Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Kannada

Narayanopanishat in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ॥
ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯಾ

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು । ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

(ಪ್ರಥಮಃ ಖಂಡಃ
ನಾರಾಯಣಾತ್ ಸರ್ವಚೇತನಾಚೇತನಜನ್ಮ)

ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜೇಯೇತಿ ।
ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೇ । ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ।
ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ ।
ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಾಯತೇ । ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೇ ।
ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ಜಾಯತೇ । ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ ।
ನಾರಾಯಣಾದ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಛಂದಾꣳಸಿ ।
ನಾರಾಯಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೇ । ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ । ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೇ ॥

(ಏತದೃಗ್ವೇದಶಿರೋಽಧೀತೇ ।)

(ದ್ವಿತೀಯಃ ಖಂಡಃ
ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ)

ಓಂ । ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ । ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ ।
ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ । ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೌ ಚ ನಾರಾಯಣಃ ।
ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ । ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ । ಊರ್ಧ್ವಂಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ ।
ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ । ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ । ನಾರಾಯಣ ಏವೇದꣳ ಸರ್ವಂ ।
ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ । ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತಃ
ಶುದ್ಧೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ । ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ । ಯ ಏವಂ ವೇದ ।
ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ॥
(ಏತದ್ಯಜುರ್ವೇದಶಿರೋಽಧೀತೇ ।)

(ತೃತೀಯಃ ಖಂಡಃ
ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಃ)

ಓಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ವ್ಯಾಹರೇತ್ । ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ । ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಟಾತ್ ।
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ । ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ । ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ ।
ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಂ ।
ಯೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಧ್ಯೇತಿ । ಅನಪಬ್ರುವಸ್ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ ।
ವಿಂದತೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯꣳ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಗೌಪತ್ಯಂ ।
ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತ ಇತಿ । ಯ ಏವಂ ವೇದ ॥

(ಏತತ್ಸಾಮವೇದಶಿರೋಽಧೀತೇ । ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ)

(ಚತುರ್ಥಃ ಖಂಡಃ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಣವಃ)

ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ । ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ।
ತಾನೇಕಧಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತದೋಮಿತಿ ।
ಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಯೋಗೀ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕಃ । ವೈಕುಂಠಭುವನಲೋಕಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ।
ತದಿದಂ ಪರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನಂ । ತಸ್ಮಾತ್ತಟಿದಾಭಮಾತ್ರಂ ।
( bhAshya ತಸ್ಮಾತ್ ತಟಿದಿವ ಪ್ರಕಾಶಮಾತ್ರಂ)
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನೋಂ । var ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನಯೋಂ
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ ನಾರಾಯಣಂ । ಕಾರಣರೂಪಮಕಾರ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಂ ।
ಏತದಥರ್ವಶಿರೋಯೋಧೀತೇ ॥

ವಿದ್ಯಾಽಧ್ಯಯನಫಲಂ ।

ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ।
ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ।
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋಽಧೀಯಾನಃ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ।
ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ।
ಯ ಏವಂ ವೇದ । ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು । ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ॥

Also Read:

Narayana Atharvashirsha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top