Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Annamayya Keerthanas Kaligenide Naaku Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in Malayalam

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Malayalam: കലിഗെനിദെ നാകു കൈവല്യമു തൊലുതനെവ്വരികി ദൊരകനിദി || ജയപുരുഷോത്തമ ജയ പീതാംബര ജയജയ കരുണാജലനിധി | ദയ യെറംഗ നേ ധര്മമു നെറഗ നാ ക്രിയ യിദി നീദിവ്യകീര്തനമേ || ശരണമു ഗോവിംദ ശരണമു കേശവ ശരണു ശരണു ശ്രീജനാര്ധന | പരമ മെറംഗനു ഭക്തി യെറംഗനു നിരതമു നാഗതി നീദാസ്യമേ || നമോ നാരായണാ നമോ ലക്ഷ്മീപതി നമോ പുംഡരീകനയനാ | അമിത ശ്രീവേംകടാധിപ […]

Scroll to top