Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Lyrics in Oriya

Brahma Geetaa in Oriya:

॥ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ॥
ଅଧ୍ୟାୟଃ ୨୦
ବାସୁଦେବ ଉବାଚ
ଅତ୍ରାପ୍ୟୁଦାହରନ୍ତୀମମିତିହାସଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ଦମ୍ପତ୍ୟୋଃ ପାର୍ଥ ସଂବାଦମଭୟଂ ନାମ ନାମତଃ ॥ ୧ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ କଂ ଚିଜ୍ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନପାରଗମ୍ ।
ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିବିକ୍ତ ଆସୀନଂ ଭାର୍ୟା ଭର୍ତାରମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୨ ॥

କଂ ନୁ ଲୋକଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ତ୍ୱାମହଂ ପତିମାଶ୍ରିତା ।
ନ୍ୟସ୍ତକର୍ମାଣମାସୀନଂ କୀନାଶମବିଚକ୍ଷଣମ୍ ॥ ୩ ॥

ଭାର୍ୟାଃ ପତିକୃତାଁଲ୍ଲୋକାନାପ୍ନୁବନ୍ତୀତି ନଃ ଶ୍ରୁତମ୍ ।
ତ୍ୱାମହଂ ପତିମାସାଦ୍ୟ କାଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ବୈ ଗତିମ୍ ॥ ୪ ॥

ଏବମୁକ୍ତଃ ସ ଶାନ୍ତାତ୍ମା ତାମୁବାଚ ହସନ୍ନିବ ।
ସୁଭଗେ ନାଭ୍ୟସୂୟାମି ବାକ୍ୟସ୍ୟାସ୍ୟ ତବାନଘେ ॥ ୫ ॥

ଗ୍ରାହ୍ୟଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ଚ ଶ୍ରାବ୍ୟଂ ଚ ଯଦିଦଂ କର୍ମ ବିଦ୍ୟତେ ।
ଏତଦେବ ବ୍ୟବସ୍ୟନ୍ତି କର୍ମ କର୍ମେତି କର୍ମିଣଃ ॥ ୬ ॥

ମୋହମେବ ନିୟଚ୍ଛନ୍ତି କର୍ମଣା ଜ୍ଞାନବର୍ଜିତାଃ ।
ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ନ ଚ ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ମୌର୍ତମିତ୍ୟୁପଲଭ୍ୟତେ ॥ ୭ ॥

କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ଶୁଭଂ ବା ଯଦି ବାଶୁଭମ୍ ।
ଜନ୍ମାଦି ମୂର୍ତି ଭେଦାନାଂ କର୍ମ ଭୂତେଷୁ ବର୍ତତେ ॥ ୮ ॥

ରକ୍ଷୋଭିର୍ୱଧ୍ୟମାନେଷୁ ଦୃଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ କର୍ମସୁ ।
ଆତ୍ମସ୍ଥମାତ୍ମନା ତେନ ଦୃଷ୍ଟମାୟତନଂ ମୟା ॥ ୯ ॥

ଯତ୍ର ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଯତ୍ର ସୋମଃ ସହାଗ୍ନିନା ।
ବ୍ୟବାୟଂ କୁରୁତେ ନିତ୍ୟଂ ଧୀରୋ ଭୂତାନି ଧାରୟନ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଯତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ଯୁକ୍ତାସ୍ତଦକ୍ଷରମୁପାସତେ ।
ବିଦ୍ୱାଂସଃ ସୁବ୍ରତା ଯତ୍ର ଶାନ୍ତାତ୍ମାନୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ ॥ ୧୧ ॥

ଘ୍ରାଣେନ ନ ତଦାଘ୍ରେୟଂ ନ ତଦାଦ୍ୟମ୍ଚ ଜିହ୍ୱୟା ।
ସ୍ପର୍ଶେନ ଚ ନ ତତ୍ସ୍ପୃଶ୍ୟଂ ମନସା ତ୍ୱେବ ଗମ୍ୟତେ ॥ ୧୨ ॥

ଚକ୍ଷୁଷା ନ ବିଷହ୍ୟଂ ଚ ଯତ୍କିଂ ଚିଚ୍ଛ୍ରବଣାତ୍ପରମ୍ ।
ଅଗନ୍ଧମରସ ସ୍ପର୍ଶମରୂପାଶବ୍ଦମବ୍ୟଯମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଯତଃ ପ୍ରବର୍ତତେ ତନ୍ତ୍ରଂ ଯତ୍ର ଚ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠତି ।
ପ୍ରାଣୋଽପାନଃ ସମାନଶ୍ଚ ବ୍ୟାନଶ୍ଚୋଦାନ ଏବ ଚ ॥ ୧୪ ॥

ତତ ଏବ ପ୍ରବର୍ତନ୍ତେ ତମେବ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଚ ।
ସମାନବ୍ୟାନୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣାପାନୌ ବିଚେରତୁଃ ॥ ୧୫ ॥

ତସ୍ମିନ୍ସୁପ୍ତେ ପ୍ରଲୀୟେତେ ସମାନୋ ବ୍ୟାନ ଏବ ଚ ।
ଅପାନ ପ୍ରାଣୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ଉଦାନୋ ବ୍ୟାପ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି ।
ତସ୍ମାଚ୍ଛୟାନଂ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରାଣାପାନୌ ନ ମୁଞ୍ଚତଃ ॥ ୧୬ ॥

ପ୍ରାଣାନାୟମ୍ୟତେ ଯେନ ତଦୁଦାନଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ।
ତସ୍ମାତ୍ତପୋ ବ୍ୟବସ୍ୟନ୍ତି ତଦ୍ଭବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନଃ ॥ ୧୭ ॥

ତେଷାମନ୍ୟୋନ୍ୟଭକ୍ଷାଣାଂ ସର୍ୱେଷାଂ ଦେବ ଚାରିଣାମ୍ ।
ଅଗ୍ନିର୍ୱୈଶ୍ୱାନରୋ ମଧ୍ୟେ ସପ୍ତଧା ବିହିତୋଽନ୍ତରା ॥ ୧୮ ॥

ଘ୍ରାଣଂ ଜିହ୍ୱା ଚ ଚକ୍ଷୁଶ୍ଚ ତ୍ୱକ୍ଚ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ଚ ପଞ୍ଚମମ୍ ।
ମନୋ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସପ୍ତୈତା ଜିହ୍ୱା ବୈଶ୍ୱାନରାର୍ଚିଷଃ ॥ ୧୯ ॥

ଘ୍ରେୟଂ ପେୟଂ ଚ ଦୃଶ୍ୟଂ ଚ ସ୍ପୃଶ୍ୟଂ ଶ୍ରବ୍ୟଂ ତଥୈବ ଚ ।
ମନ୍ତବ୍ୟମଥ ବୋଦ୍ଧବ୍ୟଂ ତାଃ ସପ୍ତ ସମିଧୋ ମମ ॥ ୨୦ ॥

ଘ୍ରାତା ଭକ୍ଷୟିତା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ପ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୋତା ଚ ପଞ୍ଚମଃ ।
ମନ୍ତା ବୋଦ୍ଧା ଚ ସପ୍ତୈତେ ଭବନ୍ତି ପରମର୍ତ୍ୱିଜଃ ॥ ୨୧ ॥

ଘ୍ରେୟେ ପେୟେ ଚ ଦେଶ୍ୟେ ଚ ସ୍ପୃଶ୍ୟେ ଶ୍ରବ୍ୟେ ତଥୈବ ଚ ।
ହବୀଂଷ୍ୟଗ୍ନିଷୁ ହୋତାରଃ ସପ୍ତଧା ସପ୍ତ ସପ୍ତସୁ ।
ସମ୍ୟକ୍ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ବିଦ୍ୱାଂସୋ ଜନୟନ୍ତି ସ୍ୱୟୋନିଷୁ ॥ ୨୨ ॥

ପୃଥିବୀ ବାୟୁରାକାଶମାପୋ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚ ପଞ୍ଚମମ୍ ।
ମନୋ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସପ୍ତୈତ ଯୋନିରିତ୍ୟେବ ଶବ୍ଦିତାଃ ॥ ୨୩ ॥

ହବିର୍ଭୂତା ଗୁଣାଃ ସର୍ୱେ ପ୍ରବିଶନ୍ତ୍ୟଗ୍ନିଜଂ ମୁଖମ୍ ।
ଅନ୍ତର୍ୱାସମୁଷିତ୍ୱା ଚ ଜାୟନ୍ତେ ସ୍ୱାସୁ ଯୋନିଷୁ ।
ତତ୍ରୈବ ଚ ନିରୁଧ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରଲୟେ ଭୂତଭାବନେ ॥ ୨୪ ॥

ତତଃ ସଞ୍ଜାୟତେ ଗନ୍ଧସ୍ତତଃ ସଞ୍ଜାୟତେ ରସଃ ।
ତତଃ ସଞ୍ଜାୟତେ ରୂପଂ ତତଃ ସ୍ପର୍ଶୋଽଭିଜାୟତେ ॥ ୨୫ ॥

ତତଃ ସଞ୍ଜାୟତେ ଶବ୍ଦଃ ସଂଶୟସ୍ତତ୍ର ଜାୟତେ ।
ତତଃ ସଞ୍ଜାୟତେ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମୈତତ୍ସପ୍ତଧା ବିଦୁଃ ॥ ୨୬ ॥

ଅନେନୈବ ପ୍ରକାରେଣ ପ୍ରଗୃହୀତଂ ପୁରାତନୈଃ ।
ପୂର୍ଣାହୁତିଭିରାପୂର୍ଣାସ୍ତେଽଭିପୂର୍ୟନ୍ତି ତେଜସା ॥ ୨୭ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଆଶ୍ୱମେଧିକେ ପର୍ୱଣି ଅନୁଗୀତାପର୍ୱଣି ବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

॥ ଇତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Brahma Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top