Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Lyrics in Tamil

Brahma Geetaa in Tamil:

॥ ப்³ரஹ்மகீ³தா ॥

அத்⁴யாய꞉ 20
வாஸுதே³வ உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
த³ம்பத்யோ꞉ பார்த² ஸம்ʼவாத³மப⁴யம்ʼ நாம நாமத꞉ ॥ 1 ॥

ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மணம்ʼ கம்ʼ சிஜ்ஜ்ஞானவிஜ்ஞானபாரக³ம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா விவிக்த ஆஸீனம்ʼ பா⁴ர்யா ப⁴ர்தாரமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

கம்ʼ நு லோகம்ʼ க³மிஷ்யாமி த்வாமஹம்ʼ பதிமாஶ்ரிதா ।
ந்யஸ்தகர்மாணமாஸீனம்ʼ கீநாஶமவிசக்ஷணம் ॥ 3 ॥

பா⁴ர்யா꞉ பதிக்ருʼதாம்ˮல்லோகானாப்னுவந்தீதி ந꞉ ஶ்ருதம் ।
த்வாமஹம்ʼ பதிமாஸாத்³ய காம்ʼ க³மிஷ்யாமி வை க³திம் ॥ 4 ॥

ஏவமுக்த꞉ ஸ ஶாந்தாத்மா தாமுவாச ஹஸன்னிவ ।
ஸுப⁴கே³ நாப்⁴யஸூயாமி வாக்யஸ்யாஸ்ய தவானகே⁴ ॥ 5 ॥

க்³ராஹ்யம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ச ஶ்ராவ்யம்ʼ ச யதி³த³ம்ʼ கர்ம வித்³யதே ।
ஏததே³வ வ்யவஸ்யந்தி கர்ம கர்மேதி கர்மிண꞉ ॥ 6 ॥

மோஹமேவ நியச்ச²ந்தி கர்மணா ஜ்ஞானவர்ஜிதா꞉ ।
நைஷ்கர்ம்யம்ʼ ந ச லோகே(அ)ஸ்மின்மௌர்தமித்யுபலப்⁴யதே ॥ 7 ॥

கர்மணா மனஸா வாசா ஶுப⁴ம்ʼ வா யதி³ வாஶுப⁴ம் ।
ஜன்மாதி³ மூர்தி பே⁴தா³னாம்ʼ கர்ம பூ⁴தேஷு வர்ததே ॥ 8 ॥

ரக்ஷோபி⁴ர்வத்⁴யமானேஷு த்³ருʼஶ்யத்³ரவ்யேஷு கர்மஸு ।
ஆத்மஸ்த²மாத்மனா தேன த்³ருʼஷ்டமாயதனம்ʼ மயா ॥ 9 ॥

யத்ர தத்³ப்³ரஹ்ம நிர்த்³வந்த்³வம்ʼ யத்ர ஸோம꞉ ஸஹாக்³னினா ।
வ்யவாயம்ʼ குருதே நித்யம்ʼ தீ⁴ரோ பூ⁴தானி தா⁴ரயன் ॥ 10 ॥

யத்ர ப்³ரஹ்மாத³யோ யுக்தாஸ்தத³க்ஷரமுபாஸதே ।
வித்³வாம்ʼஸ꞉ ஸுவ்ரதா யத்ர ஶாந்தாத்மானோ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ॥ 11 ॥

க்⁴ராணேன ந ததா³க்⁴ரேயம்ʼ ந ததா³த்³யம்ச ஜிஹ்வயா ।
ஸ்பர்ஶேன ச ந தத்ஸ்ப்ருʼஶ்யம்ʼ மனஸா த்வேவ க³ம்யதே ॥ 12 ॥

சக்ஷுஷா ந விஷஹ்யம்ʼ ச யத்கிம்ʼ சிச்ச்²ரவணாத்பரம் ।
அக³ந்த⁴மரஸ ஸ்பர்ஶமரூபாஶப்³த³மவ்யயம் ॥ 13 ॥

யத꞉ ப்ரவர்ததே தந்த்ரம்ʼ யத்ர ச ப்ரதிதிஷ்ட²தி ।
ப்ராணோ(அ)பான꞉ ஸமானஶ்ச வ்யானஶ்சோதா³ன ஏவ ச ॥ 14 ॥

தத ஏவ ப்ரவர்தந்தே தமேவ ப்ரவிஶந்தி ச ।
ஸமாநவ்யானயோர்மத்⁴யே ப்ராணாபானௌ விசேரது꞉ ॥ 15 ॥

தஸ்மின்ஸுப்தே ப்ரலீயேதே ஸமானோ வ்யான ஏவ ச ।
அபான ப்ராணயோர்மத்⁴யே உதா³னோ வ்யாப்ய திஷ்ட²தி ।
தஸ்மாச்ச²யானம்ʼ புருஷம்ʼ ப்ராணாபானௌ ந முஞ்சத꞉ ॥ 16 ॥

ப்ராணானாயம்யதே யேன தது³தா³னம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ।
தஸ்மாத்தபோ வ்யவஸ்யந்தி தத்³ப⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 17 ॥

தேஷாமன்யோன்யப⁴க்ஷாணாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ தே³வ சாரிணாம் ।
அக்³நிர்வைஶ்வானரோ மத்⁴யே ஸப்ததா⁴ விஹிதோ(அ)ந்தரா ॥ 18 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ்ச த்வக்ச ஶ்ரோத்ரம்ʼ ச பஞ்சமம் ।
மனோ பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஸப்தைதா ஜிஹ்வா வைஶ்வானரார்சிஷ꞉ ॥ 19 ॥

க்⁴ரேயம்ʼ பேயம்ʼ ச த்³ருʼஶ்யம்ʼ ச ஸ்ப்ருʼஶ்யம்ʼ ஶ்ரவ்யம்ʼ ததை²வ ச ।
மந்தவ்யமத² போ³த்³த⁴வ்யம்ʼ தா꞉ ஸப்த ஸமிதோ⁴ மம ॥ 20 ॥

க்⁴ராதா ப⁴க்ஷயிதா த்³ரஷ்டா ஸ்ப்ரஷ்டா ஶ்ரோதா ச பஞ்சம꞉ ।
மந்தா போ³த்³தா⁴ ச ஸப்தைதே ப⁴வந்தி பரமர்த்விஜ꞉ ॥ 21 ॥

க்⁴ரேயே பேயே ச தே³ஶ்யே ச ஸ்ப்ருʼஶ்யே ஶ்ரவ்யே ததை²வ ச ।
ஹவீம்ʼஷ்யக்³நிஷு ஹோதார꞉ ஸப்ததா⁴ ஸப்த ஸப்தஸு ।
ஸம்யக்ப்ரக்ஷிப்ய வித்³வாம்ʼஸோ ஜனயந்தி ஸ்வயோநிஷு ॥ 22 ॥

ப்ருʼதி²வீ வாயுராகாஶமாபோ ஜ்யோதிஶ்ச பஞ்சமம் ।
மனோ பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஸப்தைத யோநிரித்யேவ ஶப்³தி³தா꞉ ॥ 23 ॥

ஹவிர்பூ⁴தா கு³ணா꞉ ஸர்வே ப்ரவிஶந்த்யக்³நிஜம்ʼ முக²ம் ।
அந்தர்வாஸமுஷித்வா ச ஜாயந்தே ஸ்வாஸு யோநிஷு ।
தத்ரைவ ச நிருத்⁴யந்தே ப்ரலயே பூ⁴தபா⁴வனே ॥ 24 ॥

தத꞉ ஸஞ்ஜாயதே க³ந்த⁴ஸ்தத꞉ ஸஞ்ஜாயதே ரஸ꞉ ।
தத꞉ ஸஞ்ஜாயதே ரூபம்ʼ தத꞉ ஸ்பர்ஶோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 25 ॥

தத꞉ ஸஞ்ஜாயதே ஶப்³த³꞉ ஸம்ʼஶயஸ்தத்ர ஜாயதே ।
தத꞉ ஸஞ்ஜாயதே நிஷ்டா² ஜன்மைதத்ஸப்ததா⁴ விது³꞉ ॥ 26 ॥

அனேனைவ ப்ரகாரேண ப்ரக்³ருʼஹீதம்ʼ புராதனை꞉ ।
பூர்ணாஹுதிபி⁴ராபூர்ணாஸ்தே(அ)பி⁴பூர்யந்தி தேஜஸா ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி ப்³ரஹ்மகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top