Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Lyrics in Telugu

Brahma Geetaa in Telugu:

॥ బ్రహ్మగీతా ॥

అధ్యాయః 20
వాసుదేవ ఉవాచ
అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసం పురాతనం ।
దంపత్యోః పార్థ సంవాదమభయం నామ నామతః ॥ 1 ॥

బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మణం కం చిజ్జ్ఞానవిజ్ఞానపారగం ।
దృష్ట్వా వివిక్త ఆసీనం భార్యా భర్తారమబ్రవీత్ ॥ 2 ॥

కం ను లోకం గమిష్యామి త్వామహం పతిమాశ్రితా ।
న్యస్తకర్మాణమాసీనం కీనాశమవిచక్షణం ॥ 3 ॥

భార్యాః పతికృతాఀల్లోకానాప్నువంతీతి నః శ్రుతం ।
త్వామహం పతిమాసాద్య కాం గమిష్యామి వై గతిం ॥ 4 ॥

ఏవముక్తః స శాంతాత్మా తామువాచ హసన్నివ ।
సుభగే నాభ్యసూయామి వాక్యస్యాస్య తవానఘే ॥ 5 ॥

గ్రాహ్యం దృశ్యం చ శ్రావ్యం చ యదిదం కర్మ విద్యతే ।
ఏతదేవ వ్యవస్యంతి కర్మ కర్మేతి కర్మిణః ॥ 6 ॥

మోహమేవ నియచ్ఛంతి కర్మణా జ్ఞానవర్జితాః ।
నైష్కర్మ్యం న చ లోకేఽస్మిన్మౌర్తమిత్యుపలభ్యతే ॥ 7 ॥

కర్మణా మనసా వాచా శుభం వా యది వాశుభం ।
జన్మాది మూర్తి భేదానాం కర్మ భూతేషు వర్తతే ॥ 8 ॥

రక్షోభిర్వధ్యమానేషు దృశ్యద్రవ్యేషు కర్మసు ।
ఆత్మస్థమాత్మనా తేన దృష్టమాయతనం మయా ॥ 9 ॥

యత్ర తద్బ్రహ్మ నిర్ద్వంద్వం యత్ర సోమః సహాగ్నినా ।
వ్యవాయం కురుతే నిత్యం ధీరో భూతాని ధారయన్ ॥ 10 ॥

యత్ర బ్రహ్మాదయో యుక్తాస్తదక్షరముపాసతే ।
విద్వాంసః సువ్రతా యత్ర శాంతాత్మానో జితేంద్రియాః ॥ 11 ॥

ఘ్రాణేన న తదాఘ్రేయం న తదాద్యమ్చ జిహ్వయా ।
స్పర్శేన చ న తత్స్పృశ్యం మనసా త్వేవ గమ్యతే ॥ 12 ॥

చక్షుషా న విషహ్యం చ యత్కిం చిచ్ఛ్రవణాత్పరం ।
అగంధమరస స్పర్శమరూపాశబ్దమవ్యయం ॥ 13 ॥

యతః ప్రవర్తతే తంత్రం యత్ర చ ప్రతితిష్ఠతి ।
ప్రాణోఽపానః సమానశ్చ వ్యానశ్చోదాన ఏవ చ ॥ 14 ॥

తత ఏవ ప్రవర్తంతే తమేవ ప్రవిశంతి చ ।
సమానవ్యానయోర్మధ్యే ప్రాణాపానౌ విచేరతుః ॥ 15 ॥

తస్మిన్సుప్తే ప్రలీయేతే సమానో వ్యాన ఏవ చ ।
అపాన ప్రాణయోర్మధ్యే ఉదానో వ్యాప్య తిష్ఠతి ।
తస్మాచ్ఛయానం పురుషం ప్రాణాపానౌ న ముంచతః ॥ 16 ॥

ప్రాణానాయమ్యతే యేన తదుదానం ప్రచక్షతే ।
తస్మాత్తపో వ్యవస్యంతి తద్భవం బ్రహ్మవాదినః ॥ 17 ॥

తేషామన్యోన్యభక్షాణాం సర్వేషాం దేవ చారిణాం ।
అగ్నిర్వైశ్వానరో మధ్యే సప్తధా విహితోఽన్తరా ॥ 18 ॥

ఘ్రాణం జిహ్వా చ చక్షుశ్చ త్వక్చ శ్రోత్రం చ పంచమం ।
మనో బుద్ధిశ్చ సప్తైతా జిహ్వా వైశ్వానరార్చిషః ॥ 19 ॥

ఘ్రేయం పేయం చ దృశ్యం చ స్పృశ్యం శ్రవ్యం తథైవ చ ।
మంతవ్యమథ బోద్ధవ్యం తాః సప్త సమిధో మమ ॥ 20 ॥

ఘ్రాతా భక్షయితా ద్రష్టా స్ప్రష్టా శ్రోతా చ పంచమః ।
మంతా బోద్ధా చ సప్తైతే భవంతి పరమర్త్విజః ॥ 21 ॥

ఘ్రేయే పేయే చ దేశ్యే చ స్పృశ్యే శ్రవ్యే తథైవ చ ।
హవీంష్యగ్నిషు హోతారః సప్తధా సప్త సప్తసు ।
సమ్యక్ప్రక్షిప్య విద్వాంసో జనయంతి స్వయోనిషు ॥ 22 ॥

పృథివీ వాయురాకాశమాపో జ్యోతిశ్చ పంచమం ।
మనో బుద్ధిశ్చ సప్తైత యోనిరిత్యేవ శబ్దితాః ॥ 23 ॥

హవిర్భూతా గుణాః సర్వే ప్రవిశంత్యగ్నిజం ముఖం ।
అంతర్వాసముషిత్వా చ జాయంతే స్వాసు యోనిషు ।
తత్రైవ చ నిరుధ్యంతే ప్రలయే భూతభావనే ॥ 24 ॥

తతః సంజాయతే గంధస్తతః సంజాయతే రసః ।
తతః సంజాయతే రూపం తతః స్పర్శోఽభిజాయతే ॥ 25 ॥

తతః సంజాయతే శబ్దః సంశయస్తత్ర జాయతే ।
తతః సంజాయతే నిష్ఠా జన్మైతత్సప్తధా విదుః ॥ 26 ॥

అనేనైవ ప్రకారేణ ప్రగృహీతం పురాతనైః ।
పూర్ణాహుతిభిరాపూర్ణాస్తేఽభిపూర్యంతి తేజసా ॥ 27 ॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఆశ్వమేధికే పర్వణి అనుగీతాపర్వణి వింశోఽధ్యాయః ॥

॥ ఇతి బ్రహ్మగీతా సమాప్తా ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top