Atharvashirsha

Atharvashira Upanishad Lyrics in Telugu

Atharvashira Upanishad in Telugu:

॥ అథర్వశిరోపనిషత్ శివాథర్వశీర్షం చ ॥

అథర్వవేదీయ శైవ ఉపనిషత్ ॥

అథర్వశిరసామర్థమనర్థప్రోచవాచకం ।
సర్వాధారమనాధారం స్వమాత్రత్రైపదాక్షరం ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభి-
ర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥

స్వస్తి న ఇంద్రో వౄద్ధశ్రవాః
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఓం దేవా హ వై స్వర్గం లోకమాయంస్తే రుద్రమపృచ్ఛన్కో
భవానితి । సోఽబ్రవీదహమేకః ప్రథమమాసం వర్తామి చ
భవిశ్యామి చ నాన్యః కశ్చిన్మత్తో వ్యతిరిక్త ఇతి ।
సోఽన్తరాదంతరం ప్రావిశత్ దిశశ్చాంతరం ప్రావిశత్
సోఽహం నిత్యానిత్యోఽహం వ్యక్తావ్యక్తో బ్రహ్మాబ్రహ్మాహం ప్రాంచః
ప్రత్యంచోఽహం దక్షిణాంచ ఉదంచోహం
అధశ్చోర్ధ్వం చాహం దిశశ్చ ప్రతిదిశశ్చాహం
పుమానపుమాన్ స్త్రియశ్చాహం గాయత్ర్యహం సావిత్ర్యహం
త్రిష్టుబ్జగత్యనుష్టుప్ చాహం ఛందోఽహం గార్హపత్యో
దక్షిణాగ్నిరాహవనీయోఽహం సత్యోఽహం గౌరహం
గౌర్యహమృగహం యజురహం సామాహమథర్వాంగిరసోఽహం
జ్యేష్ఠోఽహం శ్రేష్ఠోఽహం వరిష్ఠోఽహమాపోఽహం తేజోఽహం
గుహ్యోహంఅరణ్యోఽహమక్షరమహం క్షరమహం పుష్కరమహం
పవిత్రమహముగ్రం చ మధ్యం చ బహిశ్చ
పురస్తాజ్జ్యోతిరిత్యహమేవ సర్వేభ్యో మామేవ స సర్వః సమాం యో
మాం వేద స సర్వాందేవాన్వేద సర్వాంశ్చ వేదాన్సాంగానపి
బ్రహ్మ బ్రాహ్మణైశ్చ గాం గోభిర్బ్రాహ్మాణాన్బ్రాహ్మణేన
హవిర్హవిషా ఆయురాయుషా సత్యేన సత్యం ధర్మేణ ధర్మం
తర్పయామి స్వేన తేజసా ।
తతో హ వై తే దేవా రుద్రమపృచ్ఛన్ తే దేవా రుద్రమపశ్యన్ ।
తే దేవా రుద్రమధ్యాయన్ తతో దేవా ఊర్ధ్వబాహవో రుద్రం స్తువంతి ॥ 1 ॥

ఓం యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ బ్రహ్మా తస్మై వై నమోనమః ॥ 1 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్ యశ్చ విష్ణుస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 2 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ స్కందస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 3 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చేంద్రస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 4 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చాగ్నిస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 5 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ వాయుస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 6 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ సూర్యస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 7 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ సోమస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 8 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యే చాష్టౌ గ్రహాస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 9 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యే చాష్టౌ ప్రతిగ్రహాస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 10 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ భూస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 11 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ భువస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 12 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ స్వస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 13 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ మహస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 14 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యా చ పృథివీ తస్మై వై నమోనమః ॥ 15 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చాంతరిక్షం తస్మై వై నమోనమః ॥ 16 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యా చ ద్యౌస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 17 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యాశ్చాపస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 18 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ తేజస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 19 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ కాలస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 20 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ యమస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 21 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యశ్చ మృత్యుస్తస్మై వై నమోనమః ॥ 22 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చామృతం తస్మై వై నమోనమః ॥ 23 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చాకాశం తస్మై వై నమోనమః ॥ 24 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ విశ్వం తస్మై వై నమోనమః ॥ 25 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యాచ్చ స్థూలం తస్మై వై నమోనమః ॥ 26 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ సూక్ష్మం తస్మై వై నమోనమః ॥ 27 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ శుక్లం తస్మై నమోనమః ॥ 28 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ కృష్ణం తస్మై వై నమోనమః ॥ 29 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ కృత్స్నం తస్మై వై నమోనమః ॥ 30 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ సత్యం తస్మై వై నమోనమః ॥ 31 ॥

యో వై రుద్రః స భగవాన్యచ్చ సర్వం తస్మై వై నమోనమః ॥ 32 ॥ ॥ 2 ॥

భూస్తే ఆదిర్మధ్యం భువః స్వస్తే శీర్షం విశ్వరూపోఽసి బ్రహ్మైకస్త్వం ద్విధా
త్రిధా వృద్ధిస్తం శాంతిస్త్వం పుష్టిస్త్వం హుతమహుతం దత్తమదత్తం
సర్వమసర్వం విశ్వమవిశ్వం కృతమకృతం పరమపరం పరాయణం చ త్వం ।
అపామ సోమమమృతా అభూమాగన్మ జ్యోతిరవిదామ దేవాన్ ।
కిం నూనమస్మాన్కృణవదరాతిః కిము ధూర్తిరమృతం మార్త్యస్య ।
సోమసూర్యపురస్తాత్ సూక్ష్మః పురుషః ।
సర్వం జగద్ధితం వా ఏతదక్షరం ప్రాజాపత్యం సూక్ష్మం
సౌమ్యం పురుషం గ్రాహ్యమగ్రాహ్యేణ భావం భావేన సౌమ్యం
సౌమ్యేన సూక్ష్మం సూక్ష్మేణ వాయవ్యం వాయవ్యేన గ్రసతి స్వేన
తేజసా తస్మాదుపసంహర్త్రే మహాగ్రాసాయ వై నమో నమః ।
హృదిస్థా దేవతాః సర్వా హృది ప్రాణాః ప్రతిష్ఠితాః ।
హృది త్వమసి యో నిత్యం తిస్రో మాత్రాః పరస్తు సః । తస్యోత్తరతః శిరో
దక్షిణతః పాదౌ య ఉత్తరతః స ఓంకారః య ఓంకారః స ప్రణవః
యః ప్రణవః స సర్వవ్యాపీ యః సర్వవ్యాపీ సోఽనంతః
యోఽనంతస్తత్తారం యత్తారం తత్సూక్ష్మం తచ్ఛుక్లం
యచ్ఛుక్లం తద్వైద్యుతం యద్వైద్యుతం తత్పరం బ్రహ్మ యత్పరం
బ్రహ్మ స ఏకః య ఏకః స రుద్రః య రుద్రః యో రుద్రః స ఈశానః య
ఈశానః స భగవాన్ మహేశ్వరః ॥ 3 ॥

అథ కస్మాదుచ్యత ఓంకారో యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ
ప్రాణానూర్ధ్వముత్క్రామయతి తస్మాదుచ్యతే ఓంకారః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే ప్రణవః యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ
ఋగ్యజుఃసామాథర్వాంగిరసం బ్రహ్మ బ్రాహ్మణేభ్యః ప్రణామయతి
నామయతి చ తస్మాదుచ్యతే ప్రణవః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే సర్వవ్యాపీ యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ
సర్వాంలోకాన్వ్యాప్నోతి స్నేహో యథా పలలపిండమివ
శాంతరూపమోతప్రోతమనుప్రాప్తో వ్యతిషక్తశ్చ తస్మాదుచ్యతే సర్వవ్యాపీ ।
అథ కస్మాదుచ్యతేఽనంతో యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ
తిర్యగూర్ధ్వమధస్తాచ్చాస్యాంతో నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతేఽనంతః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే తారం యస్మాదుచ్చారమాణ ఏవ
గర్భజన్మవ్యాధిజరామరణసంసారమహాభయాత్తారయతి త్రాయతే
చ తస్మాదుచ్యతే తారం ।
అథ కస్మాదుచ్యతే శుక్లం యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ క్లందతే
క్లామయతి చ తస్మాదుచ్యతే శుక్లం ।
అథ కస్మాదుచ్యతే సూక్ష్మం యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ సూక్ష్మో భూత్వా
శరీరాణ్యధితిష్ఠతి సర్వాణి చాంగాన్యమిమృశతి తస్మాదుచ్యతే సూక్ష్మం ।
అథ కస్మాదుచ్యతే వైద్యుతం యస్మాదుచ్చార్యమాణ ఏవ వ్యక్తే
మహతి తమసి ద్యోతయతి తస్మాదుచ్యతే వైద్యుతం ।
అథ కస్మాదుచ్యతే పరం బ్రహ్మ యస్మాత్పరమపరం పరాయణం చ
బృహద్బృహత్యా బృంహయతి తస్మాదుచ్యతే పరం బ్రహ్మ ।
అథ కస్మాదుచ్యతే ఏకః యః సర్వాన్ప్రాణాన్సంభక్ష్య
సంభక్షణేనాజః సంసృజతి విసృజతి తీర్థమేకే వ్రజంతి
తీర్థమేకే దక్షిణాః ప్రత్యంచ ఉదంచః
ప్రాంచోఽభివ్రజంత్యేకే తేషాం సర్వేషామిహ సద్గతిః ।
సాకం స ఏకో భూతశ్చరతి ప్రజానాం తస్మాదుచ్యత ఏకః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే రుద్రః యస్మాదృషిభిర్నాన్యైర్భక్తైర్ద్రుతమస్య
రూపముపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతే రుద్రః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే ఈశానః యః సర్వాందేవానీశతే
ఈశానీభిర్జననీభిశ్చ పరమశక్తిభిః ।
అమిత్వా శూర ణో నుమో దుగ్ధా ఇవ ధేనవః । ఈశానమస్య జగతః
స్వర్దృశమీశానమింద్ర తస్థిష ఇతి తస్మాదుచ్యతే ఈశానః ।
అథ కస్మాదుచ్యతే భగవాన్మహేశ్వరః యస్మాద్భక్తా జ్ఞానేన
భజంత్యనుగృహ్ణాతి చ వాచం సంసృజతి విసృజతి చ
సర్వాన్భావాన్పరిత్యజ్యాత్మజ్ఞానేన యోగేశ్వైర్యేణ మహతి మహీయతే
తస్మాదుచ్యతే భగవాన్మహేశ్వరః । తదేతద్రుద్రచరితం ॥ 4 ॥

ఏకో హ దేవః ప్రదిశో ను సర్వాః పూర్వో హ జాతః స ఉ గర్భే అంతః ।
స ఏవ జాతః జనిష్యమాణః ప్రత్యఙ్జనాస్తిష్ఠతి సర్వతోముఖః ।
ఏకో రుద్రో న ద్వితీయాయ తస్మై య ఇమాంల్లోకానీశత ఈశనీభిః ।
ప్రత్యఙ్జనాస్తిష్ఠతి సంచుకోచాంతకాలే సంసృజ్య విశ్వా
భువనాని గోప్తా ।
యో యోనిం యోనిమధితిష్ఠతిత్యేకో యేనేదం సర్వం విచరతి సర్వం ।
తమీశానం పురుషం దేవమీడ్యం నిచాయ్యేమాం శాంతిమత్యంతమేతి ।
క్షమాం హిత్వా హేతుజాలాస్య మూలం బుద్ధ్యా సంచితం స్థాపయిత్వా తు రుద్రే ।
రుద్రమేకత్వమాహుః శాశ్వతం వై పురాణమిషమూర్జేణ
పశవోఽనునామయంతం మృత్యుపాశాన్ ।
తదేతేనాత్మన్నేతేనార్ధచతుర్థేన మాత్రేణ శాంతిం సంసృజంతి
పశుపాశవిమోక్షణం ।
యా సా ప్రథమా మాత్రా బ్రహ్మదేవత్యా రక్తా వర్ణేన యస్తాం
ధ్యాయతే నిత్యం స గచ్ఛేత్బ్రహ్మపదం ।
యా సా ద్వితీయా మాత్రా విష్ణుదేవత్యా కృష్ణా వర్ణేన
యస్తాం ధ్యాయతే నిత్యం స గచ్ఛేద్వైష్ణవం పదం । యా సా
తృతీయా మాత్రా ఈశానదేవత్యా కపిలా వర్ణేన యస్తాం
ధ్యాయతే నిత్యం స గచ్ఛేదైశానం పదం ।
యా సార్ధచతుర్థీ మాత్రా సర్వదేవత్యాఽవ్యక్తీభూతా ఖం
విచరతి శుద్ధా స్ఫటికసన్నిభా వర్ణేన యస్తాం ధ్యాయతే
నిత్యం స గచ్ఛేత్పదమనామయం ।
తదేతదుపాసీత మునయో వాగ్వదంతి న తస్య గ్రహణమయం పంథా
విహిత ఉత్తరేణ యేన దేవా యాంతి యేన పితరో యేన ఋషయః
పరమపరం పరాయణం చేతి ।
వాలాగ్రమాత్రం హృదయస్య మధ్యే విశ్వం దేవం జాతరూపం వరేణ్యం ।
తమాత్మస్థం యేను పశ్యంతి ధీరాస్తేషాం శాంతిర్భవతి నేతరేషాం ।
యస్మిన్క్రోధం యాం చ తృష్ణాం క్షమాం చాక్షమాం హిత్వా
హేతుజాలస్య మూలం ।
బుద్ధ్యా సంచితం స్థాపయిత్వా తు రుద్రే రుద్రమేకత్వమాహుః ।
రుద్రో హి శాశ్వతేన వై పురాణేనేషమూర్జేణ తపసా నియంతా ।
అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ
వ్యోమేతి భస్మ సర్వంహ వా ఇదం భస్మ మన ఏతాని
చక్షూంషి యస్మాద్వ్రతమిదం పాశుపతం యద్భస్మ నాంగాని
సంస్పృశేత్తస్మాద్బ్రహ్మ తదేతత్పాశుపతం పశుపాశ విమోక్షణాయ ॥ 5 ॥

యోఽగ్నౌ రుద్రో యోఽప్స్వంతర్య ఓషధీర్వీరుధ ఆవివేశ । య ఇమా
విశ్వా భువనాని చక్లృపే తస్మై రుద్రాయ నమోఽస్త్వగ్నయే ।
యో రుద్రోఽగ్నౌ యో రుద్రోఽప్స్వంతర్యో ఓషధీర్వీరుధ ఆవివేశ ।
యో రుద్ర ఇమా విశ్వా భువనాని చక్లృపే తస్మై రుద్రాయ నమోనమః ।
యో రుద్రోఽప్సు యో రుద్ర ఓషధీషు యో రుద్రో వనస్పతిషు । యేన
రుద్రేణ జగదూర్ధ్వంధారితం పృథివీ ద్విధా త్రిధా ధర్తా
ధారితా నాగా యేఽన్తరిక్షే తస్మై రుద్రాయ వై నమోనమః ।
మూర్ధానమస్య సంసేవ్యాప్యథర్వా హృదయం చ యత్ ।
మస్తిష్కాదూర్ధ్వం ప్రేరయత్యవమానోఽధిశీర్షతః ।
తద్వా అథర్వణః శిరో దేవకోశః సముజ్ఝితః ।
తత్ప్రాణోఽభిరక్షతి శిరోఽన్తమథో మనః ।
న చ దివో దేవజనేన గుప్తా న చాంతరిక్షాణి న చ భూమ ఇమాః ।
యస్మిన్నిదం సర్వమోతప్రోతం తస్మాదన్యన్న పరం కించనాస్తి ।
న తస్మాత్పూర్వం న పరం తదస్తి న భూతం నోత భవ్యం యదాసీత్ ।
సహస్రపాదేకమూర్ధ్నా వ్యాప్తం స ఏవేదమావరీవర్తి భూతం ।
అక్షరాత్సంజాయతే కాలః కాలాద్వ్యాపక ఉచ్యతే ।
వ్యాపకో హి భగవాన్రుద్రో భోగాయమనో యదా శేతే రుద్రస్తదా సంహార్యతే ప్రజాః ।
ఉచ్ఛ్వాసితే తమో భవతి తమస ఆపోఽప్స్వంగుల్యా మథితే
మథితం శిశిరే శిశిరం మథ్యమానం ఫేనం భవతి ఫేనాదండం
భవత్యండాద్బ్రహ్మా భవతి బ్రహ్మణో వాయుః వాయోరోంకారః
ఓంకారాత్సావిత్రీ సావిత్ర్యా గాయత్రీ గాయత్ర్యా లోకా భవంతి ।
అర్చయంతి తపః సత్యం మధు క్షరంతి యద్భువం ।
ఏతద్ధి పరమం తపః ।
ఆపోఽజ్యోతీ రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరో నమ ఇతి ॥ 6 ॥

య ఇదమథర్వశిరో బ్రాహ్మణోఽధీతే అశ్రోత్రియః శ్రోత్రియో భవతి
అనుపనీత ఉపనీతో భవతి సోఽగ్నిపూతో భవతి స వాయుపూతో
భవతి స సూర్యపూతో భవతి స సర్వేర్దేవైర్జ్ఞాతో భవతి స
సర్వైర్వేదైరనుధ్యాతో భవతి స సర్వేషు తీర్థేషు స్నాతో
భవతి తేన సర్వైః క్రతుభిరిష్టం భవతి గాయత్ర్యాః
షష్టిసహస్రాణి జప్తాని భవంతి ఇతిహాసపురాణానాం
రుద్రాణాం శతసహస్రాణి జప్తాని భవంతి ।
ప్రణవానామయుతం జప్తం భవతి । స చక్షుషః పంక్తిం పునాతి ।
ఆ సప్తమాత్పురుషయుగాన్పునాతీత్యాహ భగవానథర్వశిరః
సకృజ్జప్త్వైవ శుచిః స పూతః కర్మణ్యో భవతి ।
ద్వితీయం జప్త్వా గణాధిపత్యమవాప్నోతి ।
తృతీయం జప్త్వైవమేవానుప్రవిశత్యోం సత్యమోం సత్యమోం సత్యం ॥ 7 ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిరితి శాంతిః ॥

॥ ఇత్యథర్వశిరోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Atharvashira Upanishad Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads