേനാപി നിഗദ്യതേ മുരഹര ത്വം ഭക്തകല്‍പദ്രുമഃ
പ്രായഃ കല്‍പലതാ തതഃ ശ്രിതവതീ ത്വാം വൈജയന്തീഛലാത് ॥ 45 ॥

വിശ്വാനന്ദകദംബസമ്പദമതിസ്നിഗ്ധം തമാലദ്യുതിം
ദൃഷ്ട്വാ നിര്‍ഭരവിഭ്രമം ഘന ഇതി ത്വാം സങ്ഗതാ വിദ്യുതഃ ।
ത്വദ്രൂപാമൃതസിന്ധുസങ്ഗമവശാത്പ്രാപ്യാംബരപ്രച്യവം
ചാഞ്ചല്യാത്കിമു നന്ദനന്ദന ഭവത്പീതാംബരത്വം ദധുഃ ॥ 46 ॥

കാഞ്ചീ തേ ധൃതയോഗസമ്പദഭിതോ ജാതാ വിശാലാകൃതി-
ര്യാവന്തീ മധുരാ ധ്വനിം വിദധതീ പശ്ചാദയോധ്യാഭവത് ।
മായാദ്വാരവതീ ശിവാധിവസതിഃ സാ കാശികാ ദൃശ്യതേ
തച്ചിത്രം ന വദാമി മാധവ യതസ്ത്വാം സാ സദാ സംശ്രിതാ ॥ 47 ॥

ജാനീമഃ സഹജാം ത്വദങ്ഗമിലിതാമാലോക്യ പദ്മാലയാം
തത്സങ്ഗസ്ഥിതിഭങ്ഗകാതരതമൌ കല്‍പദ്രുമൈരാവതൌ ।
ആദ്യഃ പല്ലവസമ്പദം കരപദേ ബിംബാധരേ ചാപരഃ
ശുണ്ഡാദണ്ഡഗുണം തവോരുയുഗലേ യേനാദധേ മാധവ ॥ 48 ॥

രംഭാസ്തംഭയുഗം ന തദ്യദുപരി സ്ഥൂലം തഥോരുദ്വയം
തൂണീരൌ മകരധ്വജസ്യ സുമനോമോദേന വിദ്മോ വയം ।
ഹാ കഷ്ടം മധുകൈടഭൌ സ്ഫുടമദൌ കിം കൈടഭാരേ ഹഠാ-
ന്നിഷ്പിഷ്ടൌ ശതകോടികോടികഠിനൌ തസ്മിന്‍സ്ഥലേ കോമലേ ॥ 49 ॥

സ്തംഭദ്വൈതമിദം പയോനിധിസുതാഗേഹസ്യ മന്ദാകിനീ-
സ്യന്ദാമന്ദമരന്ദിതാങ്ഘ്രികമലദ്വന്ദ്വസ്യ നാലായുഗം ।
ത്വജ്ജങ്ഘായുഗലം വിമുക്തികലശീനിര്‍മാണദണ്ഡദ്വയം
സമ്പത്തിദ്വിപസങ്ഘയന്ത്രണവിധാവാലാനയുഗ്മം ഭജേ ॥ 50 ॥

വിദ്വാന്‍ സോഽപി കഥം കഠോരകമഠീപൃഷ്ഠേന തുല്യം വദ-
ന്നീദൃക്പാദയുഗം കഥം നു കമലാവക്ഷോജശൈലേ ദധത് ।
ധിങ്മന്ദാം വസുധാമിദം മധുരിപോ ഗോചാരണേ സഞ്ചരത്-
പാഷാണാങ്കുരകണ്ടകാദിഷു ഹഠാദ്ദൃഷ്ട്വാ വിദീര്‍ണാ ന യത് ॥ 51 ॥

യദ്രത്നൌഘമരീചയോഽപി സമതാവ്യാവര്‍തനം വിശ്വതഃ
കൃത്വാ ദിഗ്വലയം ഭ്രമന്തി മഹിതാ നാദൈര്‍മധുസ്യന്ദിഭിഃ ।
യച്ച ബ്രഹ്മശിവേന്ദ്രവന്ദിതപദദ്വന്ദ്വോപരി ദ്യോതതേ
തത്കൃഷ്ണസ്യ പദാങ്ഗദദ്വയമതഃ കിം വര്‍ണ്യതാം മാദൃശൈഃ ॥ 52 ॥

ശേതേ യത്കമലാലയാ തവ പദാംഭോജദ്വയേ സംഗതാ
ധാതാ തത്ര തനൂപധാന്യുഗലം ഗുല്‍ഫച്ഛലാന്നിര്‍മമേ ।
കിം വാ മന്‍മഥകാരുണാ വിരചിതേ തസ്യാ മുദേ കന്ദുകേ
സാ യത്ക്രീഡതി പാണിപങ്കജതലേ കൃത്വാ സഖീഭിഃ സഹ ॥ 53 ॥

യാ രക്താ ദശലോകപാലമുകുടപ്രാന്തത്വിഷഃ സന്തതം
കല്‍പക്ഷ്മാരുഹപുഷ്പസംഭൃതരുചസ്ത്വത്പാദമൂലേ ബഭുഃ ।
താ ദീവ്യന്നഖരാഞ്ചിതാങ്ഗുലിതയാ ജാനന്തി സത്യം ജനാഃ
സ്വസ്മിന്നേവ സദാധരേണ ദധതേ ലേഖാ യദൂര്‍ധ്വശ്രിയം ॥ 54 ॥

പീയുഷദ്യുതിബിംബമംബരതലേ വിദ്യോതമാനം പുരഃ
പ്രേക്ഷ്യോത്ഫുല്ലദൃശാ ത്വയാ മുഹുരിദം ദേഹീതി യദ്ഭാഷിതം ।
തന്‍മന്യേ തവ പങ്കജേക്ഷണ മഹച്ചിത്രം യശോദാര്‍ഥനം
യത്ത്വത്പാദസരോജയോര്‍നഖമണിവ്യാജേന ശീതാംശവഃ ॥ 55 ॥

സത്യം യദ്വിബുധാ വദന്തി പദയോര്‍ദ്വന്ദ്വം തവാംഭോരുഹേ
ഗോധൂലിച്ഛലതഃ സ്ഥിതാനി പരിതോ ഹംസാലിചേതാംസ്യലം ।
പീത്വൈതന്‍മകരന്ദബിന്ദുമസകൃദ്വൃന്ദാവനീഭൂപതേ
മഞ്ജീരദ്വയമഞ്ജുശിഞ്ജിതമിഷാദഞ്ചന്തി യത്പഞ്ചമം ॥ 56 ॥

ആകൃപ്യാഖിലവസ്തുതഃ പ്രഥമതോ രാഗം മുനീന്ദ്രൈസ്തതഃ
കൃത്വാ മാനസപങ്കജേ തവ പദദ്വന്ദ്വം സ തസ്മിന്ധൃതൈഃ ।
യേനാസ്മിന്നരവിന്ദലോചന പുനസ്തത്കേസരാണാം ദ്യുതി-
സ്തോമേനാപി സമഞ്ചിതഃ സമുദയത്യുച്ചൈസ്തരാം ശോണിമാ ॥ 57 ॥

ഹംസാസ്ത്വാമുപനീയ മാനസസരോജന്‍മപ്രദേശേഽനിശം
ക്രീഡന്തഃ കമലാലയേന ഭവതാ സാര്‍ധം പ്രമോദം ദധുഃ ।
സ ത്വം ലോചനലോഹിതാധരപദദ്യോതഃ ശ്രിതോ ഹംസതാം var ലോഹിതലോചനാ
തത്സമ്പര്‍കവശാദിതി വ്രജകുലാലങ്കാര ശങ്കാമഹേ ॥ 58 ॥

ക്ഷുദ്രാത്മാ നിതരാം കിമുന്നതതരഃ കാഠിന്യവാന്നിര്‍ഭയം
കിം യാ കേവലകോമലഃ ശ്രയതി ചേത്കിഞ്ചിന്‍മദീയം പദം ।
ധന്യഃ സോഽയമിതീവ ലോകമഖിലം സംബോധയന്‍മാധവ
ത്വം ധത്സേ പദയോര്യവം ധ്വജവരം ദംഭോലിമംഭോരുഹം ॥ 59 ॥

ത്വാം നിത്യം സമുപാസ്യ ദാസ്യവിധയാ സ്ഥാസ്യാമ ഇത്യാശയാ
ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദ്യമരൈസ്ത്വദീയപദയോഃ സ്വീയാ ധൃതാഃ സമ്പദഃ ।
താസാമങ്കുശനീരജാശനിലസച്ഛത്രധ്വജാദ്യാകൃതിം
ബിഭ്രാണാ വിജയശ്രിയം ത്രിജഗതാം വന്ദ്യാരവിന്ദാലയാ ॥ 60 ॥

ത്വത്പാദാംബുജസങ്ഗമാത്ത്രിജഗതാം വന്ദ്യാരവിന്ദാലയാ
സ്ഥാനേ സ്ഥാനഗുണാദ്ഭവന്തി ഹി ജനാഃ പ്രായഃ പദം സമ്പദാം ।
കിം ത്വേകം ശതപത്രലോചന മഹച്ചിത്രം യദസ്മാദധഃ
പാതാ പുണ്യതമാ വിമുക്തിനഗരീനിഃശ്രേണികാ സ്വര്‍ധുനീ ॥ 61 ॥

യത്പാദാംബു വിധായ മൂര്‍ധനി ചിതാവാസഃ ശിവത്വം ഹഠാ-
ത്പ്രാപ്തോ ഭക്ഷിതകാലകൂടനികരോ മൃത്യുജയത്വം യയൌ ।
ദിഗ്വാസാ നൃകപാലമാത്രവിഭവശ്ചാവിന്ദദീശാനതാം
സ ത്വം നന്ദസി യസ്യ മന്ദിരഗതോ നന്ദായ തസ്മൈ നമഃ ॥ 62 ॥

ധൂലീധൂസരിതം മുഖം തവ ശരത്പൂര്‍ണേന്ദുനിന്ദാവഹം
വ്യാലോലാലകകുണ്ഡലദ്യുതി ചലന്നേത്രശ്രിയാ പ്രോല്ലസത് ।
യാലോക്യാര്‍ദ്രവിലോചനാ സ്മിതമുഖീ പ്രസ്യന്ദമാനസ്തനീ
പാണിഭ്യാമവലംബ്യ ചുംബിതവതീ താം നന്ദജായാം ഭജേ ॥ 63 ॥

പീത്വാ സ്തന്യവിഷം സഹാസുപവനൈഃ സമ്പാതിതേ പൂതനാ-
ദേഹേ വൈ ഭവതാ ജനാര്‍ദന തൃണാവര്‍തേ ച നീതേ ക്ഷയം ।
രാഹൂന്‍മുക്തസുധാമയൂഖസുഷമാ യാദൃക്ചകോരാലിഭി-
ര്യാഭിസ്ത്വദ്വദനദ്യുതിശ്ചുലുകിതാ താ ഗോപകന്യാഃ സ്തുമഃ ॥ 64 ॥

യദ്ബന്ധസ്യ വിധിത്സയാപി വിവശഃ കീനാശപാശൈര്‍ദൃഢം
ബദ്ധഃ സാനുഗപുത്രബാന്ധവജനോ ദുര്യോധനോഽന്തം ഗതഃ ।
തം ത്വാം യേന നിബധ്യ നന്ദദയിതാ വൃന്ദാരകൈര്‍വന്ദിതാ
ജാതാഽഽനന്ദമയീ മുകുന്ദ മഹതേ ഭാവായ തസ്മൈ നമഃ ॥ 65 ॥

നിര്‍ഭിന്നേ യമലാര്‍ജുനേഽതിചകിതാസ്തൂര്‍ണം ഗൃഹാന്നിര്‍ഗതാഃ
പീത്വാ ദൃക്ചഷകൈസ്ത്വദക്ഷതതനൂരൂപാമൃതം നിര്‍വൃതാഃ ।
ത്വാമാദായ വിധായ നേത്രസലിലൈഃ സിക്തം ത്വരാമാശ്രിതാ
യേ വൃന്ദാവനമാഗതാഃ കൃതധിയസ്താന്‍ഗോപവൃദ്ധാന്‍സ്തുമഃ ॥ 66 ॥

കൃത്വാ കാലിയദന്ദശൂകദമനം ത്വയ്യാസ്ഥിതേ താണ്ഡവം
തസ്യോത്തബ്ധസമസ്തമസ്തകമണിസ്തോമേ സമുത്തസ്ഥുഷി ।
യേനാലംഭി വിഭാതഭാസ്കരസുരപ്രാഗ്ഭാരശോഭാസ്ഫുര-
ദ്രത്നാംഭോജയുഗദ്യുതിഃ പ്രതിപദം തത്തേഽങ്ഘ്രിയുഗ്മം ഭജേ ॥ 67 ॥

ഉത്ഫുല്ലൈഃ പരിപീയ കര്‍ണപുടകൈര്‍വംശീനിനാദാമൃതം
തച്ച ഘ്രാണമുദസ്യ ദത്തകവലം പ്രോദ്ഭിന്നരോമാങ്കുരം ।
നിഃസ്പന്ദൈര്‍നയനൈരമന്ദമധുരൈഃ ശ്യാമം മഹസ്താവകം
യേനോദ്വീക്ഷിതമംബുജേക്ഷണ ഭജേ തദ്ഗോകദംബം തവ ॥ 68 ॥

ജമ്മാരേഃ സ്ഫുരദായുധസ്യ ഭവതാ ദംഭാദ്രിവിദ്രാവണം
കൃത്വാ വാമഭുജേന സപ്തദിവസാന്യോഽസൌ ധൃതഃ പര്‍വതഃ ।
സോഽസ്തു സ്നിഗ്ധതമാലസാരഘടിതസ്തംഭൈകസംഭാവിത-
പ്രാസാദദ്യുതിനിന്ദകഃ പ്രതിപദം ഭവ്യായ ഗോവര്‍ധനഃ ॥ 69 ॥

ത്വദ്ബാഹൂദ്ധൃതപര്‍വതാര്‍പിതദൃശഃ പ്രേക്ഷ്യ പ്രിയായാഃ സ്ഖല-
ദ്വാസഃപീനപയോധരക്ഷിതിധരൌ ദോഃസ്തംഭകമ്പേ തവ ।
ശൈലേ ചഞ്ചലതാം ഗതേ വ്രജപതേ ത്രാസാകുലേ ഗോകുലേ
നന്ദേ മന്ദമുഖദ്യുതൌ ജയതി തേ മന്ദാക്ഷമന്ദേക്ഷണം ॥ 70 ॥

പൌഗണ്ഡം മദഖണ്ഡനം ബലഭിദഃ കിം തേ ഹരേ സ്തൂയതേ
കൌമാരം ചരിതം യതോ വിജയതേ വ്യാമോഹനം ബ്രഹ്മണഃ ।
കിം സ്തവ്യം തവ യൌവനം ത്രിപുരജിദ്യദ്ബാണയുദ്ധേ ജിതഃ
സമ്മോഹം ഗമിതാസ്ത്വയാ യദബലാ ഭാവേഽപി നേത്രശ്രിയാ ॥ 71 ॥

പീതേ ദാവഹുതാശനേ നിജജനത്രാണൈകഹേതോസ്ത്വയാ
നിഃസ്പന്ദം പശുപൌഘപക്ഷിപശുഭിഃ പേപീയമാനേ ത്വയി ।
പ്രേമാര്‍ദ്രാണ്യതിനിര്‍മലാനി ദിവിഷച്ചിത്താനി സത്യം മുഹു-
സ്ത്വദ്ഗാത്രേ നു വിതീര്യമാണകുസുമവ്യാജേന ഭാന്തി പ്രഭോ ॥ 72 ॥

കങ്കേല്ലിസ്തബകം മുഹുഃ കമലിനീകാന്തം പ്രതീചീഗതം
പര്യാലോച്യ വിലോക്യ ധൂമപടലം ഗോധൂലിബുദ്ധ്യാകുലാഃ ।
ഉച്ചൈഃ കോകിലകൂജിതം ച മുരലീനാദം വിദിത്വാ ഗൃഹാ-
ത്ത്വാം യാ വീക്ഷിതുമാഗതാഃ പഥി ഗവാം ഗോപാങ്ഗനാസ്താഃ സ്തുമഃ ॥ 73 ॥

സായാഹ്നേ സമുദഞ്ചതി ശ്രുതിപഥം വംശീനിനാദേ ഹഠാ-
ന്നേപഥ്യസ്യ സമാപനേന ശപഥൈരാലീജനൈഃ പ്രാര്‍ഥിതേ ।
പാണിഭ്യാമവലംബ്യ നീവിരശനാ നിര്‍ഗംയ തൂര്‍ണം ബഹി-
ര്‍ദൃഗ്ഭ്യാം തേ മുഖസൌരഭം ചുലുകിതം യാഭിര്‍ഭജേ താ ജനീഃ ॥ 74 ॥

യത്രാഘാസുരകേശിധേനുകബകാരിഷ്ടപ്രലംബാദയഃ
ക്രോധാഗ്നൌ ഭവതാ ഹുതാ ദിതിസുതാഃ സന്തര്‍പിതാ ദേവതാഃ ।
യസ്മിംസ്തേ പദപങ്കജദ്വയരജഃ പദ്മോദ്ഭവപ്രാര്‍ഥിതം
ഭേജുര്‍ഗോമൃഗപക്ഷിഭൂരുഹലതാ വൃന്ദാവനം തദ്ഭജേ ॥ 75 ॥

ദേവേന്ദ്രസ്യ പരാഭവം കിമപരം വ്യാമോഹനം ബ്രഹ്മണഃ
സമ്പശ്യന്നപി വൈഭവം വ്രജകുലോത്തംസ പ്രചേതാസ്തവ ।
നന്ദം യത്പിതരം ജഹാര ഭവതഃ സ്ഥാനേ ജലാത്മന്യദഃ
സ്ഥാനേ താദൃശി തേ ബഭൂവ ന മനാക്ക്രോധസ്യ ലേശോഽപി തത് ॥ 76 ॥

മഞ്ജീരദ്വയകങ്കണാവലിലസത്കാഞ്ചീഘടാശിഞ്ജിതേ
വീണാവേണുമൃദങ്ഗഝര്‍ഝരകരോത്താലേ ദിശശ്ചുംബതി ।
കാമം പൂര്‍ണകലാനിധൌ വിലസതി ഭ്രശ്യത്പടേ സ്വര്‍വധൂ-
വൃന്ദേ വര്‍ഷതി ദൈവതേ സുമനസോ രാസസ്തവാസ്താം മുദേ ॥ 77 ॥

നൃത്യദ്ഭ്രൂനയനോത്പലസ്മിതമുഖസ്വിദ്യത്കപോലസ്ഥലം
ലീലാചഞ്ചലകുണ്ഡലം ഭുജലതാന്ദോലക്വണത്കങ്കണം ।
ത്രുട്യത്കഞ്ചുകബന്ധമുന്നതകുചം തിര്യക്ത്രികം പ്രസ്ഖല-
ന്നീവി വ്യഞ്ജിതശിഞ്ജിതം ജയതി തേ രാസഃ പ്രിയാഭിഃ സഹ ॥ 78 ॥

ആകുഞ്ചദ്വദനം ക്വചിദ്വിലസിതാംഭോജാസ്യശോമം ക്വചി-
ന്‍മന്ദസ്യന്ദിവിലോചലം ക്വചിദലം ദൃക്ചാപലം കുത്രചിത് ।
ക്വാപ്യുദ്ദാമമദാന്ധസിന്ധുരഗതം കുത്രാപി വിദുല്ലതാ-
ചാഞ്ചല്യം സ്മരവര്‍ധനം വിജയതേ ലാസ്യം പ്രിയാണാം തവ ॥ 79 ॥

അധ്യാസ്യോരുതലം വപുഃ പുലകിതം സ്വിദ്യത്കപോലസ്ഥലീം
ദോര്‍വല്ലീമപി താവകാംസമിലിതാം കമ്പാകുലാം ബിഭ്രതി ।
പ്രോദ്യത്പൂര്‍ണകലാനിധാവരുചിരേ സ്മേരേ മുഹുഃസീത്കൃതേ
രാധാ ധന്യതമാ ദധാര വദനേ താംബൂലകല്‍കം തവ ॥ 80 ॥

യസ്യാം തുങ്ഗതരങ്ഗസങ്ഗമവശാദ്ഭീതാ ഭുജങ്ഗഭ്രമാ-
ദാലിങ്ഗതി വരാങ്ഗനാസ്തവ ജലക്രീഡാജുശോഽങ്ഗം ഹഠാത് ।
സാ നിത്യം ദലിതേന്ദ്രനീലനികരശ്രീതസ്കരാ ഭാസ്കര-
സ്യാപത്യം തടിനീ ശിവം ദിശതു മേ ഗോപാലഭൂപാലജ ॥ 81 ॥

ഉത്ഫുല്ലാംബുജമാകലയ്യ ദയിതാസ്മേരാനനം വിഭ്രമ-
ദ്ഭൃങ്ഗശ്രേണിമനങ്ഗഭങ്ഗുരദൃശസ്തസ്യാഃ കടാക്ഷച്ഛടാം ।
ശൈവാലം പരിഗൃഹ്യ കുന്തലധിയാ ദ്രാക്ചുംബനായോദ്യത-
സ്ത്വം യസ്യാം ഹസിതഃ പ്രിയാഭിരഭിതസ്താം ഭാനുകന്യാം ഭജേ ॥ 82 ॥

പുഷ്പം ത്വയ്യവചിന്വതി പ്രിയതമാവൃന്ദേന സാര്‍ധം മുദാ
വൃന്ദാരണ്യമഹീരുഹസ്യ നികരേ കമ്പാകുലേ നിര്‍ഭരം ।
തസ്മിന്വര്‍ഷതി കൌതുകേന കുസുമാന്യുച്ചൈഃ പുനര്‍ദൈവത-
സ്തോമേഽപി വ്രജഭൂപതേ വിജയതേ തൈസ്തൈശ്ചിതം തേ വപുഃ ॥ 83 ॥

കാന്താകോടികലാകുലസ്യ ഭവതഃ സന്തോഷ്യ രാസേ സ്മര-
ക്ഷീണാം വീക്ഷ്യ നിശാം നിശാകരകരസ്തോമേ പരം മുഞ്ചതി ।
സാതങ്കം സമുപാഗതസ്യ സദനാദ്യാന്തം ശയാനേ ജനേ
കീരസ്യാപി ഗിരാ ജയന്തി പരിതഃ പര്യാകുലാ ദൃഷ്ടയഃ ॥ 84 ॥

ഉദ്യന്നേവ ഭവാനിവ വ്രജഭുവാം സര്‍വാപദാം സംഹതി-
ധ്വാന്തസ്തോമമനുത്തമം തമനയത്കാന്തഃ സരോജന്‍മനാം ।
സോല്ലാസാനി സരോരുഹാണി നയനാനീവ ത്വദാലോകനേ
ലോകാനാം കില നന്ദവംശതിലക സ്വാപസ്യ നായം ക്ഷണഃ ॥ 85 ॥

മിത്രേണേഹ തമസ്വിനീം വിനിഹതാം നാഥ ത്വയാ പൂതനാം
വ്യാധൂതാമിവ കൈരവേഷ്വപി ഭവദ്വിദ്വേഷിവക്ത്രദ്യുതിം ।
ആശാം പശ്യ പുരന്ദരസ്യ ദയിതാം രക്താംബരാലങ്കൃതാം
സിന്ദൂരാന്വിതകുംഭമംബരമണേര്‍ബിംബം വഹന്തീം പുരഃ ॥ 86 ॥

ഗീതജ്ഞാഃ കവയോ നടാ ബഹുകലാശിക്ഷാസു ദക്ഷാഃ പരേ
വിപ്രേന്ദ്രാഃ കുശപാണയോഽപി ഭവനദ്വാരേഷു സന്ത്യുത്സുകാഃ ।
തല്‍പം മുഞ്ച ദദസ്വ ലോചനഫലം ത്വം ദേഹഭാജാമിതി
പ്രാതര്‍വന്ദിഗിരോ ജയന്തി ഭവതഃ സംബോധനേ നിത്യശഃ ॥ 87 ॥ (വിശേഷകം)
ഭാനോര്‍മണ്ഡലമാവിരസ്തി പുരതോ നാദ്യാപി നിദ്രാഹതിഃ
കിം തേ താത ബലാനുജേതി ജനനീവാഗ്വീചിമാചാമതഃ ।
അര്‍ധോന്‍മീലിതപാടലാക്ഷിയുഗലം പര്യസ്തനീലാലകം
ജൃംഭാരംഭവിശേഷശോഭി വദനാംഭോജം ഭജാമസ്തവ ॥ 88 ॥

മുഞ്ചന്തം ശയനം ഭവന്തമഭിതഃ സങ്ഗംയഗോപാങ്ഗനാ-
സ്തൈലാഭ്യഞ്ജനമഞ്ജനാദി ദധതീഃ സംവീക്ഷ്യ ദേവ്യശ്ചിരം ।
ഉജ്ഝന്ത്യഃ സുമനോഽംബരാണി സുമനോഭാവാ വരം സങ്ഗതാഃ
പ്രായോ ഗോപവധൂത്വലബ്ധിമനസൈവാകാശസാംയം ദധുഃ ॥ 89 ॥ var ഭൂയോ
പ്രാതര്‍ഭോജനമാരചയ്യ വിപിനം പ്രസ്ഥാതുകാമേ ത്വയി
പ്രായോ ഗോപവധൂലതാസു മിലിതഃ കന്ദര്‍പദാവാനലഃ ।
യദ്ഗോധൂലിമിഷാദുദേതി പരിതോ ധൂമാലിരഭ്രംലിഹാ
താസാമശ്രുരസാഃ സ്രവന്തി ച മുഹുര്‍ദന്ദഹ്യമാനേഽന്തരേ ॥ 90 ॥

പഞ്ചാസ്യേ ചതുരാനനേ ദശശതീനേത്രാദിപൂര്‍വേ ഗവാ-
മധ്വന്യധ്വനി ലോകപാലനിവഹേ ഭൂമീലുഠന്‍മൂര്‍ധനി ।
തദ്വ്യാഘ്രാജിനഭൂഷണാദിഭിരലം ത്രസ്തേ സമസ്തേ പശൌ
ഗോപാഃ കോപവശാദ്ഗൃഹീതലഗുഡാ ഹീഹീരവാഃ സ്യുര്‍മുദേ ॥ 91 ॥

തിഗ്മാംശൌ തപതി ക്വചിജ്ജലമുചാം സ്തോമേ ജലം മുഞ്ചതി
പ്രേമാര്‍ദ്രഃ പ്രതനോതി യഃ സ്വവപുഷാ ചിത്രാതപത്രം തവ ।
സോഽയം ഭാസ്കരകോടിഭാസ്വരമഹഃസംഭാരപാടച്ചരഃ
പാരീന്ദ്രോഽസുരദന്തിനാം ദിശതു മേം ഭവ്യം ഭുജങ്ഗാന്തകഃ ॥ 92 ॥

മധ്യാഹ്നേ യമുനാതടേ വിടപിനാം മൂലേ വയസ്യൈഃ സമം
ദധ്യന്നാന്യുപഭുജ്യ രജ്യതി പുനസ്തത്ക്രീഡനേ ച ത്വയി ।
ദേവേന്ദ്രസ്ത്രിപുരാന്തകഃ കമലഭൂരന്യേ ച നാകാലയാഃ
കാകാകാരജുഷോ മുഹുഃ കവലയന്ത്യുച്ഛിഷ്ടമിഷ്ടം തവ ॥ 93 ॥

നിദ്രാണേ ത്വയി ശീതലേ തരുതലേ തല്‍പൈ ദലൈഃ കല്‍പിതേ
സംവീക്ഷ്യാംബുജപത്രമന്ദമരുതാ സംവാഹിതേ പാദയോഃ ।
രുദ്രബ്രഹ്മമഹേന്ദ്രതര്‍ജനവിധൌ ഗോപാര്‍ഭകാണാം കര-
വ്യാധൂതാനി ജയന്തി ഭങ്ഗുരദൃശാം കാന്തിശ്ച ശോണായിതാ ॥ 94 ॥

സ്ഫൂര്‍ജന്തസ്തപസാ പുലസ്ത്യപുലഹാഗസ്ത്യാഃ സദുര്‍വാസസഃ
സന്ത്യുച്ചൈര്യശസഃ പരേഽപി സ പരം ധന്യോ മുനിര്‍നാരദഃ ।
യസ്യ ത്വദ്ഗുണഗാനമഗ്നമനസോ വ്യാപാദിതേ കേശിനി
പ്രാലേയാദ്രിവിനിഃസൃതാമരധുനീധാരായതേഽസ്രാവലിഃ ॥ 95 ॥

ലക്ഷ്മാണി ധ്വജവജ്രപങ്കജയവച്ഛത്രോര്‍ധ്വലേഖായുതാ-
ന്യാലക്ഷ്ംയാംബുരുഹാക്ഷ തേ ചരണയോഃ ക്ഷോണീതലേഽഹ്നായ യഃ ।
ധ്യായത്ത്യുത്പുലകത്യുദഞ്ചതി ലുഠത്യാക്രന്ദതി പ്രീയതേ
കോഽന്യോ ധന്യതമസ്തതസ്ത്രിഭുവനേ സ്യാദ്ഗാന്ദിനീനന്ദനാത് ॥ 96 ॥

ധന്യം തസ്യ ജനുസ്തഥൈവ പിതരൌ ധന്യം തദീയം കുലം
ധന്യാ തേന വസുന്ധരാ കിമധികം തേനൈവ ധന്യം ജഗത് ।
യഃ കംസൈകനിദേശവര്‍ത്യപി ഭവത്പാദാംബുജാലോകനാ-
ദക്രൂരോഽശ്രുനിരുദ്ധകണ്ഠകുഹരഃ പ്രേമാബ്ധിമഗ്നോഽജനി ॥ 97 ॥

പര്യാവൃത്ത്യ പശൂനശേഷസഖിഭിഃ സാകം ത്വയാ സ്വീകൃതേ
ഗോപീലോചനപങ്കജാലിനിചിതേ സായം ഗവാമധ്വനി ।
ജീയാസുര്‍ദയിതാനനേഷു നിതരാം സാകൂതനൃത്യാകുലാഃ
കാലിന്ദീസദൃശാഃ സ്മിതേന സുരസാസ്ത്വച്ചക്ഷുഷോഃ കാന്തയഃ ॥ 98 ॥

യോ വാചോ മനസോഽപി നൈവ വിഷയസ്ത്വം ത്വാം വിധായാത്മജം
യാഭ്യങ്ഗസ്നപനാശനപ്രഭൃതിഭിഃ സംലാലയത്യന്വഹം ।
നോ ദാനേന ന ചേജ്യയാ ന തപസാ നോ സാങ്ഖ്യയോഗാദിഭി-
ര്യല്ലഭ്യം തദവാപ ഗോപദയിതാ സാഽഽസ്താം യശോദാ മുദേ ॥ 99 ॥

പൂര്‍ണേ ദാനപതേര്‍മനോരഥശതൈഃ സാര്‍ധം പ്രലംബാരിണാ
തല്‍പേ നിന്ദിതദുഗ്ധസിന്ധുസുഷമാസാരേ ത്വയാ സ്വീകൃതേ ।
സന്ദഷ്ടോഷ്ഠമുദശ്രു മര്‍ദിതകരം തച്ചേഷ്ടിതം ശൃണ്വതഃ
കംസധ്വംസമഭീപ്സതോ ജയതി തേ ഭ്രാതാ സമം മന്ത്രണാ ॥ 100 ॥

യാ സംവ്യാപ്യ സുവര്‍ണഭൂധരപദം ജാതാ ഗിരീശാര്‍ചിതാ
സ്വച്ഛാ ഹംസകവിപ്രിയാ കമലമുദ്ഗാംഭീര്യമഭ്യഞ്ചതി ।
യേയം കൃഷ്ണപദാബ്ജഭക്തിവസുധാപാതാലമാലംബിതാ
സാ താപം മമ സര്‍വതഃ പ്രശമയത്വാനന്ദമന്ദാകിനീ ॥ 101 ॥

യേ പാണ്ഡിത്യകവിത്വസൂനുധരണീധര്‍മാര്‍ഥകാമാണിമാ-
ദീശിത്വേന്ദ്രപദാപ്തിമോക്ഷമഥവാ വാഞ്ഛന്തി ഭക്തിം ഹരൌ ।
സംഭൂതാം മധുസൂദനപ്രപദതഃ സന്തോ ഭജന്ത്വാദരാ-
ത്തേ സംസാരദവാഗ്നിതാപശമനീമാനന്ദമന്ദാകിനീം ॥ 102 ॥

ഇതി ശ്രീമന്നന്ദനന്ദനപദദ്വന്ദ്വസമുദഞ്ചന്നഖചന്ദ്രചന്ദ്രികാചയ-
ദത്തചിത്തചകോരശ്രീമധുസൂദനസരസ്വതീവിരചിതാനന്ദമന്ദാകിനീ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top