Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Govindaasrita Gokulabrundaa in Hindi

Govinda Srita Gokula Brunda Lyrics in Hindi:

गोविन्दाश्रित गोकुलबृन्दा ।
पावन जयजय परमानन्द ॥

जगदभिराम सहस्रनाम ।
सुगुणधाम संस्तुतनाम ।
गगनश्याम घनरिपु भीम ।
अगणित रघुवंशाम्बुधि सोम ॥

जननुत चरणा शरण्यु शरणा ।
दनुज हरण ललित स्वरणा ।
अनघ चरणायत भूभरणा ।
दिनकर सन्निभ दिव्याभरणा ॥

गरुड तुरङ्गा कारोत्तुङ्गा ।
शरधि भङ्गा फणि शयनाङ्गा ।
करुणापाङ्गा कमल सङ्गा ।
वर श्री वेङ्कट गिरिपति रङ्गा ॥

Also Read :

Govindaasrita Gokulabrundaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top