Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Hindi:

अन्नि मन्त्रमुलु निन्दे आवहिञ्चेनु
वेन्नतो नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

नारदुण्डु जपियिञ्चे नारायण मन्त्रमु
चेरे प्रह्लादुडु नारसिंह मन्त्रमु ।
कोरि विभीषणुण्डु चेकोने राम मन्त्रमु
वेरे नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

रङ्गगु वासुदेव मन्त्रमु ध्रुवुण्डु जपियिञ्चे
नङ्ग विंवे कृष्ण मन्त्र मर्जुनुण्डुनु ।
मुङ्गिट विष्णु मन्त्रमु मोगि शुकुडु पठिञ्चे
विङ्गडमै नाकु नब्बे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

इन्नि मन्त्रमुल केल्ल इन्दिरा नाधुण्डे गुरि
पन्निन दिदिये पर ब्रह्म मन्त्रमु ।
नन्नुगाव कलिगे बो नाकु गुरु डिय्यगानु
वेन्नेल वण्टिदि श्री वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

Annamayya Keerthana Anni Mantramulu Meaning:

I am blessed with Venkatesa mantram (incantation) from my childhood and all other mantras are possessed by this single mantra Narada chanted Narayana mantram. Prahlada chanted Narasimha mantram. Vibheeshana got Rama mantram. I am blessed with special Venkatesa mantram Dhruva chanted the shining Vasudeva mantram. Arjuna obediently chanted Krishna mantram. Sage Suka chanted Vishnu mantram with dedication. I am blessed with exclusive Venkatesa mantram All these mantras aim to obtain the grace of Venkatesa. I can bet that the Venkatesa mantram bestows supreme bliss. My master taught me this to protect me. The Venkatesa mantram is as bright as moonlight.

Also Read :

Anni Mantramulu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment