Atharvashirsha

Atharvashira Upanishad Lyrics in Kannada

Atharvashira Upanishad in Kannada:

॥ ಅಥರ್ವಶಿರೋಪನಿಷತ್ ಶಿವಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಚ ॥

ಅಥರ್ವವೇದೀಯ ಶೈವ ಉಪನಿಷತ್ ॥

ಅಥರ್ವಶಿರಸಾಮರ್ಥಮನರ್ಥಪ್ರೋಚವಾಚಕಂ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಮನಾಧಾರಂ ಸ್ವಮಾತ್ರತ್ರೈಪದಾಕ್ಷರಂ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿ-
ರ್ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೄದ್ಧಶ್ರವಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಓಂ ದೇವಾ ಹ ವೈ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಮಾಯಂಸ್ತೇ ರುದ್ರಮಪೃಚ್ಛನ್ಕೋ
ಭವಾನಿತಿ । ಸೋಽಬ್ರವೀದಹಮೇಕಃ ಪ್ರಥಮಮಾಸಂ ವರ್ತಾಮಿ ಚ
ಭವಿಶ್ಯಾಮಿ ಚ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮತ್ತೋ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇತಿ ।
ಸೋಽನ್ತರಾದಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ ದಿಶಶ್ಚಾಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್
ಸೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋಽಹಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಂಚಃ
ಪ್ರತ್ಯಂಚೋಽಹಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಚ ಉದಂಚೋಹಂ
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚಾಹಂ ದಿಶಶ್ಚ ಪ್ರತಿದಿಶಶ್ಚಾಹಂ
ಪುಮಾನಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚಾಹಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಹಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಹಂ
ತ್ರಿಷ್ಟುಬ್ಜಗತ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ಚಾಹಂ ಛಂದೋಽಹಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ
ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರಾಹವನೀಯೋಽಹಂ ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಗೌರಹಂ
ಗೌರ್ಯಹಮೃಗಹಂ ಯಜುರಹಂ ಸಾಮಾಹಮಥರ್ವಾಂಗಿರಸೋಽಹಂ
ಜ್ಯೇಷ್ಠೋಽಹಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಽಹಂ ವರಿಷ್ಠೋಽಹಮಾಪೋಽಹಂ ತೇಜೋಽಹಂ
ಗುಹ್ಯೋಹಂಅರಣ್ಯೋಽಹಮಕ್ಷರಮಹಂ ಕ್ಷರಮಹಂ ಪುಷ್ಕರಮಹಂ
ಪವಿತ್ರಮಹಮುಗ್ರಂ ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಬಹಿಶ್ಚ
ಪುರಸ್ತಾಜ್ಜ್ಯೋತಿರಿತ್ಯಹಮೇವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಾಮೇವ ಸ ಸರ್ವಃ ಸಮಾಂ ಯೋ
ಮಾಂ ವೇದ ಸ ಸರ್ವಾಂದೇವಾನ್ವೇದ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ವೇದಾನ್ಸಾಂಗಾನಪಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಶ್ಚ ಗಾಂ ಗೋಭಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಾಣಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ
ಹವಿರ್ಹವಿಷಾ ಆಯುರಾಯುಷಾ ಸತ್ಯೇನ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮೇಣ ಧರ್ಮಂ
ತರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವೇನ ತೇಜಸಾ ।
ತತೋ ಹ ವೈ ತೇ ದೇವಾ ರುದ್ರಮಪೃಚ್ಛನ್ ತೇ ದೇವಾ ರುದ್ರಮಪಶ್ಯನ್ ।
ತೇ ದೇವಾ ರುದ್ರಮಧ್ಯಾಯನ್ ತತೋ ದೇವಾ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹವೋ ರುದ್ರಂ ಸ್ತುವಂತಿ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 1 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಯಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 2 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಸ್ಕಂದಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 3 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚೇಂದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 4 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚಾಗ್ನಿಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 5 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ವಾಯುಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 6 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 7 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಸೋಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 8 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯೇ ಚಾಷ್ಟೌ ಗ್ರಹಾಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 9 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯೇ ಚಾಷ್ಟೌ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 10 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಭೂಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 11 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಭುವಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 12 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 13 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಮಹಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 14 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಾ ಚ ಪೃಥಿವೀ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 15 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚಾಂತರಿಕ್ಷಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 16 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಾ ಚ ದ್ಯೌಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 17 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಾಶ್ಚಾಪಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 18 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ತೇಜಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 19 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಕಾಲಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 20 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಯಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 21 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುಸ್ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 22 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚಾಮೃತಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 23 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚಾಕಾಶಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 24 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 25 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಾಚ್ಚ ಸ್ಥೂಲಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 26 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 27 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಶುಕ್ಲಂ ತಸ್ಮೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 28 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 29 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 30 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 31 ॥

ಯೋ ವೈ ರುದ್ರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಯಚ್ಚ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ವೈ ನಮೋನಮಃ ॥ 32 ॥ ॥ 2 ॥

ಭೂಸ್ತೇ ಆದಿರ್ಮಧ್ಯಂ ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೇ ಶೀರ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂಪೋಽಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಸ್ತ್ವಂ ದ್ವಿಧಾ
ತ್ರಿಧಾ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಂ ಶಾಂತಿಸ್ತ್ವಂ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಹುತಮಹುತಂ ದತ್ತಮದತ್ತಂ
ಸರ್ವಮಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಮವಿಶ್ವಂ ಕೃತಮಕೃತಂ ಪರಮಪರಂ ಪರಾಯಣಂ ಚ ತ್ವಂ ।
ಅಪಾಮ ಸೋಮಮಮೃತಾ ಅಭೂಮಾಗನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರವಿದಾಮ ದೇವಾನ್ ।
ಕಿಂ ನೂನಮಸ್ಮಾನ್ಕೃಣವದರಾತಿಃ ಕಿಮು ಧೂರ್ತಿರಮೃತಂ ಮಾರ್ತ್ಯಸ್ಯ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಪುರಸ್ತಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪುರುಷಃ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ಧಿತಂ ವಾ ಏತದಕ್ಷರಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
ಸೌಮ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯೇಣ ಭಾವಂ ಭಾವೇನ ಸೌಮ್ಯಂ
ಸೌಮ್ಯೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಣ ವಾಯವ್ಯಂ ವಾಯವ್ಯೇನ ಗ್ರಸತಿ ಸ್ವೇನ
ತೇಜಸಾ ತಸ್ಮಾದುಪಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಹೃದಿಸ್ಥಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ಹೃದಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ।
ಹೃದಿ ತ್ವಮಸಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ತಿಸ್ರೋ ಮಾತ್ರಾಃ ಪರಸ್ತು ಸಃ । ತಸ್ಯೋತ್ತರತಃ ಶಿರೋ
ದಕ್ಷಿಣತಃ ಪಾದೌ ಯ ಉತ್ತರತಃ ಸ ಓಂಕಾರಃ ಯ ಓಂಕಾರಃ ಸ ಪ್ರಣವಃ
ಯಃ ಪ್ರಣವಃ ಸ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಯಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸೋಽನಂತಃ
ಯೋಽನಂತಸ್ತತ್ತಾರಂ ಯತ್ತಾರಂ ತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಚ್ಛುಕ್ಲಂ
ಯಚ್ಛುಕ್ಲಂ ತದ್ವೈದ್ಯುತಂ ಯದ್ವೈದ್ಯುತಂ ತತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಪರಂ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಏಕಃ ಯ ಏಕಃ ಸ ರುದ್ರಃ ಯ ರುದ್ರಃ ಯೋ ರುದ್ರಃ ಸ ಈಶಾನಃ ಯ
ಈಶಾನಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತ ಓಂಕಾರೋ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ
ಪ್ರಾಣಾನೂರ್ಧ್ವಮುತ್ಕ್ರಾಮಯತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಓಂಕಾರಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಪ್ರಣವಃ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಾಂಗಿರಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಣಾಮಯತಿ
ನಾಮಯತಿ ಚ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಪ್ರಣವಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ
ಸರ್ವಾಂಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ನೇಹೋ ಯಥಾ ಪಲಲಪಿಂಡಮಿವ
ಶಾಂತರೂಪಮೋತಪ್ರೋತಮನುಪ್ರಾಪ್ತೋ ವ್ಯತಿಷಕ್ತಶ್ಚ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇಽನಂತೋ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ
ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಧಸ್ತಾಚ್ಚಾಸ್ಯಾಂತೋ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇಽನಂತಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ತಾರಂ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರಮಾಣ ಏವ
ಗರ್ಭಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾಮರಣಸಂಸಾರಮಹಾಭಯಾತ್ತಾರಯತಿ ತ್ರಾಯತೇ
ಚ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ತಾರಂ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಶುಕ್ಲಂ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ ಕ್ಲಂದತೇ
ಕ್ಲಾಮಯತಿ ಚ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಶುಕ್ಲಂ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಭೂತ್ವಾ
ಶರೀರಾಣ್ಯಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚಾಂಗಾನ್ಯಮಿಮೃಶತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ವೈದ್ಯುತಂ ಯಸ್ಮಾದುಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣ ಏವ ವ್ಯಕ್ತೇ
ಮಹತಿ ತಮಸಿ ದ್ಯೋತಯತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ವೈದ್ಯುತಂ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಮಪರಂ ಪರಾಯಣಂ ಚ
ಬೃಹದ್ಬೃಹತ್ಯಾ ಬೃಂಹಯತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಃ ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಪ್ರಾಣಾನ್ಸಂಭಕ್ಷ್ಯ
ಸಂಭಕ್ಷಣೇನಾಜಃ ಸಂಸೃಜತಿ ವಿಸೃಜತಿ ತೀರ್ಥಮೇಕೇ ವ್ರಜಂತಿ
ತೀರ್ಥಮೇಕೇ ದಕ್ಷಿಣಾಃ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಉದಂಚಃ
ಪ್ರಾಂಚೋಽಭಿವ್ರಜಂತ್ಯೇಕೇ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಿಹ ಸದ್ಗತಿಃ ।
ಸಾಕಂ ಸ ಏಕೋ ಭೂತಶ್ಚರತಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತ ಏಕಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ರುದ್ರಃ ಯಸ್ಮಾದೃಷಿಭಿರ್ನಾನ್ಯೈರ್ಭಕ್ತೈರ್ದ್ರುತಮಸ್ಯ
ರೂಪಮುಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ರುದ್ರಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಈಶಾನಃ ಯಃ ಸರ್ವಾಂದೇವಾನೀಶತೇ
ಈಶಾನೀಭಿರ್ಜನನೀಭಿಶ್ಚ ಪರಮಶಕ್ತಿಭಿಃ ।
ಅಮಿತ್ವಾ ಶೂರ ಣೋ ನುಮೋ ದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ । ಈಶಾನಮಸ್ಯ ಜಗತಃ
ಸ್ವರ್ದೃಶಮೀಶಾನಮಿಂದ್ರ ತಸ್ಥಿಷ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಈಶಾನಃ ।
ಅಥ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಭಗವಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ಯಸ್ಮಾದ್ಭಕ್ತಾ ಜ್ಞಾನೇನ
ಭಜಂತ್ಯನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಚ ವಾಚಂ ಸಂಸೃಜತಿ ವಿಸೃಜತಿ ಚ
ಸರ್ವಾನ್ಭಾವಾನ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಯೋಗೇಶ್ವೈರ್ಯೇಣ ಮಹತಿ ಮಹೀಯತೇ
ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಭಗವಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ । ತದೇತದ್ರುದ್ರಚರಿತಂ ॥ 4 ॥

ಏಕೋ ಹ ದೇವಃ ಪ್ರದಿಶೋ ನು ಸರ್ವಾಃ ಪೂರ್ವೋ ಹ ಜಾತಃ ಸ ಉ ಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ ।
ಸ ಏವ ಜಾತಃ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಃ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಜನಾಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಇಮಾಂಲ್ಲೋಕಾನೀಶತ ಈಶನೀಭಿಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಜನಾಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸಂಚುಕೋಚಾಂತಕಾಲೇ ಸಂಸೃಜ್ಯ ವಿಶ್ವಾ
ಭುವನಾನಿ ಗೋಪ್ತಾ ।
ಯೋ ಯೋನಿಂ ಯೋನಿಮಧಿತಿಷ್ಠತಿತ್ಯೇಕೋ ಯೇನೇದಂ ಸರ್ವಂ ವಿಚರತಿ ಸರ್ವಂ ।
ತಮೀಶಾನಂ ಪುರುಷಂ ದೇವಮೀಡ್ಯಂ ನಿಚಾಯ್ಯೇಮಾಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯಂತಮೇತಿ ।
ಕ್ಷಮಾಂ ಹಿತ್ವಾ ಹೇತುಜಾಲಾಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಚಿತಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ತು ರುದ್ರೇ ।
ರುದ್ರಮೇಕತ್ವಮಾಹುಃ ಶಾಶ್ವತಂ ವೈ ಪುರಾಣಮಿಷಮೂರ್ಜೇಣ
ಪಶವೋಽನುನಾಮಯಂತಂ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನ್ ।
ತದೇತೇನಾತ್ಮನ್ನೇತೇನಾರ್ಧಚತುರ್ಥೇನ ಮಾತ್ರೇಣ ಶಾಂತಿಂ ಸಂಸೃಜಂತಿ
ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಂ ।
ಯಾ ಸಾ ಪ್ರಥಮಾ ಮಾತ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತ್ಯಾ ರಕ್ತಾ ವರ್ಣೇನ ಯಸ್ತಾಂ
ಧ್ಯಾಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ।
ಯಾ ಸಾ ದ್ವಿತೀಯಾ ಮಾತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುದೇವತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ ವರ್ಣೇನ
ಯಸ್ತಾಂ ಧ್ಯಾಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಚ್ಛೇದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ । ಯಾ ಸಾ
ತೃತೀಯಾ ಮಾತ್ರಾ ಈಶಾನದೇವತ್ಯಾ ಕಪಿಲಾ ವರ್ಣೇನ ಯಸ್ತಾಂ
ಧ್ಯಾಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಚ್ಛೇದೈಶಾನಂ ಪದಂ ।
ಯಾ ಸಾರ್ಧಚತುರ್ಥೀ ಮಾತ್ರಾ ಸರ್ವದೇವತ್ಯಾಽವ್ಯಕ್ತೀಭೂತಾ ಖಂ
ವಿಚರತಿ ಶುದ್ಧಾ ಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾ ವರ್ಣೇನ ಯಸ್ತಾಂ ಧ್ಯಾಯತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಪದಮನಾಮಯಂ ।
ತದೇತದುಪಾಸೀತ ಮುನಯೋ ವಾಗ್ವದಂತಿ ನ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಮಯಂ ಪಂಥಾ
ವಿಹಿತ ಉತ್ತರೇಣ ಯೇನ ದೇವಾ ಯಾಂತಿ ಯೇನ ಪಿತರೋ ಯೇನ ಋಷಯಃ
ಪರಮಪರಂ ಪರಾಯಣಂ ಚೇತಿ ।
ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಂ ಹೃದಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ವಿಶ್ವಂ ದೇವಂ ಜಾತರೂಪಂ ವರೇಣ್ಯಂ ।
ತಮಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಯೇನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಸ್ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತಿ ನೇತರೇಷಾಂ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ಕ್ರೋಧಂ ಯಾಂ ಚ ತೃಷ್ಣಾಂ ಕ್ಷಮಾಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಂ ಹಿತ್ವಾ
ಹೇತುಜಾಲಸ್ಯ ಮೂಲಂ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಚಿತಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ತು ರುದ್ರೇ ರುದ್ರಮೇಕತ್ವಮಾಹುಃ ।
ರುದ್ರೋ ಹಿ ಶಾಶ್ವತೇನ ವೈ ಪುರಾಣೇನೇಷಮೂರ್ಜೇಣ ತಪಸಾ ನಿಯಂತಾ ।
ಅಗ್ನಿರಿತಿ ಭಸ್ಮ ವಾಯುರಿತಿ ಭಸ್ಮ ಜಲಮಿತಿ ಭಸ್ಮ ಸ್ಥಲಮಿತಿ ಭಸ್ಮ
ವ್ಯೋಮೇತಿ ಭಸ್ಮ ಸರ್ವಂಹ ವಾ ಇದಂ ಭಸ್ಮ ಮನ ಏತಾನಿ
ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಯಸ್ಮಾದ್ವ್ರತಮಿದಂ ಪಾಶುಪತಂ ಯದ್ಭಸ್ಮ ನಾಂಗಾನಿ
ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇತತ್ಪಾಶುಪತಂ ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ ॥ 5 ॥

ಯೋಽಗ್ನೌ ರುದ್ರೋ ಯೋಽಪ್ಸ್ವಂತರ್ಯ ಓಷಧೀರ್ವೀರುಧ ಆವಿವೇಶ । ಯ ಇಮಾ
ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಚಕ್ಲೃಪೇ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಗ್ನಯೇ ।
ಯೋ ರುದ್ರೋಽಗ್ನೌ ಯೋ ರುದ್ರೋಽಪ್ಸ್ವಂತರ್ಯೋ ಓಷಧೀರ್ವೀರುಧ ಆವಿವೇಶ ।
ಯೋ ರುದ್ರ ಇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಚಕ್ಲೃಪೇ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಯೋ ರುದ್ರೋಽಪ್ಸು ಯೋ ರುದ್ರ ಓಷಧೀಷು ಯೋ ರುದ್ರೋ ವನಸ್ಪತಿಷು । ಯೇನ
ರುದ್ರೇಣ ಜಗದೂರ್ಧ್ವಂಧಾರಿತಂ ಪೃಥಿವೀ ದ್ವಿಧಾ ತ್ರಿಧಾ ಧರ್ತಾ
ಧಾರಿತಾ ನಾಗಾ ಯೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ವೈ ನಮೋನಮಃ ।
ಮೂರ್ಧಾನಮಸ್ಯ ಸಂಸೇವ್ಯಾಪ್ಯಥರ್ವಾ ಹೃದಯಂ ಚ ಯತ್ ।
ಮಸ್ತಿಷ್ಕಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರೇರಯತ್ಯವಮಾನೋಽಧಿಶೀರ್ಷತಃ ।
ತದ್ವಾ ಅಥರ್ವಣಃ ಶಿರೋ ದೇವಕೋಶಃ ಸಮುಜ್ಝಿತಃ ।
ತತ್ಪ್ರಾಣೋಽಭಿರಕ್ಷತಿ ಶಿರೋಽನ್ತಮಥೋ ಮನಃ ।
ನ ಚ ದಿವೋ ದೇವಜನೇನ ಗುಪ್ತಾ ನ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಾಣಿ ನ ಚ ಭೂಮ ಇಮಾಃ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಸರ್ವಮೋತಪ್ರೋತಂ ತಸ್ಮಾದನ್ಯನ್ನ ಪರಂ ಕಿಂಚನಾಸ್ತಿ ।
ನ ತಸ್ಮಾತ್ಪೂರ್ವಂ ನ ಪರಂ ತದಸ್ತಿ ನ ಭೂತಂ ನೋತ ಭವ್ಯಂ ಯದಾಸೀತ್ ।
ಸಹಸ್ರಪಾದೇಕಮೂರ್ಧ್ನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ ಏವೇದಮಾವರೀವರ್ತಿ ಭೂತಂ ।
ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾದ್ವ್ಯಾಪಕ ಉಚ್ಯತೇ ।
ವ್ಯಾಪಕೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ರುದ್ರೋ ಭೋಗಾಯಮನೋ ಯದಾ ಶೇತೇ ರುದ್ರಸ್ತದಾ ಸಂಹಾರ್ಯತೇ ಪ್ರಜಾಃ ।
ಉಚ್ಛ್ವಾಸಿತೇ ತಮೋ ಭವತಿ ತಮಸ ಆಪೋಽಪ್ಸ್ವಂಗುಲ್ಯಾ ಮಥಿತೇ
ಮಥಿತಂ ಶಿಶಿರೇ ಶಿಶಿರಂ ಮಥ್ಯಮಾನಂ ಫೇನಂ ಭವತಿ ಫೇನಾದಂಡಂ
ಭವತ್ಯಂಡಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಾಯುಃ ವಾಯೋರೋಂಕಾರಃ
ಓಂಕಾರಾತ್ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಭವಂತಿ ।
ಅರ್ಚಯಂತಿ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಮಧು ಕ್ಷರಂತಿ ಯದ್ಭುವಂ ।
ಏತದ್ಧಿ ಪರಮಂ ತಪಃ ।
ಆಪೋಽಜ್ಯೋತೀ ರಸೋಽಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋ ನಮ ಇತಿ ॥ 6 ॥

ಯ ಇದಮಥರ್ವಶಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಧೀತೇ ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಭವತಿ
ಅನುಪನೀತ ಉಪನೀತೋ ಭವತಿ ಸೋಽಗ್ನಿಪೂತೋ ಭವತಿ ಸ ವಾಯುಪೂತೋ
ಭವತಿ ಸ ಸೂರ್ಯಪೂತೋ ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವೇರ್ದೇವೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ ಸ
ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರನುಧ್ಯಾತೋ ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ
ಭವತಿ ತೇನ ಸರ್ವೈಃ ಕ್ರತುಭಿರಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ
ಷಷ್ಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪ್ತಾನಿ ಭವಂತಿ ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾನಾಂ
ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶತಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪ್ತಾನಿ ಭವಂತಿ ।
ಪ್ರಣವಾನಾಮಯುತಂ ಜಪ್ತಂ ಭವತಿ । ಸ ಚಕ್ಷುಷಃ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಾತಿ ।
ಆ ಸಪ್ತಮಾತ್ಪುರುಷಯುಗಾನ್ಪುನಾತೀತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನಥರ್ವಶಿರಃ
ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವೈವ ಶುಚಿಃ ಸ ಪೂತಃ ಕರ್ಮಣ್ಯೋ ಭವತಿ ।
ದ್ವಿತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಗಣಾಧಿಪತ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ।
ತೃತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವೈವಮೇವಾನುಪ್ರವಿಶತ್ಯೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಂ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿರಿತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

॥ ಇತ್ಯಥರ್ವಶಿರೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Atharvashira Upanishad Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads