Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kolichina Vaarala Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala in Hindi

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala Lyrics in Hindi: कोलिचिन वारल कोङ्गुपैडितडु । बलिमि तारक ब्रह्ममीतडु ॥ इनवंशाम्बुधि नेगसिन तेजमु । घनयज्ञम्बुल गल फलमु । मनुजरूपमुन मनियेडि ब्रह्ममु । निनुवुल रघुकुल निधानमीतडु ॥ परमान्नमुलोपलि सारपुजवि । परगिनदिविजुल भयहरमु । मरिगिनसीता मङ्गलसूत्रमु । धरलो रामावतारम्बितडु ॥ चकितदानवुल संहारचक्रमु । सकल वनचरुल जयकरमु । विकसितमगु श्रीवेङ्कट निलयमु । […]

Scroll to top