Shiva Stotram

Atharvashira Upanishad Lyrics in English

atharvashira upanishhat.h
(atharvavediiya shaiva upanishhat.h) Lyrics in English:

atharvashirasaamarthamanarthaprochavaachakam.h .
sarvaadhaaramanaadhaara.n svamaatratraipadaaksharam.h ..

AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaa
bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthirairaN^gaistushhTuvaa.nsastanuubhi\-
rvyashema devahita.n yadaayuH ..
svasti na indro vR^iiddhashravaaH
svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH
svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

AUM devaa ha vai svarga.n lokamaaya.nste rudramapR^ichchhanko
bhavaaniti . so.abraviidahamekaH prathamamaasa.n vartaami cha
bhavishyaami cha naanyaH kashchinmatto vyatirikta iti .
so.antaraadantaraM praavishat.h dishashchaantaraM praavishat.h
so.aha.n nityaanityo.aha.n vyaktaavyakto brahmaabrahmaahaM praaJNchaH
pratyaJNcho.aha.n dakshiNaaJNcha udaJNchohaM
adhashchordhva.n chaaha.n dishashcha pratidishashchaahaM
pumaanapumaan striyashchaaha.n gaayatryaha.n saavitryaha.n
trishhTubjagatyanushhTup chaaha.n chhando.aha.n gaarhapatyo
dakshiNaagniraahavaniiyo.aha.n satyo.aha.n gauraha.n
gauryahamR^igaha.n yajuraha.n saamaahamatharvaa~Ngiraso.aha.n
jyeshhTho.aha.n shreshhTho.aha.n varishhTho.ahamaapo.aha.n tejo.aha.n
guhyoha.maraNyo.ahamaksharamaha.n ksharamahaM pushhkaramahaM
pavitramahamugra.n cha madhya.n cha bahishcha
purastaajjyotirityahameva sarvebhyo maameva sa sarvaH samaa.n yo
maa.n veda sa sarvaandevaanveda sarvaa.nshcha vedaansaa~Ngaanapi
brahma braahmaNaishcha gaa.n gobhirbraahmaaNaanbraahmaNena
havirhavishhaa aayuraayushhaa satyena satya.n dharmeNa dharma.n
tarpayaami svena tejasaa . tato ha vai te devaa rudramapR^ichchhan.h
te devaa rudramapashyan.h .

te devaa rudramadhyaayan.h tato devaa uurdhvabaahavo rudra.nstuvanti .. 1 ..

AUM yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha brahmaa tasmai vai namonamaH || 1 ||
yo vai rudraH sa bhagavaan.h yashcha vishhNustasmai vai namonamaH || 2 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha skandastasmai vai namonamaH || 3 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashchendrastasmai vai namonamaH || 4 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashchaagnistasmai vai namonamaH || 5 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha vaayustasmai vai namonamaH || 6 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha suuryastasmai vai namonamaH || 7 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha somastasmai vai namonamaH || 8 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanye chaashhTau grahaastasmai vai namonamaH || 9 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanye chaashhTau pratigrahaastasmai vainamonamaH || 10 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha bhuustasmai vai namonamaH || 11 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha bhuvastasmai vai namonamaH || 12 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha svastasmai vai namonamaH || 13 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha mahastasmai vai namonamaH || 14 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyaa cha pR^ithivii tasmai vai namonamaH || 15 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaantariksha.n tasmai vai namonamaH || 16 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyaa cha dyaustasmai vai namonamaH || 17 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyaashchaapastasmai vai namonamaH || 18 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha tejastasmai vai namonamaH || 19 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha kaalastasmai vai namonamaH || 20 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha yamastasmai vai namonamaH || 21 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha mR^ityustasmai vai namonamaH || 22 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaamR^ita.n tasmai vai namonamaH || 23 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaakaasha.n tasmai vai namonamaH || 24 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha vishva.n tasmai vai namonamaH || 25 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyaachcha sthuula.n tasmai vai namonamaH || 26 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha suukshma.n tasmai vai namonamaH || 27 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha shukla.n tasmai namonamaH || 28 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha kR^ishhNa.n tasmai vai namonamaH || 29 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha kR^itsna.n tasmai vai namonamaH || 30 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha satya.n tasmai vai namonamaH || 31 ||
yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha sarva.n tasmai vai namonamaH || 32 || .. 2 ..

bhuuste aadirmadhyaM bhuvaH svaste shiirshha.n vishvaruupo.asi
brahmaikastva.n dvidhaa tridhaa
vR^iddhista.n shaantistvaM pushhTistva.n hutamahuta.n dattamadatta.n
sarvamasarva.n vishvamavishva.n
kR^itamakR^itaM paramaparaM paraayaNa.n cha tvam.h . apaama
somamamR^itaa abhuumaaganma jyotiravidaama devaan.h .
ki.n nuunamasmaankR^iNavadaraatiH kimu dhuurtiramR^itaM maartyasya .
somasuuryapurastaat.h suukshmaH purushhaH .
sarva.n jagaddhita.n vaa etadaksharaM praajaapatya.n suukshma.n
saumyaM purushha.n graahyamagraahyeNa bhaavaM bhaavena saumya.n
saumyena suukshma.n suukshmeNa vaayavya.n vaayavyena grasati svena
tejasaa tasmaadupasa.nhartre mahaagraasaaya vai namo namaH .
hR^idisthaa devataaH sarvaa hR^idi praaNaaH pratishhThitaaH . hR^idi
tvamasi yo nitya.n tisro maatraaH parastu saH . tasyottarataH shiro
dakshiNataH paadau ya uttarataH sa o~NkaaraH ya o~NkaaraH sa praNavaH
yaH praNavaH sa sarvavyaapii yaH sarvavyaapii so.anantaH
yo.anantastattaara.n yattaara.n tatsuukshma.n tachchhukla.n
yachchhukla.n tadvaidyuta.n yadvaidyuta.n tatparaM brahma yatparaM
brahma sa ekaH ya ekaH sa rudraH ya rudraH yo rudraH sa iishaanaH ya
iishaanaH sa bhagavaan.h maheshvaraH .. 3..

atha kasmaaduchyata o~Nkaaro yasmaaduchchaaryamaaNa eva
praaNaanuurdhvamutkraamayati tasmaaduchyate o~NkaaraH .
atha kasmaaduchyate praNavaH yasmaaduchchaaryamaaNa eva
R^igyajuHsaamaatharvaa~Ngirasa.n brahma braahmaNebhyaH praNaamayati
naamayati cha tasmaaduchyate praNavaH .
atha kasmaaduchyate sarvavyaapii yasmaaduchchaaryamaaNa eva
sarvaa.nlokaanvyaapnoti sneho yathaa palalapiNDamiva
shaantaruupamotaprotamanupraapto vyatishhaktashcha tasmaaduchyate
sarvavyaapii .
atha kasmaaduchyate.ananto yasmaaduchchaaryamaaNa eva
tiryaguurdhvamadhastaachchaasyaanto nopalabhyate
tasmaaduchyate.anantaH .
atha kasmaaduchyate taara.n yasmaaduchchaaramaaNa eva
garbhajanmavyaadhijaraamaraNasa.nsaaramahaabhayaattaarayati traayate
cha tasmaaduchyate taaram.h .
atha kasmaaduchyate shukla.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva klandate
klaamayati cha tasmaaduchyate shuklam.h .
atha kasmaaduchyate suukshma.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva suukshmo
bhuutvaa shariiraaNyadhitishhThati sarvaaNi chaa~NgaanyamimR^ishati
tasmaaduchyate suukshmam.h .
atha kasmaaduchyate vaidyuta.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva vyakte
mahati tamasi dyotayati tasmaaduchyate vaidyutam.h . atha
kasmaaduchyate paraM brahma yasmaatparamaparaM paraayaNa.n cha
bR^ihadbR^ihatyaa bR^i.nhayati tasmaaduchyate paraM brahma .
atha kasmaaduchyate ekaH yaH sarvaanpraaNaansaMbhakshya
saMbhakshaNenaajaH sa.nsR^ijati visR^ijati tiirthameke vrajanti
tiirthameke dakshiNaaH pratya~ncha uda~nchaH
praa~ncho.abhivrajantyeke teshhaa.n sarveshhaamiha sadgatiH . saaka.n
sa eko bhuutashcharati prajaanaa.n tasmaaduchyata ekaH .
atha kasmaaduchyate rudraH
yasmaadR^ishhibhirnaanyairbhaktairdrutamasya ruupamupalabhyate
tasmaaduchyate rudraH .
atha kasmaaduchyate iishaanaH yaH sarvaandevaaniishate
iishaaniibhirjananiibhishcha paramashaktibhiH . amitvaa shuura No
numo dugdhaa iva dhenavaH . iishaanamasya jagataH
svardR^ishamiishaanamindra tasthishha iti tasmaaduchyate iishaanaH .
atha kasmaaduchyate bhagavaanmaheshvaraH yasmaadbhaktaa GYaanena
bhajantyanugR^ihNaati cha vaacha.n sa.nsR^ijati visR^ijati cha
sarvaanbhaavaanparityajyaatmaGYaanena yogeshvairyeNa mahati mahiiyate
tasmaaduchyate bhagavaanmaheshvaraH . tadetadrudracharitam.h .. 4..

eko ha devaH pradisho nu sarvaaH puurvo ha jaataH sa u garbhe antaH .
sa eva jaataH janishhyamaaNaH pratya~NjanaastishhThati sarvatomukhaH .
eko rudro na dvitiiyaaya tasmai ya imaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
pratya~NjanaastishhThati sa.nchukochaantakaale sa.nsR^ijya vishvaa
bhuvanaani goptaa .
yo yoni.n yonimadhitishhThatityeko yeneda.n sarva.n vicharati
sarvam.h .
tamiishaanaM purushha.n devamiiDya.n nichaayyemaa.n
shaantimatyantameti .
kshamaa.n hitvaa hetujaalaasya muulaM buddhyaa sa.nchita.n
sthaapayitvaa tu rudre .
rudramekatvamaahuH shaashvata.n vai puraaNamishhamuurjeNa
pashavo.anunaamayantaM mR^ityupaashaan.h .
tadetenaatmannetenaardhachaturthena maatreNa shaanti.n sa.nsR^ijanti
pashupaashavimokshaNam.h .
yaa saa prathamaa maatraa brahmadevatyaa raktaa varNena yastaa.n
dhyaayate nitya.n sa gachchhetbrahmapadam.h .
yaa saa dvitiiyaa maatraa vishhNudevatyaa kR^ishhNaa varNena
yastaa.n dhyaayate nitya.n sa gachchhedvaishhNavaM padam.h . yaa saa
tR^itiiyaa maatraa iishaanadevatyaa kapilaa varNena yastaa.n
dhyaayate nitya.n sa gachchhedaishaanaM padam.h .
yaa saardhachaturthii maatraa sarvadevatyaa.avyaktiibhuutaa kha.n
vicharati shuddhaa sphaTikasannibhaa varNena yastaa.n dhyaayate
nitya.n sa gachchhetpadamanaamayam.h .
tadetadupaasiita munayo vaagvadanti na tasya grahaNamayaM panthaa
vihita uttareNa yena devaa yaanti yena pitaro yena R^ishhayaH
paramaparaM paraayaNa.n cheti .
vaalaagramaatra.n hR^idayasya madhye vishva.n deva.n jaataruupa.n
vareNyam.h .
tamaatmastha.n yenu pashyanti dhiiraasteshhaa.n shaantirbhavati
netareshhaam.h .
yasminkrodha.n yaa.n cha tR^ishhNaa.n kshamaa.n chaakshamaa.n hitvaa
hetujaalasya muulam.h .
buddhyaa sa.nchita.n sthaapayitvaa tu rudre rudramekatvamaahuH .
rudro hi shaashvatena vai puraaNeneshhamuurjeNa tapasaa niyantaa .
agniriti bhasma vaayuriti bhasma jalamiti bhasma sthalamiti bhasma
vyometi bhasma sarva.nha vaa idaM bhasma mana etaani
chakshuu.nshhi yasmaadvratamidaM paashupata.n yadbhasma naa~Ngaani
sa.nspR^ishettasmaadbrahma tadetatpaashupataM pashupaashavimokshaNaaya .. 5..

yo.agnau rudro yo.apsvantarya oshhadhiirviirudha aavivesha . ya imaa
vishvaa bhuvanaani chaklR^ipe tasmai rudraaya namo.astvagnaye .
yo rudro.agnau yo rudro.apsvantaryo oshhadhiirviirudha aavivesha .
yo rudra imaa vishvaa bhuvanaani chaklR^ipe tasmai rudraaya
namonamaH .
yo rudro.apsu yo rudra oshhadhiishhu yo rudro vanaspatishhu . yena
rudreNa jagaduurdhva.ndhaaritaM pR^ithivii dvidhaa tridhaa dhartaa
dhaaritaa naagaa ye.antarikshe tasmai rudraaya vai namonamaH .
muurdhaanamasya sa.nsevyaapyatharvaa hR^idaya.n cha yat.h .
mastishhkaaduurdhvaM prerayatyavamaano.adhishiirshhataH .tadvaa
atharvaNaH shiro devakoshaH samujjhitaH . tatpraaNo.abhirakshati
shiro.antamatho manaH . na cha divo devajanena guptaa na
chaantarikshaaNi na cha bhuuma imaaH .
yasminnida.n sarvamotaprota.n tasmaadanyanna para.n ki~nchanaasti .
na tasmaatpuurva.n na para.n tadasti na bhuuta.n nota bhavya.n
yadaasiit.h . sahasrapaadekamuurdhnaa vyaapta.n sa evedamaavariivarti
bhuutam.h .
aksharaatsa.njaayate kaalaH kaalaadvyaapaka uchyate . vyaapako hi
bhagavaanrudro bhogaayamano yadaa shete rudrastadaa sa.nhaaryate
prajaaH .
uchchhvaasite tamo bhavati tamasa aapo.apsva~Ngulyaa mathite
mathita.n shishire shishiraM mathyamaanaM phenaM bhavati phenaadaNDaM
bhavatyaNDaadbrahmaa bhavati brahmaNo vaayuH vaayoro~NkaaraH
AUMkaaraatsaavitrii saavityaa gaayatrii gaayatryaa lokaa bhavanti .
archayanti tapaH satyaM madhu ksharanti yadbhuvam.h . etaddhi
parama.n tapaH . aapo.ajyotii raso.amR^itaM brahma bhuurbhuvaH svaronama iti .. 6..

ya idamatharvashiro braahmaNo.adhiite ashrotriyaH shrotriyo bhavati
anupaniita upaniito bhavati so.agnipuuto bhavati sa vaayupuuto
bhavati sa suuryapuuto bhavati sa sarverdevairGYaato bhavati sa
sarvairvedairanudhyaato bhavati sa sarveshhu tiirtheshhu snaato
bhavati tena sarvaiH kratubhirishhTaM bhavati gaayatryaaH
shhashhTisahasraaNi japtaani bhavanti itihaasapuraaNaanaa.n
rudraaNaa.n shatasahasraaNi japtaani bhavanti . praNavaanaamayuta.n
japtaM bhavati . sa chakshushhaH pa~NktiM punaati . aa
saptamaatpurushhayugaanpunaatiityaaha bhagavaanatharvashiraH
sakR^ijjaptvaiva shuchiH sa puutaH karmaNyo bhavati . dvitiiya.n
japtvaa gaNaadhipatyamavaapnoti . tR^itiiya.n
japtvaivamevaanupravishatyo.n satyamo.n satyamo.n satyam.h .. 7..
AUM bhadra.n karNebhiriti shaantiH ..

.. ityatharvashira_upanishhatsamaaptaa ..

Ads