Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Lyrics in English

Brahma Geetaa in English:

॥ brahmageetaa ॥
adhyaayah’ 20
vaasudeva uvaacha
atraapyudaaharanteemamitihaasam puraatanam ।
dampatyoh’ paartha samvaadamabhayam naama naamatah’ ॥ 1 ॥

braahmanee braahmanam kam chijjnyaanavijnyaanapaaragam ।
dri’sht’vaa vivikta aaseenam bhaaryaa bhartaaramabraveet ॥ 2 ॥

kam nu lokam gamishyaami tvaamaham patimaashritaa ।
nyastakarmaanamaaseenam keenaashamavichakshanam ॥ 3 ॥

bhaaryaah’ patikri’taam’llokaanaapnuvanteeti nah’ shrutam ।
tvaamaham patimaasaadya kaam gamishyaami vai gatim ॥ 4 ॥

evamuktah’ sa shaantaatmaa taamuvaacha hasanniva ।
subhage naabhyasooyaami vaakyasyaasya tavaanaghe ॥ 5 ॥

graahyam dri’shyam cha shraavyam cha yadidam karma vidyate ।
etadeva vyavasyanti karma karmeti karminah’ ॥ 6 ॥

mohameva niyachchhanti karmanaa jnyaanavarjitaah’ ।
naishkarmyam na cha loke’sminmaurtamityupalabhyate ॥ 7 ॥

karmanaa manasaa vaachaa shubham vaa yadi vaashubham ।
yanmaadi moorti bhedaanaam karma bhooteshu vartate ॥ 8 ॥

rakshobhirvadhyamaaneshu dri’shyadravyeshu karmasu ।
aatmasthamaatmanaa tena dri’sht’amaayatanam mayaa ॥ 9 ॥

yatra tadbrahma nirdvandvam yatra somah’ sahaagninaa ।
vyavaayam kurute nityam dheero bhootaani dhaarayan ॥ 10 ॥

yatra brahmaadayo yuktaastadaksharamupaasate ।
vidvaamsah’ suvrataa yatra shaantaatmaano jitendriyaah’ ॥ 11 ॥

ghraanena na tadaaghreyam na tadaadyamcha jihvayaa ।
sparshena cha na tatspri’shyam manasaa tveva gamyate ॥ 12 ॥

chakshushaa na vishahyam cha yatkim chichchhravanaatparam ।
agandhamarasa sparshamaroopaashabdamavyayam ॥ 13 ॥

yatah’ pravartate tantram yatra cha pratitisht’hati ।
praano’paanah’ samaanashcha vyaanashchodaana eva cha ॥ 14 ॥

tata eva pravartante tameva pravishanti cha ।
samaanavyaanayormadhye praanaapaanau vicheratuh’ ॥ 15 ॥

tasminsupte praleeyete samaano vyaana eva cha ।
apaana praanayormadhye udaano vyaapya tisht’hati ।
tasmaachchhayaanam purusham praanaapaanau na munchatah’ ॥ 16 ॥

praanaanaayamyate yena tadudaanam prachakshate ।
tasmaattapo vyavasyanti tadbhavam brahmavaadinah’ ॥ 17 ॥

teshaamanyonyabhakshaanaam sarveshaam deva chaarinaam ।
agnirvaishvaanaro madhye saptadhaa vihito’ntaraa ॥ 18 ॥

ghraanam jihvaa cha chakshushcha tvakcha shrotram cha panchamam ।
mano buddhishcha saptaitaa jihvaa vaishvaanaraarchishah’ ॥ 19 ॥

ghreyam peyam cha dri’shyam cha spri’shyam shravyam tathaiva cha ।
mantavyamatha boddhavyam taah’ sapta samidho mama ॥ 20 ॥

ghraataa bhakshayitaa drasht’aa sprasht’aa shrotaa cha panchamah’ ।
mantaa boddhaa cha saptaite bhavanti paramartvijah’ ॥ 21 ॥

ghreye peye cha deshye cha spri’shye shravye tathaiva cha ।
haveemshyagnishu hotaarah’ saptadhaa sapta saptasu ।
samyakprakshipya vidvaamso janayanti svayonishu ॥ 22 ॥

pri’thivee vaayuraakaashamaapo jyotishcha panchamam ।
mano buddhishcha saptaita yonirityeva shabditaah’ ॥ 23 ॥

havirbhootaa gunaah’ sarve pravishantyagnijam mukham ।
antarvaasamushitvaa cha jaayante svaasu yonishu ।
tatraiva cha nirudhyante pralaye bhootabhaavane ॥ 24 ॥

tatah’ sanjaayate gandhastatah’ sanjaayate rasah’ ।
tatah’ sanjaayate roopam tatah’ sparsho’bhijaayate ॥ 25 ॥

tatah’ sanjaayate shabdah’ samshayastatra jaayate ।
tatah’ sanjaayate nisht’haa janmaitatsaptadhaa viduh’ ॥ 26 ॥

anenaiva prakaarena pragri’heetam puraatanaih’ ।
poornaahutibhiraapoornaaste’bhipooryanti tejasaa ॥ 27 ॥

iti shreemahaabhaarate aashvamedhike parvani anugeetaaparvani vimsho’dhyaayah’ ॥

॥ iti brahmageetaa samaaptaa ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top