Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala in Hindi

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala Lyrics in Hindi:

कोलिचिन वारल कोङ्गुपैडितडु ।
बलिमि तारक ब्रह्ममीतडु ॥

इनवंशाम्बुधि नेगसिन तेजमु ।
घनयज्ञम्बुल गल फलमु ।
मनुजरूपमुन मनियेडि ब्रह्ममु ।
निनुवुल रघुकुल निधानमीतडु ॥

परमान्नमुलोपलि सारपुजवि ।
परगिनदिविजुल भयहरमु ।
मरिगिनसीता मङ्गलसूत्रमु ।
धरलो रामावतारम्बितडु ॥

चकितदानवुल संहारचक्रमु ।
सकल वनचरुल जयकरमु ।
विकसितमगु श्रीवेङ्कट निलयमु ।
प्रकटित दशरथ भाग्यम्बितडु ॥

Also Read :

Kolichina Vaarala Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment