Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in Malayalam

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Malayalam:

കലിഗെനിദെ നാകു കൈവല്യമു
തൊലുതനെവ്വരികി ദൊരകനിദി ||

ജയപുരുഷോത്തമ ജയ പീതാംബര
ജയജയ കരുണാജലനിധി |
ദയ യെറംഗ നേ ധര്മമു നെറഗ നാ
ക്രിയ യിദി നീദിവ്യകീര്തനമേ ||

ശരണമു ഗോവിംദ ശരണമു കേശവ
ശരണു ശരണു ശ്രീജനാര്ധന |
പരമ മെറംഗനു ഭക്തി യെറംഗനു
നിരതമു നാഗതി നീദാസ്യമേ ||

നമോ നാരായണാ നമോ ലക്ഷ്മീപതി
നമോ പുംഡരീകനയനാ |
അമിത ശ്രീവേംകടാധിപ യിദെ നാ
ക്രമമെല്ലനു നീകയിംകര്യമേ ||

Also Read :

Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment