Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Atharvashirsha

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Telugu

Narayanopanishat in Telugu: ॥ నారాయణోపనిషత్ అథవా నారాయణ అథర్వశీర్ష ॥ కృష్ణయజుర్వేదీయా ఓం సహ నావవతు సహ నౌ భునక్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । తేజస్వినావధీతమస్తు । మా విద్విషావహై ॥ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥ (ప్రథమః ఖండః నారాయణాత్ సర్వచేతనాచేతనజన్మ) ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృజేయేతి । నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే । మనః సర్వేంద్రియాణి చ । ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వస్య […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Tamil

Narayanopanishat in Tamil: ॥ நாராயணோபநிஷத் அத²வா நாராயண அத²ர்வஶீர்ஷ ॥ க்ருʼஷ்ணயஜுர்வேதீ³யா ௐ ஸஹ நாவவது ஸஹ நௌ பு⁴னக்து । ஸஹ வீர்யம்ʼ கரவாவஹை । தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து । மா வித்³விஷாவஹை ॥ ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥ (ப்ரத²ம꞉ க²ண்ட³꞉ நாராயணாத் ஸர்வசேதனாசேதனஜன்ம) ௐ அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ருʼஜேயேதி । நாராயணாத்ப்ராணோ ஜாயதே । மன꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச । க²ம்ʼ வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருʼதி²வீ விஶ்வஸ்ய […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Malayalam

Narayanopanishat in Malayalam: ॥ നാരായണോപനിഷത് അഥവാ നാരായണ അഥർവശീർഷ ॥ കൃഷ്ണയജുർവേദീയാ ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുനക്തു । സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ । തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു । മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ॥ ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥ (പ്രഥമഃ ഖണ്ഡഃ നാരായണാത് സർവചേതനാചേതനജന്മ) ഓം അഥ പുരുഷോ ഹ വൈ നാരായണോഽകാമയത പ്രജാഃ സൃജേയേതി । നാരായണാത്പ്രാണോ ജായതേ । മനഃ സർവേന്ദ്രിയാണി ച । ഖം വായുർജ്യോതിരാപഃ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Kannada

Narayanopanishat in Kannada: ॥ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ॥ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯಾ ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ । ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು । ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ (ಪ್ರಥಮಃ ಖಂಡಃ ನಾರಾಯಣಾತ್ ಸರ್ವಚೇತನಾಚೇತನಜನ್ಮ) ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜೇಯೇತಿ । ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೇ । ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ । ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Gujarati

Narayanopanishat in Gujarati: ॥ નારાયણોપનિષત્ અથવા નારાયણ અથર્વશીર્ષ ॥ કૃષ્ણયજુર્વેદીયા ૐ સહ નાવવતુ સહ નૌ ભુનક્તુ । સહ વીર્યં કરવાવહૈ । તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ । મા વિદ્વિષાવહૈ ॥ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥ (પ્રથમઃ ખણ્ડઃ નારાયણાત્ સર્વચેતનાચેતનજન્મ) ૐ અથ પુરુષો હ વૈ નારાયણોઽકામયત પ્રજાઃ સૃજેયેતિ । નારાયણાત્પ્રાણો જાયતે । મનઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ । ખં વાયુર્જ્યોતિરાપઃ પૃથિવી વિશ્વસ્ય […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in English

Narayanopanishat in English: ॥ naaraayanopanishat athavaa naaraayana atharvasheersha ॥ kri’shnayajurvedeeyaa om saha naavavatu saha nau bhunaktu । saha veeryam karavaavahai । tejasvinaavadheetamastu । maa vidvishaavahai ॥ om shaantih’ shaantih’ shaantih’ ॥ (prathamah’ khand’ah’ naaraayanaat sarvachetanaachetanajanma) om atha purusho ha vai naaraayano’kaamayata prajaah’ sri’jeyeti । naaraayanaatpraano jaayate । manah’ sarvendriyaani cha । kham vaayurjyotiraapah’ pri’thivee vishvasya […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Oriya

Narayanopanishat in Oriya: ॥ ନାରାୟଣୋପନିଷତ୍ ଅଥବା ନାରାୟଣ ଅଥର୍ୱଶୀର୍ଷ ॥ କୃଷ୍ଣୟଜୁର୍ୱେଦୀୟା ଓଁ ସହ ନାବବତୁ ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ । ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ । ତେଜସ୍ୱିନାବଧୀତମସ୍ତୁ । ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥ ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥ (ପ୍ରଥମଃ ଖଣ୍ଡଃ ନାରାୟଣାତ୍ ସର୍ୱଚେତନାଚେତନଜନ୍ମ) ଓଁ ଅଥ ପୁରୁଷୋ ହ ବୈ ନାରାୟଣୋଽକାମୟତ ପ୍ରଜାଃ ସୃଜେୟେତି । ନାରାୟଣାତ୍ପ୍ରାଣୋ ଜାୟତେ । ମନଃ ସର୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ । ଖଂ ବାୟୁର୍ଜ୍ୟୋତିରାପଃ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Bengali

Narayanopanishat in Bengali: ॥ নারায়ণোপনিষৎ অথবা নারায়ণ অথর্বশীর্ষ ॥ কৃষ্ণয়জুর্বেদীয়া ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যং করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ (প্রথমঃ খণ্ডঃ নারায়ণাৎ সর্বচেতনাচেতনজন্ম) ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি । নারায়ণাৎপ্রাণো জায়তে । মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য […]

Atharvashirsha lyrics List

1) Sri Samarth Atharvashirsham Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil 2) Atharvashira Upanishad Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil 3) Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Hindi | English | […]

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Hindi

Narayanopanishat in Hindi: ॥ नारायणोपनिषत् अथवा नारायण अथर्वशीर्ष ॥ कृष्णयजुर्वेदीया ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (प्रथमः खण्डः नारायणात् सर्वचेतनाचेतनजन्म) ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति । नारायणात्प्राणो जायते । मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य […]

Scroll to top