Gita - Geetaa

Brahma Gita Lyrics in Malayalam

Brahma Geetaa in Malayalam:

॥ ബ്രഹ്മഗീതാ ॥

അധ്യായഃ 20
വാസുദേവ ഉവാച
അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
ദമ്പത്യോഃ പാർഥ സംവാദമഭയം നാമ നാമതഃ ॥ 1 ॥

ബ്രാഹ്മണീ ബ്രാഹ്മണം കം ചിജ്ജ്ഞാനവിജ്ഞാനപാരഗം ।
ദൃഷ്ട്വാ വിവിക്ത ആസീനം ഭാര്യാ ഭർതാരമബ്രവീത് ॥ 2 ॥

കം നു ലോകം ഗമിഷ്യാമി ത്വാമഹം പതിമാശ്രിതാ ।
ന്യസ്തകർമാണമാസീനം കീനാശമവിചക്ഷണം ॥ 3 ॥

ഭാര്യാഃ പതികൃതാഁല്ലോകാനാപ്നുവന്തീതി നഃ ശ്രുതം ।
ത്വാമഹം പതിമാസാദ്യ കാം ഗമിഷ്യാമി വൈ ഗതിം ॥ 4 ॥

ഏവമുക്തഃ സ ശാന്താത്മാ താമുവാച ഹസന്നിവ ।
സുഭഗേ നാഭ്യസൂയാമി വാക്യസ്യാസ്യ തവാനഘേ ॥ 5 ॥

ഗ്രാഹ്യം ദൃശ്യം ച ശ്രാവ്യം ച യദിദം കർമ വിദ്യതേ ।
ഏതദേവ വ്യവസ്യന്തി കർമ കർമേതി കർമിണഃ ॥ 6 ॥

മോഹമേവ നിയച്ഛന്തി കർമണാ ജ്ഞാനവർജിതാഃ ।
നൈഷ്കർമ്യം ന ച ലോകേഽസ്മിന്മൗർതമിത്യുപലഭ്യതേ ॥ 7 ॥

കർമണാ മനസാ വാചാ ശുഭം വാ യദി വാശുഭം ।
ജന്മാദി മൂർതി ഭേദാനാം കർമ ഭൂതേഷു വർതതേ ॥ 8 ॥

രക്ഷോഭിർവധ്യമാനേഷു ദൃശ്യദ്രവ്യേഷു കർമസു ।
ആത്മസ്ഥമാത്മനാ തേന ദൃഷ്ടമായതനം മയാ ॥ 9 ॥

യത്ര തദ്ബ്രഹ്മ നിർദ്വന്ദ്വം യത്ര സോമഃ സഹാഗ്നിനാ ।
വ്യവായം കുരുതേ നിത്യം ധീരോ ഭൂതാനി ധാരയൻ ॥ 10 ॥

യത്ര ബ്രഹ്മാദയോ യുക്താസ്തദക്ഷരമുപാസതേ ।
വിദ്വാംസഃ സുവ്രതാ യത്ര ശാന്താത്മാനോ ജിതേന്ദ്രിയാഃ ॥ 11 ॥

ഘ്രാണേന ന തദാഘ്രേയം ന തദാദ്യമ്ച ജിഹ്വയാ ।
സ്പർശേന ച ന തത്സ്പൃശ്യം മനസാ ത്വേവ ഗമ്യതേ ॥ 12 ॥

ചക്ഷുഷാ ന വിഷഹ്യം ച യത്കിം ചിച്ഛ്രവണാത്പരം ।
അഗന്ധമരസ സ്പർശമരൂപാശബ്ദമവ്യയം ॥ 13 ॥

യതഃ പ്രവർതതേ തന്ത്രം യത്ര ച പ്രതിതിഷ്ഠതി ।
പ്രാണോഽപാനഃ സമാനശ്ച വ്യാനശ്ചോദാന ഏവ ച ॥ 14 ॥

തത ഏവ പ്രവർതന്തേ തമേവ പ്രവിശന്തി ച ।
സമാനവ്യാനയോർമധ്യേ പ്രാണാപാനൗ വിചേരതുഃ ॥ 15 ॥

തസ്മിൻസുപ്തേ പ്രലീയേതേ സമാനോ വ്യാന ഏവ ച ।
അപാന പ്രാണയോർമധ്യേ ഉദാനോ വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതി ।
തസ്മാച്ഛയാനം പുരുഷം പ്രാണാപാനൗ ന മുഞ്ചതഃ ॥ 16 ॥

പ്രാണാനായമ്യതേ യേന തദുദാനം പ്രചക്ഷതേ ।
തസ്മാത്തപോ വ്യവസ്യന്തി തദ്ഭവം ബ്രഹ്മവാദിനഃ ॥ 17 ॥

തേഷാമന്യോന്യഭക്ഷാണാം സർവേഷാം ദേവ ചാരിണാം ।
അഗ്നിർവൈശ്വാനരോ മധ്യേ സപ്തധാ വിഹിതോഽന്തരാ ॥ 18 ॥

ഘ്രാണം ജിഹ്വാ ച ചക്ഷുശ്ച ത്വക്ച ശ്രോത്രം ച പഞ്ചമം ।
മനോ ബുദ്ധിശ്ച സപ്തൈതാ ജിഹ്വാ വൈശ്വാനരാർചിഷഃ ॥ 19 ॥

ഘ്രേയം പേയം ച ദൃശ്യം ച സ്പൃശ്യം ശ്രവ്യം തഥൈവ ച ।
മന്തവ്യമഥ ബോദ്ധവ്യം താഃ സപ്ത സമിധോ മമ ॥ 20 ॥

ഘ്രാതാ ഭക്ഷയിതാ ദ്രഷ്ടാ സ്പ്രഷ്ടാ ശ്രോതാ ച പഞ്ചമഃ ।
മന്താ ബോദ്ധാ ച സപ്തൈതേ ഭവന്തി പരമർത്വിജഃ ॥ 21 ॥

ഘ്രേയേ പേയേ ച ദേശ്യേ ച സ്പൃശ്യേ ശ്രവ്യേ തഥൈവ ച ।
ഹവീംഷ്യഗ്നിഷു ഹോതാരഃ സപ്തധാ സപ്ത സപ്തസു ।
സമ്യക്പ്രക്ഷിപ്യ വിദ്വാംസോ ജനയന്തി സ്വയോനിഷു ॥ 22 ॥

പൃഥിവീ വായുരാകാശമാപോ ജ്യോതിശ്ച പഞ്ചമം ।
മനോ ബുദ്ധിശ്ച സപ്തൈത യോനിരിത്യേവ ശബ്ദിതാഃ ॥ 23 ॥

ഹവിർഭൂതാ ഗുണാഃ സർവേ പ്രവിശന്ത്യഗ്നിജം മുഖം ।
അന്തർവാസമുഷിത്വാ ച ജായന്തേ സ്വാസു യോനിഷു ।
തത്രൈവ ച നിരുധ്യന്തേ പ്രലയേ ഭൂതഭാവനേ ॥ 24 ॥

തതഃ സഞ്ജായതേ ഗന്ധസ്തതഃ സഞ്ജായതേ രസഃ ।
തതഃ സഞ്ജായതേ രൂപം തതഃ സ്പർശോഽഭിജായതേ ॥ 25 ॥

തതഃ സഞ്ജായതേ ശബ്ദഃ സംശയസ്തത്ര ജായതേ ।
തതഃ സഞ്ജായതേ നിഷ്ഠാ ജന്മൈതത്സപ്തധാ വിദുഃ ॥ 26 ॥

അനേനൈവ പ്രകാരേണ പ്രഗൃഹീതം പുരാതനൈഃ ।
പൂർണാഹുതിഭിരാപൂർണാസ്തേഽഭിപൂര്യന്തി തേജസാ ॥ 27 ॥

ഇതി ശ്രീമഹാഭാരതേ ആശ്വമേധികേ പർവണി അനുഗീതാപർവണി വിംശോഽധ്യായഃ ॥

॥ ഇതി ബ്രഹ്മഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment