Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Lyrics in Gujarati

Brahma Geetaa in Gujarati:

॥ બ્રહ્મગીતા ॥
અધ્યાયઃ ૨૦
વાસુદેવ ઉવાચ
અત્રાપ્યુદાહરન્તીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ।
દમ્પત્યોઃ પાર્થ સંવાદમભયં નામ નામતઃ ॥ ૧ ॥

બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મણં કં ચિજ્જ્ઞાનવિજ્ઞાનપારગમ્ ।
દૃષ્ટ્વા વિવિક્ત આસીનં ભાર્યા ભર્તારમબ્રવીત્ ॥ ૨ ॥

કં નુ લોકં ગમિષ્યામિ ત્વામહં પતિમાશ્રિતા ।
ન્યસ્તકર્માણમાસીનં કીનાશમવિચક્ષણમ્ ॥ ૩ ॥

ભાર્યાઃ પતિકૃતાઁલ્લોકાનાપ્નુવન્તીતિ નઃ શ્રુતમ્ ।
ત્વામહં પતિમાસાદ્ય કાં ગમિષ્યામિ વૈ ગતિમ્ ॥ ૪ ॥

એવમુક્તઃ સ શાન્તાત્મા તામુવાચ હસન્નિવ ।
સુભગે નાભ્યસૂયામિ વાક્યસ્યાસ્ય તવાનઘે ॥ ૫ ॥

ગ્રાહ્યં દૃશ્યં ચ શ્રાવ્યં ચ યદિદં કર્મ વિદ્યતે ।
એતદેવ વ્યવસ્યન્તિ કર્મ કર્મેતિ કર્મિણઃ ॥ ૬ ॥

મોહમેવ નિયચ્છન્તિ કર્મણા જ્ઞાનવર્જિતાઃ ।
નૈષ્કર્મ્યં ન ચ લોકેઽસ્મિન્મૌર્તમિત્યુપલભ્યતે ॥ ૭ ॥

કર્મણા મનસા વાચા શુભં વા યદિ વાશુભમ્ ।
જન્માદિ મૂર્તિ ભેદાનાં કર્મ ભૂતેષુ વર્તતે ॥ ૮ ॥

રક્ષોભિર્વધ્યમાનેષુ દૃશ્યદ્રવ્યેષુ કર્મસુ ।
આત્મસ્થમાત્મના તેન દૃષ્ટમાયતનં મયા ॥ ૯ ॥

યત્ર તદ્બ્રહ્મ નિર્દ્વન્દ્વં યત્ર સોમઃ સહાગ્નિના ।
વ્યવાયં કુરુતે નિત્યં ધીરો ભૂતાનિ ધારયન્ ॥ ૧૦ ॥

યત્ર બ્રહ્માદયો યુક્તાસ્તદક્ષરમુપાસતે ।
વિદ્વાંસઃ સુવ્રતા યત્ર શાન્તાત્માનો જિતેન્દ્રિયાઃ ॥ ૧૧ ॥

ઘ્રાણેન ન તદાઘ્રેયં ન તદાદ્યમ્ચ જિહ્વયા ।
સ્પર્શેન ચ ન તત્સ્પૃશ્યં મનસા ત્વેવ ગમ્યતે ॥ ૧૨ ॥

ચક્ષુષા ન વિષહ્યં ચ યત્કિં ચિચ્છ્રવણાત્પરમ્ ।
અગન્ધમરસ સ્પર્શમરૂપાશબ્દમવ્યયમ્ ॥ ૧૩ ॥

યતઃ પ્રવર્તતે તન્ત્રં યત્ર ચ પ્રતિતિષ્ઠતિ ।
પ્રાણોઽપાનઃ સમાનશ્ચ વ્યાનશ્ચોદાન એવ ચ ॥ ૧૪ ॥

તત એવ પ્રવર્તન્તે તમેવ પ્રવિશન્તિ ચ ।
સમાનવ્યાનયોર્મધ્યે પ્રાણાપાનૌ વિચેરતુઃ ॥ ૧૫ ॥

તસ્મિન્સુપ્તે પ્રલીયેતે સમાનો વ્યાન એવ ચ ।
અપાન પ્રાણયોર્મધ્યે ઉદાનો વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ ।
તસ્માચ્છયાનં પુરુષં પ્રાણાપાનૌ ન મુઞ્ચતઃ ॥ ૧૬ ॥

પ્રાણાનાયમ્યતે યેન તદુદાનં પ્રચક્ષતે ।
તસ્માત્તપો વ્યવસ્યન્તિ તદ્ભવં બ્રહ્મવાદિનઃ ॥ ૧૭ ॥

તેષામન્યોન્યભક્ષાણાં સર્વેષાં દેવ ચારિણામ્ ।
અગ્નિર્વૈશ્વાનરો મધ્યે સપ્તધા વિહિતોઽન્તરા ॥ ૧૮ ॥

ઘ્રાણં જિહ્વા ચ ચક્ષુશ્ચ ત્વક્ચ શ્રોત્રં ચ પઞ્ચમમ્ ।
મનો બુદ્ધિશ્ચ સપ્તૈતા જિહ્વા વૈશ્વાનરાર્ચિષઃ ॥ ૧૯ ॥

ઘ્રેયં પેયં ચ દૃશ્યં ચ સ્પૃશ્યં શ્રવ્યં તથૈવ ચ ।
મન્તવ્યમથ બોદ્ધવ્યં તાઃ સપ્ત સમિધો મમ ॥ ૨૦ ॥

ઘ્રાતા ભક્ષયિતા દ્રષ્ટા સ્પ્રષ્ટા શ્રોતા ચ પઞ્ચમઃ ।
મન્તા બોદ્ધા ચ સપ્તૈતે ભવન્તિ પરમર્ત્વિજઃ ॥ ૨૧ ॥

ઘ્રેયે પેયે ચ દેશ્યે ચ સ્પૃશ્યે શ્રવ્યે તથૈવ ચ ।
હવીંષ્યગ્નિષુ હોતારઃ સપ્તધા સપ્ત સપ્તસુ ।
સમ્યક્પ્રક્ષિપ્ય વિદ્વાંસો જનયન્તિ સ્વયોનિષુ ॥ ૨૨ ॥

પૃથિવી વાયુરાકાશમાપો જ્યોતિશ્ચ પઞ્ચમમ્ ।
મનો બુદ્ધિશ્ચ સપ્તૈત યોનિરિત્યેવ શબ્દિતાઃ ॥ ૨૩ ॥

હવિર્ભૂતા ગુણાઃ સર્વે પ્રવિશન્ત્યગ્નિજં મુખમ્ ।
અન્તર્વાસમુષિત્વા ચ જાયન્તે સ્વાસુ યોનિષુ ।
તત્રૈવ ચ નિરુધ્યન્તે પ્રલયે ભૂતભાવને ॥ ૨૪ ॥

તતઃ સઞ્જાયતે ગન્ધસ્તતઃ સઞ્જાયતે રસઃ ।
તતઃ સઞ્જાયતે રૂપં તતઃ સ્પર્શોઽભિજાયતે ॥ ૨૫ ॥

તતઃ સઞ્જાયતે શબ્દઃ સંશયસ્તત્ર જાયતે ।
તતઃ સઞ્જાયતે નિષ્ઠા જન્મૈતત્સપ્તધા વિદુઃ ॥ ૨૬ ॥

અનેનૈવ પ્રકારેણ પ્રગૃહીતં પુરાતનૈઃ ।
પૂર્ણાહુતિભિરાપૂર્ણાસ્તેઽભિપૂર્યન્તિ તેજસા ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ શ્રીમહાભારતે આશ્વમેધિકે પર્વણિ અનુગીતાપર્વણિ વિંશોઽધ્યાયઃ ॥

॥ ઇતિ બ્રહ્મગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top