Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Oriya

Narayanopanishat in Oriya:

॥ ନାରାୟଣୋପନିଷତ୍ ଅଥବା ନାରାୟଣ ଅଥର୍ୱଶୀର୍ଷ ॥
କୃଷ୍ଣୟଜୁର୍ୱେଦୀୟା

ଓଁ ସହ ନାବବତୁ ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ । ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ ।
ତେଜସ୍ୱିନାବଧୀତମସ୍ତୁ । ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

(ପ୍ରଥମଃ ଖଣ୍ଡଃ
ନାରାୟଣାତ୍ ସର୍ୱଚେତନାଚେତନଜନ୍ମ)

ଓଁ ଅଥ ପୁରୁଷୋ ହ ବୈ ନାରାୟଣୋଽକାମୟତ ପ୍ରଜାଃ ସୃଜେୟେତି ।
ନାରାୟଣାତ୍ପ୍ରାଣୋ ଜାୟତେ । ମନଃ ସର୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ।
ଖଂ ବାୟୁର୍ଜ୍ୟୋତିରାପଃ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଧାରିଣୀ ।
ନାରାୟଣାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଜାୟତେ । ନାରାୟଣାଦ୍ ରୁଦ୍ରୋ ଜାୟତେ ।
ନାରାୟଣାଦିନ୍ଦ୍ରୋ ଜାୟତେ । ନାରାୟଣାତ୍ପ୍ରଜାପତୟଃ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ।
ନାରାୟଣାଦ୍ଦ୍ୱାଦଶାଦିତ୍ୟା ରୁଦ୍ରା ବସବଃ ସର୍ୱାଣି ଚ ଛନ୍ଦାꣳସି ।
ନାରାୟଣାଦେବ ସମୁତ୍ପଦ୍ୟନ୍ତେ । ନାରାୟଣେ ପ୍ରବର୍ତନ୍ତେ । ନାରାୟଣେ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ ॥

(ଏତଦୃଗ୍ୱେଦଶିରୋଽଧୀତେ ।)

(ଦ୍ୱିତୀୟଃ ଖଣ୍ଡଃ
ନାରାୟଣସ୍ୟ ସର୍ୱାତ୍ମତ୍ୱମ୍)

ଓଁ । ଅଥ ନିତ୍ୟୋ ନାରାୟଣଃ । ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣଃ । ଶିବଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ ।
ଶକ୍ରଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ । ଦ୍ୟାବାପୃଥିବ୍ୟୌ ଚ ନାରାୟଣଃ ।
କାଲଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ । ଦିଶଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ । ଊର୍ଧ୍ୱଂଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ ।
ଅଧଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ । ଅନ୍ତର୍ବହିଶ୍ଚ ନାରାୟଣଃ । ନାରାୟଣ ଏବେଦꣳ ସର୍ୱମ୍ ।
ଯଦ୍ଭୂତଂ ଯଚ୍ଚ ଭବ୍ୟମ୍ । ନିଷ୍କଲୋ ନିରଞ୍ଜନୋ ନିର୍ୱିକଲ୍ପୋ ନିରାଖ୍ୟାତଃ
ଶୁଦ୍ଧୋ ଦେବ ଏକୋ ନାରାୟଣଃ । ନ ଦ୍ୱିତୀୟୋଽସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ । ଯ ଏବଂ ବେଦ ।
ସ ବିଷ୍ଣୁରେବ ଭବତି ସ ବିଷ୍ଣୁରେବ ଭବତି ॥
(ଏତଦ୍ୟଜୁର୍ୱେଦଶିରୋଽଧୀତେ ।)

(ତୃତୀୟଃ ଖଣ୍ଡଃ
ନାରାୟଣାଷ୍ଟାକ୍ଷରମନ୍ତ୍ରଃ)

ଓମିତ୍ୟଗ୍ରେ ବ୍ୟାହରେତ୍ । ନମ ଇତି ପଶ୍ଚାତ୍ । ନାରାୟଣାୟେତ୍ୟୁପରିଷ୍ଟାତ୍ ।
ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରମ୍ । ନମ ଇତି ଦ୍ୱେ ଅକ୍ଷରେ । ନାରାୟଣାୟେତି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରାଣି ।
ଏତଦ୍ୱୈ ନାରାୟଣସ୍ୟାଷ୍ଟାକ୍ଷରଂ ପଦମ୍ ।
ଯୋ ହ ବୈ ନାରାୟଣସ୍ୟାଷ୍ଟାକ୍ଷରଂ ପଦମଧ୍ୟେତି । ଅନପବ୍ରୁବସ୍ସର୍ୱମାୟୁରେତି ।
ବିନ୍ଦତେ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟꣳ ରାୟସ୍ପୋଷଂ ଗୌପତ୍ୟମ୍ ।
ତତୋଽମୃତତ୍ୱମଶ୍ନୁତେ ତତୋଽମୃତତ୍ୱମଶ୍ନୁତ ଇତି । ଯ ଏବଂ ବେଦ ॥

(ଏତତ୍ସାମବେଦଶିରୋଽଧୀତେ । ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ)

(ଚତୁର୍ଥଃ ଖଣ୍ଡଃ
ନାରାୟଣପ୍ରଣବଃ)

ପ୍ରତ୍ୟଗାନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷଂ ପ୍ରଣବସ୍ୱରୂପମ୍ । ଅକାର ଉକାର ମକାର ଇତି ।
ତାନେକଧା ସମଭରତ୍ତଦେତଦୋମିତି ।
ଯମୁକ୍ତ୍ୱା ମୁଚ୍ୟତେ ଯୋଗୀ ଜନ୍ମସଂସାରବନ୍ଧନାତ୍ ।
ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ମନ୍ତ୍ରୋପାସକଃ । ବୈକୁଣ୍ଠଭୁବନଲୋକଂ ଗମିଷ୍ୟତି ।
ତଦିଦଂ ପରଂ ପୁଣ୍ଡରୀକଂ ବିଜ୍ଞାନଘନମ୍ । ତସ୍ମାତ୍ତଟିଦାଭମାତ୍ରମ୍ ।
( bhAshya ତସ୍ମାତ୍ ତଟିଦିବ ପ୍ରକାଶମାତ୍ରମ୍)
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ଦେବକୀପୁତ୍ରୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ମଧୁସୂଦନୋମ୍ । var ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ମଧୁସୂଦନୟୋମ୍
ସର୍ୱଭୂତସ୍ଥମେକଂ ନାରାୟଣମ୍ । କାରଣରୂପମକାର ପରଂ ବ୍ରହ୍ମୋମ୍ ।
ଏତଦଥର୍ୱଶିରୋୟୋଧୀତେ ॥

ବିଦ୍ୟାଽଧ୍ୟଯନଫଲମ୍ ।

ପ୍ରାତରଧୀୟାନୋ ରାତ୍ରିକୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି ।
ସାୟମଧୀୟାନୋ ଦିବସକୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି ।
ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନମାଦିତ୍ୟାଭିମୁଖୋଽଧୀୟାନଃ ପଞ୍ଚମହାପାତକୋପପାତକାତ୍ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ।
ସର୍ୱ ବେଦ ପାରାୟଣ ପୁଣ୍ୟଂ ଲଭତେ ।
ନାରାୟଣସାୟୁଜ୍ୟମବାପ୍ନୋତି ନାରାୟଣ ସାୟୁଜ୍ୟମବାପ୍ନୋତି ।
ଯ ଏବଂ ବେଦ । ଇତ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥

ଓଁ ସହ ନାବବତୁ ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ । ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ ।
ତେଜସ୍ୱିନାବଧୀତମସ୍ତୁ । ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ
ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗମ୍ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଲନୟନଂ ଯୋଗିଭିର୍ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ
ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁଂ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ୱଲୋକୈକନାଥମ୍ ॥

Also Read:

Narayana Atharvashirsha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Narayanopanishat or Narayana Atharvashirsha Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top