Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahma Gita Skanda Purana Lyrics in Tamil

Brahma Gita Skanda Purana in Tamil:

॥ ப்³ரஹ்மகீ³தா ஸ்கந்த³புராணாந்தர்க³தா ॥

ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ சதுர்த²ஸ்ய
யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³ ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மகீ³திர்நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-60
வேதா³ர்த²விசாரோ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-60
ஸாக்ஷிஶிவஸ்வரூபகத²னம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யய꞉ ॥ 1-118
தலவகாரோபநிஷத்³வ்யாக்²யாகத²னம்ʼ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-154
ஆதே³ஶகத²னம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-196
த³ஹரோபாஸனவிவரணம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-58
வஸ்துஸ்வரூபவிசாரோ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-95
கைவல்யோபநிஷத்³விவரணே தத்த்வவேத³னவிதி⁴ர்நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ 1-55
ப்³ருʼஹாதா³ரண்யகோபநிஷத்³வ்யாக்²யானே நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-57
ப்³ருʼஹாதா³ரண்யகவ்யாக்²யாகத²னம்ʼ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-56
கட²வல்லீஶ்வேதாஶ்வேதரவ்யாக்²யாயாமேகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-72
ஶிவஸ்யாஹம்ப்ரத்யாயாஶ்ரத்வம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1-77

॥ அத² ப்ராரப்⁴யதே ஸ்கந்த³புராணாந்தர்க³தஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மகீ³தா ॥

॥ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

। ப்³ரஹ்மகீ³தி꞉ ।
முனய ஊசு꞉ –
ப⁴வதா ஸர்வமாக்²யாதம்ʼ ஸங்க்ஷேபாத்³விஸ்தராத³பி ।
இதா³னீம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மோ ப்³ரஹ்மகீ³தாமனுத்தமாம் ॥ 1 ॥

ஸர்வவிஜ்ஞானரத்னாநாமாகரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனஸ்யைவ ப⁴வாஞ்சி²ஷ்ய꞉ ஸுஶிக்ஷித꞉ ॥ 2 ॥

த்வயைவாவிதி³தம்ʼ கிஞ்சின்னாஸ்தி ஸத்யம்ʼ ப்ரபா⁴ஷிதம் ।
யதி³ ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வாம்ʼஸ்தன்னோ வக்துமிஹார்ஹஸி ॥ 3 ॥

ஸூத உவாச –
வக்ஷ்யே தாமாத³ரேணைவ ப்³ரஹ்மகீ³தாமனுத்தமாம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹிதா யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுத ப்³ரஹ்மவித்தமா꞉ ॥ 4 ॥

புரா கல்பாந்தரே தே³வா꞉ ஸர்வே ஸம்பூ⁴ய ஸாத³ரம் ।
விசார்ய ஸுசிரம்ʼ காலம்ʼ வேதா³நாமர்த²முத்தமம் ॥ 5 ॥

ஸம்ʼஶயாவிஷ்டசித்தாஸ்து தபஸ்தப்த்வா மஹத்தரம் ।
அபி⁴ஜக்³முர்விதா⁴தாரம்ʼ ப்ரஷ்டும்ʼ தே³வா முனீஶ்வரா꞉ ॥ 6 ॥

யத்ராஸ்தே ஜக³தாம்ʼ நாத²꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வவித்ப்ரபு⁴꞉ ।
மஹாகாருணிக꞉ ஶ்ரீமான்ப்³ரஹ்மா ப⁴க்தஹிதே ரத꞉ ॥ 7 ॥

மேருஶ்ருʼங்கே³ வரே ரம்யே ஸர்வயோகி³ஸமாவ்ருʼதே ।
யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴த்³யைஶ்ச ஸுஸேவிதே ॥ 8 ॥

நாநாரத்னஸமாகீர்ணே நானாதா⁴துவிசித்ரிதே ।
ஶகுந்தஸங்க⁴ஸங்க்⁴ருʼஷ்டே நானாதீர்த²ஸமாவ்ருʼதே ॥ 9 ॥

கு³ஹாகோடிஸமாயுக்தே கி³ரிப்ரஸ்ரவணைர்யுதே ।
மது⁴ராதி³ரஸை꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஸம்ருʼத்³தே⁴(அ)தீவ ஶோப⁴னே ॥ 10 ॥

தத்ர ப்³ரஹ்மவனம்ʼ நாம ஶதயோஜனமாயதம் ।
ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ தீ³ர்கி⁴காபி⁴꞉ ஸுஸம்ʼயுதம் ॥ 11 ॥

நானாபஶுஸமாயுக்தம்ʼ நானாபக்ஷிஸமாகுலம் ।
ஸ்வாது³பானீயஸம்ʼயுக்தம்ʼ ப²லமூலைஶ்ச ஸம்ʼயுதம் ॥ 12 ॥

ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமரஸஞ்ச²ன்னஸுக³ந்த⁴குஸுமத்³ருமம் ।
மந்தா³னிலஸமாயுக்தம்ʼ மந்தா³தபஸமாயுதம் ॥ 13 ॥

நிஶாகரகரைர்யுக்தம்ʼ வநமஸ்தி மஹத்தரம் ।
தத்ர ஜாம்பூ³னத³மயம்ʼ தருணாதி³த்யஸன்னிப⁴ம் ॥ 14 ॥

நவப்ராகாரஸம்ʼயுக்தமஶீதித்³வாரஸம்ʼயுதம் ।
மஹாப³லஸமோபேதைர்த்³வாரபாலைஶ்ச கோடிபி⁴꞉ ॥ 15 ॥

க²ட்³க³தோமரசாபாதி³ஶஸ்த்ரயுக்தைஶ்ச ரக்ஷிதம் ।
புஷ்பப்ரகரஸங்கீர்ணம்ʼ பூர்ணகும்பை⁴ஶ்ச ஸம்ʼயுதம் ॥ 16 ॥

ஜ்வலத்³தீ³பை꞉ ஸமாயுக்தம்ʼ புஷ்பமாலாவிராஜிதம் ।
விசித்ரசித்ரஸம்ʼயுக்தபி⁴த்திகோடிஸுஶோபி⁴தம் ॥ 17 ॥

முக்தாதா³மஸமாயுக்தம்ʼ விதானைர்மௌக்திகைர்யுதம் ।
அப்⁴ரகா³மித்⁴வஜைர்யுக்தம்ʼ ப்ராம்ʼஶுதோரணஸம்ʼயுதம் ॥ 18 ॥

ந்ருʼத்யகீ³தாதி³பி⁴ர்யுக்தமப்ஸரோக³ணஸேவிதம் ।
நானாவித⁴மஹாவாத்³யைர்னானாதாலைஶ்ச ஸம்ʼயுதம் ॥ 19 ॥

ம்ருʼது³மத்⁴யோக்³ரஶப்³தா³ட்⁴யம்ʼ நானாகாஹலஸம்ʼயுதம் ।
வேத³கோ⁴ஷஸமாயுக்தம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிகோ⁴ஷஸமன்விதம் ॥ 20 ॥

புராணகோ⁴ஷஸம்ʼயுக்தமிதிஹாஸரவான்விதம் ।
ஸர்வவித்³யாரவைர்யுக்தம்ʼ ஸர்வஜ்ஞைஶ்ச ஸமாவ்ருʼதம் ॥ 21 ॥

அகா³த⁴ஜலபர்யந்தமவரோத⁴ஸமன்விதம் ।
ரத²கோடிஸமாயுக்தம்ʼ கோடிகோடிக³ஜாவ்ருʼதம் ॥ 22 ॥

கோடிகோடிஸஹஸ்ரைஶ்ச மஹாஶ்வைஶ்ச விராஜிதம் ।
அஸ்த்ரஶஸ்த்ராதி³ஸம்ʼயுக்தைரஸங்க்²யாதப³லான்விதை꞉ ॥ 23 ॥

அஸங்க்²யாதைர்ப⁴டைர்நித்யம்ʼ ரக்ஷிதம்ʼ புரமுத்தமம் ।
அஸ்தி புண்யவதாம்ʼ ப்ராப்யமப்ராப்யம்ʼ பாபகர்மணாம் ॥ 24 ॥

தஸ்மின்னந்த꞉புரே ஶுத்³தே⁴ ஸஹஸ்ரஸ்தூ²ணஸம்ʼயுதே ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்ʼயுக்தே ஸர்வாலங்காரஸம்ʼயுதே ॥ 25 ॥

ம்ருʼது³தோரணஸம்ʼயுக்தே கல்பவ்ருʼக்ஷஸமன்விதே ।
கண்டீ²ரவமுகை²ர்யுக்தே ஷட்பத³ஸ்வனஸம்ʼயுதே ॥ 26 ॥

ம்ருʼது³தல்பஸமோபேதே ரத்னநிர்மிதமண்ட³பே ।
தே³வ்யா சாபி ஸரஸ்வத்யா வர்ணவிக்³ரஹயா ஸஹ ॥ 27 ॥

ஸர்வஶப்³தா³ர்த²பூ⁴தஸ்து ப்³ரஹ்மா நிவஸதி ப்ரபு⁴꞉ ।
தத்ர தே³வா த்³விஜா க³த்வா த³த்³ருʼஶுர்லோகநாயகம் ॥ 28 ॥

நாநாரத்னஸமோபேதம்ʼ விசித்ரமுகுடோஜ்ஜ்வலம் ।
ரத்னகுண்ட³லஸம்ʼயுக்தம்ʼ ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 29 ॥

நாநாரத்னஸமோபேதஹாராப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
மஹார்ஹமணிஸம்ʼயுக்தகேயூரகரஸம்ʼயுதம் ॥ 30 ॥

விசித்ரகடகோபேதமங்கு³லீயகஶோபி⁴தம் ।
உத்தரீயகஸம்ʼயுக்தம்ʼ ஶுக்லயஜ்ஞோபவீதினம் ॥ 31 ॥

நாநாரத்னஸமோபேதம்ʼ துந்த³ப³ந்த⁴விராஜிதம் ।
சந்த³நாக³ருகர்பூரக்ஷோத³தி³க்³த⁴தனூருஹம் ॥ 32 ॥

ஸுக³ந்த⁴குஸுமோத்பன்னனாநாமாலாவிபூ⁴ஷிதம் ।
ஶுக்லவஸ்த்ரபரீதா⁴னம்ʼ தப்தஜாம்பூ³னத³ப்ரப⁴ம் ॥ 33 ॥

ஸ்வபா⁴ஸா ஸகலம்ʼ நித்யம்ʼ பா⁴ஸயந்தம்ʼ பராத்பரம் ।
ஸுராஸுரமுனீந்த்³ரைஶ்ச வந்த்³யமானபதா³ம்பு³ஜம் ॥ 34 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வகர்தாரம்ʼ ஸாக்ஷிணம்ʼ தமஸ꞉ பரம் ।
மஹாப்ரீதிஸமோபேதா꞉ ப்ரஸன்னவத³னேக்ஷணா꞉ ॥ 35 ॥

ஸஞ்ஜாதபுலகைர்யுக்தா விவஶா க³த்³க³த³ஸ்வரா꞉ ।
ப்ரகாஶிதஸுகா²ப்³த்⁴யந்தர்நிமக்³னா நிர்மலாவ்ருʼதம் ॥ 36 ॥

நிரஸ்தநிகி²லத்⁴வாந்தா꞉ ப்ரணம்ய வஸுதா⁴தலே ।
ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய ஸர்வே தே³வா꞉ ஸமாஹிதா꞉ ॥ 37 ॥

துஷ்டுவுர்ஹ்ருʼஷ்டமீஶானம்ʼ ஸர்வலோகபிதாமஹம் ।
முக்தித³ம்ʼ புண்யநிஷ்டா²னாம்ʼ து³꞉க²த³ம்ʼ பாபகர்மணாம் ॥ 38 ॥

தே³வா ஊசு꞉ –
ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானது³க்³தோ⁴த³தி⁴விதா⁴யினே ।
ப்³ரஹ்மதத்த்வதி³த்³ருʼக்ஷூணாம்ʼ ப்³ரஹ்மதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 39 ॥

கஷ்டஸாக³ரமக்³னானாம்ʼ ஸம்ʼஸாரோத்தாரஹேதவே ।
ஸாக்ஷிணே ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸாக்ஷ்யஹீனாய வை நம꞉ ॥ 40 ॥

ஸர்வதா⁴த்ரே விதா⁴த்ரே ச ஸர்வத்³வந்த்³வாபஹாரிணே ।
ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வேஷாம்ʼ ஸாக்ஷிணே வை நமோ நம꞉ ॥ 41 ॥

பராத்பரவிஹீனாய பராய பரமேஷ்டி²னே ।
பரிஜ்ஞாதவதாமாத்மஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ ॥ 42 ॥

பத்³மஜாய பவித்ராய பத்³மநாப⁴ஸுதாய ச ।
பத்³மபுஷ்பேண பூஜ்யாய நம꞉ பத்³மத⁴ராய ச ॥ 43 ॥

ஸுரஜ்யேஷ்டா²ய ஸூர்யாதி³தே³வதாத்ருʼப்திகாரிணே ।
ஸுராஸுரனராதீ³னாம்ʼ ஸுக²தா³ய நமோ நம꞉ ॥ 44 ॥

வேத⁴ஸே விஶ்வநேத்ராய விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானரூபிணே ।
வேத³வேத்³யாய வேதா³ந்தவித⁴யே வை நமோ நம꞉ ॥ 45 ॥

வித⁴யே விதி⁴ஹீனாய விதி⁴வாக்யவிதா⁴யினே ।
வித்⁴யுக்தகர்மநிஷ்டா²னாம்ʼ நமோ வித்³யாப்ரதா³யினே ॥ 46 ॥

விரிஞ்சாய விஶிஷ்டாய விஶிஷ்டார்திஹராய ச ।
விஷண்ணானாம்ʼ விஷாதா³ப்³தி⁴விநாஶாய நமோ நம꞉ ॥ 47 ॥

நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ஹிரண்யகி³ரிவர்தினே ।
ஹிரண்யதா³னலப்⁴யாய ஹிரண்யாதிப்ரியாய ச ॥ 48 ॥

ஶதானந்தா³ய ஶாந்தாய ஶாங்கரஜ்ஞானதா³யினே ।
ஶமாதி³ஸஹிதஸ்யைவ ஜ்ஞானதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 49 ॥

ஶம்ப⁴வே ஶம்பு⁴ப⁴க்தானாம்ʼ ஶங்கராய ஶரீரிணாம் ।
ஶாங்கரஜ்ஞானஹீனானாம்ʼ ஶத்ரவே வை நமோ நம꞉ ॥ 50 ॥

நம꞉ ஸ்வயம்பு⁴வே நித்யம்ʼ ஸ்வயம்பு⁴ப்³ரஹ்மதா³யினே ।
ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ஸ்வதந்த்ராய பராத்மனே ॥ 51 ॥

த்³ருஹிணாய து³ராசாரநிரதஸ்ய து³ராத்மன꞉ ।
து³꞉க²தா³யான்யஜந்தூநாமாத்மதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 52 ॥

வந்த்³யஹீனாய வந்த்³யாய வரதா³ய பரஸ்ய ச ।
வரிஷ்டா²ய வரிஷ்டா²னாம்ʼ சதுர்வக்த்ராய வை நம꞉ ॥ 53 ॥

ப்ரஜாபதிஸமாக்²யாய ப்ரஜானாம்ʼ பதயே ஸதா³ ।
ப்ராஜாபத்யவிரக்தஸ்ய நம꞉ ப்ரஜ்ஞானதா³யினே ॥ 54 ॥

பிதாமஹாய பித்ராதி³கல்பனாரஹிதாய ச ।
பிஶுநாக³ம்யதே³ஹாய பேஶலாய நமோ நம꞉ ॥ 55 ॥

ஜக³த்கர்த்ரே ஜக³த்³கோ³ப்த்ரே ஜக³த்³த⁴ந்த்ரே பராத்மனே ।
ஜக³த்³த்³ருʼஶ்யவிஹீனாய சின்மாத்ரஜ்யோதிஷே நம꞉ ॥ 56 ॥

விஶ்வோத்தீர்ணாய விஶ்வாய விஶ்வஹீனாய ஸாக்ஷிணே ।
ஸ்வப்ரகாஶைகமானாய நம꞉ பூர்ணபராத்மனே ॥ 57 ॥

ஸ்துத்யாய ஸ்துதிஹீனாய ஸ்தோத்ரரூபாய தத்த்வத꞉ ।
ஸ்தோத்ரூʼணாமபி ஸர்வேஷாம்ʼ ஸுக²தா³ய நமோ நம꞉ ॥ 58 ॥

ஸூத உவாச –
ஏவம்ʼ ப்³ரஹ்மாணமாதி³த்யா꞉ ஸ்துத்வா ப⁴க்திபுர꞉ஸரம் ।
ப்ருʼஷ்டவந்தஸ்து ஸர்வேஷாம்ʼ வேதா³நாமர்த²மாத³ராத் ॥ 59 ॥

ப்³ரஹ்மா(அ)பி ப்³ரஹ்மவின்முக்²ய꞉ ஸர்வவேதை³ரபி⁴ஷ்டுத꞉ ।
ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா வாசா வேதா³நாமர்த²முத்தமம் ॥ 60 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ சதுர்த²ஸ்ய
யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³ ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மகீ³திர்நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

॥ அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ வேதா³ர்த²விசார꞉ ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
அவாச்ய ஏவ வேதா³ர்த²꞉ ஸர்வதா² ஸர்வசேதனை꞉ ।
ததா²(அ)பி வக்ஷ்யே ப⁴க்தானாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஶ்ருʼணுதாத³ராத் ॥ 1 ॥

ஆத்மஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ஶிவ꞉ ஶுத்³த⁴ ஏக ஏவாத்³வய꞉ ஸதா³ ।
அக்³ரே ஸர்வமித³ம்ʼ தே³வா ஆஸீத்தன்மாத்ரமாஸ்திகா꞉ ॥ 2 ॥

ததோ நான்யன்மிஷத்கிஞ்சித்ஸ புன꞉ காலபாகத꞉ ।
ப்ராணினாம்ʼ கர்மஸம்ʼஸ்காராத்ஸ்வஶக்திக³தஸத்த்வத꞉ ॥ 3 ॥

ஸ ஐக்ஷத ஜக³த்ஸர்வம்ʼ நு ஸ்ருʼஜா இதி ஶங்கர꞉ ।
ஸ புன꞉ ஸகலானேதாம்ˮல்லோகானாத்மீயஶக்தித꞉ ॥ 4 ॥

யதா²பூர்வம்ʼ க்ரமேணைவ ஸுரா அஸ்ருʼஜத ப்ரபு⁴꞉ ।
தம்ʼ ஹரம்ʼ கேசிதி³ச்ச²ந்தி கேசித்³விஷ்ணும்ʼ ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 5 ॥

கேசின்மாமேவ சேச்ச²ந்தி கேசிதி³ந்த்³ராதி³தே³வதா꞉ ।
கேசித்ப்ரதா⁴னம்ʼ த்ரிகு³ணம்ʼ ஸ்வதந்த்ரம்ʼ கேவலம்ʼ ஜட³ம் ॥ 6 ॥

அணவ꞉ கேசிதி³ச்ச²ந்தி ஶப்³த³ம்ʼ கேசன மோஹிதா꞉ ।
க்ஷணப்ரத்⁴வம்ʼஸிவிஜ்ஞானம்ʼ கேசன ப்⁴ராந்தசேதஸ꞉ ॥ 7 ॥

ஶூன்யஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ ஸுரா꞉ கேசிந்நிருபாக்²யம்ʼ விமோஹிதா꞉ ।
கேசித்³பூ⁴தானி சேச்ச²ந்தி நிஸர்க³ம்ʼ கேசன ப்⁴ரமாத் ॥ 8 ॥

தத்ர தத்ரைவ தர்காம்ʼஶ்ச ப்ரவத³ந்தி யதா²ப³லம் ।
ஸர்வே வாதா³꞉ ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼத்யோர்விருத்³தா⁴ இதி மே மதி꞉ ॥ 9 ॥

பாபிஷ்டா²னாம்ʼ து ஜந்தூனாம்ʼ தத்ர தத்ர ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ப்ராக்ஸம்ʼஸாரவஶாதே³வ ஜாயதே ருசிராஸ்திகா꞉ ॥ 10 ॥

தே(அ)பி காலவிபாகேன ஶ்ரத்³த⁴யா பூதயா(அ)பி ச ।
புராதனேன புண்யேன தே³வதானாம்ʼ ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 11 ॥

காலேன மஹதா தே³வா꞉ ஸோபானக்ரமத꞉ புன꞉ ।
வேத³மார்க³மிமம்ʼ முக்²யம்ʼ ப்ராப்னுவந்தி சிரந்தனம் ॥ 12 ॥

ப்ராக்ஸம்ʼஸாரவஶாதே³வ யே விசிந்த்ய ப³லாப³லே ।
விவஶா வேத³மாபன்னாஸ்தே(அ)பி கைவல்யபா⁴கி³ன꞉ ॥ 13 ॥

வேத³மார்க³மிமம்ʼ முக்த்வா மார்க³மன்யம்ʼ ஸமாஶ்ரித꞉ ।
ஹஸ்தஸ்த²ம்ʼ பாயஸம்ʼ த்யக்த்வா லிஹேத்கூர்பரமாத்மன꞉ ॥ 14 ॥

விதா³ வேதே³ன ஜந்தூனாம்ʼ முக்திர்மார்கா³ந்தரேண சேத் ।
தமஸா(அ)பி வினா லோகம்ʼ தே பஶ்யந்தி க⁴டாதி³கம் ॥ 15 ॥

தஸ்மாத்³வேதோ³தி³தோ ஹ்யர்த²꞉ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ மயோதி³தம் ।
அன்யேன வேதி³தோ ஹ்யர்தோ² ந ஸத்ய꞉ பரமார்த²த꞉ ॥ 16 ॥

பரமார்தோ² த்³விதா⁴ ப்ரோக்தோ மயா ஹே ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ।
ஏக꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ஸாக்ஷாத்பரமார்த²꞉ ஸதை³வ து ॥ 17 ॥

ஸ ஶிவ꞉ ஸத்யசைதன்யஸுகா²னந்தஸ்வலக்ஷண꞉ ।
அபர꞉ கல்பித꞉ ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மண்யத்⁴யஸ்தமாயயா ॥ 18 ॥

கல்பிதாநாமவஸ்தூனாம்ʼ மத்⁴யே கேசன மாயயா ।
பரமார்த²தயா க்ல்ருʼப்தா꞉ வ்யவஹாரே ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 19 ॥

வ்யவஹாரே து ஸங்க்ல்ருʼப்தா꞉ கேசனாபரமார்த²த꞉ ।
ஆகாஶாதி³ ஜக³ச்சு²க்திரூபே தே கதி²தே மயா ॥ 20 ॥

வ்யாவஹாரிகஸத்யார்த²ம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸத்யார்த²சித்³க⁴னம் ।
உப⁴யம்ʼ வக்தி வேத³ஸ்து மார்கா³ நைவம்ʼ வத³ந்தி ஹி ॥ 21 ॥

ஸ்வப்னாவஸ்தா²ஸு ஸங்க்ல்ருʼப்தஸத்யார்தே²ன ஸமானிமான் ।
அர்தா²னேவாமனந்த்யன்யே மார்கா³ ஹே ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ॥ 22 ॥

ஜாக்³ரத்காலே து ஸங்க்ல்ருʼப்தஸத்யார்தே²ன ஸமானிமான் ।
மார்கா³ ஏவாமனந்த்யர்தா² கா கதா² ஸத்யசித்³க⁴னே ॥ 23 ॥

தஸ்மாதே³கைகயா த்³ருʼஷ்ட்யா மார்கா³꞉ ஸத்யார்த²பா⁴ஷிண꞉ ।
த்³ருʼஷ்ட்யாந்தரேண தே ப்⁴ராந்தா இதி ஸம்யங்நிரூபணம் ॥ 24 ॥

சைதன்யாபேக்ஷயா சேத்யம்ʼ வ்யோமாதி³ ஸகலம்ʼ ஜக³த் ।
அஸத்யம்ʼ ஸத்யரூபம்ʼ தத்கும்ப⁴குட்³யாத்³யபேக்ஷயா ॥ 25 ॥

கும்ப⁴குட்³யாத³யோ பா⁴வா அபி வ்யோமாத்³யபேக்ஷயா ।
அஸத்யா꞉ ஸத்யரூபாஸ்தே ஶுக்திரூபாத்³யபேக்ஷயா ॥ 26 ॥

ஜாக்³ரதி³த்யுதி³தாவஸ்தா²மபேக்ஷ்ய ஸ்வபநாபி⁴தா⁴ ।
அவஸ்தா²(அ)ஸத்யரூபா ஹி ந ஸத்யா ஹி தி³வௌகஸ꞉ ॥ 27 ॥

ததா²(அ)பி ஸ்வப்னத்³ருʼஷ்டம்ʼ து வஸ்து ஸ்வர்க³நிவாஸின꞉ ।
ஸூசகம்ʼ ஹி ப⁴வத்யேவ ஜாக்³ரத்ஸத்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 28 ॥

ததை²வ மார்கா³꞉ ஸுப்⁴ராந்தா அபி வேதோ³தி³தஸ்ய து ।
அர்த²ஸ்ய ப்ராப்திஸித்³த்⁴யார்தா² ப⁴வந்த்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 29 ॥

தஸ்மாத்³வேதே³தரா மார்கா³ நைவ த்யாஜ்யா நிரூபணே ।
வேத³நிஷ்ட²ஸ்து தான்மார்கா³ன்கதா³சித³பி ந ஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 30 ॥

வேத³நிஷ்ட²ஸ்து மார்கா³ம்ʼஸ்தான்மோஹேனாபி ஸ்ப்ருʼஶேத்³யதி³ ।
ப்ராயஶ்சித்தீ ப⁴வத்யேவ நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 31 ॥

ஏகஸ்யாமபி தை꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ பங்க்தௌ வேதை³கஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
மோஹேனாபி ந பு⁴ஞ்ஜீத பு⁴க்த்வா சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ॥ 32 ॥

இஜ்யாதா³னவிவாஹாதி³கார்யமத்⁴யயனம்ʼ ஶ்ருதே꞉ ।
யதி³ தைர்மோஹத꞉ குர்யாத்குர்யாச்சாந்த்³ராயணத்ரயம் ॥ 33 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மாதி³விஜ்ஞானம்ʼ நாத³தீ³த ஶ்ருதௌ ஸ்தி²த꞉ ।
தேப்⁴யோ மோஹாத³பி ப்ராஜ்ஞா꞉ ஶ்ரேயஸ்காமீ கதா³சன ॥ 34 ॥

வேத³பா³ஹ்யேஷு மார்கே³ஷு ஸம்ʼஸ்க்ருʼதா யே நரா꞉ ஸுரா꞉ ।
தே ஹி பாஷண்டி³ன꞉ ஸாக்ஷாத்ததா² தை꞉ ஸஹவாஸின꞉ ॥ 35 ॥

கலௌ ஜக³த்³விதா⁴தாரம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸத்யாதி³லக்ஷணம் ।
நார்சயிஷ்யந்தி வேதே³ன பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 36 ॥

வேத³ஸித்³த⁴ம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ ஸாம்ப³ம்ʼ சந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ரம் ।
நார்சயிஷ்யந்தி வேதே³ன பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 37 ॥

வேதோ³க்தேனைவ மார்கே³ண ப⁴ஸ்மனேவ த்ரிபுண்ட்³ரகம் ।
தூ⁴லனம்ʼ நாசரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 38 ॥

ருத்³ராக்ஷதா⁴ரணம்ʼ ப⁴க்த்யா வேதோ³க்தேனைவே வர்த்மனா ।
ந கரிஷ்யந்தி மோஹேன பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 39 ॥

லிங்கே³ தி³னே தி³னே தே³வம்ʼ ஶிவருத்³ராதி³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
நார்சயிஷ்யந்தி வேதே³ன பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 40 ॥

தே³வகார்யம்ʼ ந குர்வந்தி பித்ருʼகார்யம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
ஔபாஸனம்ʼ ந குர்வந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 41 ॥

பஞ்சயஜ்ஞம்ʼ ந குர்வந்தி ததை²வாதிதி²பூஜனம் ।
வைஶ்வதே³வம்ʼ ந குர்வந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 42 ॥

வேத³பா³ஹ்யேன மார்கே³ண பூஜயந்தி ஜனார்த³னம் ।
நிந்த³ந்தி ஶங்கரம்ʼ மோஹாத்பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 43 ॥

ப்³ரஹ்மாணம்ʼ கேஶவம்ʼ ருத்³ரம்ʼ பே⁴த³பா⁴வேன மோஹிதா꞉ ।
பஶ்யந்த்யேகம்ʼ ந ஜானந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 44 ॥

அத³க்ஷிணமனப்⁴யங்க³மதௌ⁴தசரணம்ʼ ததா² ।
குர்வந்த்யநக்³னிகம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 45 ॥

ஏகாத³ஶ்யாமதா²ஷ்டம்யாம்ʼ சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
உபவாஸம்ʼ ந குர்வந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 46 ॥

ஶதருத்³ரீயசமகைஸ்ததா² பௌருஷஸூக்தகை꞉ ।
நாபி⁴ஷிஞ்சந்தி தே³வேஶம்ʼ பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 47 ॥

சிரந்தனானி ஸ்தா²னானி ஶிவஸ்ய பரமாத்மன꞉ ।
ந த்³ரக்ஷ்யந்தி மஹாப⁴க்த்யா பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 48 ॥

ஶ்ரீமத்³த³க்ஷிணகைலாஸே வர்தனம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ।
வத்ஸரம்ʼ ந கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 49 ॥

ஶ்ரீமத்³வ்யாக்⁴ரபுரே புண்யே வர்தனம்ʼ பு⁴க்திமுக்தித³ம் ।
வத்ஸரம்ʼ ந கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 50 ॥

அன்யேஷு ச விஶிஷ்டேஷு ஶிவஸ்தா²னேஷு வர்தனம் ।
வத்ஸரம்ʼ ந கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 51 ॥

தி³னே தி³னே து வேதா³ந்தமஹாவாக்யார்த²நிர்ணயம் ।
ஆசார்யான்ன கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 52 ॥

ஸந்ந்யாஸம்ʼ பரஹம்ʼஸாக்²யம்ʼ நாங்கீ³குர்வந்தி மோஹிதா꞉ ।
ப்ரத்³வேஷம்ʼ ச கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 53 ॥

அன்யானி யானி கர்மாணி வேதே³னைவோதி³தானி து ।
நாசரிஷ்யந்தி தான்யேவ பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 54 ॥

ஸ்மார்தான்யபி ச கர்மாணி யானி யானி ஸுரோத்தமா꞉ ।
நாசரிஷ்யந்தி தான்யேவ பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 55 ॥

ஊர்த்⁴வபுண்ட்³ரம்ʼ லலாடே து வர்துலம்ʼ சார்த⁴சந்த்³ரகம் ।
தா⁴ரயிஷ்யந்தி மோஹேன பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 56 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³வஜ்ரைரங்கனம்ʼ விக்³ரஹே ஸ்வகே ।
மோஹேனைவ கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 57 ॥

மனுஷ்யாணாம்ʼ ச னாம்னா து தேஷாமாகாரதோ(அ)பி ச ।
லாஞ்சி²தாஶ்ச ப⁴விஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 58 ॥

ப³ஹுனோக்தேன கிம்ʼ வேத³மர்யாதா³பே⁴த³னம்ʼ ஸுரா꞉ ।
ஶ்ரத்³த⁴யைவ கரிஷ்யந்தி பாஷண்டோ³பஹதா ஜனா꞉ ॥ 59 ॥

தீ⁴ரா விஶிஷ்டாஶ்ச மஹேஶ்வரஸ்ய
ப்ரஸாத³யுக்தாஶ்ச மஹத்தமாஶ்ச ।
வேதோ³தி³தம்ʼ கேவலமேவ தே³வா
முதா³ கரிஷ்யந்தி விமுக்திஸித்³த்⁴யை ॥ 60 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
வேதா³ர்த²விசாரோ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

॥ அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ஸாக்ஷிஶிவஸ்வரூபகத²னம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
ஸர்வாத்மா ஶங்கரோ நாம ஸாக்ஷ்யேவ ஸகலஸ்ய து ।
ஸாக்ஷ்யபா⁴வே ஜக³த்ஸாக்ஷ்யம்ʼ கத²ம்ʼ பா⁴தி ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்வதோ பா⁴னவிஹீனம்ʼ ஹி ஜக³த்ஸர்வம்ʼ சராசரம் ।
ஜட³தா(அ)ஜட³தா சாஸ்ய ஜக³தோ பா⁴னவத்தயா ॥ 2 ॥

பா⁴னம்ʼ விஜ்ஞானதோ ஜன்யமிதி கைஶ்சிது³தீ³ர்யதே ।
தன்ன ஸங்க³தமேவ ஸ்யாஜ்ஜன்யம்ʼ சேஜ்ஜட³மேவ தத் ।
ஜடா³நாமேவ ஜன்யத்வம்ʼ கும்பா⁴தீ³னாம்ʼ ஹி ஸம்மதம் ॥ 3 ॥

விஜ்ஞானம்ʼ சாபி பா⁴னஸ்ய நைவோத்பாத³கமிஷ்யதே ।
ஜ்ஞானஸ்ய பா⁴னரூபேண பரிணாமோ ந ஸித்⁴யதி ॥ 4 ॥

அவிக்ரியத்வாஜ்ஜ்ஞானஸ்ய யதி³ தஸ்யாபி விக்ரியா ।
தர்ஹி க்ஷீராதி³வச்சேத்யம்ʼ ப⁴வேத்தன்னைவ வேத³னம் ॥ 5 ॥

ததா² பா⁴னஸ்ய விஜ்ஞானம்ʼ நைவாரம்ப⁴கமிஷ்யதே ।
அத்³ரவ்யத்வாத்³கு³ணத்வேன பரைரங்கீ³க்ருʼதத்வத꞉ ॥ 6 ॥

அஸத்³ரூபஸ்ய பா⁴னஸ்ய ஜ்ஞானம்ʼ நாரம்ப⁴கம்ʼ ப⁴வேத் ।
வந்த்⁴யாஸூனோரபி ஜ்ஞானம்ʼ ததா³ ஹ்யாரம்ப⁴கம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 7 ॥

ப்ராக³ஸத்³ரூபபா⁴னஸ்ய ஜ்ஞானம்ʼ நாரம்ப⁴கம்ʼ ப⁴வேத் ।
அஸத꞉ ப்ராக்த்வபூர்வாணாம்ʼ விஶேஷாணாமபா⁴வத꞉ ॥ 8 ॥

அதோ விஜ்ஞானஜன்யத்வம்ʼ நாஸ்தி பா⁴னஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 9 ॥

ஜ்ஞானஸ்யாபி ந ஜன்யத்வமஸ்தி ஹே ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ।
உக்தந்யாயேன ஜன்யத்வப்ரதீதிர்ப்⁴ராந்திரேவ ஹி ॥ 10 ॥

பா⁴னஸ்யாபி ததா² ப்⁴ராந்திர்ஜன்யத்வப்ரதிபா⁴ ஸுரா꞉ ।
பா⁴வத்வே ஸத்யஜன்யத்வாத்³பா⁴னம்ʼ நித்யம்ʼ ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 11 ॥

யஜ்ஜக³த்³பா⁴ஸகம்ʼ பா⁴னம்ʼ நித்யம்ʼ பா⁴தி ஸ்வத꞉ ஸுரா꞉ ।
ஸ ஏவ ஜக³த꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வாத்மா ஶங்கராபி⁴த⁴꞉ ॥ 12 ॥

தேன கல்பிதஸம்ப³ந்தா⁴த³ஜ்ஞானம்ʼ பா⁴தி ந ஸ்வத꞉ ।
அஜ்ஞானஜன்யம்ʼ சித்தம்ʼ ச ராக³த்³வேஷாத³யஸ்ததா² ।
அஜ்ஞானஸ்ப்ருʼஷ்டசைதன்யாதே³வம்ʼ பா⁴ந்தி ந ச ஸ்வத꞉ ॥ 13 ॥

ப்ராணஶ்சாபி ததா² பா³ஹ்யகரணானி வபுஸ்ததா² ।
சித்தவ்ருʼத்த்யபி⁴ஸம்ப³ந்த⁴த்³வாரேணைவ த்³ருʼக³ன்வயாத் ॥ 14 ॥

விபா⁴ந்தி ந ஸ்வதோ பா³ஹ்யவிஷயாஶ்ச ததை²வ ச ॥ 15 ॥

அனுமாநாதி³வ்ருʼத்திஸ்த²ம்ʼ சைதன்யம்ʼ ஸுரஸத்தமா꞉ ।
அர்தா²நாமபி கேஷாம்ʼ சித்³பா⁴ஸகம்ʼ தேன ஶங்கர꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வாவபா⁴ஸக꞉ ப்ரோக்தஸ்தேன பா⁴தமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
அதோ ரூபாணி தேனைவ பஶ்யதீஶேன மானவ꞉ ॥ 17 ॥

ஶ்ருʼணோத்யனேன ஶப்³தா³ம்ʼஶ்ச க³ந்தா⁴னாஜிக்⁴ரதி ப்ரியான் ।
அனேனைவ ஸதா³ வாசம்ʼ வ்யாகரோதி து மானவ꞉ ।
அனேன ஸ்வாது³ சாஸ்வாது³ விஜானாதி ச மானவ꞉ ॥ 18 ॥

ஶங்கராக்²யம்ʼ து விஜ்ஞானம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ஶப்³த்³யதே பு³தை⁴꞉ ।
கேசித்⁴ருʼத³யமித்யாஹுர்ப்³ராஹ்மணா ஹே ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 19 ॥

மன இத்யபரே ஸந்த꞉ ஸஞ்ஜ்ஞானமிதி கேசன ।
ஆஜ்ஞானமிதி வித்³வாம்ʼஸ꞉ கேசித்³தே⁴ ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ॥ 20 ॥

விஜ்ஞானமிதி சாப்யன்யே ப்ரஜ்ஞானமிதி கேசன ।
மேதே⁴தி ப்³ராஹ்மணா꞉ கேசித்³த்³ருʼஷ்டிரித்யபரே பு³தா⁴꞉ ॥ 21 ॥

த்⁴ருʼதிரித்யபரே ப்ராஜ்ஞா மதிரித்யபி கேசன ।
மனீஷேதி மஹாப்ராஜ்ஞா ஜூதிரித்யபரே பு³தா⁴꞉ ॥ 22 ॥

ஸ்ம்ருʼதிரித்யாஸ்திகா꞉ கேசித்ஸங்கல்ப இதி கேசன ।
க்ரதுரித்யபரே ப்ராஜ்ஞா꞉ காம இத்யபரே ஜனா꞉ ॥ 23 ॥

வஶ இத்யாஸ்திகா꞉ கேசித்ஸர்வாண்யேதானி ஸந்ததம் ।
ப்ரஜ்ஞானஸ்ய ஶிவஸ்யாஸ்ய நாமத்⁴யேயான்யஸம்ʼஶயம் ॥ 24 ॥

ஏஷ ப்³ரஹ்மைஷ ஏவேந்த்³ர ஏஷ ஏவ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஏஷ ஏவ ஹி தே³வாஶ்ச பூ⁴தானி ப⁴வனானி ச ॥ 25 ॥

அண்ட³ஜா ஜாருஜாஶ்சைவ ஸ்வேத³ஜா உத்³பி⁴ஜா அபி ।
அஶ்வா கா³வஶ்ச மர்த்யாஶ்ச ஹஸ்திபூர்வாஸ்ததை²வ ச ॥ 26 ॥

ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சைவ ததா²(அ)ன்யத³பி கிஞ்சன ।
ஸர்வமேதத³யம்ʼ ஶம்பு⁴꞉ ப்ரஜ்ஞானக⁴னலக்ஷண꞉ ॥ 27 ॥

ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வவஸ்தூனாம்ʼ ப்ரஜ்ஞைஷா பாரமேஶ்வரீ ।
ப்ரஜ்ஞானமேவ தத்³ப்³ரஹ்ம ஶிவருத்³ராதி³ ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 28 ॥

ஏவம்ʼரூபபரிஜ்ஞாநாதே³வ மர்த்யோ(அ)ம்ருʼதோ ப⁴வேத் ।
ந கர்மணா ந ப்ரஜயா ந சான்யேனாபி கேனசித் ॥ 29 ॥

ப்³ரஹ்மவேத³னமாத்ரேண ப்³ரஹ்மாப்னோத்யேவ மானவ꞉ ।
அத்ர நாஸ்த்யேவ ஸந்தே³ஹஸ்த்ரிர்வ꞉ ஶபத²யாம்யஹம் ॥ 30 ॥

தத்³வித்³யாவிஷயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்யஜ்ஞானஸுகா²த்³வயம் ।
ஸம்ʼஸாரகே கு³ஹாவாச்யே மாயாஜ்ஞாநாதி³ஸஞ்ஜ்ஞிதே ।
நிஹிதம்ʼ ப்³ரஹ்ம யோ வேத³ பரமவ்யோமஸஞ்ஜ்ஞிதே ॥ 31 ॥

ஸோ(அ)ஶ்னுதே ஸகலான்காமானக்ரமேண ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
விதி³தப்³ரஹ்மரூபேண ஜீவன்முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரத்யக³ஜ்ஞானவிஜ்ஞானமாயாஶக்தேஸ்து ஸாக்ஷிணம் ।
ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்ம ச ஸம்பஶ்யன்ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மவிது³த்தம꞉ ॥ 33 ॥

ப்³ரஹ்மரூபாத்மனஸ்தஸ்மாதே³தஸ்மாச்ச²க்திமிஶ்ரிதாத் ।
அபஞ்சீக்ருʼத ஆகாஶ꞉ ஸம்பூ⁴தோ ரஜ்ஜுஸர்பவத் ॥ 34 ॥

ஆகாஶாத்³வாயுஸஞ்ஜ்ஞஸ்து ஸ்பர்ஶோ(அ)பஞ்சீக்ருʼத꞉ புன꞉ ।
வாயோரக்³நிஸ்ததா² சாக்³னேராப அத்³ப்⁴யோ வஸுந்த⁴ரா ॥ 35 ॥

தானி பூ⁴தானி ஸூக்ஷ்மாணி பஞ்சீக்ருʼத்ய ஶிவாஜ்ஞயா ।
தேப்⁴ய ஏவ ஸுரா ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்டா³க்²யமித³ம்ʼ மயா ॥ 36 ॥

பு⁴வனானி விஶிஷ்டானி நிர்மிதானி ஶிவாஜ்ஞயா ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்யோத³ரே தே³வா தே³வாஶ்ச விவிதா⁴ அமீ ॥ 37 ॥

தே³வாத³யோ மனுஷ்யாஶ்ச ததா² பஶ்வாத³யோ ஜனா꞉ ।
தத்தத்கர்மானுரூபேண மயா ஸ்ருʼஷ்டா꞉ ஶிவாஜ்ஞயா ॥ 38 ॥

அஸ்தி²ஸ்னாய்வாதி³ரூபம்ʼ யச்ச²ரீரம்ʼ பா⁴தி தே³ஹினாம் ।
தஸ்மாத்ப்ராணமயோ ஹ்யாத்மா விபி⁴ன்னஶ்சாந்தரோ யத꞉ ॥ 39 ॥

யோ(அ)யம்ʼ ப்ராணமயோ ஹ்யாத்மா பா⁴தி ஸர்வஶரீரிணாம் ।
ததோ மனோமயோ ஹ்யாத்மா விபி⁴ன்னஶ்சாந்தரத்வத꞉ ॥ 40 ॥

யோ(அ)யம்ʼ மனோமயோ ஹ்யாத்மா பா⁴தி ஸர்வஶரீரிணாம் ।
விஜ்ஞானமய ஆத்மா ச ததோ(அ)ன்யஶ்சாந்தரோ யத꞉ ॥ 41 ॥

விஜ்ஞானமய ஆத்மா யோ விபா⁴தி ஸகலாத்மனாம் ।
ஆனந்த³மய ஆத்மா ச ததோ(அ)ன்யஶ்சாந்தரோ யத꞉ ॥ 42 ॥

யோ(அ)யமன்னமய꞉ ஸோ(அ)யம்ʼ பூர்ண꞉ ப்ராணமயேன து ।
மனோமயேன ப்ராணோ(அ)பி ததா² பூர்ண꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 43 ॥

ததா² மனோமயோ ஹ்யாத்மா பூர்ணோ ஜ்ஞானமயேன து ।
ஆனந்தே³ன ஸதா³ பூர்ணஸ்ததா² ஜ்ஞானமய꞉ ஸுரா꞉ ॥ 44 ॥

ததா²(ஆ)நந்த³மயஶ்சாபி ப்³ரஹ்மணா(அ)ன்யேன ஸாக்ஷிணா ।
ஸர்வாந்தரேண ஸம்பூர்ணோ ப்³ரஹ்ம நான்யேன கேனசித் ॥ 45 ॥

யதி³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம புச்சா²க்²யம்ʼ ஸத்யஜ்ஞாநாத்³வயாத்மகம் ।
ஸ ரஸ꞉ ஸர்வதா³ ஸாக்ஷான்னான்யதா² ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 46 ॥

ஏதமேவ ரஸம்ʼ ஸாக்ஷால்லப்³த்⁴வா தே³ஹீ ஸனாதனம் ।
ஸுகீ² ப⁴வதி ஸர்வத்ர நான்யதா² ஸுரஸத்தமா꞉ ॥ 47 ॥

அஸத்யஸ்மின்பரானந்தே³ ஸ்வாத்மபூ⁴தே(அ)கி²லாத்மனாம் ।
கோ ஜீவதி நரோ தே³வா꞉ கோ வா நித்யம்ʼ விசேஷ்டதே ॥ 48 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வாத்மனாம்ʼ சித்தே பா⁴ஸமானோ ரஸோ ஹர꞉ ।
ஆனந்த³யதி து³꞉கா²ட்⁴யம்ʼ ஜீவாத்மானம்ʼ க்ருʼபாப³லாத் ॥ 49 ॥

யதா³ ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மின்னத்³ருʼஶ்யத்வாதி³லக்ஷணே ।
நிர்பே⁴த³ம்ʼ பரமேகத்வம்ʼ விந்த³தே ஸுரஸத்தமா꞉ ॥ 50 ॥

ததை³வாப⁴யமத்யந்தம்ʼ கல்யாணம்ʼ பரமாம்ருʼதம் ।
ஸ்வாத்மபூ⁴தம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ யாதி ஸ்வர்க³வாஸின꞉ ॥ 51 ॥

யதா³ ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மின்னல்பமத்யந்தரம்ʼ நர꞉ ।
விஜானாதி ததா³ தஸ்ய ப⁴யம்ʼ ஸ்யான்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 52 ॥

ஸர்வேஷாமாத்மபூ⁴தம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்ம ஸத்யாதி³லக்ஷணம் ।
உதா³ஸ்தே தத்ஸுரஶ்ரேஷ்டா² யதா²ஜாதஜனம்ʼ ப்ரதி ॥ 53 ॥

ஸம்யக்³ஜ்ஞானைகநிஷ்டா²னாம்ʼ ததே³வ பரமம்ʼ பத³ம் ।
ததா³ ஸ்வாத்மதயா பா⁴தி கேவலம்ʼ க்ருʼபயா ஸுரா꞉ ॥ 54 ॥

தத்த்வேவாதீ⁴தவேத³ஸ்ய ஸஹாங்கை³꞉ ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
மனனேன விஹீனஸ்ய ப⁴யஹேது꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 55 ॥

பீ⁴ஷா(அ)ஸ்மாத்பவதே வாயுர்பீ⁴ஷோதே³தி தி³வாகர꞉ ।
பீ⁴ஷா(அ)ஸ்மாத³க்³நிரிந்த்³ரஶ்ச ம்ருʼத்யுர்தா⁴வதி பஞ்சம꞉ ॥ 56 ॥

அஸ்யைவானந்த³லேஶேன ஸ்தம்பா³ந்தா விஷ்ணுபூர்வகா꞉ ।
ப⁴வந்தி ஸுகி²னோ தே³வாஸ்தாரதம்யக்ரமேண து ॥ 57 ॥

தத்தத்பத³விரக்தஸ்ய ஶ்ரோத்ரியஸ்ய ப்ரஸாதி³ன꞉ ।
ஸ்வரூபபூ⁴த ஆனந்த³꞉ ஸ்வயம்ʼ பா⁴தி பதே³ யதா² ॥ 58 ॥

அயமேவ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாதா³தி³த்யஹ்ருʼத³யே ததா² ।
அன்யேஷாம்ʼ ஹ்ருʼத³யே சைவ பா⁴தி ஸாக்ஷிதயா ஸ்வயம் ॥ 59 ॥

விஹாய ஸாக்ஷ்யம்ʼ தே³ஹாதி³ மாயாந்தம்ʼ து விவேகத꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிணமாத்மானம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 60 ॥

ருத்³ரநாராயணாதீ³னாம்ʼ ஸ்தம்பா³ந்தானாம்ʼ ச ஸாக்ஷிணம் ।
ஏவம்ʼ தர்கப்ரமாணாப்⁴யாம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 61 ॥

யஸ்யைவம்ʼ தர்கமாநாப்⁴யாமஸ்தி விஜ்ஞானமாஸ்திகா꞉ ।
ஸ லோகாத³கி²லாத³ஸ்மாத்³விபி⁴த்³யாத்மானமாத்மனா ॥ 62 ॥

அந்நாதீ³நகி²லான்கோஶாநாபா⁴ஸேன விபா⁴ஸிதான் ।
உபஸங்க்ராமதீஶஸ்ய ப்ரஸாதா³தே³வ கேவலாத் ॥ 63 ॥

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே நிமித்தாநாமபா⁴வத꞉ ।
நிர்விஶேஷே ஶிவே ஶப்³த³꞉ கத²ம்ʼ தே³வா꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 64 ॥

விஶேஷம்ʼ கஞ்சிதா³ஶ்ரித்ய க²லு ஶப்³த³꞉ ப்ரவர்ததே ।
யஸ்மாதே³தன்மன꞉ ஸூக்ஷ்மாம்ʼ வ்யாவ்ருʼத்தம்ʼ ஸர்வகோ³சரம் ॥ 65 ॥

யஸ்மாச்ச்²ரோத்ரத்வக³க்ஷ்யாதி³கா²னி கர்மேந்த்³ரியாணி ச ।
வ்யாவ்ருʼத்தானி பராக்³வஸ்துவிஷயாணி ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 66 ॥

தத்³ப்³ரஹ்மானந்த³மத்³வந்த்³வம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ஸத்யசித்³க⁴னம் ।
விதி³த்வா ஸ்வாத்மரூபேண ந பி³பே⁴தி குதஶ்சன ॥ 67 ॥

ஏவம்ʼ யஸ்து விஜானாதி ஸ்வகு³ரோருபதே³ஶத꞉ ।
ஸ ஸாத்⁴வஸாது⁴கர்மப்⁴யாம்ʼ ஸதா³ ந தபதி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 68 ॥

தப்யதாபகரூபேண விபா⁴தமகி²லம்ʼ ஜக³த் ।
ப்ரத்யகா³த்மதயா பா⁴தி ஜ்ஞாநாத்³வேதா³ந்தவாக்யஜாத் ॥ 69 ॥

கர்தா காரயிதா கர்ம கரணம்ʼ கார்யமாஸ்திக꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பரமேஶ்வராத் ॥ 70 ॥

ப்ரமாதா ச ப்ரமாணம்ʼ ச ப்ரமேயம்ʼ ப்ரமிதிஸ்ததா² ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 71 ॥

நியோஜ்யஶ்ச நியோக³ஶ்ச ஸாத⁴னானி நியோஜக꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 72 ॥

போ⁴க்தா போ⁴ஜயிதா போ⁴கோ³ போ⁴கோ³பகரணானி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 73 ॥

க்³ராஹகஶ்ச ததா² க்³ராஹ்யம்ʼ க்³ரஹணம்ʼ ஸர்வதோமுக²ம் ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 74 ॥

அன்யதா²ஜ்ஞானமஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ʼஶயஜ்ஞானமேவ ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 75 ॥

க⁴டஜ்ஞானம்ʼ படஜ்ஞானம்ʼ குட்³யாதி³ஜ்ஞானமேவ ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 76 ॥

க⁴ட꞉ குட்³யம்ʼ குஸூலம்ʼ ச பட꞉ பாத்ரம்ʼ ச பர்வத꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 77 ॥

பாதாலாத்³யாஶ்ச லோகாஶ்ச ஸத்யலோகாத³யோ(அ)பி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 78 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ தத்ர க்ல்ருʼப்தாநாமண்டா³னாம்ʼ ஶதகோடய꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 79 ॥

ஸமுத்³ராஶ்ச தடாகாஶ்ச நத்³ய꞉ ஸர்வனதா³ அபி ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 80 ॥

மேருமந்தா³ரபூர்வாஶ்ச பர்வதாஶ்ச மஹத்தரா꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 81 ॥

வனானி வனதே³ஶாஶ்ச வன்யானி விவிதா⁴னி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 82 ॥

வ்ருʼக்ஷாஶ்ச விவிதா⁴꞉ க்ஷுத்³ரத்ருʼணகு³ல்மாத³யோ(அ)பி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 83 ॥

ஆகாஶாதீ³னி பூ⁴தானி பௌ⁴திகான்யகி²லான்யபி ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 84 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶாதி³தன்மாத்ரரூபாணி ஸகலானி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 85 ॥

க்ருʼமிகீடபதங்கா³ஶ்ச க்ஷுத்³ரா அபி ச ஜந்தவ꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 86 ॥

பஶவஶ்ச ம்ருʼகா³ஶ்சைவ பன்னகா³꞉ பாபயோனய꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 87 ॥

மனுஷ்யாஶ்சைவ மாதங்கா³ அஶ்வா உஷ்ட்ரா꞉ க²ரா அபி ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 88 ॥

யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வப்ரமுகா²꞉ ஸித்³த⁴கின்னரா꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 89 ॥

கர்மதே³வாஶ்ச தே³வாஶ்ச தே³வராஜோ விராட் ஸ்வராட் ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 90 ॥

அஹம்ʼ ச மத்³விபூ⁴திஶ்ச விஷ்ணுப⁴க்தாஶ்ச தே³ஹின꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 91 ॥

விஷ்ணுர்விஷ்ணுவிபூ⁴திஶ்ச விஷ்ணுப⁴க்தாஶ்ச தே³ஹின꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 92 ॥

ருத்³ரோ ருத்³ரவிபூ⁴திஶ்ச ருத்³ரப⁴க்தாஶ்ச தே³ஹின꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 93 ॥

ஈஶ்வரஸ்தத்³விபூ⁴திஶ்ச ததீ³யா꞉ ஸர்வதே³ஹின꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 94 ॥

ஸதா³ஶிவஸமாக்²யஸ்து ஶிவஸ்தஸ்ய விபூ⁴தய꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 95 ॥

தி³ஶஶ்ச விதி³ஶஶ்சைவ ஸாப்⁴ரம்ʼ நக்ஷத்ரமண்ட³லம் ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 96 ॥

வாஸுதே³வ꞉ ஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரத்³யும்னஶ்சாநிருத்³த⁴க꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 97 ॥

மத்ஸ்ய꞉ கூர்மோ வராஹஶ்ச நாரஸிம்ʼஹோ(அ)த² வாமன꞉ ।
தத்³ப⁴க்தாஶ்ச ததா² பா⁴ந்தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 98 ॥

ஆஶ்ரமாஶ்ச ததா² வர்ணா꞉ ஸங்கரா விவிதா⁴ அபி ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 99 ॥

நிஷித்³த⁴ம்ʼ சாநிஷித்³த⁴ம்ʼ ச நிஷேதா⁴ வித⁴யோ(அ)பி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 100 ॥

ஶரீரமிந்த்³ரியம்ʼ ப்ராணோ மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்க்ருʼதி꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 101 ॥

காமக்ரோதா⁴த³ய꞉ ஸர்வே ததா² ஶாந்த்யாத³யோ(அ)பி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 102 ॥

ஜீவாத்மா பரமாத்மா ச தயோர்பே⁴த³ஶ்ச பே⁴த³க꞉ ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 103 ॥

ஜட³ஶக்திப்ரபே⁴தா³ஶ்ச சிச்ச²க்திஸ்தத்³பி⁴தா³(அ)பி ச ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 104 ॥

அஸ்திஶப்³தோ³தி³தா அர்தா² நாஸ்திஶப்³தோ³தி³தா அபி ।
ஸர்வமாத்மதயா பா⁴தி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ॥ 105 ॥

ஆத்மா நாம ஸுரா꞉ ஸ்வேன பா⁴ஸா யோ பா⁴தி ஸந்ததம் ।
தமேவ த்வமஹம்ʼஶப்³த³ப்ரத்யயாப்⁴யாம்ʼ து ஜந்தவ꞉ ॥ 106 ॥

வ்யவஹாரே விஜானந்தி ந ஜானந்த்யேவ தே(அ)ர்த²த꞉ ।
அர்த²தஶ்சாஸ்ய வேத்தாரோ ந வித்³யந்தே(அ)த்³வயத்வத꞉ ॥ 107 ॥

ஏவமாத்மானமத்³வைதமாத்மனா வேத³ ய꞉ ஸ்தி²ரம் ।
ஸோ(அ)யமர்த²மிமம்ʼ நித்யம்ʼ கா³யன்னாஸ்தே ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 108 ॥

யதா² னர்தனமீஶஸ்ய ஸ்வபா⁴வால்லோகரக்ஷகம் ।
ததா² வித்³யா வினோதா³க்²யா கீ³திர்லோகோபகாரிணீ ॥ 109 ॥

யதை²வாதி³கு³ரோர்கீ³திர்லோகானாம்ʼ ஹிதகாரிணீ ।
ததை²வாஸ்ய கு³ரோர்கீ³திர்லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ॥ 110 ॥

ஆப்தகாமஸ்ய ருத்³ரஸ்ய கீ³திர்வ்யாக்²யானலக்ஷணா ।
பரோபகாரிணீ தத்³வத்³கீ³திரஸ்யாபி ஸத்³கு³ரோ꞉ ॥ 111 ॥

லௌகிகேஷ்வபி கா³னேஷு ப்ரஸாத³ம்ʼ குருதே ஶிவ꞉ ।
கிம்ʼ புனர்வைதி³கே கா³னே ததோ கா³னம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 112 ॥

வ்யாக்²யாகா³னேஷ்வஶக்தஸ்து ஶிவமுத்³தி³ஶ்ய ப⁴க்தித꞉ ।
லௌகிகீமபி வா கீ³திம்ʼ குர்யாந்நித்யமதந்த்³ரித꞉ ॥ 113 ॥

கீ³திஜ்ஞானம்ʼ ஶிவப்ராப்தே꞉ ஸுதராம்ʼ காரணம்ʼ ப⁴வேத் ।
கீ³திஜ்ஞானேன யோக³꞉ ஸ்யாத்³யோகா³தே³வ ஶிவைக்யதா ॥ 114 ॥

கீ³திஜ்ஞோ யதி³ யோகே³ன ந யாதி பரமேஶ்வரம் ।
ப்ரதிப³ந்த⁴கபா³ஹுல்யாத்தஸ்யைவானுசரோ ப⁴வேத் ॥ 115 ॥

கேவலம்ʼ லௌகிகம்ʼ கா³னம்ʼ ந குர்யான்மோஹதோ(அ)பி வா ।
யதி³ குர்யாத்ப்ரமாதே³ன ப்ராயஶ்சித்தீ ப⁴வேத்³விஜ꞉ ॥ 116 ॥

அதஸ்து ஸம்ʼஸாரவிநாஶனே ரத꞉
ஶ்ருதிப்ரமாணேன ச தர்கவர்த்மனா ।
ப்ரபோ³த⁴மாஸாத்³ய ஶிவஸ்ய தம்ʼ புன꞉
ஸதை³வ கா³யன்விசரேதி³மாம்ʼ மஹீம் ॥ 117 ॥

இத்யுபநிஷத்பரதத்த்வவிஷயா வ꞉
ஸத்யமுதி³தா ஸகலது³꞉க²னிஹந்த்ரீ ।
கஷ்டஹ்ருʼத³யஸ்ய மனுஜஸ்ய ந தே³யா
ப⁴க்திஸஹிதஸ்ய து ஶிவஸ்ய க²லு தே³யா ॥ 118 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ஸாக்ஷிஶிவஸ்வரூபகத²னம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

॥ அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ தலவகாரோபநிஷத்³வ்யாக்²யாகத²னம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
அஸ்தி தே³வ꞉ ஸ்வத꞉ ஸித்³த⁴꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வஸ்ய ஸர்வதா³ ।
ஸம்ʼஸாரார்ணவமக்³னானாம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ॥ 1 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ து மனஸ்தேன ப்ரேரிதம்ʼ நியமேன து ।
விஷயே க³ச்ச²தி ப்ராணஶ்சேஷ்டதே வாக்³வத³த்யபி ॥ 2 ॥

சக்ஷு꞉ பஶ்யதி ரூபாணி ஶ்ரோத்ரம்ʼ ஶப்³த³ம்ʼ ஶ்ருʼணோத்யபி ।
அன்யானி கா²னி ஸர்வாணி தேனைவ ப்ரேரிதானி து ॥ 3 ॥

ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ விஷயமுத்³தி³ஶ்ய ப்ரவர்தந்தே நிரந்தரம் ।
ப்ரவர்தகத்வம்ʼ சாப்யஸ்ய மாயயா ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 4 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ து ஸத்தா ச நைவ ஸ்வாபா⁴விகீ மதா ।
தப்தாய꞉ பிண்ட³வத்தஸ்ய ஸத்த்யயைவ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஶ்ரோத்ரமாத்மனி சாத்⁴யஸ்தம்ʼ ஸ்வயம்ʼ தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
அனுப்ரவிஶ்ய ஶ்ரோத்ரஸ்ய த³தா³தி ஶ்ரோத்ரதாம்ʼ ஹர꞉ ॥ 6 ॥

மன ஆத்மனி சாத்⁴யஸ்தம்ʼ ப்ரவிஶ்ய பரமேஶ்வர꞉ ।
மனஸ்த்வம்ʼ தஸ்ய ஸத்த்வஸ்தோ² த³தா³தி நியமேன து ॥ 7 ॥

வாசோ வாக்த்வமனுப்ராப்ய ப்ராணஸ்ய ப்ரணதாம்ʼ ஹர꞉ ।
த³தா³தி நியமேனைவ சக்ஷுஷ்ட்வம்ʼ சக்ஷுஷஸ்ததா² ॥ 8 ॥

அன்யேஷாமிந்த்³ரியாணாம்ʼ து கல்பிதாநாமபீஶ்வர꞉ ।
தத்தத்³ரூபமனுப்ராப்ய த³தா³தி நியமேன து ॥ 9 ॥

தத்ர சக்ஷுஶ்ச வாக்சைவ மனஶ்சான்யானி கா²னி ச ।
ந க³ச்ச²ந்தி ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ஸ்வபா⁴வே பரமாத்மனி ॥ 10 ॥

ஸ தே³வோ விதி³தாத³ன்யஸ்ததை²வாவிதி³தாத³பி.
வாசா ச மனஸா சைவ சக்ஷுஷா ச ததை²வ ச ॥ 11 ॥

ஶ்ரோத்ரேணாபி ஸுரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ப்ராணேனான்யேன கேனசித் ।
ந ஶக்யோ கோ³சரீகர்தும்ʼ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 12 ॥

யஸ்யேத³மகி²லம்ʼ நித்யம்ʼ கோ³சரம்ʼ ரூபவத்³ரவே꞉ ।
ததே³வ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம வித்த யூயம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 13 ॥

ஏவம்ʼ ஜானந்தி யே தீ⁴ராஸ்தர்கதஶ்ச ப்ரமாணத꞉ ।
கு³ரூக்த்யா ஸ்வானுபூ⁴த்யா ச ப⁴வந்தி க²லு தே(அ)ம்ருʼதா꞉ ॥ 14 ॥

ஸுஜ்ஞாதமிதி தத்³ப்³ரஹ்ம மனுத்⁴வம்ʼ யதி³ ஹே ஸுரா꞉ ।
த³ப்⁴ரமேவ ஹி தத்ஸாக்ஷி ப்³ரஹ்ம வேத்³யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

யஸ்ய ஸ்வாத்மதயா ப்³ரஹ்ம விதி³தம்ʼ கர்மதாம்ʼ வினா ।
தஸ்ய தஜ்ஜ்ஞானகர்த்ருʼத்வவிஹீனஸ்ய மதம்ʼ ஹி தத் ॥ 16 ॥

யஸ்யாமதம்ʼ தஸ்ய மதம்ʼ மதம்ʼ யஸ்ய ந வேத³ ஸ꞉ ।
அவிஜ்ஞாதம்ʼ விஜானதாம்ʼ விஜ்ஞாதமவிஜானதாம் ॥ 17 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞானே க⁴டஜ்ஞானே ப்⁴ராந்திஜ்ஞானே(அ)பி சாஸ்திகா꞉ ।
நைவ கர்த்ருʼ ந கர்மாபி ப்³ரஹ்ம சித்கேவலம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 18 ॥

யஸ்ய கர்த்ருʼதயா பா⁴தம்ʼ ப்³ரஹ்மாகர்த்ருʼ ஸுரோத்தமா꞉ ।
தஸ்ய ப்³ரஹ்மாமதம்ʼ யஸ்மாத்கர்ம தஸ்ய மதம்ʼ ஹி தத் ॥ 19 ॥

யஸ்ய கர்மதயா பா⁴தம்ʼ ப்³ரஹ்மாகர்ம ஸுரோத்தமா꞉ ।
தஸ்ய ப்³ரஹ்மாமதம்ʼ யஸ்மாத்கர்ம தஸ்ய மதம்ʼ ஹி தத் ॥ 20 ॥

அகர்த்ரவிஷயப்ரத்யக்ப்ரகாஶ꞉ ஸ்வாத்மனைவ து ।
வினா தர்கப்ரமாணாப்⁴யாம்ʼ ப்³ரஹ்ம யோ வேத³ வேத³ ஸ꞉ ॥ 21 ॥

ஏவம்ʼரூபபரிஜ்ஞானமபி த்³ருʼஶ்யதயைவ து ।
யஸ்ய பா⁴தி ஸ தத்ஸாக்ஷீ ப்³ரூத ப்³ரஹ்மாத்மவித்கத²ம் ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மாவித்³யா(அ)பி ஜ்ஞாதா சேத்³வேத்³யா ப⁴வதி கும்ப⁴வத் ।
அவேத்³யம்ʼ ப்³ரஹ்ம வேத்³யம்ʼ ஸ்யாத்³வேத்³யவித்³யாபி⁴ஸங்க³மாத் ॥ 23 ॥

வேத்தா(அ)பி வித்³யாஸம்ப³ந்தா⁴த்ஸவிஶேஷோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
நிர்விஶேஷம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ததோ வித்³வான்ன சாத்மவித் ॥ 24 ॥

வித்³யாயா ஆஶ்ரயத்வேன விஷயத்வேன வா ப⁴வேத் ।
ப்³ரஹ்ம நைவான்யதா² தத்ர ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ப⁴வேத்கத²ம் ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மஸம்ப³ந்த⁴ஹீனா சேத்³வித்³யா ப்³ரஹ்ம து வேதி³தும் ।
அஶக்யம்ʼ தத்ர ஹே தே³வா꞉ கோ வா ப்³ரஹ்மாத்மவித்³ப⁴வேத் ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மண்யத்⁴யஸ்தமாயாதி³நிவ்ருʼத்திம்ʼ குருதே து ஸா ।
வித்³யா யதி³ ந மாயாயா꞉ ப்ரத்யகா³த்மன்யஸம்ப⁴வாத் ॥ 27 ॥

ப்ரத்யகா³த்மா பரம்ʼ ஜ்யோதிர்மாயா ஸா து மஹத்தம꞉ ।
ததா² ஸதி கத²ம்ʼ மாயாஸம்ப⁴வ꞉ ப்ரத்யகா³த்மனி ॥ 28 ॥

தஸ்மாத்தர்கப்ரமாணாப்⁴யாம்ʼ ஸ்வானுபூ⁴த்யா ச சித்³க⁴னே ।
ஸ்வப்ரகாஶைகஸம்ʼஸித்³தே⁴ர்னாஸ்தி மாயா பராத்மனி ॥ 29 ॥

வ்யாவஹாரிகத்³ருʼஷ்ட்யேயம்ʼ வித்³யா(அ)வித்³யா ந சான்யதா² ।
தத்த்வத்³ருʼஷ்ட்யா து நாஸ்த்யேவ தத்த்வமேவாஸ்தி கேவலம் ॥ 30 ॥

வ்யாவஹாரிகத்³ருʼஷ்டிஸ்து ப்ரகாஶாவ்யபி⁴சாரத꞉ ।
ப்ரகாஶ ஏவ ஸததம்ʼ தஸ்மாத³த்³வைதமேவ ஹி ॥ 31 ॥

அத்³வைதமிதி சோக்திஶ்ச ப்ரகாஶாவ்யபி⁴சாரத꞉ ।
ப்ரகாஶ ஏவ ஸததம்ʼ தஸ்மான்மௌனம்ʼ ஹி யுஜ்யதே ॥ 32 ॥

ப்ரத்யக்ஷாதி³ ப்ரமாணைஶ்ச தர்கை꞉ ஶ்ருத்யா ததை²வ ச ।
ஸ்வகு³ரோருபதே³ஶேன ப்ரஸாதே³ன ஶிவஸ்ய து ॥ 33 ॥

அர்ஜிதைரபி த⁴ர்மைஶ்ச காலபாகேன தா⁴ர்மிகா꞉ ।
அர்தோ² மஹானயம்ʼ பா⁴தி ஶாங்கர꞉ புருஷஸ்ய து ॥ 34 ॥

யஸ்ய ப்ரகாஶித꞉ ஸாக்ஷாத³யமர்தோ² மஹத்தர꞉ ।
தஸ்ய நாஸ்தி க்ரியா꞉ ஸர்வா ஜ்ஞானம்ʼ சாப்யத்³வயத்வத꞉ ॥ 35 ॥

அயமர்தோ² மஹான்யஸ்ய ஸ்வத ஏவ ப்ரகாஶித꞉ ।
ந ஸ ஜீவோ ந ச ப்³ரஹ்ம ந சான்யத³பி கிஞ்சன ॥ 36 ॥

அயமர்தோ² மஹான்யஸ்ய ஸ்வத ஏவ ப்ரகாஶித꞉ ।
ந தஸ்ய வர்ணா வித்³யந்தே நாஶ்ரமாஶ்ச ததை²வ ச ॥ 37 ॥

அயமர்தோ² மஹான்யஸ்ய ஸ்வத ஏவ ப்ரகாஶித꞉ ।
ந தஸ்ய த⁴ர்மோ(அ)த⁴ர்மஶ்ச ந நிஷேதோ⁴ விதி⁴ர்ன ச ॥ 38 ॥

ஏதமர்த²ம்ʼ மஹாந்தம்ʼ ய꞉ ப்ராப்த꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ।
ஸ ஶம்பு⁴ரேவ நைவான்ய இதி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ॥ 39 ॥

ஏதமர்த²ம்ʼ மஹாந்தம்ʼ ய꞉ ப்ராப்த꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ।
தஸ்யாஹம்ʼ வைப⁴வம்ʼ வக்தும்ʼ ந ஶக்த꞉ ஸத்யமீரிதம் ॥ 40 ॥

ஏதமர்த²ம்ʼ மஹாந்தம்ʼ ய꞉ ப்ராப்த꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ।
வைப⁴வம்ʼ தஸ்ய விஷ்ணுஶ்ச ந ஶக்தோ வக்துமாஸ்திகா꞉ ॥ 41 ॥

ஏதமர்த²ம்ʼ மஹாந்தம்ʼ ய꞉ ப்ராப்த꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ।
வைப⁴வம்ʼ தஸ்ய ருத்³ரஶ்ச ந ஶக்தோ வக்துமாஸ்திகா꞉ ॥ 42 ॥

ஏதமர்த²ம்ʼ மஹாந்தம்ʼ ய꞉ ப்ராப்த꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ।
வைப⁴வம்ʼ தஸ்ய வேதா³ஶ்ச ந ஶக்தா வக்துமாஸ்திகா꞉ ॥ 43 ॥

அஸ்மிந்தே³ஹே யதி³ ஜ்ஞாத꞉ புரோக்தோ(அ)ர்தோ²மஹானயம் ।
ஸ ஸாக்ஷாத்ஸத்யமத்³வைதம்ʼ நிர்வாணம்ʼ யாதி மானவ꞉ ॥ 44 ॥

அஸ்மிந்தே³ஹே ந விஜ்ஞாத꞉ புரோக்தோ(அ)ர்தோ² மஹான்யதி³ ।
விநஷ்டிரேவ மஹதீ தஸ்ய நைவ பரா க³தி꞉ ॥ 45 ॥

ஸ்வஶரீரே(அ)ன்யதே³ஹேஷு ஸமம்ʼ நிஶ்சித்ய தம்ʼ த்³ருʼட⁴ம் ।
அத² தீ⁴ரா ந ஜாயந்தே ஹ்யம்ருʼதாஶ்ச ப⁴வந்தி ஹி ॥ 46 ॥

ப³த்³தோ⁴ முக்தோ மஹாவித்³வானஜ்ஞ இத்யாதி³பே⁴த³த꞉ ।
ஏக ஏவ ஸதா³ பா⁴தி நானேவ ஸ்வப்னவத்ஸ்வயம் ॥ 47 ॥

அத꞉ ஸ்வமுக்த்யைவான்யேஷாமாபா⁴ஸாநாமபி த்⁴ருவம் ।
முக்திம்ʼ ஜானாதி ஹே தே³வா ஆத்மநாமாத்மவித்³வர꞉ ॥ 48 ॥

ஸ்வஸம்ʼஸாரத³ஶாயாம்ʼ து ஸ்வப்⁴ராந்த்யா ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ஆபா⁴ஸானாம்ʼ ச ஸம்ʼஸாரம்ʼ வேத³ முக்திம்ʼ ததை²வ ச ॥ 49 ॥

ப்ராரப்³த⁴கர்மபர்யந்தம்ʼ கதா³சித்பரமாத்மவித்.
ஜக³ஜ்ஜீவாதி³கம்ʼ வேத³ கதா³சின்னைவ வேத³ தத் ॥ 50 ॥

கதா³சித்³ப்³ரஹ்ம ஜானாதி ப்ரதீதமகி²லம்ʼ ஸுரா꞉ ।
கதா³சின்னைவ ஜானாதி ஸ்வபா⁴வாதே³வ தத்த்வவித் ॥ 51 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவாதி³ரூபேண யதா³ ப்³ரஹ்ம விபா⁴ஸதே ।
ததா³ து³꞉கா²தி³போ⁴கோ³(அ)பி பா⁴தி சாபா⁴ஸரூபத꞉ ॥ 52 ॥

யதா³ ப்³ரஹ்மாத்மனா ஸர்வம்ʼ விபா⁴தி ஸ்வத ஏவ து ।
ததா³ து³꞉கா²தி³போ⁴கோ³(அ)யமாபா⁴ஸோ ந விபா⁴ஸதே ॥ 53 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவாதி³ரூபேண பஶ்யன்னபி பராத்மவித் ।
ந தத்பஶ்யதி தத்³ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மவஸ்த்வேவ பஶ்யதி ॥ 54 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத்ஸதா³ நாஸ்தி வஸ்துதோ(அ)வஸ்துதோ(அ)பி ச ।
ததா² ஸதி ஶிவாத³ன்யத்கத²ம்ʼ பஶ்யதி தத்த்வவித் ॥ 55 ॥

ப்³ரஹ்மரூபேண வா ஸாக்ஷாஜ்ஜக³ஜ்ஜீவாத்மனா(அ)த²வா ।
யதா² யதா² ப்ரதா² ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்ம பா⁴தி ததா² ததா² ॥ 56 ॥

யதா² யதா²(அ)வபா⁴ஸோ(அ)யம்ʼ ஸ்வபா⁴வாதே³வ பா⁴ஸதே ।
ததா² ததா²(அ)னுஸந்தா⁴னம்ʼ யோகி³ன꞉ ஸ்வாத்மவேத³னம் ॥ 57 ॥

நாமதஶ்சார்த²தஶ்சாபி மஹாதே³வோ யதி³ ப்ரபு⁴꞉ ।
கிம்ʼ ஜஹாதி ததா³ வித்³வான்கிம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாதி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 58 ॥

க்³ராஹ்யம்ʼ வா ஶங்கராத³ன்யத்த்யாஜ்யம்ʼ வா யதி³ வித்³யதே ।
மஹத்த்வம்ʼ தஸ்ய ஹீயேத ஸ்வபா⁴வோ ந விஹன்யதே ॥ 59 ॥

மஹத்த்வம்ʼ நைவ த⁴ர்மோ(அ)ஸ்ய பே⁴தா³பா⁴வாத்பராத்மன꞉ ।
த⁴ர்மத⁴ர்மித்வவார்தா ச பே⁴தே³ ஸதி ஹி வித்³யதே ॥ 60 ॥

பே⁴தோ³(அ)பே⁴த³ஸ்ததா² பே⁴தா³பே⁴த³꞉ ஸாக்ஷாத்பராத்மனா ।
நாஸ்தி ஸ்வாத்மாதிரேகேண ஸ்வயமேவாஸ்தி ஸர்வதா³ ॥ 61 ॥

ப்³ரஹ்மைவ வித்³யதே ஸாக்ஷாத்³வஸ்துதோ(அ)வஸ்துதோ(அ)பி ச ।
ததா² ஸதி ஶிவஜ்ஞானீ கிம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாதி ஜஹாதி கிம் ॥ 62 ॥

மாயயா வித்³யதே ஸர்வமிதி கேசன மோஹிதா꞉ ।
ஶிவரூபாதிரேகேண நாஸ்தி மாயா ச வஸ்துத꞉ ॥ 63 ॥

மாயயா வா ஶிவாத³ன்யத்³வித்³யதே சேச்சி²வஸ்ய து ।
மஹத்த்வம்ʼ பரமம்ʼ ஸாக்ஷாத்³தீ⁴யதே ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 64 ॥

மஹத்த்வஸ்ய து ஸங்கோசோ நாஸ்தி ஸம்யங்நிரூபணே ।
அஸ்தி சேத³ப்ரமாணம்ʼ ஸ்யாச்ச்²ருதி꞉ ஸத்யார்த²வாதி³னீ ॥ 65 ॥

தஸ்மாத³ஸ்தி மஹாதே³வ ஏவ ஸாக்ஷாத்ஸ்வயம்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஆனந்த³ரூப꞉ ஸம்பூர்ணோ ந ததோ(அ)ன்யத்து கிஞ்சன ॥ 66 ॥

இயமேவ து தர்காணாம்ʼ நிஷ்டா²காஷ்டா² ஸுரோத்தமா꞉ ।
ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரமாணானாம்ʼ வேதா³ந்தாநாமபீஶ்வரா꞉ ॥ 67 ॥

ஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ ச புராணானாம்ʼ பா⁴ரதஸ்ய ததை²வ ச ।
வேதா³னுஸாரிவித்³யாநாமந்யாஸாமாஸ்திகோத்தமா꞉ ॥ 68 ॥

ஶைவாக³மானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ விஷ்ணுப்ரோக்தாக³மஸ்ய ச ।
அஸ்மது³க்தாக³மஸ்யாபி ஸுரா꞉ ஸூக்ஷ்மநிரூபணே ॥ 69 ॥

பு³த்³தா⁴க³மானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ ததை²வார்ஹாக³மஸ்ய ச ।
யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴தி³நிர்மிதஸ்யாக³மஸ்ய ச ॥ 70 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ கஸ்ய மர்த்யஸ்ய ஸித்⁴யதி ।
கஸ்ய தே³வஸ்ய வா ஸாக்ஷாச்சி²வஸ்யைவ ஹி ஸித்⁴யதி ॥ 71 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ஶிவஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ।
ஸ்வபா⁴வஸித்³த⁴ம்ʼ தே³வ்யாஶ்ச ஶிவாயா ஆஸ்திகோத்தமா꞉ ॥ 72 ॥

ப்ரஸாதா³தே³வ ருத்³ரஸ்ய ஶிவாயாஶ்ச ததை²வ ச ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ விஷ்ணோ꞉ ஸாக்ஷான்மமாபி ச ॥ 73 ॥

விராட்ஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய தே³வஸ்ய ஸ்வராட்ஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய சாத்மன꞉ ।
ஸம்ராட்ஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய சான்யேஷாம்ʼ ப்ரஸாத்³தா³ஏவ வேத³னம் ॥ 74 ॥

யுஷ்மாகமபி ஸர்வேஷாம்ʼ ஶிவஸ்ய பரமாத்மன꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஸாதா³தே³வ நான்யதா² ॥ 75 ॥

யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴தீ³நாமபீஶ்வரா꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஸாதா³தே³வ ஶூலின꞉ ॥ 76 ॥

மனுஷ்யாணாம்ʼ ச ஸர்வேஷாம்ʼ பஶ்வாதீ³னாம்ʼ ததை²வ ச ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஸாதா³தே³வ ஶூலின꞉ ॥ 77 ॥

ப்ரஸாதே³ ஸதி கீடோ வா பதங்கோ³ வா நரோ(அ)த² வா ।
தே³வோ வா தா³னவோ வா(அ)பி லப⁴தே ஜ்ஞானமுத்தமம் ॥ 78 ॥

ஏஷ ஏவ ஹி ஜந்தூனாம்ʼ பரஜ்ஞானம்ʼ த³தா³தி ச ।
ந விஷ்ணுர்னாஹமன்யஶ்ச ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 79 ॥

ஆதா³னே ச ததா² தா³னே ந ஸ்வதந்த்ரோ மஹான் ஹரி꞉ ।
ததை²வாஹம்ʼ ஸுரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 80 ॥

ஸ்வதந்த்ர꞉ ஶிவ ஏவாயம்ʼ ஸ ஹி ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ।
தம்ʼ வினா ந மயோத்³த⁴ர்தும்ʼ ஶக்யதே ஸம்ʼஸ்ருʼதேர்ஜன꞉ ॥ 81 ॥

விஷ்ணுனா ச பரேணாபி மஹாதே³வம்ʼ க்⁴ருʼணாநிதி⁴ம் ।
வினா ஜந்தும்ʼ ஸமுத்³த⁴ர்தும்ʼ ஶக்யதே ந ஹி ஸத்தமா꞉ ॥ 82 ॥

த³ர்வீந்யாயேன ஸம்ʼஸாராது³த்³த⁴ராமி ஜனானிமான் ।
ந ஸ்வாதந்த்ர்யேண ஹே தே³வா꞉ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுஸ்ததை²வ ச ॥ 83 ॥

தே³வதே³வஸ்ய ருத்³ரஸ்ய ஸ்வரூபம்ʼ தஸ்ய வைப⁴வம் ।
கோ வா ஜானாதி நாஸ்த்யேவ ஸ்வயம்ʼ ஜானாதி வா ந வா ॥ 84 ॥

து³ர்விஜ்ஞேயோ மஹாதே³வோ மஹதாமபி தே³ஹினாம் ।
ப்ரஸாதே³ன வினா தே³வா꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 85 ॥

புரா ஸுராணாம்ʼ ஸர்வேஷாமஸுராணாம்ʼ து³ராத்மனாம் ।
மஹாமோஹேன ஸங்க்³ராம꞉ ஸஞ்ஜாதோ து³ர்நிவாரக꞉ ॥ 86 ॥

அஸுரை꞉ பீடி³தா தே³வா ப³லவத்³பி⁴꞉ ஸுரா ப்⁴ருʼஶம் ।
தாந்த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ கருணாகர꞉ ॥ 87 ॥

தே³வானாம்ʼ விஜயம்ʼ தே³வா அஸுராணாம்ʼ பராஜயம் ।
த³தௌ³ தேன ஸுரை꞉ ஶீக்⁴ரமஸுராஸ்து பராஜிதா꞉ ॥ 88 ॥

அவிஜ்ஞாய மஹாதே³வவைப⁴வம்ʼ பரிமோஹிதா꞉ ।
வயம்ʼ விஜயமாபன்னா அஸுராஶ்ச பராஜிதா꞉ ॥ 89 ॥

இத்யஹம்மானஸஞ்ச²ன்னா꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ புராதனா꞉ ।
அதீவ ப்ரீதிமாபன்னா அப⁴வன்ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 90 ॥

புனர்விஶ்வாதி⁴கோ ருத்³ரோ ப⁴க³வான்கருணாநிதி⁴꞉ ।
ஸ்வஸ்ய த³ர்ஶயிதும்ʼ தேஷாம்ʼ து³ர்ஜ்ஞேயத்வம்ʼ ததை²வ ச ॥ 91 ॥

தேஷாம்ʼ ப்⁴ராந்திநிவ்ருʼத்யர்த²மபி ஸாக்ஷான்மஹேஶ்வர꞉ ।
ஆவிர்ப³பூ⁴வ ஸர்வஜ்ஞோ யக்ஷரூபேண ஹே ஸுரா꞉ ॥ 92 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யக்ஷமத்யந்தம்ʼ விஸ்மயேன ஸஹாமரா꞉ ।
விசார்ய ஸர்வே ஸம்பூ⁴ய கிமித³ம்ʼ யக்ஷமித்யபி ॥ 93 ॥

புநரக்³னிம்ʼ ஸமாஹூய தே³வா꞉ ஸர்வே விமோஹிதா꞉ ।
அப்³ருவம்ʼஸ்த்வம்ʼ விஜானீஹி கிமேதத்³யக்ஷமித்யபி ॥ 94 ॥

அக்³நிஸ்ததா² கரோமீதி ப்ரோச்ய யக்ஷம்ʼ க³தோ(அ)ப⁴வத் ।
யக்ஷரூபோ மஹாதே³வ꞉ கோ(அ)ஸீத்யாஹானலம்ʼ ப்ரதி ॥ 95 ॥

அக்³நிர்வா அஹமஸ்மீதி யக்ஷம்ʼ ப்ரத்யாஹ ஸோ(அ)பி ச ।
ஸோ(அ)பி ப்ரோவாச ப⁴க³வாம்ʼஸ்த்வயி கிம்ʼ வீர்யமித்யபி ॥ 96 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ த³ஹேயம்ʼ யதி³த³ம்ʼ பூ⁴ம்யாம்ʼ வ்யவஸ்தி²தம் ।
இத்யாஹாக்³நிஸ்த்ருʼணம்ʼ தஸ்மை நிதா⁴ய பரமேஶ்வர꞉ ॥ 97 ॥

ஏதத்³த³ஹேதி ப⁴க³வான்ஸ்மயமானோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ।
அக்³னி꞉ ஸர்வஜவேனைவ தத்³த³க்³து⁴ம்ʼ த்ருʼணமாஸ்திகா꞉ ॥ 98 ॥

அஶக்தோ லஜ்ஜயா யுக்தோ பீ⁴தோ(அ)க³ச்ச²த்ஸுரான்ப்ரதி ।
மாயா தஸ்யைவ விஜ்ஞாதும்ʼ ந ஶக்யம்ʼ வைப⁴வம்ʼ ஸுரா꞉ ॥ 99 ॥

வித்த யூயம்ʼ மஹாயாஸாதி³த்யாஹாக்³னி꞉ ஸுரான்ப்ரதி ।
தச்ச்²ருத்வா வாயுமாஹூய விஜானீஹீதி சாப்³ருவன் ॥ 100 ॥

ஸோ(அ)பி க³த்வா ததா² தேன யக்ஷரூபேண ஶம்பு⁴னா ।
ப்⁴ருʼஶம்ʼ ப்ரதிஹதோ பூ⁴த்வா ததா²(அ)க³ச்ச²த்ஸுரான்ப்ரதி ॥ 101 ॥

புனரிந்த்³ர꞉ ஸ்வயம்ʼ மோஹாத³ஹந்தாகஞ்சுகாவ்ருʼத꞉ ।
விஜ்ஞாதும்ʼ யக்ஷமக³மத்ஸ தத்ரைவ திரோத³தே⁴ ॥ 102 ॥

இந்த்³ரோ(அ)தீவ விஷண்ணஸ்து மஹாதாபஸமன்வித꞉ ।
வித்³யாரூபாமுமாம்ʼ தே³வீம்ʼ த்⁴யாத்வா காருணிகோத்தமாம் ॥ 103 ॥

லௌகிகைர்வைதி³கை꞉ ஸ்தோத்ரைஸ்துஷ்டாவ பரமேஶ்வரீம் ।
ஸா ஶிவா கருணாமூர்திர்ஜக³ன்மாதா த்ரயீமயீ ॥ 104 ॥

ஶிவாபி⁴ன்னா பரானந்தா³ ஶங்கரஸ்யாபி ஶங்கரீ ।
ஸ்வேச்ச²யா ஹிமவத்புத்ரீ ஸ்வப⁴க்தஜனவத்ஸலா ॥ 105 ॥

மஹாதே³வஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ து³ர்ஜ்ஞேயம்ʼ ஸர்வஜந்துபி⁴꞉ ।
இதி த³ர்ஶயிதும்ʼ தே³வீ தத்ரைவாவிரபூ⁴த்ஸ்வயம் ॥ 106 ॥

தாமாராத்⁴ய ஶிவாமிந்த்³ர꞉ ஶோப⁴மானாம்ʼ து ஸர்வத꞉ ।
உமாம்ʼ பர்வதராஜேந்த்³ரகன்யகாமாஹ வஜ்ரப்⁴ருʼத் ॥ 107 ॥

கிமேதத்³யக்ஷமத்ரைவ ப்ராது³ர்பூ⁴தம்ʼ திரோஹிதம் ।
வக்துமர்ஹஸி தே³வேஶி மம காருணிகோத்தமே ॥ 108 ॥

தே³வீ பரமகாருண்யாத்³ப்³ரஹ்ம மே பதிரத்ர து ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தம்ʼ திரோபூ⁴தமித்யாஹாதே³ஷநாயிகா ॥ 109 ॥

து³ர்விஜ்ஞேயோ மஹாதே³வோ விஷ்ணோ꞉ ஸாக்ஷாத³ஜஸ்ய ச ।
அன்யேஷாமபி தே³வானாம்ʼ தவாபி மக⁴வன்ப்⁴ருʼஶம் ॥ 110 ॥

ப்ரத³ர்ஶயிதுமீஶானோ து³ர்ஜ்ஞேயத்வம்ʼ ஸ்வகம்ʼ பரம் ।
ஆவிர்பூ⁴தோ ந சான்யேன காரணேன ஸுராதி⁴ப ॥ 111 ॥

ஸ ஏவ ஸர்வதே³வானாம்ʼ தவாபி விஜயப்ரத³꞉ ।
பராஜயகரோ(அ)ன்யேஷாம்ʼ தமேவ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ॥ 112 ॥

இத்யுக்த்வா ஸா மஹாதே³வீ சித்³ரூபா ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ப⁴க்தானாம்ʼ பாஶஹந்த்ரீ து தத்ரைவாந்தர்ஹிதா(அ)ப⁴வத் ॥ 113 ॥

புனர்தே³வா மஹாதே³வம்ʼ மஹாகாருணிகோத்தமம் ।
து³ர்விஜ்ஞேயம்ʼ ஸுரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸ்வதந்த்ரம்ʼ ப⁴க்திமுக்தித³ம் । பு⁴க்திமுக்தித³ம்?
விது³꞉ ஸுநிஶ்சிதம்ʼ த்யக்த்வா மாத்ஸர்யம்ʼ ப⁴வகாரணம் ॥ 114 ॥

ப்ரஸாதே³ ஸதி விஜ்ஞாதும்ʼ ஶக்யதே பரமேஶ்வர꞉ ।
ப்ரஸாதே³ன வினா நைவ ஶக்யதே ஸர்வஜந்துபி⁴꞉ ॥ 115 ॥

ப்ரஸாதே³ன வினா விஷ்ணுர்ன ஜானாதி மஹேஶ்வரம் ।
ததா² சாஹம்ʼ ந ஜாநாமி தே³வதா꞉ ஸகலா அபி ॥ 116 ॥

ப்ரஸாத³ஸ்ய து ஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ க²லு ஸர்வம்ʼ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ப்ரஸாதே³ன வினா தே³வம்ʼ யே ஜானந்தி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 117 ॥

தே ஜானந்தி வினா க்⁴ராணம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ ஹஸ்தேன கேவலம் ।
ப்ரஸாதோ³ நாம ருத்³ரஸ்ய கர்மஸாம்யே து தே³ஹினாம் ॥ 118 ॥

தே³ஶிகாலோகனாஜ்ஜாதோ விஶிஷ்டாதிஶய꞉ ஸுரா꞉ ।
ப்ரஸாத³ஸ்ய ஸ்வரூபம்ʼ து மயா நாராயணேன ச ॥ 119 ॥

ருத்³ரேணாபி ஸுரா வக்தும்ʼ ந ஶக்யம்ʼ கல்பகோடிபி⁴꞉ ।
கேவலம்ʼ லிங்க³க³ம்யம்ʼ து ந ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ஶிவஸ்ய ச ॥ 120 ॥

ஶிவாயாஶ்ச ஹரே꞉ ஸாக்ஷான்மம சான்யஸ்ய சாஸ்திகா꞉ ।
ப்ரஹர்ஷ꞉ ஸ்வரநேத்ராங்க³விக்ரியா கம்பனம்ʼ ததா² ॥ 121 ॥

ஸ்தோப⁴꞉ ஶரீரபாதஶ்ச ப்⁴ரமணம்ʼ சோத்³க³திஸ்ததா² ।
ஆகாஶே(அ)வஸ்தி²திர்தே³வா꞉ ஶரீராந்தரஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ॥ 122 ॥

அத³ர்ஶனம்ʼ ச தே³ஹஸ்ய ப்ரகாஶத்வேன பா⁴ஸனம் ।
அனதீ⁴தஸ்ய ஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸ்வத ஏவ ப்ரகாஶனம் ॥ 123 ॥

நிக்³ரஹானுக்³ரஹே ஶக்தி꞉ பர்வதாதே³ஶ்ச பே⁴த³னம் ।
ஏவமாதீ³னி லிங்கா³னி ப்ரஸாத³ஸ்ய ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 124 ॥

தீவ்ராத்தீவ்ரதர꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாதோ³ ந ஸமோ ப⁴வேத் ।
ஏவம்ʼரூப꞉ ப்ரஸாத³ஶ்ச ஶிவயா ச ஶிவேன ச ॥ 125 ॥

ஜ்ஞாயதே ந மயா நான்யைர்னைவ நாராயணேன ச ।
அத꞉ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய ஶிவாத³ன்யத்து தை³வதம் ॥ 126 ॥

தமேவ ஶரணம்ʼ க³ச்சே²த்ஸத்³யோ முக்திம்ʼ யதீ³ச்ச²தி ।
விஷ்ணுப⁴க்த்யா ச மத்³ப⁴க்த்யா நாஸ்தி நாஸ்தி பரா க³தி꞉ ॥ 127 ॥

ஶம்பு⁴ப⁴க்த்யைவ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ।
ஶம்பு⁴ப⁴க்தஸ்ய தே³ஹே(அ)ஸ்மின்ப்ரஸாதோ³ க³ம்யதே யதா² ॥ 128 ॥

ந ததா² விஷ்ணுப⁴க்தஸ்ய ந மத்³ப⁴க்தஸ்ய தே³ஹின꞉ ।
தஸ்மான்முமுமுக்ஷுர்மாம்ʼ விஷ்ணுமபி த்யக்த்வா மஹேஶ்வரம் ॥ 129 ॥

ஆஶ்ரயேத்ஸர்வபா⁴வேன ப்ரஸாத³ம்ʼ குருதே ஹி ஸ꞉ ।
ப்ரஸாதே³ ஸதி தே³வேஶோ து³ர்ஜ்ஞேயோ(அ)பி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 130 ॥

ஶக்யதே மனுஜைர்த்³ரஷ்டும்ʼ ப்ரத்யகா³த்மதயா ஸதா³ ।
ப்ரஸாதே³ ஸதி தே³வேஶோ து³ர்ஜ்ஞேயோ(அ)பி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 131 ॥

ஶக்யதே மனுஜைர்த்³ரஷ்டும்ʼ ஸதா³ மூர்த்யாத்மனைவ து ।
ப்ரஸாதே³ ஸதி தே³வேஶோ து³ர்ஜ்ஞேயோ(அ)பி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 132 ॥

ஶக்யதே மனுஜைர்த்³ரஷ்டும்ʼ ஸதா³ ஸர்வாத்மரூபத꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிணமாத்மானம்ʼ விதி³த்வா ஸகலம்ʼ ஜக³த் ॥ 133 ॥

ஸாக்ஷிமாத்ரதயா நித்யம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ।
பரமாத்³வைதநிஷ்டா² ஹி நிஷ்டா²காஷ்டா² ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 134 ॥

ஶிவாத³ன்யதயா ப்⁴ராந்த்யா த்³வைதம்ʼ வா வேத³ சேத்பஶு꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானீ ஸ்வயம்ʼ து பரதே³வதா ॥ 135 ॥

தஸ்யைவ பரமா முக்திர்ன ஹி ஸம்ʼஶயகாரணம் ।
கௌ³தமஸ்ய முனே꞉ ஶாபாத்³த³தீ⁴சஸ்ய ச ஶாபத꞉ ॥ 136 ॥

ஜன்மாந்தரக்ருʼதாத்பாபாத³யமர்தோ² ந ரோசதே ।
மஹாபாபவதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ பரமாத்³வைதவேத³னே ॥ 137 ॥

ப்ரத்³வேஷோ ஜாயதே ஸாக்ஷாத்³வேத³ஜன்யே ஶிவே(அ)பி ச ।
மஹாபாவதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ ஶிவஜ்ஞானஸ்ய ஸாத⁴னே ॥ 138 ॥

ஸர்வாங்கோ³த்³தூ⁴லனே திர்யக்த்ரிபுண்ட்³ரஸ்ய ச தா⁴ரணே ।
ருத்³ராக்ஷதா⁴ரணே ருத்³ரலிங்க³ஸ்யைவ து பூஜனே ॥ 139 ॥

ப்ரத்³வேஷோ ஜாயதே நித்யம்ʼ ஶிவஶப்³த³ஜபே(அ)பி ச ।
அனேகஜன்மஸித்³தா⁴னாம்ʼ ஶ்ரௌதஸ்மார்தானுவர்தினாம் ॥ 140 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ஜாயதே ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானீ மயா(ஆ)ராத்⁴ய꞉ ஸதை³வ து ॥ 141 ॥

நாராயணேன ருத்³ரேண ததா² தே³வைர்விஶேஷத꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானீ யத்ர குத்ர ஸ்தி²த꞉ ஸுரா꞉ ॥ 142 ॥

தத்ர ஸந்நிஹிதா முக்திர்னாத்ர கார்யா விசாரணா ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானநிஷ்ட²ஸ்யைவ மஹாத்மன꞉ ॥ 143 ॥

ஶுஶ்ரூஷா க்ரியதே யேன தத்பாதௌ³ மம மஸ்தகே ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானநிஷ்ட²ஸ்ய பரயோகி³ன꞉ ॥ 144 ॥

ஸமம்ʼ தே³வா ந பஶ்யாமி ந ஹரிர்ன மஹேஶ்வர꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானநிஷ்டா²ய பரயோகி³னே ॥ 145 ॥

ஶரீரமர்த²ம்ʼ ப்ராணாம்ʼஶ்ச ப்ரத³த்³யாச்ச்²ரத்³த⁴யா ஸஹ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானநிஷ்ட²ஸ்ய பரயோகி³ன꞉ ॥ 146 ॥

ஶுஶ்ரூஷா ஶுத்³த⁴வித்³யாயா꞉ ஸாத⁴னம்ʼ ஹி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வேத³பா³ஹ்யேஷு தந்த்ரேஷு நராணாம்ʼ வாஸனா(அ)பி ச ॥ 147 ॥

குதர்கவாஸனா லோகவாஸனா ச ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
புத்ரமித்ரகலத்ராதௌ³ வாஸனா சார்த²வாஸனா ॥ 148 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியமனோபு³த்³தி⁴ப்ராணாதா³வபி வாஸனா ।
பாண்டி³த்யவாஸனா போ⁴க³வாஸனா காந்திவாஸனா ॥ 149 ॥

ப்ரத்³வேஷவாஸனா ருத்³ரவேத³நாராயணாதி³ஷு ।
ஜ்ஞானஸாத⁴னபூ⁴தேஷு த்ரிபுண்ட்³ரோத்³த⁴லநாதி³ஷு ॥ 150 ॥

ப்ரத்³வேஷவாஸனா பாபவாஸனா ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானஜன்மன꞉ ப்ரதிப³ந்த⁴கம் ॥ 151 ॥

தஸ்மான்முமுக்ஷு꞉ ஶ்ரத்³தா⁴லுர்வாஸநாமகி²லாமிமாம் ।
விஸ்ருʼஜ்ய பரமாத்³வைதஜ்ஞானநிஷ்டோ² ப⁴வேத்ஸதா³ ॥ 152 ॥

வேதோ³தி³தமஹாத்³வைதபரிஜ்ஞானஸ்ய வைப⁴வம் ।
ந ஶக்யம்ʼ வக்துமஸ்மாபி⁴ஸ்தஸ்மாதே³வோபரம்யதே ॥ 153 ॥

கதி²தமகி²லது³꞉க²த்⁴வம்ʼஸகம்ʼ வ꞉ ஸமஸ்தம்ʼ
பரமஸுக²ஶிவாத்மப்ராபகம்ʼ ஸத்³ய ஏவ ।
விக³தஸகலதோ³ஷா வேத³வேதா³ந்தநிஷ்டா²
ஹ்ருʼத³யகுஹரநிஷ்ட²ம்ʼ கர்துமர்ஹந்தி சைதத் ॥ 154 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
தலவகாரோபநிஷத்³வ்யாக்²யாகத²னம்ʼ
நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

॥ அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ஆதே³ஶகத²னம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அதீவகு³ஹ்யமாதே³ஶமனந்தார்த²ப்ரகாஶகம் ।
வக்ஷ்யே யுஷ்மாகமத்³யாஹம்ʼ ஶ்ருʼணுத ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ॥ 1 ॥

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஶ்ருதமேவாஶ்ருதம்ʼ ப⁴வேத் ।
அமதம்ʼ ச மதம்ʼ ஜ்ஞாதமவிஜ்ஞாதம்ʼ ச ஸத்தமா꞉ ॥ 2 ॥

ஏகேனைவ து பிண்டே³ன ம்ருʼத்திகாயா யதா² ஸுரா꞉ ।
விஜ்ஞாதம்ʼ ம்ருʼண்மயம்ʼ ஸர்வம்ʼ ம்ருʼத³பி⁴ன்னத்வத꞉ ஸதா³ ॥ 3 ॥

ஏகேன லோஹமணினா ஸர்வம்ʼ லோஹமயம்ʼ யதா² ।
விஜ்ஞாதம்ʼ ஸ்யாத்³யதை²கேன நகா²னாம்ʼ க்ருʼந்தனேன ச ॥ 4 ॥

ஸர்வம்ʼ கார்ஷ்ணாயஸம்ʼ ஜ்ஞாதம்ʼ தத³பி⁴ன்னத்வத꞉ ஸுரா꞉ ।
கார்யம்ʼ து காரணாபி⁴ன்னம்ʼ ந பி⁴ன்னம்ʼ நோப⁴யாத்மகம் ॥ 5 ॥

பி⁴ன்னபக்ஷே து ஸத்³வா(அ)ஸத்கார்யம்ʼ ஸத³ஸதே³வ வா ।
ஸச்சேத்காரணஸத்தா வா கார்யஸத்தா(அ)த²வா பரா ॥ 6 ॥

யதி³ காரணஸத்தைவ கார்யஸத்தா ந சாபரா ।
தர்ஹி காரணஸத்தைகா கத²ம்ʼ ஸத்தாபி⁴தா³ ப⁴வேத் ॥ 7 ॥

ஸத்தைகா(அ)பி ப⁴வேத்³பி⁴ன்னம்ʼ காரணாத்கார்யஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
இதி வார்தா ச வார்தைவ கார்யஸஞ்ஜ்ஞமஸத்க²லு ॥ 8 ॥

ஸத்தாஹீனஸ்ய கார்யஸ்யாஸத்த்வமேவ ஹி யுஜ்யதே ।
ப்ராப்தே(அ)ஸத்த்வே து கார்யஸ்ய ஸத்கார்யோக்திர்வ்ருʼதா² ப⁴வேத் ॥ 9 ॥

நைவ காரணஸத்தைவ கார்யஸத்தா(அ)பரைவ சேத் ।
தர்ஹி ஸா கார்யஸத்தா து தயா காரணஸத்தயா ॥ 10 ॥

ஸத்³ரூபேணைவ பி⁴ன்னா ஸ்யாத³ஸத்³ரூபேண வா ப⁴வேத் ।
ஸத்³ரூபேணேதி சேதே³கா ஸத்தா பி⁴ன்னா ந ஸா ப⁴வேத் ॥ 11 ॥

அஸத்³ரூபேண ஸா பி⁴ன்னா கார்யஸத்தா தயா யதி³ ।
தர்ஹி ஸா நைவ ஸத்தா ஸ்யாத³ஸத்த்வாதே³வ ஶூன்யவத் ॥ 12 ॥

யத்³யஸத்கார்யமிஷ்யேத ந கார்யம்ʼ தர்ஹி தத்³ப⁴வேத் ।
வந்த்⁴யாபுத்ரோ ந கஸ்யாபி வஸ்துன꞉ கார்யமிஷ்யதே ॥ 13 ॥

ப்ரத்⁴வம்ʼஸோ(அ)பி ந கார்யம்ʼ ஸ்யாத்தஸ்யோத்பத்தேரஸம்ப⁴வாத் ।
நாஸ்தி காரகஸம்ப³ந்த⁴꞉ ப்ரத்⁴வம்ʼஸஸ்ய ஸுரோத்தமா꞉ ।
ஶூன்யவந்நிருபாக்²யத்வாத்ததோ நாஸ்தி ஜனிக்ரியா ॥ 14 ॥

அஸத்த்வே(அ)பி விஶேஷோ(அ)ஸ்தி கார்யஸ்யேதி மதிர்யதி³ ॥ 15 ॥

கோ விஶேஷோ(அ)ஸ்ய ஸம்ப³ந்த⁴꞉ காரகைர்யதி³ தன்ன ஹி ।
விஶேஷே ஸதி ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்ய ஸ ஏவ ஹி ॥ 16 ॥

ஜனிக்ரியாஶ்ரயத்வம்ʼ சேத்³விஶேஷோ(அ)ஸ்ய ததா³(அ)பி து ।
பூர்வோக்ததோ³ஷ꞉ ஸம்ப்ராப்தஸ்தஸ்ய நாஸ்தி நிவாரக꞉ ॥ 17 ॥

ஸத்தாஸம்ப³ந்த⁴வத்த்வம்ʼ சேத்³விஶேஷோ(அ)ஸ்ய ந தத்படு ।
ததா³(அ)பி தோ³ஷ꞉ பூர்வோக்த꞉ ப்ராப்னோத்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18 ॥

அதோ(அ)ஸதோ ந கார்யத்வம்ʼ ஸத³ஸத்த்வம்ʼ ந ஸங்க³தம் ।
உக்ததோ³ஷத்³வயாபத்தேரத꞉ கார்யம்ʼ து காரணாத் ।
அபி⁴ன்னமேவ பே⁴த³ஸ்யாஸம்ப⁴வாதே³வ வஸ்துத꞉ ॥ 19 ॥

பே⁴தா³பே⁴த³ஸமாக்²யா து ஸுதராம்ʼ நைவ ஸித்⁴யதி ।
காரணாத்கார்யஜாதஸ்ய பே⁴தா³பா⁴வாச்ச வஸ்துத꞉ ॥ 20 ॥

கார்யகாரணபே⁴த³ஶ்ச காரகவ்யாவ்ருʼதிஸ்ததா² ।
உத்பத்திஶ்ச விநாஶஶ்ச ததை²வார்த²க்ரியா(அ)பி ச ॥ 21 ॥

நாமரூபவிஶேஷஶ்ச ஸர்வம்ʼ ப்⁴ராந்த்யா ப்ரஸித்⁴யதி ॥ 22 ॥

அத꞉ ஸர்வோ விகாரஶ்ச வாசா கேவலமாஸ்திகா꞉ ।
அஸ்தீத்யாரப்⁴யதே நாமதே⁴யமாத்ரம்ʼ ஹி ஸத்ஸதா³ ॥ 23 ॥

ப்ராதீதிகேன ரூபேண விகாரோ(அ)ஸத்ய ஏவ ஹி ।
காரணாகார ஏவாஸ்ய ஸத்ய꞉ ஸாக்ஷாத்ஸதா³ ஸுரா꞉ ॥ 24 ॥

காரணாபி⁴ன்னரூபேண கார்யம்ʼ காரணமேவ ஹி ।
ஸத்³ரூபேண ஸதா³ ஸத்யம்ʼ பே⁴தே³னோக்திர்ம்ருʼஷா க²லு ॥ 25 ॥

அத꞉ காரணவிஜ்ஞானாத்ஸர்வவிஜ்ஞானமாஸ்திகா꞉ ।
ஸுதராமுபபன்னம்ʼ ஹி ந ஸந்தே³ஹோ(அ)ஸ்தி கஶ்சன ॥ 26 ॥

தச்ச காரணமேகம்ʼ ஹி ந பி⁴ன்னம்ʼ நோப⁴யாத்மகம் ।
பே⁴த³꞉ ஸர்வத்ர மித்²யைவ த⁴ர்ம்யாதே³ரநிரூபணாத் ॥ 27 ॥

பே⁴தே³ ஜ்ஞாதே ஹி த⁴ர்ம்யாதி³விபா⁴க³ஸ்ய ச வேத³னம் ।
விபே⁴தே³னைவ த⁴ர்ம்யாதௌ³ விஜ்ஞாதே பே⁴த³வேத³னம் ॥ 28 ॥

பே⁴தா³நிரூபணாதே³வ பே⁴தா³பே⁴தோ³ ந ஸங்க³த꞉ ।
அதஶ்ச காரணம்ʼ நித்யமேகமேவாத்³வயம்ʼ ஸுரா꞉ ॥ 29 ॥

குலாலாதே³ர்ம்ருʼதா³தே³ஶ்ச பே⁴தே³ த்³ருʼஷ்டே(அ)பி பூ⁴தலே ।
அசைதன்யான்ம்ருʼதா³தே³ஸ்து குலாலாதி³ரபேக்ஷ்யதே ॥ 30 ॥

அத்ர காரணமத்³வைதம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ சைதன்யமேவ ஹி ।
தேன நாபேக்ஷதே ஹ்யன்யத்காரணம்ʼ சேதனாத்மகம் ॥ 31 ॥

ஸ்வயம்ʼ சேதனமப்யேதத்காரணம்ʼ ந குலாலவத் ।
அபேக்ஷதே ம்ருʼதா³ துல்யமசித்³ரூபம்ʼ து காரணம் ॥ 32 ॥

ப்ரதீத்யா கேவலம்ʼ ஶக்திரசித்³ரூபா தமோமயீ ।
ஸர்வப்ரகாரைர்வித்³வத்³பி⁴ரநிரூப்யா(அ)ஸ்தி ஶாங்கரீ ॥ 33 ॥

தயா து³ர்க⁴டகாரிண்யா தாதா³த்ம்யேனைவ ஸங்க³தம் ।
காரணம்ʼ ஸகலஸ்ரஷ்ட்ருʼ ஸர்வஸம்ʼஹர்த்ருʼ சாஸ்திகா꞉ ॥ 34 ॥

பாலகம்ʼ ச ஸதா³ ஸச்ச சித்³ரூபத்வாத்ஸுரோத்தமா꞉ ।
சித்³ரூபஸ்ய து ஸத்யத்வம்ʼ யுக்தமேவாஸ்திகா꞉ ஸதா³ ॥ 35 ॥

அசித்³ரூபாஹிரஜ்ஜ்வாதே³ர்ம்ருʼஷாத்வம்ʼ ஸம்மதம்ʼ க²லு ।
அதஸ்தத்காரணம்ʼ தே³வா꞉ ஸதே³வைகம்ʼ ச ஶாஶ்வதம் ॥ 36 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்பூர்வம்ʼ ஸதே³வா(அ)ஸீத்ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
அஸதா³ஸீதி³தி ப்⁴ராந்தா வத³ந்தி ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 37 ॥

அஸன்ன காரணம்ʼ யுக்தம்ʼ வஸ்துதத்த்வநிரூபணே ।
வந்த்⁴யாபுத்ரோ(அ)பி ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ ஸ்யாத்ஸ்வயம்ʼ க²லு ॥ 38 ॥

ஸ்வஶக்த்யா(அ)ஸச்ச ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ ப⁴வதீதி சேத் ।
ஶக்திரப்யஸதோ நாஸ்தி ஸதோ பீ³ஜஸ்ய த³ர்ஶனாத் ॥ 39 ॥

அங்குரோத்பாதி³கா ஶக்தி꞉ ஸத்³ரூபஸ்யைவ த்³ருʼஶ்யதே ।
க²லு பீ³ஜஸ்ய ஸர்வத்ர நாஸதஸ்தத³த³ர்ஶனாத் ॥ 40 ॥

ஸா(அ)பி ஶக்தி꞉ ஸதீ கிம்ʼவா(அ)ஸதீ ஸத³ஸதீ து வா ।
ஸதீ சேத்ஸா ஸதீ ஶக்தி꞉ கத²ம்ʼ வந்த்⁴யாஸுதாஶ்ரயா ।
ஆஶ்ரயத்வம்ʼ ஸதோ த்³ருʼஷ்டம்ʼ க²லு லோகே ந சாஸத꞉ ॥ 41 ॥

ஸா(அ)ஸதீ சேத்கத²ம்ʼ ஶக்தி꞉ கார்யநிர்வாஹிகா(அ)ஸதீ ॥ 42 ॥

வந்த்⁴யாபுத்ர꞉ ஸ்வயம்ʼ நைவ கார்யநிர்வாஹக꞉ க²லு ।
நிர்வாஹகத்வத⁴ர்மஶ்ச ஸத ஏவ ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 43 ॥

ஶக்தி꞉ ஸத³ஸதீ ஸா சேத்³தோ³ஷத்³வயஸமாக³ம꞉ ।
அத꞉ ஸ்வஶக்த்யா சாஸத்து ஸர்வேஷாம்ʼ நைவ காரணம் ॥ 44 ॥

தஸ்மாத்ஸோ(அ)யமஸத்³வாதோ³ ஜல்பமாத்ரம்ʼ ந யுக்திமான் ।
அத꞉ ஸதே³வ ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ நாஸதா³ஸ்திகா꞉ ॥ 45 ॥

ஸ்ருʼஷ்டேஸ்து ப்ராகி³த³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸதே³வா(ஆ)ஸீத்து காரணம் ।
தச்ச காரணமாத்³யந்தவிநிர்முக்தம்ʼ ஸத³த்³வயம் ॥ 46 ॥

பூர்வகல்பப்ரபஞ்சோத்த²ஸம்ʼஸ்காரேணானுரஞ்ஜிதம் ।
காலகர்மவிபாகேன ஸத்த்வவ்ருʼத்திஸமாஶ்ரிதம் ॥ 47 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்யர்த²மைக்ஷத ப்ராஜ்ஞா ப³ஹு ஸ்யாமிதி ஶக்திமத் ।
புனஸ்தத்பூர்வஸம்ʼஸ்காராதா³காஶம்ʼ வாயுமாதி³த꞉ ॥ 48 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்வா தேஜஸ்தத꞉ ஸ்ருʼஷ்ட்வா புன꞉ ஸ்ருʼஷ்ட்வா த்வபஸ்தத꞉ ।
அன்னஶப்³தோ³தி³தாம்ʼ தே³வா꞉ ஸஸர்ஜ ப்ருʼதி²வீம்ʼ பராம் ॥ 49 ॥

தத்புன꞉ காரணம்ʼ ப்³ரஹ்ம தானி பூ⁴தானி பஞ்ச ச ।
ஏகைகம்ʼ த்³விவித⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா தேஷாம்ʼ மத்⁴யே ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 50 ॥

அம்ʼஶான்பஞ்ச ஸமாதா³ய தேஷாமேகைகமாஸ்திகா꞉ ।
க்ருʼத்வா சதுர்தா⁴ தேஷ்வம்ʼஶாநாதா³ய சதுர꞉ ஸுரா꞉ ॥ 51 ॥

யதா²க்ரமேண பூ⁴தானாம்ʼ சதுரஸ்தாம்ʼஶ்ச காரணம் ।
யதா²க்ரமேண பூ⁴தார்தே⁴னைகேனைகம்ʼ கரோதி தத் ॥ 52 ॥

ஏவமம்ʼஶாந்தரானேதாநாதா³ய சதுர꞉ ஸ்வயம் ।
ஏகம்ʼ பூ⁴தாந்தரார்தே⁴ன கரோதி க்ரமஶ꞉ ஸுரா꞉ ॥ 53 ॥

ஏவம்ʼ பூ⁴தானி ஸர்வாணி பஞ்சீக்ருʼத்ய ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
அண்டா³னி பு⁴வனான்யாஶு கரோதி ப்³ரஹ்ம காரணம் ॥ 54 ॥

அண்ட³ஜம்ʼ ஜாரஜம்ʼ சைவ ஸ்வேத³ஜம்ʼ சோத்³பி⁴ஜம்ʼ ததா² ।
கரோதி காலபாகேன ப்ராணிகர்மவஶேன ச ॥ 55 ॥

ப்³ரஹ்ம ஸர்வத்ர சித்³ரூபேணைவானுப்ராப்ய ஸாத்த்விகா꞉ ।
ப்ருʼத²ங்நாமானி ரூபாணி குருதே பூர்வகல்பவத் ॥ 56 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்ஸத்யமிவ பா⁴தமபி ஸ்வத꞉ ।
காரணவ்யதிரேகேண நாஸ்த்யேவாத்ர ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 57 ॥

யத்³க்³னே ரோஹிதம்ʼ ரூபம்ʼ தத்³ரூபம்ʼ தேஜஸ꞉ ஸதா³ ।
யச்சு²க்லம்ʼ தத³பாம்ʼ ரூபம்ʼ யத்க்ருʼஷ்ணம்ʼ பௌ⁴மமேவ தத் ॥ 58 ॥

நாஸ்தி ரூபாதிரேகேண ஸதா³ ஸோ(அ)க்³னி꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
வாசாரம்ப⁴ணமாத்ரோ ஹி விகாரோ வஹ்நிஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ॥ 59 ॥

த்ரீணி ரூபாணி ஹே தே³வா ஏவ ஸத்யம்ʼ ந சானல꞉ ।
யத்³பா⁴னோ ரோஹிதம்ʼ ரூபம்ʼ தத்³ரூபம்ʼ தேஜஸ꞉ ஸதா³ ॥ 60 ॥

யச்சு²க்லம்ʼ தத³பாம்ʼ ரூபம்ʼ யத்க்ருʼஷ்ணம்ʼ பௌ⁴மமேவ தத் ।
நாஸ்தி ரூபாதிரேகேண ஸதா³(ஆ)தி³த்யோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 61 ॥

ப்⁴ராந்த்யா கேவலமாதி³த்ய இத்யாஹுரவிவேகின꞉ ।
ஏவம்ʼ சந்த்³ரஶ்ச விஜ்ஞேயோ வித்³யுச்ச ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 62 ॥

க⁴டகுட்³யாத³யோ பா⁴வா பூ⁴தானி பு⁴வனானி ச ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாதிரேகேண நாஸ்தி ப்³ரஹ்மைவ ஸத்ஸதா³ ॥ 63 ॥

பூர்வபூர்வப்⁴ரமோத்பன்னவாஸனாயா ப³லேன து ।
தே³ஹேந்த்³ரியாதி³ஸங்கா⁴தே(அ)ஹம்மதிர்ஜாயதே த்³ருʼட⁴ம் ॥ 64 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியாத³யோ பா⁴வா நாஹமர்தா² நிரூபணே ।
பௌ⁴திகத்வாச்ச பூ⁴தாம்ʼஶை꞉ ஸதை³வாப்யாயிதத்வத꞉ ॥ 65 ॥

ம்ருʼத³ம்ப⁴ஸா யதா² பி⁴த்திர்நிர்மிதா வை ம்ருʼத³ம்ப⁴ஸா ।
ஆப்யாயதே ததா² பு⁴க்தைர்பூ⁴தைர்தே³ஹாத³யோ(அ)பி ச ॥ 66 ॥

அதோ தே³ஹாதி³ஸங்கா⁴தே(அ)ஹம்மமேத்யாதி³காம்ʼ மதிம் ।
விஸ்ருʼஜ்ய ஸாக்ஷிசைதன்யே வித்³வான்குர்யாத³ஹம்மதிம் ॥ 67 ॥

த³த்⁴ன꞉ ஸர்பிர்யதா² ஜாதம்ʼ மந்த²னேன ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ததா² பு³த்³த்⁴யாத³யோ பா⁴வா பூ⁴தேப்⁴யஶ்சோத்³ப⁴வந்தி ஹி ॥ 68 ॥

பௌ⁴திகம்ʼ தே³ஹஸங்கா⁴தம்ʼ விஸ்ருʼஜ்ய மதிமான்புன꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிணி சித்³ரூபே குர்யாந்நித்யமஹம்மதிம் ॥ 69 ॥

அன்னேனாப்யாயதே(அ)பு⁴க்தே நாதீ⁴தம்ʼ தஸ்ய பா⁴ஸதே ।
ததோ(அ)பி பு³த்³தி⁴ரன்னஸ்ய கார்யமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 70 ॥

அதோ(அ)பி பு³த்³தி⁴மன்னஸ்ய கார்யம்ʼ த்யக்த்வா விவிக்ததீ⁴꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிணி சித்³ரூபே குர்யாந்நித்யமஹம்மதிம் ॥ 71 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியாதி³ஸங்கா⁴தே(அ)ஹம்மமேத்யாதி³காம்ʼ மதிம் ।
த்யக்த்வா ஸ்வாத்மனி சித்³ரூபே யதா³(அ)பீதோ ப⁴வத்யயம் ॥ 72 ॥

ததா³ ஸ்வபிதி து³꞉கா²தி³த³ர்ஶனம்ʼ ச ந வித்³யதே ।
ஸ்வாத்மரூபஸுக²ப்ராப்திரேவம்ʼ த்³ருʼஷ்டா(அ)ஸ்ய தே³ஹின꞉ ॥ 73 ॥

அதோ(அ)பி மதிமாந்நித்யம்ʼ த்யக்த்வா தே³ஹாதி³கா³ம்ʼ தி⁴யம் ।
ஸர்வஸாக்ஷிணி சித்³ரூபே ஸாக்ஷாத்குர்யாத³ஹம்மதிம் ॥ 74 ॥

யதி³த³ம்ʼ ஸாக்ஷிணா வேத்³யம்ʼ தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
தத்ஸத்யம்ʼ பூர்ணசைதன்யம்ʼ தத்த்வமர்தோ² ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 75 ॥

த்வம்ʼஶப்³தா³ர்தோ² ய ஆபா⁴தி ஸோ(அ)ஹம்ʼஶப்³தா³ர்த² ஏவ ஹி ।
யோ(அ)ஹம்ʼஶப்³தா³ர்த² ஆபா⁴தி ஸ த்வம்ʼஶப்³தா³ர்த² ஏவ ஹி ॥ 76 ॥

த்வமஹம்ʼஶப்³த³லக்ஷ்யார்த²꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரத்யக்சிதி꞉ பரா ।
தச்ச²ப்³த³ஸ்ய ச லக்ஷ்யார்த²꞉ ஸைவ நாத்ர விசாரணா ॥ 77 ॥

த்வமஹம்ʼஶப்³த³வாச்யார்த²ஸ்யைவ தே³ஹாதி³வஸ்துன꞉ ।
ந தச்ச²ப்³தா³ர்த²தாம்ʼ வக்தி ஶ்ருதிஸ்தத்த்வமஸீதி ஸா ॥ 78 ॥

தத³ர்தை²க்யவிருத்³தா⁴ம்ʼஶம்ʼ த்யக்த்வா வாச்யக³தம்ʼ ஶ்ருதி꞉ ।
அவிருத்³த⁴சிதா³காரம்ʼ லக்ஷயித்வா ப்³ரவீதி ஹி ॥ 79 ॥

தத³ர்தே² ச த்வமர்தை²க்யவிருத்³தா⁴ம்ʼஶம்ʼ வினைவ து ।
காரணத்வாதி³வாச்யஸ்த²ம்ʼ லக்ஷயித்வா து கேவலம் ॥ 80 ॥

சிதா³காரம்ʼ புனஸ்தஸ்ய த்வமர்தை²க்யம்ʼ ப்³ரவீதி ச ।
தத்த்வம்ʼஶப்³தா³ர்த²லக்ஷ்யஸ்ய சின்மாத்ரஸ்ய பராத்மன꞉ ॥ 81 ॥

ஏகத்வம்ʼ யத்ஸ்வத꞉ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸ ஹி வாக்யார்த² ஆஸ்திகா꞉ ।
இதோ(அ)ன்யதா² யோ வாக்யார்த²꞉ ஸோ(அ)வாக்யார்தோ² ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 82 ॥

ஏகத்வப்ரமிதிம்ʼ வாக்யம்ʼ ந கரோதி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
வ்யாவஹாரிகமஜ்ஞானம்ʼ பா³த⁴தே வித்³யயைவ து ॥ 83 ॥

ஸதா³ ப்ரமிதமேகத்வம்ʼ ஸ்வத ஏவ ந சான்யத꞉ ।
அதோ ந ப்ரமிதிம்ʼ வாக்யம்ʼ குருதே(அ)ஜ்ஞானபா³த⁴கம் ॥ 84 ॥

வஸ்துதோ நாஸ்தி சாஜ்ஞானம்ʼ சித்ப்ரகாஶவிரோத⁴த꞉ ।
அதோ வாக்யம்ʼ ந சாஜ்ஞானபா³த⁴கம்ʼ ச நிரூபணே ॥ 85 ॥

ஏகத்வம்ʼ யத்புரா ப்ரோக்தம்ʼ தத்ஸ்வயம்ʼ ஸேத்³து⁴மர்ஹதி ।
ந ப்ரமாணேன மானானி தஸ்மின்குண்டீ²ப⁴வந்தி ஹி ॥ 86 ॥

வ்யாவஹாரிகமஜ்ஞானமபி ப்³ரஹ்மைவ வஸ்துத꞉ ।
அஜ்ஞானமிதி வார்தா(அ)பி த்வர்த²ஸத்³பா⁴வ ஏவ ஹி ॥ 87 ॥

ஸத ஏவ ஹி ஸத்³பா⁴வோ நாஸத꞉ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனே ।
ஸத³ஸத்கோடிநிர்முக்தமித்யுக்திஶ்சார்த²பா⁴ஸனே ।
க²லு நாபா⁴ஸதே பா⁴னம்ʼ ப்³ரஹ்ம வஸ்த்வேவ கேவலம் ॥ 88 ॥

பா⁴னஸம்ப³ந்த⁴தோ(அ)பா⁴னமிதி வார்தா(அ)ப்யஸங்க³தா ॥ 89 ॥
ஸம்ப³ந்தி⁴ரூபஸத்³பா⁴வே ஸதி ஸம்ப³ந்த⁴ஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஸத்³பா⁴வே ஸதி ஸம்ப³ந்தி⁴ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 90 ॥

அநிரூபிதரூபேண ஸத்³பா⁴வ இதி சேன்மதம் ।
அநிரூபிதரூபஸ்ய ரூபம்ʼ து ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ரூபம்ʼ நைவான்யன்ன ரூபமபரஸ்ய ஹி ॥ 91 ॥

அஸ்தி சேத³பரஸ்யாபி ரூபம்ʼ தர்ஹி ஸுரோத்தமா꞉ ।
ரூபரூபேண ரூபம்ʼ ச ப்³ரஹ்மரூபம்ʼ ப⁴வேத்க²லு ॥ 92 ॥

ப்³ரஹ்மரூபேண நான்யஸ்ய ரூபம்ʼ ரூபாந்தரேண சேத் ॥ 93 ॥

தர்ஹி ரூபாந்தரம்ʼ ரூபாத்³பி⁴ன்னம்ʼ வா(அ)பி⁴ன்னமேவ வா ।
பி⁴ந்நாபி⁴ன்னம்ʼ ந வா பி⁴ன்னம்ʼ யதி³ ரூபாத்³விபே⁴த³த꞉ ॥ 94 ॥

துச்ச²வத்தத³ரூபம்ʼ ஸ்யாத³பி⁴ன்னம்ʼ சேத்ததே³வ தத் ।
உக்ததோ³ஷத்³வயாபத்தேர்பி⁴ந்நாபி⁴ன்னம்ʼ ந தத்³ப⁴வேத் ॥ 95 ॥

அத ஏவ ஸுரஶ்ரேஷ்டா² அநிரூபிதரூபத꞉ ।
ஸத்³பா⁴வ இதி வார்தா ச வார்தைவ க²லு கேவலம் ॥ 96 ॥

தஸ்மாத³ஜ்ஞானமேவைதத்³ப்³ரஹ்மைவ ஸததோதி³தம் ।
அஜ்ஞானமயமேவேத³ம்ʼ ஸர்வமித்யபி பா⁴ஷணம் ।
நைவ பா⁴ஷணமஜ்ஞாநாபா⁴வாதே³வ ஶிவம்ʼ வினா ॥ 97 ॥

தஸ்மாத³ஜ்ஞானமஜ்ஞானகார்யம்ʼ ச ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 98 ॥

ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நைவான்யதி³தி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ।
ஐததா³த்ம்யமித³ம்ʼ ஸர்வமித்யாஹ ஹி பரா ஶ்ருதி꞉ ॥ 99 ॥

ஸாக்ஷாத³ர்த²ஸ்வபா⁴வேன ஶ்ருதி꞉ ஸேயம்ʼ ப்ரவர்ததே ।
ஶ்ரோதுஶ்சித்தாவிபாகேன விஷண்ணா விவஶா ஶ்ருதி꞉ ॥ 100 ॥

க்வசித்கதா³சித³ன்யார்த²ம்ʼ வக்தி ச ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ருʼத²க் ।
ஸாத்⁴யஸாத⁴னஸம்ப³ந்த⁴கத²னம்ʼ ப²லபா⁴ஷணம் ॥ 101 ॥

ஜக³த்³வைசித்ர்யநிர்தே³ஶோ த⁴ர்மாத⁴ர்மார்த²பா⁴ஷணம் ।
வர்ணாஶ்ரமவிபா⁴கோ³க்திஸ்தத்³த⁴ர்மோக்திஸ்ததை²வ ச ॥ 102 ॥

ஶோப⁴நாஶோப⁴னோக்திஶ்ச பூ⁴தபௌ⁴திகபா⁴ஷணம் ।
ஶப்³தா³னாம்ʼ பே⁴த³நிர்தே³ஶஸ்ததா²(அ)ர்தா²னாம்ʼ ச பா⁴ஷணம் ॥ 103 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யஸ்ய ஸர்வஸ்ய ஸத்³பா⁴வோக்தி꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
மித்²யாத்வபா⁴ஷணம்ʼ தஸ்ய மாயாஸத்³பா⁴வபா⁴ஷணம் ॥ 104 ॥

மாயாத்வோக்திஶ்ச மாயாயா ப³ந்த⁴ இத்யபி⁴பா⁴ஷணம் ।
கு³ருஶிஷ்யகதோ²க்திஶ்ச ப்³ரஹ்மவித்³யாபி⁴பா⁴ஷணம் ॥ 105 ॥

ஶாஸ்த்ராணாமபி நிர்தே³ஶஸ்தர்காணாமபி பா⁴ஷணம் ।
அன்யத்³விதர்கஜாலம்ʼ யத்தது³க்திஶ்ச ஸமாஸத꞉ ।
அன்யார்தே²ன பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶ்ருதி꞉ ஸாத்⁴வீ ந தத்பரா ॥ 106 ॥

சித்தபாகானுகு³ண்யேன ஶ்ரோத்ரூʼணாம்ʼ பரமா ஶ்ருதி꞉ ।
ஸோபானக்ரமதோ தே³வா மந்த³ம்ʼ மந்த³ம்ʼ ஹிதம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 107 ॥

உபதி³ஶ்ய விஷண்ணா(அ)பி புன꞉ பக்வாதி⁴காரிண꞉ ।
ஐததா³த்ம்யமித³ம்ʼ ஸர்வமித்யாஹ பரமாத்³வயம் ॥ 108 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவேஶ்வரத்வாதி³விசித்ரவிப⁴வம்ʼ வினா ।
கேவலம்ʼ சித்ஸதா³னந்த³ப்³ரஹ்மாத்மைக்யபரா ஶ்ருதி꞉ ॥ 109 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவேஶ்வரத்வாதி³ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
இதி ஸ்வபூர்ணதாஜ்ஞானம்ʼ பரமாத்³வைதவேத³னம் ॥ 110 ॥

இதோ(அ)ன்யத்³யத்பரிஜ்ஞானம்ʼ தத³ஜ்ஞானம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
விசாரேணாயமேவார்த²ஸ்த்வயமேவாவிசாரணே ॥ 111 ॥

ந கதா³சித்³விஶேஷோ(அ)ஸ்தீத்யேதஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 112 ॥

யதா² யதா² ஸ்வபா⁴வேன யத்³யத்³பா⁴தி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ததா² ததா² ஶிவோ பா⁴தி ஸ்வயமேவ ந சாபர꞉ ॥ 113 ॥

யதா² யதா² ப்ரபா⁴ ஸாக்ஷாச்சா²ம்ப⁴வீ ஸா ந சாபரா ।
இதி நிஶ்சயவிஜ்ஞானம்ʼ பரமாத்³வைதவேத³னம் ॥ 114 ॥

யதா² யதா²(அ)வபா⁴ஸோ(அ)யம்ʼ ஶிவ ஏவேதி பஶ்யதி ।
ததா² ததா² மஹாதே³வம்ʼ ப⁴ஜதே(அ)யத்னதஸ்து ஸ꞉ ॥ 115 ॥

யதா² யதா² ப்ரதா² பும்ʼஸஸ்தத்³வஸ்துஷ்வனவஸ்தி²தா ।
ததா² ததா²(அ)னுஸந்தா⁴னம்ʼ ஸ்வபா⁴வேனைவ பூஜனம் ॥ 116 ॥

ஶிவரூபதயா ஸர்வம்ʼ யோ வேத³ ஸ ஹி தத்த்வவித் ।
அஶிவம்ʼ வேத³ யத்கிஞ்சித்ஸ ஏவ பரிமோஹித꞉ ॥ 117 ॥

ஶிவாத³ன்யதயா கிஞ்சித³பி யோ வேத³ ஸோ(அ)த⁴ம꞉ ।
ஶிவஸ்யைவாபசாரம்ʼ ஹி குருதே ஸ பஶுர்னர꞉ ॥ 118 ॥

ஶிவரூபதயா ஸர்வம்ʼ யஸ்ய பா⁴தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ஸ்வேச்சா²சார꞉ ஸமாசாரஸ்தஸ்ய சார்சா ச ஶூலின꞉ ॥ 119 ॥

யதா² யதா² ப்ரபா⁴ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரதா² ஸா ஸா தத³ர்சனம் ।
இத்யயத்னேன விஜ்ஞானாத்பூஜ்யதே பரமேஶ்வர꞉ ॥ 120 ॥

க்ரீட³யா ஜக³தா³காரா நான்யதஶ்சாத்மதே³வதா ।
க்ரீட³யைவாத்மனா(ஆ)த்மானம்ʼ பு⁴ங்க்தே ஸா தத்³தி⁴ வேத³னம் ॥ 121 ॥

இந்த்³ரியாகாரபா⁴ஸா ஸா விஷயாகாரபா⁴ஸனம் ।
க்ரீட³யா தே³வதா பு⁴ங்க்தே ஸ்வத இத்யர்சனம்ʼ மதம் ॥ 122 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானமித³ம்ʼ ப⁴வப⁴யாபஹம் ।
ப⁴வப்ரஸாத³தோ லப்⁴யம்ʼ பா⁴வனாரஹிதம்ʼ பரம் ॥ 123 ॥

யதா² நக்தந்த்³ருʼஶ꞉ ஸூர்யப்ரகாஶோ நாவபா⁴ஸதே ।
ததே²த³ம்ʼ பரமாத்³வைதம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ ந பா⁴ஸதே ॥ 124 ॥

ப்ரஸாதா³தே³வ ருத்³ரஸ்ய ஶ்ரத்³த⁴யா ஸ்வஸ்ய தை⁴ர்யத꞉ ।
தே³ஶிகாலோகனாச்சைவ கர்மஸாம்யே ப்ரகாஶதே ॥ 125 ॥

ப³ஹுப்ரகாரம்ʼ ப³ஹுஶ꞉ ஶ்ருதி꞉ ஸாத்⁴வீ ஸனாதனீ ।
ஏவமேதம்ʼ மஹாயாஸாத³ர்த²ம்ʼ வத³தி து³꞉கி²னாம் ॥ 126 ॥

ஶிவ ஏவாஸ்தி நைவான்யதி³தி யோ நிஶ்சய꞉ ஸ்தி²ர꞉ ।
ஸதா³ ஸ ஏவ ஸித்³தா⁴ந்த꞉ பூர்வபக்ஷாஸ்ததா² பரே ॥ 127 ॥

அயமேவ ஹி வேதா³ர்தோ² நாபர꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ।
க்³ருʼஹ்ணாமி பரஶும்ʼ தப்தம்ʼ ஸத்யமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 128 ॥

அயமேவ ஹி ஸத்யார்தோ² நாபர꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ।
விஶ்வாஸார்த²ம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா த்ரிர்வ꞉ ஶபத²யாம்யஹம் ॥ 129 ॥

அயமேவ ஹி வேதா³ர்தோ² நாபர꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ।
அன்யதா² சேத்ஸுரா꞉ ஸத்யம்ʼ மூர்தா⁴ மே(அ)த்ர பதிஷ்யதி ॥ 130 ॥

அயமேவ ஹி ஸத்யார்தோ² நாபர꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ।
அத்ரைவ ஸந்நிதி⁴ம்ʼ தே³வோ விஶ்வாஸார்த²ம்ʼ கரிஷ்யதி ॥ 131 ॥

ஸூத உவாச –
ஏவமுக்த்வா து ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மா ஸர்வஹிதே ரத꞉ ।
ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ ப⁴க்த்யா பரவஶோ(அ)ப⁴வத் ॥ 132 ॥

அஸ்மின்னவஸரே ஶ்ரீமாஞ்ஶங்கர꞉ ஶஶிஶேக²ர꞉ ।
நீலகண்டோ² விரூபாக்ஷ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸாக்ஷாத்³க்⁴ருʼணாநிதி⁴꞉ ॥ 133 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாத்³யைருபாஸ்யோ கு³ணமூர்திபி⁴꞉ ।
ஆவிர்ப³பூ⁴வ ஸர்வஜ்ஞஸ்தத்ரைவ ஸுரஸந்நிதௌ⁴ ॥ 134 ॥

ஆஸனம்ʼ விமலம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஶிவார்ஹம்ʼ ஹைமமத்³பு⁴தம் ।
ஆக³தம்ʼ தத்ர ப⁴க³வானாஸ்தே தஸ்மின்யதா²ஸுக²ம் ॥ 135 ॥

விஷ்ணுர்விஶ்வஜக³த்கர்தா ஶிவஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ।
பு³த்³த்⁴வோத்³யோக³ம்ʼ மஹாப்ரீதஸ்தத்ர ஸந்நிஹிதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 136 ॥

புஷ்பவ்ருʼஷ்டிரப⁴வத்புன꞉ புன꞉
ஶப்³தி³தம்ʼ ச முனிபி⁴꞉ ஸனாதனை꞉ ।
ஶுத்³த⁴வேத³வசனை꞉ ஸுஶோப⁴னை-
ர்ப⁴க்திமத்³பி⁴ரபி பூஜனம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 137 ॥

உச்சமந்த³ம்ருʼது³தீவ்ரகாஹலை꞉
ஶப்³தி³தம்ʼ ச படஹாதி³பி⁴ஸ்ததா² ।
தாலமானகுஶலைஸ்ததா² பரை-
ர்பே⁴ரிகாதி³குஶலை꞉ ஸுகோ⁴ஷிதம் ॥ 138 ॥

அப்ஸரோபி⁴ரபி னர்தனம்ʼ க்ருʼதம்ʼ
கா³யனைஶ்ச ஸஹிதைர்மஹத்தரை꞉ ।
கீ³தமாஶு கவிபி⁴ஶ்ச கீர்திதம்ʼ
ஸ்தா²னமீஶத்³ருʼஶிகோ³சரம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 139 ॥

விஸ்மிதாஶ்ச முனயஶ்ச கேசன
ஶ்ரத்³த⁴யைவ ஶிரஸா ச னர்திதா꞉ ।
முஷ்டியுத்³த⁴மபி குர்யுராஸ்திகா꞉
ஶ்ரத்³த⁴யைவ பரயா ச கேசன ॥ 140 ॥

மஸ்தகேன மனுஜானதிப்ரியான்
ப்ருʼஷ்ட²தஶ்ச சரணேன பாணினா ।
த³ண்ட³ரஜ்ஜுஶிபி³காதி³பி⁴ஸ்ததா²
கேசித³ஶ்வநிகரைர்வஹந்தி ச ॥ 141 ॥

ப³ந்த⁴னம்ʼ ச நிக³டை³ஶ்ச க³ர்விதா
மோசனம்ʼ ச மனுஜானதிப்ரியான் ।
குர்யுரஸ்த்ரநிகரைஶ்ச கேசன
ச்சே²த³னம்ʼ ச விவஶாஶ்ச கேசன ॥ 142 ॥

அன்யோன்யமாலிங்க³னமாசரந்தி
ப்ரியேண கேசின்முனயஶ்ச கேசித் ।
தா⁴வந்தி வேகே³ன படம்ʼ விஸ்ருʼஜ்ய
ப்ரியேண சான்யானபி தாட³யந்தி ॥ 143 ॥

விலோக்ய ஸர்வம்ʼ ஶிவயா ஶிவோ(அ)பி
ப்ரஹ்ருʼஷ்டசித்தஸ்து நிவார்ய ஸர்வான் ।
ஹரிம்ʼ விரஞ்சிம்ʼ ச ஸுரானஶேஷா-
நதிப்ரியேணைவ நிரீக்ஷ்ய விப்ரா꞉ ॥ 144 ॥

உவாச ஸத்யம்ʼ கருணாநிதா⁴ன꞉
ஶ்ருதிப்ரமாணைகஸுநிஶ்சிதார்த²꞉ ।
ஹிதாய லோகஸ்ய ஸுராஸுராத்³யை꞉
ப்ரபூஜனீயஶ்ச ஸதா³ மஹேஶ꞉ ॥ 145 ॥

ஈஶ்வர உவாச :
அஹம்ʼ ஹி ஸர்வம்ʼ ந ச கிஞ்சித³ன்ய-
ந்நிரூபணாயாமநிரூபணாயாம் ।
இயம்ʼ ஹி வேத³ஸ்ய பரா ஹி நிஷ்டா²
மமானுபூ⁴திஶ்ச ந ஸம்ʼஶயஶ்ச ॥ 146 ॥

அஹம்ʼ ஸதா³(அ)த⁴ஶ்ச யதா²(அ)ஹமூர்த்⁴வம்ʼ
த்வஹம்ʼ புரஸ்தாத³ஹமேவ பஶ்சாத் ।
அஹம்ʼ ச ஸவ்யேதரமாஸ்திகாஸ்ததா²
த்வஹம்ʼ ஸதை³வோத்தரதோ(அ)ந்தராலம் ॥ 147 ॥

பரோக்ஷரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ததா²(அ)பரோக்ஷேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
அனாத்மரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஸதா³த்மரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 148 ॥

ஜைவேன ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்
ததே²ஶரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
அஜ்ஞானரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்
விஜ்ஞானரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 149 ॥

ஸம்ʼஸாரரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்
கைவல்யரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஶிஷ்யாதி³ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்
கு³ர்வாதி³ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 150 ॥

வேதா³தி³ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஸ்ம்ருʼத்யாதி³ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
புராணரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
கல்பாதி³ரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 151 ॥

ப்ரமாத்ருʼரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ப்ரமாணரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ப்ரமேயரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
மிதிஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 152 ॥

கர்த்ருʼஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
க்ரியாஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
தத்³தே⁴துரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ப²லஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 153 ॥

போ⁴க்த்ருʼஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
போ⁴க³ஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
தத்³தே⁴துஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
போ⁴க்³யஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 154 ॥

புண்யஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
பாபஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஸுக²ஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
து³꞉க²ஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 155 ॥

ருத்³ரப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
விஷ்ணுப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ப்³ரஹ்மப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
தே³வப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 156 ॥

மர்த்யப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
திர்யக்ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
க்ருʼமிப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
கீடப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 157 ॥

வ்ருʼக்ஷப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
கு³ல்மப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
லதாப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
த்ருʼணப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 158 ॥

கலாப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
க⁴டப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
படப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
குட்³யாதி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 159 ॥

அன்னப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
பானப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
வனப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
கி³ரிப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 160 ॥

நதீ³ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
நத³ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஸமுத்³ரப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
தடப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 161 ॥

தடா³க³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
அப்⁴ரப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
நக்ஷத்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
க்³ரஹப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 162 ॥

மேக⁴ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
வித்³யுத்ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
யக்ஷப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ரக்ஷ꞉ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 163 ॥

க³ந்த⁴ர்வபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஸித்³த⁴ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
அண்ட³ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
லோகப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 164 ॥

தே³ஶப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
க்³ராமப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
க்³ருʼஹப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
மட²ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 165 ॥

கடப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ப்ராகாரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
புரப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
புரீப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 166 ॥

வ்யோமாதி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஶப்³தா³தி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஶரீரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ப்ராணப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 167 ॥

ஶ்ரோத்ராதி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
பதா³தி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
மன꞉ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
பு³த்³தி⁴ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 168 ॥

அஹம்ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
சித்தப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஸங்கா⁴தபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஜன்மாதி³பே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 169 ॥

ஜாக்³ரத்ப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஸ்வப்னப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஸுஷுப்திபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
துரீயபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 170 ॥

த்³ருʼஶ்யப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
த்³ரஷ்ட்ருʼப்ரபே⁴தே³ன ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
ஸாக்ஷிஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ
ஸர்வஸ்வரூபேண ஸுஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ॥ 171 ॥

அஸ்தினாஸ்திவசனேன பா⁴ஷிதம்ʼ
பா⁴திஶப்³த³பரிபா⁴ஷிதம்ʼ ததா² ।
பா⁴னஹீனபரிபா⁴ஷிதம்ʼ ச மே
ரூபமேவ ஹி ந ஸம்ʼஶய꞉ க்வசித் ॥ 172 ॥

ஶப்³த³கோ³சரதயா ஸ்தி²தம்ʼ ஸதா³
ஶப்³த³கோ³சரவிஹீனரூபத꞉ ।
யத்ஸ்தி²தம்ʼ தத³ஹமேவ ஸந்ததம்ʼ
ப்ரத்யயே(அ)பி க³திரேவமேவ ஹி ॥ 173 ॥

நித்யஶுத்³த⁴பரிபு³த்³த⁴முக்ததாம்ʼ
யஸ்ய நித்யமிதி வக்தி வாக் ஶ்ருதே꞉ ।
தஸ்ய ஸத்யஸுக²போ³த⁴பூர்ணதா
தத்²யமேவ மம நாஸ்தி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 174 ॥

யத்ஸ்வரூபமஹமாத்மனா ததா²
யத்ஸ்வரூபமித³மாத்மனைவ து ।
பா⁴தி தத்து மம சித்³வபு꞉ ஸதா³
பா⁴தி நான்யதி³தி நிஶ்சயோ மம ॥ 175 ॥

அஹம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ மம ரூபத꞉ ப்ருʼத²ங்
ந கிஞ்சித³ஸ்தீதி ஸுநிஶ்சய꞉ க்ருʼத꞉ ।
மயா து வேதா³ந்தவசோபி⁴ரஞ்ஜஸா
பிதாமஹேனாபி ச ஸத்யமீரிதம் ॥ 176 ॥

அத்ர ஸம்ʼஶயமதிர்வினஶ்யதி
ப்⁴ரஷ்ட ஏவ பரமார்த²த³ர்ஶனாத் ।
அத்ர நிஶ்சயமதிஸ்து முச்யதே
கஷ்டரூபப⁴வபாஶப³ந்த⁴னாத் ॥ 177 ॥

ஸூத உவாச ।
ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ।
ஸமாலிங்க்³ய மஹாவிஷ்ணும்ʼ ப்³ரஹ்மாணமபி ஸாத³ரம் ॥ 178 ॥

விலோக்ய தே³வாநகி²லான்விஶுத்³தே⁴னைவ சேதஸா ।
ப⁴த்³ரமஸ்து ஸுரஶ்ரேஷ்டா² யுஷ்மாகமிதி சாப்³ரவீத் ॥ 179 ॥

தே³வாஶ்ச தே³வதே³வேஶம்ʼ ப்ரஸன்னம்ʼ கருணாநிதி⁴ம் ।
பூஜயாமாஸுராஹ்லாதா³த்பத்ரபுஷ்பப²லாதி³பி⁴꞉ ॥ 180 ॥

விஷ்ணுர்விஶ்வஜக³த்கர்தா விஶ்வேஶாங்க்⁴ரிஸரோருஹம் ।
ஸ்வமூர்த்⁴னி ப⁴க்த்யா நிக்ஷிப்ய புன꞉ பரவஶோ(அ)ப⁴வத் ॥ 181 ॥

பிதாமஹோ(அ)பி ஸர்வாத்மா ஶிவபாதா³ம்பு³ஜத்³வயம் ।
ஸ்வமூர்த்⁴னி ப⁴க்த்யா நிக்ஷிப்ய புன꞉ பரவஶோ(அ)ப⁴வத் ॥ 182 ॥

தே³வதே³வோ மஹாதே³வ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ।
நனர்த பரமம்ʼ பா⁴வமைஶ்வரம்ʼ ஸம்ப்ரத³ர்ஶயன் ॥ 183 ॥

கரதாலம்ʼ மஹாதே³வீ கருணாஸாக³ரா பரா ।
சகார பரமப்ரீத்யா ஸமாலோக்ய மஹேஶ்வரம் ॥ 184 ॥

விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மா ஸுரா꞉ ஸர்வே தத்ர ஸந்நிஹிதா ஜனா꞉ ।
ஸர்வே ஸந்தோஷதஸ்தத்ர ந்ருʼத்யந்தி ஸ்ம யதா²ப³லம் ॥ 185 ॥

தே³வதே³வோ மஹாதே³வோ மஹானந்தோ³த³தி⁴ர்த்³விஜா꞉ ।
விலோக்ய ஸர்வான்ஸுப்ரீதஸ்தத்ரைவாந்தர்ஹிதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 186 ॥

விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மாணமாலிங்க்³ய விலோக்ய ஸகலான்ஸுரான் ।
ப்ரஸன்ன꞉ பத்³மயா ஸார்த⁴ம்ʼ வைகுண்ட²மக³மத்ப்ரபு⁴꞉ ॥ 187 ॥

ப்³ரஹ்மா(அ)பி விஸ்மயாபன்னோ விலோக்ய ஸகலான்ஸுரான் ।
அவஶ꞉ ஸன்புனஶ்சாஹ ஶ்ரத்³த⁴யைவ து கேவலம் ॥ 188 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
வித்³யா꞉ ஸர்வா ந்ருʼணாம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸம்ʼஸாரஸ்ய ப்ரவர்திகா꞉ ।
ஆத்மவித்³யா து ஸம்ʼஸாரதமஸ꞉ ப்ரதிகா⁴தினீ ॥ 189 ॥

ஆத்மவித்³யாவிஹீனஸ்ய ஶோகஸாக³ர ஏவ ஹி ।
முக்திரேவாத்மநிஷ்ட²ஸ்ய நாஸ்தி ஸம்ʼஶயகாரணம் ॥ 190 ॥

யத்ரான்யத்பஶ்யதி ப்ராணீ ஶ்ருʼணோத்யன்யத்ததை²வ ச ।
அன்யஜ்ஜானாதி சால்பம்ʼ தத்³யத³ல்பம்ʼ மர்த்யமேவ தத் ॥ 191 ॥

யத்ர பஶ்யதி நான்யச்ச ந ஶ்ருʼணோத்யன்யதா³ஸ்திகா꞉ ।
அன்யச்ச ந விஜானாதி ஸ பூ⁴மா ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 192 ॥

யோ வை பூ⁴மா ஸுக²ம்ʼ தத்³தி⁴ தத்³தி⁴ கைவல்யமுத்தமம் ।
நால்பே சாஸ்தி ஸுக²ம்ʼ தஸ்மான்மஹாத்³வைதபரோ ப⁴வேத் ॥ 193 ॥

மஹாத்³வைதபரஸ்யாஸ்ய ந நாஶோ ஜன்ம நைவ ச ।
நைவ க³த்யாக³தீ நான்யத்³ப³ந்த⁴னம்ʼ ந விமோசனம் ॥ 194 ॥

அத்ரைவ லீயதே ஸம்யக்ஸர்வமாத்மதயா ஸ்வத꞉ ।
க்⁴ருʼதகாடி²ன்யவத்ஸ்வப்னப்ரபஞ்சப்ரதிபா⁴ஸவத் ॥ 195 ॥

ஸர்வமேதத³திஶோப⁴னம்ʼ பரம்ʼ கேவலம்ʼ கருணயைவ பா⁴ஷிதம் ।
தே³வதே³வசரணப்ரஸாத³தோ நேதரத்³தி⁴ கத²னீயமஸ்தி வ꞉ ॥ 196 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ஆதே³ஶகத²னம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

॥ அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ த³ஹரோபாஸனவிவரணம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்மின்ப்³ரஹ்மபுரே வேஶ்ம த³ஹரம்ʼ யதி³த³ம்ʼ ஸுரா꞉ ।
புண்ட³ரீகம்ʼ து தன்மத்⁴ய ஆகாஶோ த³ஹரோ(அ)ஸ்தி து ॥ 1 ॥

ஸ ஶிவ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³꞉ ஸோ(அ)ன்வேஷ்டவ்யோ முமுக்ஷிபி⁴꞉ ।
ஸ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யஶ்ச வினா ஸங்கோசமாஸ்திகா꞉ ॥ 2 ॥

ஸ்வாபி⁴வ்யஞ்ஜகஸங்கோசத்ஸங்கோசப்ரதிபா⁴(ஆ)த்மன꞉ ।
ந ஸ்வரூபேண சித்³ரூபம்ʼ ஸர்வவ்யாபி ஸதா³ க²லு ॥ 3 ॥

ஜ்ஞாதரூபேண சாஜ்ஞாதஸ்வரூபேண ச ஸாக்ஷிண꞉ ।
ஸர்வம்ʼ பா⁴தி ததா³பா⁴தி ததஸ்தத்³வ்யாபி ஸர்வதா³ ॥ 4 ॥

ஸ்வயம்ʼ ஸேத்³து⁴மஶக்யம்ʼ ஹி ஜடா³த்மகமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
சித்ஸம்ப³ந்த⁴ப³லேனைவ க²லு பா⁴தி ந சான்யதா² ॥ 5 ॥

அதோ(அ)வபா⁴ஸ்யம்ʼ ஸகலம்ʼ வ்யாப்ய தத்³பா⁴ஸக꞉ ஶிவ꞉ ।
ஸ்வதோ வ்யாபீ ந சாவ்யாபீ ஸங்கோசஶ்சான்யஸங்க³மாத் ॥ 6 ॥

யாவான்வா அயமாகாஶஸ்தாவானாகாஶ ஆந்தர꞉ ।
த்³யாவாப்ருʼத்²வீ உபே⁴ அஸ்மின்னந்தரேவ ஸமாஹிதே ॥ 7 ॥

உபா⁴வக்³நிஶ்ச வாயுஶ்ச ஸூர்யாசந்த்³ரமஸாவுபௌ⁴ ।
நக்ஷத்ராணி ச வித்³யுச்ச யச்சாஸ்தித்வேன பா⁴ஸதே ॥ 8 ॥

யச்ச நாஸ்திதயா பா⁴தி ஸர்வம்ʼ தஸ்மின்ஸமாஹிதம் ।
அத꞉ ஸர்வாஶ்ரய꞉ ஶம்பு⁴꞉ ஸர்வவ்யாபீ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 9 ॥

ஏஷ ஆத்மா பரோ வ்யாபீ பாப்மபி⁴꞉ ஸகலை꞉ ஸதா³ ।
அஸௌ சா(நா)பஹத꞉ ஸாக்ஷீ விம்ருʼத்யுர்விஜர꞉ ஸுரா꞉ ॥ 10 ॥

விஶோகோ விஜிக⁴த்ஸோ(அ)பிபாஸ꞉ ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ।
ஸத்யகாமஸ்ததா² ஸத்யஸங்கல்பஶ்ச ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 11 ॥

யதா² கர்மஜிதா லோகா꞉ க்ஷீயந்தே பு⁴வி ஸத்தமா꞉ ।
ததா² புண்யஜிதா லோகா꞉ க்ஷீயந்தே ஹி பரத்ர ச ॥ 12 ॥

யே(அ)விதி³த்வா பராத்மானம்ʼ வ்ரஜந்தி ஸகலா꞉ க்ரியா꞉ ।
தேஷாம்ʼ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ ந வித்³யதே ॥ 13 ॥

யே விதி³த்வா பராத்மானம்ʼ வ்ரஜந்தீவ க்ரியா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ।
தேஷாம்ʼ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரஸ்து வித்³யதே ॥ 14 ॥

யதா² ஹிரண்யம்ʼ நிஹிதம்ʼ க்ஷேத்ரஜ்ஞானவிவர்ஜிதா꞉ ।
உபர்யுபரி க³ச்ச²ந்த்யோ ந விந்தே³யு꞉ ப்ரஜா இமா꞉ ॥ 15 ॥

ததா² ஸுஷுப்தௌ க³ச்ச²ந்தோ ப்³ரஹ்மலோகம்ʼ ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம் ।
ந விந்த³ந்தி மஹாமோஹாத³ஹோ மோஹஸ்ய வைப⁴வம் ॥ 16 ॥

அயம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²த꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வேஷாமவிஶேஷத꞉ ।
தேனாயம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஶிவ꞉ ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ॥ 17 ॥

ய ஏவம்ʼ வேத³ ஸ ஸ்வர்க³ம்ʼ லோகமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஸ்மாச்ச²ரீராது³த்தா²ய ஸுஷுப்தௌ ய꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 18 ॥

பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ஸ்வரூபம்ʼ தம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸம்பத்³யதே ஸுரா꞉ ।
அபி⁴நிஷ்பத்³யதே ஸ்வேன ரூபேணைவ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 19 ॥

ஏஷ ஆத்மா ந சைவான்ய꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ।
ஏததே³வாம்ருʼதம்ʼ ஸாக்ஷாத³ப⁴யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹே ஸுரா꞉ ॥ 20 ॥

ய ஆத்மா த³ஹராகாஶ꞉ ஸ ஸேதுர்வித்⁴ருʼதி꞉ ஸுரா꞉ ।
அஸம்பே⁴தா³ய லோகாநாமேஷாமேதம்ʼ மஹேஶ்வரம் ॥ 21 ॥

அஹோராத்ரே ந தரதோ ந ம்ருʼத்யுர்ன ஜரா(அ)பி ச ।
ந ஶோகோ நைவ ஸுக்ருʼதம்ʼ ந து³ஷ்க்ருʼதமபீஶ்வரா꞉ ॥ 22 ॥

அத꞉ ஸர்வே நிவர்தந்தே பாப்மான꞉ ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
ஏஷோ(அ)பஹதபாப்மா ஹி ப்³ரஹ்மலோக꞉ ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ॥ 23 ॥

தஸ்மாத்³வை ஸேதுமேதம்ʼ து தீர்த்வா(அ)ந்த⁴꞉ ஸன்ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ப⁴வத்யனந்தோ⁴ வித்³த⁴꞉ ஸன்னவித்³த⁴ஸ்தத்³வதே³வ து ॥ 24 ॥

ய ஏஷோ த³ஹராகாஶ இத்யுக்த꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஸ தே³ஹாதி³விஶேஷேப்⁴ய꞉ ப்ருʼத²க்³பூ⁴த꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 25 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தாக்²யா(அ)வஸ்தா² யா பா⁴தி தே³ஹினாம் ।
தஸ்யா அபி மஹாதே³வ꞉ ஸாக்ஷீ பி⁴ன்ன꞉ ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ॥ 26 ॥

தஸ்மின்னத்⁴யஸ்தரூபேண ஸா விபா⁴தி ந பா⁴தி ச ॥ 27 ॥

ஸ்வத்³ருʼஶ்யேன ஶரீரேண ஸஶரீரஸ்ய ஸர்வதா³ ।
ப்ரியாப்ரியாப்⁴யாம்ʼ ஸம்ப³ந்தோ⁴ ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 28 ॥

அஶரீரம்ʼ வாவ ஸந்தம்ʼ வித்³யயா ந ப்ரியாப்ரியே ।
ஸ்ப்ருʼஶத꞉ ஸத்யமேவோக்தம்ʼ நாத்ர ஸந்தே³ஹகாரணம் ॥ 29 ॥

ய ஏஷ த³ஹராகாஶ꞉ ஸ ஏவ ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
நாமரூபஸ்ய நிர்மாதா ததே³வ ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் ॥ 30 ॥

அம்ருʼதம்ʼ ச ததே³வைதத்ஸ ஆத்மா ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ததோ நான்யத்பரம்ʼ கிஞ்சின்னாபரம்ʼ சாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 31 ॥

ஸ ஏவ ஸர்வரூபேண விபா⁴தி ந விபா⁴தி ச ।
அஹோ ருத்³ரஸ்ய தே³வஸ்ய பூர்ணதா கோ நு வேத³ தாம் ॥ 32 ॥

யதா² ம்ருʼத்ஸ்வவிகாரேஷு தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா ।
ததா² ஸர்வத்ர தத்ஸாக்ஷீ தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 33 ॥

யதா² வாரிவிகாரேஷு ஜலம்ʼ தத்தத்ஸ்வரூபத꞉ ।
ததா² ஸர்வத்ர தத்ஸாக்ஷீ தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 34 ॥

யதா²(அ)க்³னி꞉ ஸ்வவிகாரேஷு தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
ததா² ஸர்வத்ர தத்ஸாக்ஷீ தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 35 ॥

யதா² வா ஸ்வவிகாரேஷு வாயுஸ்தத்தத்ஸ்வரூபத꞉ ।
ததா² ஸர்வத்ர தத்ஸாக்ஷீ தத்தத்³ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 36 ॥

யதா² வா ஸர்வக³ம்ʼ வ்யோம ஸ்வாகாராணைவ ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
ததா² ஸர்வாத்மக꞉ ஸாக்ஷீ ஸாக்ஷிரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 37 ॥

க⁴டாகாஶாதி³பே⁴தே³ன விபி⁴ன்னோ(அ)ப்யவிபா⁴க³வான் ।
ஆகாஶஸ்தத்³வதீ³ஶானோ விபி⁴ன்னோ(அ)ப்யவிபா⁴க³வான் ॥ 38 ॥

மஹாதே³வோ(அ)விபா⁴கே³ன விபா⁴கே³ன ச பா⁴ஸதே ।
அன்யதா² சேன்மஹாதே³வோ மஹாதே³வ꞉ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 39 ॥

மஹாதே³வோ மஹாதே³வ ஏவ நைவாமஹானயம் ।
ததா² ஸதி மஹாதே³வ ஏவ ஸர்வம்ʼ ந சாபரம் ॥ 40 ॥

யேன கேனாபி ரூபேண யத்³யத்³பா⁴தி ந பா⁴தி ச ।
தேன தேனைவ ரூபேண ஶிவ ஏவாவபா⁴ஸதே ॥ 41 ॥

யதா²பா⁴தேன ரூபேண ஶிவ ஏவேதி யா மதி꞉ ।
ஸா ஶிவா பரமா ஸம்ʼவின்னாபரா ந ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 42 ॥

அஹமிதி ஶிவஸத்யசித்³க⁴ன꞉
ஸ்பு²ரதி ஸதா³ ப்ருʼத²க³ஸ்தி நைவ வஸ்து ।
இத³மிதி வபுஷா ச தேன ப³ந்த⁴னம்ʼ
ந ஹி மனுஜஸ்ய விமோசனம்ʼ ச கிஞ்சித் ॥ 43 ॥

ஶிவ இதி ஸகலம்ʼ யதா³ விபா⁴ஸதே
ந ச மரணம்ʼ ஜனனம்ʼ ததா³(அ)ஸ்தி கிஞ்சித் ।
இதி ஹ்ருʼத³யே வசனம்ʼ மதீ³யமேத-
ந்நிஶிதமதி꞉ ஸததம்ʼ நிதா⁴ய திஷ்டே²த் ॥ 44 ॥

பரமஶிவ꞉ பரமேஶ்வர꞉ ப்ரஸன்னோ
யதி³ விமலா பரமானுபூ⁴திரேஷா ।
ந ஹி ஸகலைர்விமலைருபாயவ்ருʼந்தை³-
ர்ன ச ஹரிணா ந மயா ந சாபரேண ॥ 45 ॥

பரமஶிவ꞉ பரமேஶ்வர꞉ ஸ்வதந்த்ரோ
யதி³ குருதே மனுஜஸ்ய வேத³னம்ʼ ஹி தத் ।
பரமபத³ம்ʼ விமலம்ʼ ப்ரயாதி மர்த்யோ
யதி³ குருதே ந ஶிவ꞉ ப்ரயாதி ப³ந்த⁴ம் ॥ 46 ॥

தி³னகரகிரணைர்ஹி ஶார்வரம்ʼ தமோ
நிபி³ட³தரம்ʼ ஜ²டிதி ப்ரணாஶமேதி ।
க⁴னதரப⁴வகாரணாந்தரம்ʼ தம꞉
ஶிவதி³னக்ருʼத்ப்ரப⁴யா ந சாபரேண ॥ 47 ॥

ஹரிரஹமப்யபரே ஸுராஸுராத்³யா꞉
பரமஶிவப்ரப⁴யா திரஸ்க்ருʼதாஶ்ச ।
ரவிகிரணைரகி²லான்யஹானி யத்³வத்
பரமஶிவ꞉ ஸ்வத ஏவ போ³த⁴காரீ ॥ 48 ॥

ஶிவசரணஸ்மரணேன பூஜயா ச
ஸ்வகதமஸ꞉ பரிமுச்யதே ஹி ஜந்து꞉ ।
ந ஹி மரணப்ரப⁴வப்ரணாஶஹேது꞉
ஶிவசரணஸ்மரணாத்³ருʼதே(அ)ஸ்தி கிஞ்சித் ॥ 49 ॥

பரமஶிவ꞉ க²லு ந꞉ ஸமஸ்தஹேது꞉
பரமஶிவ꞉ க²லு ந꞉ ஸமஸ்தமேதத் ।
பரமஶிவ꞉ க²லு ந꞉ ஸ்ப³ரூபபூ⁴த꞉
பரமஶிவ꞉ க²லு ந꞉ ப்ரமாணபூ⁴த꞉ ॥ 50 ॥

பரமஶிவ꞉ ஸகலாக³மாதி³நிஷ்ட²꞉
பரமஶிவ꞉ பரமானுபூ⁴திக³ம்ய꞉ ।
பரமஶிவ꞉ பரமானுபூ⁴திரூப꞉
பரமஶிவ꞉ பரமானுபூ⁴தித³ஶ்ச ॥ 51 ॥

பரமஶிவஸமுத்³ரே(அ)ஹம்ʼ ஹரி꞉ ஸர்வதே³வா
மனுஜபஶும்ருʼகா³த்³யா꞉ ஶீகரா ஏவ ஸத்யம் ।
விமலமதிபி⁴ரேவம்ʼ வேத³வேதா³ந்தநிஷ்டை²-
ர்ஹ்ருʼத³யகுஹரநிஷ்ட²ம்ʼ வேதி³தும்ʼ ஶக்யதே ஹி ॥ 52 ॥

மாயாப³லேனைவ ஹரிம்ʼ ஶிவேன
ஸமானமாஹு꞉ புருஷாத⁴மாஶ்ச ।
மோஹேன கேசின்மம ஸாம்யமாஹு-
ர்மாயா து ஶைவீ க²லு து³ஸ்தரேயம் ॥ 53 ॥

க²த்³யோதோ யதி³ சண்ட³பா⁴னுஸத்³ருʼஶஸ்துல்யோ ஹரி꞉ ஶம்பு⁴னா
கிம்பாகோ யதி³ சந்த³னேன ஸத்³ருʼஶஸ்துல்யோ(அ)ஹமீஶேன ச ।
அஜ்ஞானம்ʼ யதி³ வேத³னேன ஸத்³ருʼஶம்ʼ தே³வேன துல்யா ஜனா꞉
கிம்ʼ வக்ஷ்யே ஸுரபுங்க³வா அஹமஹோ மோஹஸ்ய து³ஶ்சேஷ்டிதம் ॥ 54 ॥

அத꞉ ஶிவேனைவ ஸமஸ்தமேத-
த்³ப⁴வத்யனந்தேன ந சாபரேண ।
ஶிவஸ்வபா⁴வேன ஶிவ꞉ ஸமஸ்தம்ʼ
ஶிவப்ரபா⁴வேன ஜக³த்³விசித்ரம் ॥ 55 ॥

தத்த்வத்³ருʼக்ஸகலமத்³வயம்ʼ ஸதா³
பஶ்யதி ஸ்ம பரிமோஹித꞉ புமான் ।
கஷ்டஶிஷ்டக⁴டகுட்³யரூபத꞉
கஷ்டமேவ க²லு தஸ்ய வேத³னம் ॥ 56 ॥

இத³ம்ʼ ஜக³தி³தி ஸ்வத꞉ ஸகலஜந்தோ꞉ ப்ரதீதிர்த்³ருʼடா⁴
பரம்ʼ ஜக³தி³தி ஸ்பு²ரத்யமலபோ³த⁴ஸ்வபா⁴வேன ச ।
இத³ம்ʼ ஹி பரிவேத³னம்ʼ விமலசித்தஸ்ய பும்ʼஸ꞉ ஸதா³
ப⁴வம்ʼ தரதி மானவ꞉ பரமபோ³தே⁴ன சைதேன ஹி ॥ 57 ॥

ச²ந்தோ³க³ஶ்ருதிமஸ்தகே விநிஹிதம்ʼ விஜ்ஞானமேதன்மயா
ஜந்தூநாமவிவேகிநாமதிதராமஜ்ஞானவித்⁴வஸ்தயே ।
காருண்யாத³மராதி⁴பா அதிஶுப⁴ப்³ரஹ்மாம்ருʼதாவாப்தயே
தே³வாநாமதி⁴பாதி⁴பஸ்ய வசநாது³க்தம்ʼ மஹேஶஸ்ய ச ॥ 58 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு த³ஹரோபாஸனவிவரணம்ʼ
நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

॥ அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ வஸ்துஸ்வரூபவிசார꞉ ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி தத்த்வம்ʼ பரம்ʼ ஸாக்ஷாத³க்ஷரம்ʼ க்ஷரவஸ்துனாம் ।
அதி⁴ஷ்டா²னமனௌபம்யமவாங்மனஸகோ³சரம் ॥ 1 ॥

தஸ்மின்ஸுவிதி³தே ஸர்வம்ʼ விஜ்ஞாதம்ʼ ஸ்யாதி³த³ம்ʼ ஸுரா꞉ ।
ததா³த்மகத்வாத்ஸர்வஸ்ய நாஸ்த்யேவ ஹி பி⁴தா³ ஸ்வத꞉ ॥ 2 ॥

த்³வே வித்³யே வேதி³தவ்யே ஹி பரா சைவாபராபி ச ।
தத்ராபரா து வித்³யைஷா ருʼக்³வேதோ³ யஜுரேவ ச ॥ 3 ॥

ஸாமவேத³ஸ்ததா²(அ)த²ர்வவேத³꞉ ஶிக்ஷா ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
கல்போ வ்யாகரணம்ʼ சைவ நிருக்தம்ʼ ச²ந்த³ ஏவ ச ।
ஜ்யோதிஷம்ʼ ச ததா²(அ)னாத்மவிஷயா அபி பு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 4 ॥

அதை²ஷா பரவித்³யா ஸா யயா தத்பரமக்ஷரம் ।
க³ம்யதே ஸுத்³ருʼட⁴ம்ʼ ப்ராஜ்ஞை꞉ ஸாக்ஷாச்ச²ம்போ⁴꞉ ப்ரஸாதி³பி⁴꞉ ॥ 5 ॥

யத்தத³த்³ரேஶ்யமக்³ராஹ்யமகோ³த்ரம்ʼ ரூபவர்ஜிதம் ।
அசக்ஷு꞉ ஶ்ரோத்ரமத்யர்த²ம்ʼ தத³பாணிபத³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 6 ॥

நித்யம்ʼ விபு⁴ம்ʼ ஸர்வக³தம்ʼ ஸுஸூக்ஷ்மம்ʼ ச தத³வ்யயம் ।
யத்³பூ⁴தயோனிம்ʼ தீ⁴மந்த꞉ பரிபஶ்யந்தி சாத்மனா ॥ 7 ॥

யதோ²ர்ணநாபி⁴꞉ ஸ்ருʼஜதே க்³ருʼஹ்ணதே ச ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
யதா² ப்ருʼத்²வ்யாமோஷத⁴ய꞉ ஸம்ப⁴வந்தி யதா² ஸத꞉ ॥ 8 ॥

புருஷாத்கேஶலோமானி ததா² சைவாக்ஷராத்ஸுரா꞉ ।
விஶ்வம்ʼ ஸம்ப⁴வதீஹைவ தத்ஸர்வம்ʼ ஸ்வபனோபமம் ॥ 9 ॥

தபஸா சீயதே ப்³ரஹ்ம தத³ன்னமபி⁴ஜாயதே ।
அன்னாத்ப்ராணோ மன꞉ ஸத்யம்ʼ லோகா꞉ கர்மஸு சாம்ருʼதம் ॥ 10 ॥

ய꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வவித்³யோ யஸ்ய ஜ்ஞானமயம்ʼ தப꞉ ॥ 11 ॥

தஸ்மாதே³தத்ஸுரா ப்³ரஹ்ம நாமரூபான்னபூர்வகம் ।
ஜாயதே ஸத்யவத்ஸ்வப்னப்ரபஞ்சோபமமேவ தத் ॥ 12 ॥

ததே³தத³க்ஷரம்ʼ ஸத்யம்ʼ தத்³விஜ்ஞாய விமுச்யதே ।
கர்மணா நாஸ்தி தத்ப்ராப்தி꞉ ஸம்ʼஸாரஸ்ய விநாஶனம் ।
ப்லவா ஹ்யேதே ஸுரா யஜ்ஞா அத்³ருʼடா⁴ஶ்ச ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 13 ॥

ஏபி⁴ரேவ பரம்ʼ ஶ்ரேய இதி ஜானந்தி யே ஜனா꞉ ।
தே மூடா⁴ அநிஶம்ʼ ம்ருʼத்யும்ʼ ஜராம்ʼ சைவாபியந்தி ஹி ॥ 14 ॥

கர்மநிஷ்டா²꞉ ஸ்வயம்ʼ தீ⁴ரா மர்த்யா꞉ பண்டி³தமானின꞉ ॥ 15 ॥

மூடா⁴ ஏவ ந வித்³வாம்ʼஸஸ்தேஷாம்ʼ நாஸ்தி பரா க³தி꞉ ।
அந்தே⁴னைவ யதா² சாந்தா⁴ நீயமானா꞉ ஸுதா³ருணே ॥ 16 ॥

அந்த⁴கூபே பதந்த்யேவ ததா² கர்மரதா ஜனா꞉ ।
கர்மநிஷ்டா² ஸ்வயம்ʼ ஸர்வே க்ருʼதார்தா² இதி மோஹிதா꞉ ॥ 17 ॥

அபி⁴மன்யந்தி தே கர்மக்ஷயே வஶ்யம்ʼ பதந்தி ஹி ।
வினா நாஸ்தி பரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தேஷாம்ʼ கைவல்யமுத்தமம் ॥ 18 ॥

இஷ்டாபூர்தம்ʼ மன்யமானா வரிஷ்ட²மிதி யே ஜனா꞉ ।
தே மூடா⁴꞉ பரமம்ʼ ஶ்ரேயோ நைவ யாந்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 19 ॥

அனேகஜன்மஸம்ʼஸித்³த⁴꞉ ஶ்ரௌதஸ்மார்தபராயண꞉ ।
அநித்யமிதி விஜ்ஞாய ஜக³த்³வைராக்³யமாப்னுயாத் ॥ 20 ॥

ஜ்ஞாநாதே³வ ஹி ஸம்ʼஸாரவிநாஶோ நைவ கர்மணா ।
இதி ஜ்ஞாத்வா ஶிவஜ்ஞானஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ புனராஸ்திகா꞉ ॥ 21 ॥

ஶ்ரோத்ரியம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம்ʼ ச கு³ரும்ʼ க³ச்சே²த்ப்ரியேண ச ।
கு³ருஸ்தஸ்மை பராம்ʼ வித்³யாம்ʼ த³த்³யாச்ச ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 22 ॥

விஸ்பு²லிங்கா³ யதா² சாக்³னே꞉ ஸுதீ³ப்தாத்ப்ரப⁴வந்தி ச ।
அபியந்தி ததா² பா⁴வா அக்ஷரே ஶிவஸஞ்ஜ்ஞகே ॥ 23 ॥

தி³வ்யோ ஹ்யமூர்த꞉ புருஷ꞉ ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ ஹ்யஜ꞉ ।
அப்ராணோ ஹ்யமனா꞉ ஶுப்⁴ரோ மாயாயா ஜீவத꞉ பர꞉ ॥ 24 ॥

ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மன꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச ।
க²ம்ʼ வாயுர்ஜ்யோதிராபஶ்ச பூ⁴மிர்விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ ॥ 25 ॥

அக்³நிர்மூர்தா⁴ சக்ஷுஷீ சந்த்³ரஸூர்யௌ
தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரே வாக்³விவ்ருʼதாஶ்ச வேதா³꞉ ।
வாயு꞉ ப்ராணோ ஹ்ருʼத³யம்ʼ விஶ்வமஸ்ய
பத்³ப்⁴யாம்ʼ பூ⁴மி꞉ ஶங்கரோ(அ)யம்ʼ ஹி ஸத்ய꞉ ॥ 26 ॥

தஸ்மாத³க்³னி꞉ ஸமிதோ⁴ யஸ்ய ஸூர்ய꞉
ஸோமாத்³வ்ருʼஷ்டிஶ்சௌஷத⁴ய꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ।
புமான் ரேத꞉ ஸிஞ்சதி யோஷிதாயாம்ʼ
ப³ஹ்வீ꞉ ப்ரஜா ப³ஹுதா⁴ ஸம்ப்ரஸூதா꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்³ருʼச꞉ ஸாம யஜூம்ʼஷி தீ³க்ஷா
யஜ்ஞாஶ்ச ஸர்வே க்ரதவோ த³க்ஷிணாஶ்ச ।
ஸம்ʼவத்ஸரோ யஜமானஶ்ச லோக꞉
ஸோமோ யத்ர பவதே யத்ர ஸூர்ய꞉ ॥ 28 ॥

தஸ்மாத்³தே³வா ப³ஹுதா⁴ ஸம்ப்ரஸூதா꞉
ஸாத்⁴யா மர்த்யா꞉ பஶவ꞉ பக்ஷிணஶ்ச ।
ப்ராணாபானௌ வ்ரீஹியவௌ தபஶ்ச
ஶ்ரத்³தா⁴ ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ விதி⁴ஶ்ச ॥ 29 ॥

தஸ்மாத்ப்ராணா அர்சிஷ꞉ ஸப்த ஹோமா꞉
ஸுரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸமித⁴꞉ ஸப்த சைவ ।
லோகா꞉ ஸர்வே சோத்³ப⁴வந்த்யாஶு பூர்வம்ʼ
யதா² தத்³வத்ஸ்வப்னதுல்யம்ʼ ததா²(அ)பி ॥ 30 ॥

அத꞉ ஸமுத்³ரா கி³ரயஶ்ச நத்³ய-
ஸ்ததா² ஸர்வா ஓஷத⁴யோ ரஸாஶ்ச ।
ஸர்வஸ்யாத்மா ஸர்வஸாக்ஷீ பராத்மா
நித்யானந்தோ³(அ)யம்ʼ புராண꞉ ஸுபூர்ண꞉ ॥ 31 ॥

இத³ம்ʼ ஸகலமாஸ்திகா꞉ புருஷ ஏவ நைவாபரம்ʼ
ந கிஞ்சித³பரம்ʼ தத꞉ ஸகலமஸ்தி ஸத்யம்ʼ ஹி தத் ।
இத³ம்ʼ ஹி மம வேத³னம்ʼ முனிக³ணஸ்ய ஶம்போ⁴ர்ஹரே-
ர்ன கஶ்சித³பி ஸம்ʼஶய꞉ ஶ்ருதிமதஸ்ய யுக்த꞉ க²லு ॥ 32 ॥

அஹோ விஷயமாயயா மரணபூர்வது³꞉கோ²த³தௌ⁴
பதந்தி மனுஜா அமீ பரஶிவஸ்ய வித்³யாம்ʼ வினா ।
தரந்தி ஜனனார்ணவம்ʼ பரஶிவஸ்ய வித்³யாப³லா-
தி³த³ம்ʼ து ஶிவவேத³னம்ʼ ஶிவபத³ஸ்ய தே³வாப³லாத் ॥ 33 ॥

கு³ஹாயாம்ʼ நிஹிதம்ʼ ஸாக்ஷாத³க்ஷரம்ʼ வேத³ சேன்னர꞉ ।
சி²த்த்வா(அ)வித்³யாமஹாக்³ரந்தி²ம்ʼ ஶிவம்ʼ க³ச்சே²த்ஸனாதனம் ॥ 34 ॥

ததே³தத³க்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ ப்ராணஸ்தது³ வாங்மன꞉ ।
ததே³தத³ம்ருʼதம்ʼ ஸத்யம்ʼ தத்³வேத்³த⁴வ்யம்ʼ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 35 ॥

த⁴னுஸ்தாரம்ʼ ஶரோ ஹ்யாத்மா ப்³ரஹ்ம தல்லக்ஷ்யமுச்யதே ।
அப்ரமத்தேன வேத்³த⁴வ்யம்ʼ ஶரவத்தன்மயோ ப⁴வேத் ॥ 36 ॥

லக்ஷ்யம்ʼ ஸர்வக³தம்ʼ சைவ ஶரோ(அ)யம்ʼ ஸர்வதோமுக²꞉ ।
வேத்³தா⁴ ஸர்வக³தஶ்சைவ வித்³த⁴ம்ʼ லக்ஷ்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 37 ॥

ஆத்மானமரணிம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரணவம்ʼ சோத்தராரணிம் ।
த்⁴யானநிர்மத²நாப்⁴யாஸாத்³தே³வ பஶ்யேன்னிகூ³ட⁴வத் ॥ 38 ॥

த்³யௌரந்தரிக்ஷம்ʼ பூ⁴மிஶ்ச மன꞉ ப்ராண꞉ ஸுரோத்தமா꞉ ।
யஸ்மின்னோதம்ʼ தமேவைகம்ʼ வித்³யாத்ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 39 ॥

ப்³ரஹ்மைகவிஷயாம்ʼ வாசம்ʼ வதே³த்ஸததமாஸ்திகா꞉ ।
அன்யா வாசஸ்த்யஜேதே³ஷ ஸேதுரேவாம்ருʼதஸ்ய ச ॥ 40 ॥

ய꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வவித்³யோ யஸ்யைஷ மஹிமா பு⁴வி ।
தி³வ்யே ப்³ரஹ்மபுரே வ்யோம்னி ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 41 ॥

மனோமய꞉ ப்ராணஶரீரனேதா
ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ஸர்வஹ்ருʼத³ம்பு³ஜாந்த꞉ ।
தத்³விஜ்ஞானேன பரிமுச்யந்தி தீ⁴ரா
யத்³பா⁴தி சானந்த³வபு꞉ ஸ்வபா⁴வாத் ॥ 42 ॥

பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஸம்ʼஶயா꞉ ।
க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மிந்த்³ருʼஷ்டே பராவரே ॥ 43 ॥

ஹிரண்மயே பரே கோஶே விரஜம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஷ்கலம் ।
தச்சு²ப்⁴ரம்ʼ ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத்³யதா³த்மவிதோ³ விது³꞉ ॥ 44 ॥

ந தத்ர ஸூர்யஶ்சந்த்³ரஶ்ச தாரகா வித்³யுதோ(அ)னல꞉ ।
விபா⁴ந்தி ஶங்கரே ஸாக்ஷாத்ஸ்வயம்பா⁴னே சிதா³த்மகே ॥ 45 ॥

தமேவ ஸகலம்ʼ பா⁴ந்தமனுபா⁴தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
தஸ்ய பா⁴ஸா ஸர்வமித³ம்ʼ விபா⁴தி தத ஏவ ஹி ॥ 46 ॥

ந தத்ர சந்த்³ரார்கவபு꞉ ப்ரகாஶதே
ந வாந்தி வாதா꞉ ஸகலாஶ்ச தே³வதா꞉ ।
ஸ ஏஷ தே³வ꞉ க்ருʼதபூ⁴தபா⁴வன꞉
ஸ்வயம்ʼ விஶுத்³தோ⁴ விரஜ꞉ ப்ரகாஶதே ॥ 47 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³மம்ருʼதம்ʼ தத்புரஸ்தா-
த்³ப்³ரஹ்மானந்தம்ʼ பரமம்ʼ சைவ பஶ்சாத் ।
ப்³ரஹ்மானந்தம்ʼ பரமம்ʼ த³க்ஷிணே ச
ப்³ரஹ்மானந்தம்ʼ பரமம்ʼ சோத்தரே ச ॥ 48 ॥

த்³வௌ ஸுபர்ணௌ ஶரீரே(அ)ஸ்மின்
ஜீவேஶாக்²யௌ ஸஹ ஸ்தி²தௌ ।
தயோர்ஜீவ꞉ ப²லம்ʼ பு⁴ங்க்தே
கர்மணோ ந மஹேஶ்வர꞉ ॥ 49 ॥

கேவலம்ʼ ஸாக்ஷிரூபேண வினா போ⁴க³ம்ʼ மஹேஶ்வர꞉ ।
ப்ரகாஶதே ஸ்வயம்பே⁴த³꞉ கல்பிதோ மாயயா தயோ꞉ ॥ 50 ॥

யதா²காஶோ க⁴டாகாஶமஹாகாஶமபே⁴த³த꞉ ।
கல்பித꞉ பரசிஜ்ஜீவ꞉ ஶிவரூபேண கல்பித꞉ ॥ 51 ॥

தத்த்வதஶ்சிச்சி²வ꞉ ஸாக்ஷாச்சிஜ்ஜீவஶ்ச தத꞉ ஸதா³ ।
சிச்சிதா³காரதோ(அ)பி⁴ன்னா ந பி⁴ன்ன சித்த்வஹானித꞉ ॥ 52 ॥

சிதஶ்சின்ன சிதா³காராத்³பி⁴த்³யதே ஜட³ரூபத꞉ ।
பி⁴த்³யதே சேஜ்ஜடே³ பே⁴த³ஶ்சிதே³கா ஸர்வதா³ க²லு ॥ 53 ॥

தர்கதஶ்ச ப்ரமாணாச்ச சிதே³கத்வே வ்யவஸ்தி²தே ।
அபி பாபவதாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ விபரீதா மதிர்ப⁴வேத் ॥ 54 ॥

ஶ்ரௌதஸ்மார்தஸமாசாரைர்விஶுத்³த⁴ஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ப்ரஸாதா³தே³வ ருத்³ரஸ்ய சிதே³கத்வே மதிர்ப⁴வேத் ॥ 55 ॥

சிதே³கத்வபரிஜ்ஞானான்ன ஶோசதி ந முஹ்யதி ।
அத்³வைதம்ʼ பரமானந்த³ம்ʼ ஶிவம்ʼ யாதி து கேவலம் ॥ 56 ॥

ஶிவஸ்தா²னே ஶரீரே(அ)ஸ்மின்ஸ்தி²தோ(அ)பி ஸ்வாத்மமாயயா ।
து³꞉கா²தி³ஸாக³ரே மக்³னோ முஹ்யமானஶ்ச ஶோசதி ॥ 57 ॥

ஸ்வஸ்மாத³ன்யதயா பா⁴தமீஶம்ʼ ஸ்வேனைவ ஸேவிதம் ।
அதி⁴ஷ்டா²னம்ʼ ஸமஸ்தஸ்ய ஜக³த꞉ ஸத்யசித்³க⁴னம் ॥ 58 ॥

அஹமஸ்மீதி நிஶ்சித்ய வீதஶோகோ ப⁴வத்யயம் ।
அஸ்ய சின்மாத்ரரூபஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸர்வஸ்ய ஸாக்ஷிண꞉ ॥ 59 ॥

மஹிமானம்ʼ யதா³ வேத³ பரமாத்³வைதலக்ஷணம் ।
ததை³வ வித்³யயா ஸாக்ஷாத்³வீதஶோகோ ப⁴வத்யயம் ॥ 60 ॥

ப்³ரஹ்மயோனிம்ʼ ஸதா³ பூர்ணம்ʼ ருக்மவர்ணம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
அபஶ்யன்னேவ பஶ்யந்தம்ʼ கர்த்ருʼத்வேன ப்ரகாஶிதம் ॥ 61 ॥

அனேககோடிபி⁴꞉ கல்பைரர்ஜிதை꞉ புண்யகர்மபி⁴꞉ ।
தர்கதஶ்ச ப்ரமாணாச்ச ப்ரஸாதா³த்பரமேஶ்வராத் ॥ 62 ॥

பஶ்யதி ஶ்ரத்³த⁴யா சாபி யதா³ வித்³வான்ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
புண்யபாபே விதூ⁴யாயமஸக்த꞉ ஸர்வஹேதுபி⁴꞉ ॥ 63 ॥

ஸர்வாகாரதயா ஸாம்யம்ʼ பரமாத்³வைதலக்ஷணம் ।
உபைதி நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ கர்தவ்யஶ்ச மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 64 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ ஹி ஸதா³ ரூபமுப⁴யோ꞉ ஶிவஜீவயோ꞉ ।
ததா² ஸதி கத²ம்ʼ ஸாம்யம்ʼ சின்மாத்ரே பே⁴த³வர்ஜிதே ॥ 65 ॥

உபாதி⁴யுக்தரூபே து தயோ꞉ ஸாம்யம்ʼ ப⁴வேத்³யதி³ ।
ததா³(அ)பி நைவ ஸாம்யம்ʼ ஸ்யாஜ்ஜீவஸ்ய பரமாத்மன꞉ ॥ 66 ॥

மஹாகாஶஸமத்வம்ʼ து க⁴டாகாஶஸ்ய ஸர்வதா² ।
யதா² நாஸ்தி ததா² ஸாம்யம்ʼ ந ஜீவஸ்ய ஶிவேன து ॥ 67 ॥

அஸ்து வா ஸாம்யமீஶேன ஜீவஸ்யாஸ்ய ததா³(அ)பி து ।
கர்மணா வித்³யயா வா தத்ஸாம்யம்ʼ ஸித்⁴யதி நான்யதா² ॥ 68 ॥

கர்மணா சேத்³விநாஶ꞉ ஸ்யாத்கர்மஸாத்⁴யம்ʼ ஹி நஶ்வரம் ।
வித்³யயைவ து சேத்ஸாம்யம்ʼ புரஸ்தாதே³வ சாஸ்தி ஹி ॥ 69 ॥

புரஸ்தாதே³வ ஸித்³த⁴ஸ்ய போ³த⁴கம்ʼ க²லு வேத³னம் ।
அபூ⁴தார்த²ஸ்ய சோத்பத்திம்ʼ ந கரோதி கதா³சன ॥ 70 ॥

தத்ரைவம்ʼ ஸதி ஸாம்யம்ʼ து தயோ꞉ ஸர்வாத்மனைவ து ।
புரஸ்தாதே³வ சாஸ்த்யேவ ததா³(அ)பி ஶிவஜீவயோ꞉ ॥ 71 ॥

புரஸ்தாதே³வ கைவல்யம்ʼ லக்ஷணைகத்வதோ(அ)ஸ்தி ச ।
ததா² ஸதி ஶிவோ பி⁴ன்னோ வித்³யயா(அ)பி⁴ன்னவத்ஸ்தி²த꞉ ॥ 72 ॥

வித்³யயா தத்³விநாஶேன ஸ்வஸாம்யம்ʼ யாதி நான்யதா² ।
அத꞉ ஸாம்யம்ʼ தயோ꞉ ஸாக்ஷாதை³க்யமேவ ந சேதரத் ॥ 73 ॥

ஏவம்ʼ ஜீவ꞉ ஸ்வகம்ʼ ரூபம்ʼ ஶிவம்ʼ பஶ்யதி சேத்³த்³ருʼட⁴ம் ।
ஸ்வாத்மன்யேவ ரதிம்ʼ க்ரீடா³மன்யச்ச குருதே ஸதா³ ॥ 74 ॥

ப³ஹிஶ்சேஷ்டா ச மய்யேவ ஶிவே ஸத்யஸுகா²த்மகே ।
இதி ஜானாதி ஸர்வம்ʼ து ஸ்வாத்மனைவ ஹி பா⁴ஸதே ॥ 75 ॥

ஸ்வாத்மனைவ ஸ்வயம்ʼ ஸர்வம்ʼ யதா³ பஶ்யதி நிர்ப⁴ய꞉ ।
ததா³ முக்தோ ந முக்தஶ்ச ப³த்³த⁴ஸ்ய ஹி விமுக்ததா ॥ 76 ॥

ஏவம்ʼ ரூபா பரா வித்³யா ஸத்யேன தபஸா(அ)பி ச ।
ப்³ரஹ்மசர்யாதி³பி⁴ர்த⁴ர்மைர்லப்⁴யா வேதோ³க்தவர்த்மனா ॥ 77 ॥

ஶரீரே(அ)ந்த꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்வகமைஶ்வரம் ।
க்ஷீணதோ³ஷா꞉ ப்ரபஶ்யந்தி நேதரே மாயயா(ஆ)வ்ருʼதா꞉ ॥ 78 ॥

ஏவம்ʼ ரூபபரிஜ்ஞானம்ʼ யஸ்யாஸ்தி பரயோகி³ன꞉ ।
குத்ரசித்³க³மனம்ʼ நாஸ்தி தஸ்ய ஸம்பூர்ணரூபிண꞉ ॥ 79 ॥

ஆகாஶமேகம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ குத்ரசின்னைவ க³ச்ச²தி ।
தத்³வத்ஸ்வாத்மவிபு⁴த்வஜ்ஞ꞉ குத்ரசின்னைவ க³ச்ச²தி ॥ 80 ॥

ந சக்ஷுஷா க்³ருʼஹ்யதே நாபி வாசா
நான்யைர்தே³வைஸ்தபஸா கர்மணா வா ।
ஜ்ஞானப்ரஸாதே³ன விஶுத்³த⁴ஸத்த்வ꞉
ஸ நிஷ்கலம்ʼ பஶ்யதி ரூபமைஶம் ॥ 81 ॥

த்⁴யானேன பரமேஶஸ்ய ஸாம்ப³மூர்தித⁴ரஸ்ய ச ।
ஸ்வநிஷ்கலபரிஜ்ஞானம்ʼ ஜாயதே நான்யஹேதுனா ॥ 82 ॥

ஏஷ ஆத்மா ஸுஸூக்ஷ்மோ(அ)பி வேதி³தவ்யோ(அ)க்³ர்யயா தி⁴யா ।
பஞ்சதா⁴ ஸந்நிவிஷ்டோ(அ)ஸுர்யஸ்மின்ஸர்வாஶ்ரயே ஸுரா꞉ ॥ 83 ॥

ஸம்ʼவிபா⁴தி ஸ்வசித்தேன யம்ʼ யம்ʼ லோகம்ʼ விஶுத்³த⁴தீ⁴꞉ ।
ஸதா³ காமயதே யாம்ʼஶ்ச தஜ்ஜயத்யகி²லம்ʼ தத꞉ ॥ 84 ॥

தஸ்மாதா³த்மவித³ம்ʼ ஸாக்ஷாதீ³ஶ்வரம்ʼ ப⁴வதாரகம் ।
அர்சயேத்³பூ⁴திகாமஸ்து ஸ்வஶரீரேண சார்த²த꞉ ॥ 85 ॥

நாயமாத்மா ப்ரவசனேன லப்⁴யோ
ந மேத⁴யா ந ப³ஹுனா ஶ்ருதேன ।
யமேவைஷ வ்ருʼணுதே தேன லப்⁴ய-
ஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருʼணுதே தனும்ʼ ஸ்வாம் ॥ 86 ॥

நாயமாத்மா ப³லஹீனேன லப்⁴ய꞉
ப்ரமாத³தஸ்தபஸோ நான்யலிங்கா³த் ।
ஏதைர்யத்னம்ʼ ய꞉ கரோத்யேவ தீ⁴மாம்ʼ-
ஸ்தஸ்யாத்மா(அ)யம்ʼ விஶதே ப்³ரஹ்ம தா⁴ம ॥ 87 ॥

ஸம்ப்ராப்யைனம்ருʼஷயோ ஜ்ஞானத்ருʼப்தா꞉
க்ருʼதாத்மானோ வீதஶோகா꞉ ப்ரஶாந்தா꞉ ।
தே ஸர்வக³ம்ʼ ஸர்வஶ꞉ ப்ராப்ய தீ⁴ரா
யுக்தாத்மான꞉ ஸர்வமேவாவிஶந்தி ॥ 88 ॥

வேதா³ந்தவிஜ்ஞானஸுநிஶ்சிதார்தா²꞉
ஸந்ந்யாஸயோகா³த்³யதய꞉ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வா꞉ ।
தே ப்³ரஹ்மலோகே து பராந்தகாலே
பராம்ருʼதாத்பரிமுச்யந்தி ஸர்வே ॥ 89 ॥

க³தா꞉ கலா꞉ பஞ்சத³ஶ ப்ரதிஷ்டா²
தே³வாஶ்ச ஸர்வே ப்ரதிதே³வதாஶ்ச ।
கர்மாணி விஜ்ஞானமயஶ்ச ஆத்மா
பரே(அ)வ்யயே ஸர்வ ஏகீப⁴வந்தி ॥ 90 ॥

யதா² நத்³ய꞉ ஸ்யந்த³மானா꞉ ஸமுத்³ரே
அஸ்தம்ʼ யாந்தி நாமரூபே விஹாய ।
ததா² வித்³வாந்நாமரூபாத்³விமுக்த꞉
பராத்பரம்ʼ புருஷம்ʼ ப்³ரஹ்ம யாதி ॥ 91 ॥

ஸ யோ ஹ வை தத்பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம வேத³ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஜ்ஞானான்னாஸ்தி ஸம்ʼஶயகாரணம் ॥ 92 ॥

ஸுநிஶ்சிதம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம வேத³ சேத்ஸ்வானுபூ⁴தித꞉ ।
குலே ப⁴வதி நாப்³ரஹ்மவித்தஸ்ய ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 93 ॥

ஶோகம்ʼ தரதி பாப்மானம்ʼ கு³ஹாக்³ரந்தி²ர்வினஶ்யதி ।
அம்ருʼதோ ப⁴வதி ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 94 ॥

ஸர்வமுக்தமதிஶோப⁴னம்ʼ மயா
ஶோகமோஹபடலஸ்ய பே⁴த³கம் ।
ஆஶு ஸத்யஸுக²போ³த⁴வஸ்துத³ம்ʼ
வேத³மானநிரதஸ்ய பா⁴ஸதே ॥ 95 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு வஸ்துஸ்வரூபவிசாரோ
நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

॥ அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யா꞉ ॥

॥ கைவல்யோபநிஷத்³விவரணே தத்த்வவேத³னவிதி⁴꞉ ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
அஸ்தி தத்த்வம்ʼ பரம்ʼ ஸாக்ஷாச்சி²வருத்³ராதி³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
தத³வஶ்யம்ʼ மஹாயாஸாத்³வேதி³தவ்யம்ʼ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 1 ॥

தத்³வித்³யா யதிபி⁴꞉ ஸேவ்யா நிகூ³டா⁴தீவ ஶோப⁴னா ।
அசிராத்ஸர்வபாபக்⁴னீ பரப்³ரஹ்மப்ரதா³ ந்ருʼணாம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா (ச மஹா) ப⁴க்த்யா த்⁴யானேன ச ஸுரோத்தமா꞉ ।
யோகே³ன ச பரா வித்³யா லப்⁴யா ஸா நைவ கர்மணா ।
ந ப்ரஜாபி⁴ர்ன சார்தே²ன த்யாகே³னைஷாம்ʼ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 3 ॥

யே வேதா³ந்தமஹாவாக்யஶ்ரவணோத்பன்னவித்³யயா ।
ஸுநிஶ்சிதார்தா² யதயோ விஶுத்³த⁴ஹ்ருʼத³யா ப்⁴ருʼஶம் ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மத்³ருʼஶ்யே ஶரீரே(அ)ஸ்மின்னந்தகாலே பரஸ்ய து ।
அஜ்ஞானாக்²யஸ்ய தே ஸர்வே முச்யந்தி ஹி பராம்ருʼதாத் ॥ 5 ॥

அதோ வித்³யா(ஆ)ப்திஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ முமுக்ஷுர்மதிமத்தம꞉ ॥ 6 ॥

விவிக்தம்ʼ தே³ஶமாஶ்ரித்ய ஸுகா²ஸீனோ மஹாஶுசி꞉ ।
ஸமக்³ரீவஶிர꞉காய꞉ ஸிதப⁴ஸ்மாவகு³ண்டி²த꞉ ॥ 7 ॥

இந்த்³ரியாணி ஸமஸ்தானி நிருத்⁴ய ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
ப்ரணம்ய ஸ்வகு³ரும்ʼ ப⁴க்த்யா விசிந்த்ய ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜம் ॥ 8 ॥

விஶுத்³த⁴ம்ʼ விரஜம்ʼ தஸ்ய மத்⁴யே விஶத³மீஶ்வரம் ।
அனந்தம்ʼ ஶுத்³த⁴மவ்யக்தமசிந்த்யம்ʼ ஸர்வஜந்துபி⁴꞉ ॥ 9 ॥

ஶிவம்ʼ ப்ரஶாந்தமம்ருʼதம்ʼ வேத³யோனிம்ʼ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தநிர்முக்தமேகம்ʼ ஸாக்ஷாத்³விபு⁴ம்ʼ ததா² ॥ 10 ॥

அரூபம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மத்³பு⁴தம்ʼ பரமேஶ்வரம்ʼ ।
உமாஸஹாயமோமர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ ஸாக்ஷாத்த்ரிலோசனம் ।
நீலகண்ட²ம்ʼ ப்ரஶா(பா⁴)ந்தஸ்தம்ʼ(ஸ்த²ம்ʼ) த்⁴யாயேந்நித்யமதந்த்³ரித꞉ ॥ 11 ॥

ஏவம்ʼ த்⁴யானபர꞉ ஸாக்ஷான்முநிர்ப்³ரஹ்மாத்மவித்³யயா ॥ 12 ॥

பூ⁴தயோனிம்ʼ ஸமஸ்தஸ்ய ஸாக்ஷிணம்ʼ தமஸ꞉ பரம் ।
க³ச்ச²த்யேவ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யமுக்தம்ʼ மயா ஸுரா꞉ ॥ 13 ॥

யோ(அ)யம்ʼ த்⁴யேயஶ்ச விஜ்ஞேய꞉ ஶிவ꞉ ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்மா ஸ ஶிவ꞉ ஸேந்த்³ர꞉ ஸோ(அ)க்ஷர꞉ பரம꞉ ஸ்வராட் ॥ 14 ॥

ஸ ஏவ விஷ்ணு꞉ ஸ ப்ராண꞉ ஸ காலோ(அ)க்³னி꞉ ஸ சந்த்³ரமா꞉ ।
ஸ ஏவ ஸர்வம்ʼ யத்³பூ⁴தம்ʼ யச்ச ப⁴வ்யம்ʼ ஸமாஸத꞉ ॥ 15 ॥

ஸ ஏவ வித்³யாவித்³யா ச ந ததோ(அ)ன்யத்து கிஞ்சன ।
ஜ்ஞாத்வா தம்ʼ ம்ருʼத்யுமத்யேதி நான்ய꞉ பந்தா² விமுக்தயே ॥ 16 ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
ஸம்பஶ்யன்ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ யாதி நான்யேன ஹேதுனா ॥ 17 ॥

ஆத்மானமரணிம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரணவம்ʼ சோத்தராரணிம் ।
த்⁴யானநிர்மத²நாதே³வ பா(ஶா)பாந்த³ஹதி பண்டி³த꞉ ॥ 18 ॥

ஸ ஏவ ப⁴க³வானீஶோ மாயயைவாத்மபூ⁴தயா ।
முஹ்யமான இவ ஸ்தி²த்வா ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்யப³லேன து ॥ 19 ॥

ஶரீரமித³மாஸ்தா²ய கரோதி ஸகலம்ʼ புன꞉ ।
ஜாக்³ரத்ஸஞ்ஜ்ஞமித³ம்ʼ தா⁴ம ப்ரகல்ப்ய ஸ்வீயமாயயா ॥ 20 ॥

ராஜபுத்ராதி³வத்தஸ்மின்க்ரீட³யா கேவலம்ʼ ஹர꞉ ।
அன்னபாநாதி³பி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ஸ்த்ருʼப்திமேதி ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 21 ॥

ஸ்வப்னகாலே ததா² ஶம்பு⁴ர்ஜீவத்வேன ப்ரகாஶித꞉ ।
ஸுக²து³꞉கா²தி³கான்போ⁴கா³ன்பு⁴ங்க்தே ஸ்வேனைவ நிர்மிதான் ॥ 22 ॥

ஸுஷுப்திகாலே ஸகலே விலீனே தமஸா(ஆ)வ்ருʼத꞉ ।
ஸ்வஸ்வரூபமஹானந்த³ம்ʼ பு⁴ங்க்தே விஶ்வ(த்³ருʼஶ்ய)விவர்ஜித꞉ ॥ 23 ॥

புன꞉ பூர்வக்ரியாயோகா³ஜ்ஜீவத்வேன ப்ரகாஶித꞉ ।
ஜாக்³ரத்ஸஞ்ஜ்ஞமித³ம்ʼ தா⁴ம யாதி ஸ்வப்னமதா²பி வா ॥ 24 ॥

புரத்ரயமித³ம்ʼ பும்ʼஸோ போ⁴கா³யைவ விநிர்மிதம் ।
போ⁴க³ஶ்சாஸ்ய ஸதா³ க்ரீடா³ ந து³꞉கா²ய கதா³சன ॥ 25 ॥

விஶ்வாதி⁴கோ மஹானந்த³꞉ ஸ்வதந்த்ரோ நிருபத்³ரவ꞉ ।
அஸக்த꞉ ஸர்வதோ³ஷைஶ்ச கத²ம்ʼ து³꞉கீ² ப⁴வேத்³த⁴ர꞉ ॥ 26 ॥

ஸ ந ஜீவ꞉ ஶிவாத³ன்யோ யோ பு⁴ங்க்தே கர்மணாம்ʼ ப²லம் ।
பே⁴தா³பா⁴வாச்சிதஶ்சேத்யம்ʼ ந கர்மப²லமர்ஹதி ॥ 27 ॥

அத꞉ ஸர்வஜக³த்ஸாக்ஷீ சித்³ரூப꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
அத்³விதீயோ மஹானந்த³꞉ க்ரீட³யா போ⁴க³மர்ஹதி ॥ 28 ॥

தா⁴மத்ரயமித³ம்ʼ ஶம்போ⁴ர்ன து³꞉கா²ய கதா³சன ।
க்ரீடா³ராமதயா பா⁴தி ந சோத்³யார்ஹோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29 ॥

இத³ம்ʼ தா⁴மத்ரயம்ʼ ஶம்போ⁴ர்விபே⁴தே³ன ந வித்³யதே ।
ஶம்பு⁴ரேவ ததா² பா⁴தி ந ஹ்யன்யத்பரமேஶ்வராத் ॥ 30 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாக்²யாவஸ்தா²ரூபேண பா⁴தி ய꞉ ।
ஸ விஶ்வதைஜஸப்ராஜ்ஞஸமாக்²யா꞉ க்ரமஶோ ப⁴வேத் ॥ 31 ॥

விஶ்வோ ஹி ஸ்தூ²லபு⁴ங்நித்யம்ʼ தைஜஸ꞉ ப்ரவிவிக்தபு⁴க் ।
ப்ராஜ்ஞஸ்த்வானந்த³பு⁴க்ஸாக்ஷீ கேவல꞉ ஸுக²லக்ஷண꞉ ॥ 32 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴க்³யம்ʼ போ⁴க்தா யஶ்ச ப்ரகீர்தித꞉ ।
உப⁴யம்ʼ ப்³ரஹ்ம யோ வேத³ ஸ பு⁴ஞ்ஜானோ ந லிப்யதே ॥ 33 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி ப்³ரஹ்மஹத்யாஶதானி ச ।
குர்வன்னபி ந லிப்யேத யத்³யேகத்வம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ॥ 34 ॥

ஜீவரூப இவ ஸ்தி²த்வா ய꞉ க்ரீட³தி புரத்ரயே ।
ஸ ந ஜீவ꞉ ஸதா³ ஶம்பு⁴꞉ ஸத்யமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 35 ॥

ததஸ்து ஜாதம்ʼ ஸகலம்ʼ விசித்ரம்ʼ ஸத்யவத்ஸுரா꞉ ।
ஸ ஸத்யோ(அ)ஸத்யஸாக்ஷித்வாத்ஸாக்ஷித்வாச்சித்ஸுக²ம்ʼ ததா² ॥ 36 ॥

ப்ரேமாஸ்பத³த்வாத³த்³வைதோ பே⁴தா³பா⁴வாத்ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
தஸ்மின்னைவ லயம்ʼ யாதி புரத்ரயமித³ம்ʼ தத꞉ ॥ 37 ॥

ந ஜீவோ ஜீவவத்³பா⁴தி ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
அஜ்ஞானாஜ்ஜீவரூபேண பா⁴ஸதே ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 38 ॥

ப்³ரஹ்மணோ ஜாயதே ப்ராணோ மன꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச ।
க²ம்ʼ வாயுர்ஜ்யோதிராபஶ்ச பூ⁴மிர்விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ ॥ 39 ॥

யத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வாத்மா விஶ்வஸ்யாயதனம்ʼ மஹத் ।
ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதமம்ʼ நித்யம்ʼ தத்த்வம்ʼஶப்³தா³ர்த² ஏவ ஹி ॥ 40 ॥

யஸ்த்வம்ʼஶப்³த³ஸ்ய லக்ஷ்யார்த²꞉ ஸ தச்ச²ப்³தா³ர்த² ஏவ ஹி ।
தத்த்வம்ʼஶப்³தௌ³ ஸ்வத꞉ஸித்³தே⁴ சின்மாத்ரே பர்யவஸ்யத꞉ ॥ 41 ॥

ய꞉ பத³த்³வயலக்ஷ்யார்த²ஸ்தஸ்மின்பே⁴த³꞉ ப்ரகல்பித꞉ ।
மாயாவித்³யாத்மகோபாதி⁴பே⁴தே³னைவ ந வஸ்துத꞉ ॥ 42 ॥

ஸ்வத꞉ஸித்³தை⁴கதாஜ்ஞானம்ʼ வ்யுத³ஸ்ய ஶ்ருதிராத³ராத் ।
ஸ்வபா⁴வஸித்³த⁴மேகத்வம்ʼ போ³த⁴யத்யதி⁴காரிண꞉ ॥ 43 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ப்ரபஞ்சத்வேன பா⁴தி யத் ।
தத்³ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா ஸர்வப³ந்தை⁴꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 44 ॥

யஸ்து ப்³ரஹ்ம விஜானாதி ஸ்வாத்மனா ஸுத்³ருʼட⁴ம்ʼ நர꞉ ।
தஸ்ய ஸ்வானுப⁴வஸ்த்வேவம்ʼ ஸ்வபா⁴வாத³னுவர்ததே ॥ 45 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴க்³யம்ʼ போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச யஸ்ததா² ।
தேப்⁴யோ விலக்ஷண꞉ ஸாக்ஷீ சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 46 ॥

மய்யேவ ஸகலம்ʼ ஜாதம்ʼ மயி ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
மயி ஸர்வம்ʼ லயம்ʼ யாதி தத்³ப்³ரஹ்மாத்³வயமஸ்ம்யஹம் ॥ 47 ॥

அணோரணீயானஹமேவ தத்³வ-
ந்மஹானஹம்ʼ விஶ்வமஹம்ʼ விஶுத்³த⁴꞉ ।
புராதனோ(அ)ஹம்ʼ புருஷோ(அ)ஹமீஶோ
ஹிரண்மயோ(அ)ஹம்ʼ ஶிவரூபமஸ்மி ॥ 48 ॥

அபாணிபாதோ³(அ)ஹமசிந்த்யஶக்தி꞉
பஶ்யாம்யசக்ஷுஶ்ச ஶ்ருʼணோம்யகர்ண꞉ ।
அஹம்ʼ விஜாநாமி விவிக்தரூபோ
ந சாஸ்தி வேத்தா மம சித்ஸதா³(அ)ஹம் ॥ 49 ॥

வேதை³ரனேகைரஹமேவ வேத்³யோ
வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³விதே³வ சாஹம் ।
ந புண்யபாபே மம நாஸ்தி நாஶோ
ந ஜன்ம தே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³த⁴யஶ்ச ॥ 50 ॥

ந பூ⁴மிராபோ மம நைவ வஹ்னி-
ர்ன சானிலோ மே(அ)ஸ்தி ந சாம்ப³ரம்ʼ ச ।
ஸதா³(அ)ஹமேவாஹமிதி ஸ்பு²ராமி
ஸ்வபா⁴வதஶ்சேத³மிதி ஸ்பு²ராமி ॥ 51 ॥

அபா⁴தரூபேண ததை²வ ஸர்வதா³
விபா⁴தரூபேண ச பா⁴னரூபத꞉ ।
அபா⁴னரூபேண ச ஸர்வரூபத꞉
ஸ்பு²ராமி தே³வோ(அ)ஹமத꞉ புராதன꞉ ॥ 52 ॥

ஏவம்ʼ விதி³த்வா பரமாத்மரூபம்ʼ
கு³ஹாஶயம்ʼ நிஷ்கலமத்³விதீயம் ।
ஸமஸ்தபா⁴னம்ʼ ஸத³ஸத்³விஹீனம்ʼ
ப்ரயாதி ஶுத்³த⁴ம்ʼ பரமாத்மரூபம் ॥ 53 ॥

அதஶ்ச வேதா³ந்தவசோபி⁴ரஞ்ஜஸா
முமுக்ஷுபி⁴ர்நித்யமஶேஷநாயக꞉ ।
கு³ரூபதே³ஶேன ச தர்கதஸ்ததா²
விசிந்தனீயஶ்ச விஶேஷத꞉ ஶிவ꞉ ॥ 54 ॥

கைவல்யோபநிஷத்பரா பரக்ருʼபாயுக்தா யது³ச்சைர்முதா³
ப்ரோவாச ப்ரதிதௌஜஸைரபி ஹரிப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ஶ்சாத்³ருʼதம் ।
ஹே தே³வா அஹமுக்தவானதிஶுப⁴ப்³ரஹ்மாபரோக்ஷாய த-
த்ஸர்வேஷாமதி⁴காரிணாம்ʼ மதமித³ம்ʼ வித்தாதிப⁴க்த்யா ஸஹ ॥ 55 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு கைவல்யோபநிஷத்³விவரணே
தத்த்வவேத³னவிதி⁴ர்நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

॥ அத² நவமோ.த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ப்³ருʼஹாதா³ரண்யகோபநிஷத்³வ்யாக்²யானம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ப்ரத்யக்³ரூப꞉ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத்பரானந்த³ஸ்வலக்ஷண꞉ ।
பரப்ரேமாஸ்பத³த்வேன ப்ரதீதத்வாத்ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
பரப்ரேமாஸ்பதா³னந்த³꞉ ஸுரா ஆனந்த³ ஏவ ஹி ॥ 1 ॥

ப்ரியோ ப⁴வதி பா⁴ர்யாயா꞉ பதி꞉ ஸோ(அ)யம்ʼ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 2 ॥

பதிர்ன பத்யு꞉ காமாய ப்ரியோ ப⁴வதி ஸர்வதா² ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 3 ॥

ஜாயாயாஸ்து ந காமாய ந ஹி ஜாயா ப்ரியா மதா ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 4 ॥

புத்ராணாம்ʼ து ந காமாய ப்ரியா꞉ புத்ரா ப⁴வந்தி ச ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மணஸ்த்வேவ காமாய ந ப்³ரஹ்ம ப⁴வதி ப்ரியம் ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 6 ॥

க்ஷத்ரஸ்யைவ து காமாய ந க்ஷத்ரம்ʼ ப⁴வதி ப்ரியம் ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 7 ॥

வித்தஸ்யைவ து காமாய ந வித்தம்ʼ ப⁴வதி ப்ரியம் ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 8 ॥

லோகாநாமேவ காமாய ந ப⁴வந்தி ப்ரியாஶ்ச தே ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 9 ॥

தே³வாநாமபி காமாய ப்ரியா தே³வா ப⁴வந்தி ந ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 10 ॥

வேதா³நாமேவ காமாய ப்ரியா வேதா³ ப⁴வந்தி ந ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 11 ॥

பூ⁴தான்யபி ச பூ⁴தானாம்ʼ காமாய ந ப⁴வந்தி ச ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 12 ॥

ஸர்வஸ்யைவ து காமாய ந ஸர்வம்ʼ ப⁴வதி ப்ரியம் ।
கிம்ʼ த்வாத்மனஸ்து காமாய தத꞉ ப்ரியதம꞉ ஸ்வயம் ॥ 13 ॥

அத꞉ ப்ரியதமோ ஹ்யாத்மா ஸுக²வத்ஸுக²லக்ஷண꞉ ।
ஸுகா²பி⁴லாஷிபி⁴꞉ ஸோ(அ)யம்ʼ த்யக்த்வா கர்மாணி ஸாத³ரம் ॥ 14 ॥

த்³ரஷ்டவ்யஸ்து ஸுரா நித்யம்ʼ ஶ்ரோதவ்யஶ்ச ததை²வ ச ।
மந்தவ்யஶ்ச விசிந்த்யஶ்ச ஸர்வம்ʼ தத்³த³ர்ஶநாதி³பி⁴꞉ ॥ 15 ॥

து³꞉க²ராஶேர்விநாஶாய பரமாத்³வைதவித்³ப⁴வேத் ॥ 16 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானாத்ஸம்ʼஸார꞉ ப்ரவிணஶ்யதி ।
ஸ்வத꞉ஸித்³தா⁴த்³வயானந்த³꞉ ஸ்வயமேவ விபா⁴தி ச ॥ 17 ॥

பராதா³த்தம்ʼ ஸுரா ப்³ரஹ்ம ஸ்வதோ(அ)ன்யத்³ப்³ரஹ்ம வேத³ ய꞉ ।
ததா² பராதா³த்க்ஷத்ரம்ʼ தம்ʼ லோகா அபி ததை²வ ச ॥ 18 ॥

தே³வா வேதா³ஶ்ச பூ⁴தானி பராது³꞉ க²லு தம்ʼ பஶும் ।
ஸ்வஸ்வரூபாத்பரம்ʼ கிஞ்சித³பி பஶ்யன்ப்ரணஶ்யதி ॥ 19 ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ராதி³பே⁴தே³ன ப்ரதீதா ஹ்யகி²லா அமீ ।
வர்ணாஸ்ததா²(ஆ)ஶ்ரமா꞉ ஸர்வே ஸங்கரா꞉ ஸகலா அபி ॥ 20 ॥

தே³வக³ந்த⁴ர்வபூர்வாஶ்ச பூ⁴தானி பு⁴வனானி ச ।
அஸ்தி நாஸ்தீதி ஶப்³தா³ர்தௌ² ததை²வான்யச்ச கிஞ்சன ॥ 21 ॥

மாயாவித்³யாதமோமோஹப்ரபே⁴தா³ அகி²லா அபி ।
ஸர்வமாத்மைவ நைவான்யத³ன்யபு³த்³தி⁴ர்ஹி ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ॥ 22 ॥

நிர்விகல்பே பரே தத்த்வே வித்³யயா பு³த்³தி⁴விஶ்ரம꞉ ।
ஸா ஹி ஸம்ʼஸாரவிச்சி²த்திர்னாபரா புருஷாதி⁴கா ॥ 23 ॥

ப்ரதீதமவிஶேஷேண ஸகலம்ʼ ப்³ரஹ்ம ய꞉ புமான் ।
வேத³ தம்ʼ ஶிரஸா நித்யம்ʼ ப்ரணயாமி ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 24 ॥

வேதா³ ப³ஹுமுகா² பா⁴ந்தி ஸ்ம்ருʼதயஶ்ச ததை²வ ச ।
புராணானி ஸமஸ்தானி பு³த்³தா⁴ர்ஹாத்³யாக³மாந்தரா꞉ ॥ 25 ॥

ஶைவாஶ்ச வைஷ்ணவாஶ்சைவ மது³க்தா ஆக³மா அபி ।
அபப்⁴ரம்ʼஶா꞉ ஸமஸ்தாஶ்ச கேவலம்ʼ லௌகிகீ மதி꞉ ॥ 26 ॥

தர்காஶ்ச விவிதா⁴꞉ ஸூக்ஷ்மா꞉ ஸ்தூ²லாஶ்ச ஸகலா அபி ।
பரஸ்பரவிரோதே⁴ன ப்ரபா⁴ந்தி ஸகலாத்மனாம் ॥ 27 ॥

தேஷாமேவாவிரோதே⁴ து காலோ யாதி ச தீ⁴மதாம் ।
கத²ஞ்சித்காலஸத்³பா⁴வே(அ)ப்யவிரோதோ⁴ ந ஸித்⁴யதி ॥ 28 ॥

அத꞉ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய மனஸோ மலகாரணம் ।
யதா²பா⁴தேன ரூபேண ஶிவம்ʼ பஶ்யேத்ஸுநிஶ்சல꞉ ॥ 29 ॥

க்ரிமிகீடபதங்கே³ப்⁴ய꞉ பஶவ꞉ ப்ரஜ்ஞயா(அ)தி⁴கா꞉ ।
பஶ்வாதி³ப்⁴யோ நரா꞉ ப்ராஜ்ஞாஸ்தேஷு கேசன கோவிதா³꞉ ॥ 30 ॥

ததா² தேப்⁴யஶ்ச க³ந்த⁴ர்வா꞉ பிதரோ மதிமத்தமா꞉ ।
அன்யே ச தாரதம்யேன பண்டி³தா உதரோத்தரம் ॥ 31 ॥

யூயம்ʼ ஸத்த்வோத்கடா꞉ ப்ராஜ்ஞா꞉ ஸர்வேஷாமபி ஹே ஸுரா꞉ ।
யுஷ்மப்⁴யோ(அ)ஹம்ʼ மஹாப்ராஜ்ஞோ மத்த꞉ ப்ராஜ்ஞோ ஜனார்த³ன꞉ ॥ 32 ॥

ஜனார்த³நாத³பி ப்ராஜ்ஞ꞉ ஶங்கரோ கு³ணமூர்திஷு ।
தத꞉ ப்ராஜ்ஞதம꞉ ஸாக்ஷாச்சி²வ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 33 ॥

ஸ ஏவ ஸாக்ஷாத்ஸர்வஜ்ஞஸ்ததோ(அ)ன்யோ நாஸ்தி கஶ்சன ।
தஸ்மாத்³வித்³யாமிமாம்ʼ த்யக்த்வா ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ விலோகயேத் ॥ 34 ॥

ஆயாஸஸ்தாவத³த்யல்ப꞉ ப²லம்ʼ முக்திரிஹைவ து ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 35 ॥

கதா³சித³பி சித்தஸ்ய ப⁴யம்ʼ கிஞ்சின்ன வித்³யதே ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 36 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாதிரேகேண நாஸ்தி மானம்ʼ விரோதி⁴ ச ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 37 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாதிரேகேண தர்கஶ்ச ந ஹி வித்³யதே ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 38 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணானி ப்ராஹுரேகத்வமாத்மன꞉ ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 39 ॥

அனுக்³ராஹகதர்கஶ்ச குருதே தர்கவேத³னம் ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 40 ॥

ஶிவாக³மேஷு சாத்³வைதம்ʼ ப³பா⁴ஷே பரமேஶ்வர꞉ ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 41 ॥

நாராயணோ(அ)பி சாத்³வைதம்ʼ ப³பா⁴ஷே ஸ்வாக³மேஷு ச ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 42 ॥

அஹம்ʼ சாவோசமத்³வைதம்ʼ மது³க்தேஷ்வாக³மேஷு ச ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 43 ॥

அன்யே ச யோகி³ன꞉ ஸர்வே ப்ராஹுரத்³வைதமாத்மன꞉ ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 44 ॥

விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானினாம்ʼ தே³வா நிஷ்டா²(அ)ப்யத்³வைதகோ³சரா ।
ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதம்ʼ நைவ வாஞ்ச²ந்தி மானவா꞉ ॥ 45 ॥

கேசித்ஸாமான்யமத்³வைதம்ʼ வத³ந்தி ப்⁴ராந்தசேதஸ꞉ ।
விஶேஷம்ʼ த்³வைதமாஶ்ரித்ய ந தேஷாமஸ்தி வேத³னம் ॥ 46 ॥

த்³வைதமேவ ஹி ஸர்வத்ர ப்ரவத³ந்தி ஹி கேசன ।
ந தே மனுஷ்யா꞉ கீடாஶ்ச பதங்கா³ஶ்ச க⁴டா ஹி தே ॥ 47 ॥

அவிஶேஷேண ஸர்வம்ʼ து ய꞉ பஶ்யதி மஹேஶ்வரம் ।
ஸ ஏவ ஸாக்ஷாத்³விஜ்ஞானீ ஸ ஶிவ꞉ ஸ து து³ர்லப⁴꞉ ॥ 48 ॥

ஜக³தி³தி ப்ரதிபா⁴ வ்யவஹாரத꞉
பரதர꞉ பரம꞉ பரமார்த²த꞉ ।
இதி மதிர்ன ப⁴வத்யபி கஸ்யசி-
ச்ச²ஶித⁴ரஸ்மரணேன ஹி ஸித்⁴யதி ॥ 49 ॥

ஜக³தி³தி ப்ரதிபா⁴(அ)பி ச ஶாங்கரீ
மதிமதாமிதி மே ஸுவிநிஶ்சய꞉ ।
இதி மதிர்விமலா ச ஶுபா⁴வஹா
ஶஶித⁴ரஸ்மரணேன ஹி ஸித்⁴யதி ॥ 50 ॥

ஜக³தி³தி ப்ரதிபா⁴ஸமபேக்ஷ்ய ச
ஶ்ருதிரபி ப்ரியஹேதுமிஹாஹ ஹி ।
ந ஹி ஜக³த்ப்ரதிபா⁴ ந ச ஸா ஶ்ருதி꞉
ப்ரியகர꞉ ஸகலஶ்ச ந வஸ்துத꞉ ॥ 51 ॥

இதி மதிர்விமலா நனு ஜாயதே
யதி³ ஜன꞉ ஶிவ ஏவ ஸ தாத்³ருʼஶ꞉ ।
ந ஹி க்ருʼதி꞉ ஸகலா மஹாத்மனோ
யதி³ க்ருʼதி꞉ பஶுரேவ ஸ மானவ꞉ ॥ 52 ॥

ந ஹி ஜநிர்மரணம்ʼ க³மநாக³மௌ
ந ஹி மலம்ʼ விமலம்ʼ ந ச வேத³னம் ।
ஶிவமித³ம்ʼ ஸகலம்ʼ விபா⁴ஸதே
ஸ்பு²டதரம்ʼ பரமஸ்ய து யோகி³ன꞉ ॥ 53 ॥

விஸ்ருʼஜ்ய ஸந்தே³ஹமஶேஷமாஸ்திகா꞉
ப்ரதீதமேதந்நிகி²லம்ʼ ஜடா³ஜட³ம் ।
கு³ரூபதே³ஶேன ஶிவம்ʼ விலோகயே-
த்³விலோகனம்ʼ சாபி ஶிவம்ʼ விலோகயேத் ॥ 54 ॥

விலோகனம்ʼ சாபி ஶிவம்ʼ விலோகய-
ந்விலோகனம்ʼ சாபி விஸ்ருʼஜ்ய கேவலம் ।
ஸ்வபா⁴வபூ⁴த꞉ ஸ்வசிதா(அ)வஶிஷ்யதே
சிதா(அ)வஶேஷஶ்ச ந தஸ்ய தத்த்வத꞉ ॥ 55 ॥

நிஷ்டா² தஸ்ய மஹாத்மன꞉ ஸுரவரா வக்தும்ʼ மயா ஶக்யதே
ந ப்ரௌடே⁴ன ஶிவேன வா முனிக³ணைர்நாராயணேனாபி ச ।
வேதே³னாபி புராதனேன பரயா ஶக்த்யா பரேணாத² வா
மூகீபா⁴வமுபைதி தத்ர விது³ஷாம்ʼ நிஷ்டா² ஹி தாத்³ருʼக்³விதா⁴ ॥ 56 ॥

ஸர்வமுக்தமிதி வ꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉
கேவலேன கருணாப³லேன ச ।
வேத³ ஏவ ஸகலார்த²போ³த⁴க꞉
ஶேஷ ஏவ வசனம்ʼ ச தஸ்ய மே ॥ 57 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ருʼஹதா³ரண்யகோபநிஷத்³வ்யாக்²யானே
நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥

॥ அத² த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ப்³ருʼஹாதா³ரண்யகவ்யாக்²யாகத²னம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி ஸர்வாந்தர꞉ ஸாக்ஷீ ப்ரத்யகா³த்மா ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம ஸம்பூர்ணமபரோக்ஷதமம்ʼ ஸுரா꞉ ॥ 1 ॥

ப்ராணாபாநாதி³பே⁴த³ஸ்ய ய꞉ ஸத்தாஸ்பு²ரணப்ரத³꞉ ।
யஸ்ய ஸந்நிதி⁴மாத்ரேண சேஷ்டதே ஸகலம்ʼ ஸுரா꞉ ॥ 2 ॥

யஶ்ச ஸர்வஸ்ய சேஷ்டாயாமஸக்தோ நிஷ்க்ரிய꞉ ஸ்வயம் ।
ஸ ஹி ஸர்வாந்தர꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மா நான்ய꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 3 ॥

யோ(அ)யம்ʼ ஸர்வாந்தர꞉ ஸ்வாத்மா ஸோ(அ)ஹமர்தோ² ந விக்³ரஹ꞉ ।
த்³ருʼஶ்யத்வாத³ஸ்ய தே³ஹஸ்ய த்³ரஷ்டா யோ(அ)ஸ்ய ஸ ஏவ ஸ꞉ ॥ 4 ॥

யோ(அ)யம்ʼ ஸர்வாந்தர꞉ ஸ்வாத்மா ஸோ(அ)யம்ʼ ந ப்ராணபூர்வக꞉ ।
த்³ருʼஶ்யத்வாத்ப்ராணபூர்வஸ்ய த்³ரஷ்டா யோ(அ)ஸ்ய ஸ ஏவ ஸ꞉ ॥ 5 ॥

த்³ருʼஷ்டேர்த்³ரஷ்டா ஶ்ருதே꞉ ஶ்ரோதா மதேர்மந்தா ச ய꞉ ஸுரா꞉ ।
விஜ்ஞாதேரபி விஜ்ஞாதா ஸ ஹி ஸர்வாந்தர꞉ பர꞉ ॥ 6 ॥

அதோ(அ)ன்யதா³ர்தம்ʼ ஸகலம்ʼ ந ஸத்யம்ʼ து நிரூபணே ।
ஸ ஏவ ஸர்வம்ʼ நைவான்யதி³தி ஸம்யங்நிரூபணே ॥ 7 ॥

யதா² ப்ருʼதி²வ்யாமோதம்ʼ ச ப்ரோதம்ʼ ச ஸகலம்ʼ ஸுரா꞉ ।
ததா²(அ)ப்ஸு ஸகலம்ʼ தே³வா ஓதம்ʼ ப்ரோதம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 8 ॥

ஆபஶ்ச வாயௌ ஹே தே³வா ஓதா꞉ ப்ரோதாஸ்ததை²வ ச ।
அந்தரிக்ஷேஷு வாயுஶ்ச லோகேஷு ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 9 ॥

அந்தரிக்ஷாஶ்ச லோகாஶ்ச ததா² க³ந்த⁴ர்வகேஷு ச ।
லோகேஷ்வாதி³த்யலோகேஷு ஸ்தி²தா க³ந்த⁴ர்வஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ ॥ 10 ॥

சந்த்³ரலோகேஷு சாதி³த்யலோகா ஓதாஸ்ததை²வ ச ।
சந்த்³ரலோகாஶ்ச நக்ஷத்ரலோகேஷு ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 11 ॥

தே³வலோகேஷு நக்ஷத்ரலோகா ஓதாஸ்ததை²வ ச ।
தே³வலோகாஶ்ச ஹே தே³வா இந்த்³ரலோகேஷு ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 12 ॥

ப்ராஜாபத்யேஷு லோகேஷு ஸ்தி²தா ஐந்த்³ரா꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ப்ராஜாபத்யாஸ்ததா² லோகா ப்³ரஹ்மலோகேஷு ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 13 ॥

விஷ்ணுலோகேஷு ஹே தே³வா ப்³ரஹ்மலோகா꞉ ஸுஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ।
விஷ்ணுலோகாஸ்ததா² ஓதா ருத்³ரலோகேஷு ஹே ஸுரா꞉ ॥ 14 ॥

ருத்³ரலோகா꞉ ஸ்தி²தா லோகேஷ்வீஶ்வரஸ்ய ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ஸதா³ஶிவஸ்ய லோகேஷு ஸ்தி²தா ஹ்யைஶா꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 15 ॥

ஓதா꞉ ப்ரோதாஶ்ச தே லோகா ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞே பரே ஶிவே ।
ஏவம்ʼ ஸர்வே ஸதா³ ஸாக்ஷிஸ்வரூபே ப்ரத்யகா³த்மனி ॥ 16 ॥

ஸர்வாந்தரதமே ப்ரோதா ஓதா அத்⁴யாஸத꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 17 ॥

ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²னரூபஸ்து ப்ரத்யகா³த்மா ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
ந கஸ்மிம்ʼஶ்சித்ஸ்தி²த꞉ ஸாக்ஷீ ஸத்ஸ்வரூப꞉ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 18 ॥

யஸ்மின்னத்⁴யஸ்தரூபேண ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ நிரூபணே ।
ஸ ஏவ ஸகலம்ʼ நான்யதி³தி ஸம்யங்நிரூபணே ॥ 19 ॥

யோ(அ)யமாத்மா ஸ்வயம்ʼ பா⁴தி ஸத்தயா(அ)ன்யவிவர்ஜித꞉ ।
ஸ ஏவ ஸாக்ஷாத்ஸர்வேஷாமந்தர்யாமீ ந சாபர꞉ ॥ 20 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாமபி யஸ்திஷ்ட²ன்ப்ருʼதி²வ்யா அந்தர꞉ ஸதா³ ।
யம்ʼ ந வேத³ ஸுரா꞉ ப்ருʼத்²வீ ஶரீரம்ʼ யஸ்ய பூ⁴ரபி ॥ 21 ॥

யோ(அ)ந்தரோ யமயத்யேதாம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ நிஷ்க்ரியரூபத꞉ ।
ஏஷ ஏவ ஹி ந꞉ ஸாக்ஷாத³ந்தர்யாமீ பராம்ருʼத꞉ ॥ 22 ॥

அப்ஸு திஷ்ட²ன்னபாம்ʼ தே³வா அந்தரோ யம்ʼ ந தா விது³꞉ ।
ஆப꞉ ஶரீரம்ʼ யஸ்யைதா யோ(அ)ந்தரோ யமயத்யப꞉ ।
ஏஷ ஏவ ஹி ந꞉ ஸாக்ஷாத³ந்தர்யாமீ பராம்ருʼத꞉ ॥ 23 ॥

ஏவமக்³னேஶ்ச யோ நேதா சாந்தரிக்ஷஸ்ய ஹே ஸுரா꞉ ॥ 24 ॥

வாயுபூர்வஸ்ய ஸர்வஸ்ய சேதனாசேதனஸ்ய ச ।
ஏஷ ஏவ ஹி ந꞉ ஸாக்ஷாத³ந்தர்யாமீ பராம்ருʼத꞉ ॥ 25 ॥

அத்³ருʼஷ்டோ(அ)யம்ʼ ஸுரா த்³ரஷ்டா ஶ்ரோதைவாயம்ʼ ததா²(அ)ஶ்ருத꞉ ।
அமதஶ்ச ததா² மந்தா விஜ்ஞாதா கேவலம்ʼ ஸுரா꞉ ॥ 26 ॥

ரவிஸோமாக்³னிபூர்வேஷு விநஷ்டேஷ்வயமாஸ்திகா꞉ ।
சித்தஸாக்ஷிதயா பா⁴தி ஸ்வப்ரகாஶேன கேவலம் ॥ 27 ॥

சித்தவ்யாபாரநாஶே து தத³பா⁴வம்ʼ ஸுரர்ஷபா⁴꞉ ।
ஸ்வப்ரகாஶேன ஜானாதி ஸுஷுப்தௌ வேத³ தாமபி ॥ 28 ॥

ஆவிர்பா⁴வதிரோபா⁴வரஹிதஸ்து ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
பா⁴வாபா⁴வாத்மகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸதா³(அ)யம்ʼ வேத³ கேவல꞉ ॥ 29 ॥

பா⁴வாபா⁴வாத்மனா வேத்³யம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
வேத்தைவாயம்ʼ ந சைவான்யதி³தி ஸம்யங்நிரூபணம் ॥ 30 ॥

ஏவம்ʼ த்³வைதம்ʼ விசாரேண ஸ்வாத்மனா வேத³ ய꞉ புமான் ।
ஸ யோகீ³ ஸர்வதா³ த்³வைதம்ʼ பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ॥ 31 ॥

த்³ரஷ்டுர்த்³ருʼஷ்டேர்ன நாஶோ(அ)ஸ்தி த்³ருʼஶ்யமேவ வினஶ்யதி ।
தச்ச த்³வைதம்ʼ த்³ருʼஶேர்த்³ருʼஶ்யம்ʼ நாஸ்தி த்³ரஷ்டா(அ)ஸ்தி கேவலம் ॥ 32 ॥

ஏஷா(அ)ஸ்ய பரமா ஸம்பத்³க³திஶ்ச பரமா(அ)ஸ்ய து ।
ஏஷோ(அ)ஸ்ய பரமோ லோக ஏதத்³தி⁴ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 33 ॥

அஹிநிர்ல்வயனீம்ʼ முக்தாம்ʼ யதா²(அ)ஹி꞉ ஸ்வாத்மனா புன꞉ ।
ந பஶ்யதி ததா² வித்³வான்ன தே³ஹே(அ)ஹம்மதிர்ப⁴வேத் ॥ 34 ॥

ஸர்வாதா⁴ரே ஸ்வத꞉ஸித்³தே⁴ ஶிவஸஞ்ஜ்ஞே து நிர்மலே ।
ப்ரத்யக்³ரூபே பரானந்தே³ நேஹ நானா(அ)ஸ்தி கிஞ்சன ॥ 35 ॥

ம்ருʼத்யோ꞉ ஸ ம்ருʼத்யுமாப்னோதி இஹ நானேவ பஶ்யதி ।
தஸ்மாத³த்⁴யஸ்தமஜ்ஞானம்ʼ தத்கார்யம்ʼ சாத்மரூபத꞉ ॥ 36 ॥

ஏகதை⁴வ மஹாயாஸாத்³த்³ரஷ்டவ்யோ ஹி முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
அயமாத்மா(அ)ப்ரமேயஶ்ச விரஜஶ்ச மஹாந்த்⁴ருவ꞉ ॥ 37 ॥

தமேவ தீ⁴ரோ விஜ்ஞாய ப்ரஜ்ஞாம்ʼ குர்வீத ப்³ராஹ்மண꞉ ।
நானுத்⁴யாயாத்³ப³ஹூஞ்ச²ப்³தா³ன்வாசோ விக்³லாபனம்ʼ ஹி தத் ॥ 38 ॥

ஸ வா ஏஷ மஹானாத்மா ஜன்மநாஶாதி³வர்ஜித꞉ ।
வஶீ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸர்வஸ்யேஶான ஏவ ச ॥ 39 ॥

ஸர்வஸ்யாதி⁴பதி꞉ ஶுத்³தோ⁴ ந பூ⁴யான்ஸாது⁴கர்மணா ।
கர்மணா(அ)ஸாது⁴னா நைவ கனீயான்ஸுரபுங்க³வா꞉ ॥ 40 ॥

ஏஷ ஸர்வேஶ்வர꞉ ஸாக்ஷாத்³பூ⁴தாதி⁴பதிரேவ ச ।
பூ⁴தபாலஶ்ச லோகாநாமஸம்பே⁴தா³ய ஹே ஸுரா꞉ ॥ 41 ॥

ஏஷ ஸேதுர்வித⁴ரணஸ்தமேவ ப்³ராஹ்மணோத்தமா꞉ ।
வேதா³னுவசனேனாபி யஜ்ஞேன ஸகலேன ச ॥ 42 ॥

தா³னேன தபஸா தே³வாஸ்ததை²வானஶனேன ச ।
வேத்துமிச்ச²தி யோ வித்³வான்ஸ முநிர்னேதரோ ஜன꞉ ॥ 43 ॥

நேதி நேதீதி நிஷ்க்ருʼஷ்டோ ய ஏஷ ஸர்வஸாத⁴க꞉ ।
ஸோ(அ)யமாத்மா ஸதா³(அ)க்³ராஹ்யஸ்வரூபோ ந ஹி க்³ருʼஹ்யதே ॥ 44 ॥

ததா²(அ)ஶீர்யஸ்வபா⁴வஶ்ச ஹே தே³வா நைவ ஶீர்யதே ।
அஸங்க³ரூபோ ப⁴க³வான்ஸர்வதா³ ந ஹி ஸஜ்ஜதே ॥ 45 ॥

ஏஷ நித்யோ மஹிமா ப்³ராஹ்மணஸ்ய
ந வர்த⁴தே கர்மணா நோ கனீயான் ।
தஸ்யைவ ஸ்யாத்பத³வித்தம்ʼ விதி³த்வா
ந லிப்யதே கர்மணா பாபகேன ॥ 46 ॥

தஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மஜ்ஞானலாபா⁴ய வித்³வா-
ஞ்ஶாந்தோ தா³ந்த꞉ ஸத்யவாதீ³ ப⁴வேச்ச ।
கர்மத்யாகீ³ ஸர்வவேதா³ந்தஸித்³த⁴ம்ʼ
வித்³யாஹேதும்ʼ ஸந்ததம்ʼ த்வப்⁴யுபேயாத் ॥ 47 ॥

த்ரிபுண்ட்³ரமுத்³தூ⁴லனமாஸ்திகோத்தமா꞉
ஸதா³(ஆ)சரேச்ச²ங்கரவேத³னே ரத꞉ ।
ஶிவாதி³ஶப்³த³ம்ʼ ச ஜபேத்³விஶேஷத꞉
ப்ரபூஜயேத்³ப⁴க்திபுர꞉ஸரம்ʼ ஹரம் ॥ 48 ॥

ஸாத⁴னை꞉ ஸகலை꞉ ஸஹித꞉ ஸுரா
வேத³னேன ஸமஸ்தமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
தே³வரூபதயைவ து நிஶ்சிதம்ʼ
வேத³ஹஸ்ததலஸ்தி²தபி³ல்வவத் ॥ 49 ॥

நைனம்ʼ பாப்மா தரதி ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம்ʼ
ஸர்வம்ʼ பாபம்ʼ தரதி ப்ராக்ருʼதம்ʼ ச ।
நைனம்ʼ பாப்மா தபதி ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம்ʼ
ஸர்வம்ʼ பாபம்ʼ தபதி ப்ராக்ருʼதம்ʼ ச ॥ 50 ॥

இத்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வாத்மபூ⁴தம்ʼ விதி³த்வா
ஶ்ரத்³தா⁴பூர்வம்ʼ தே³ஹமேதம்ʼ ஸ்வகீயம் ।
அர்த²ம்ʼ ஸர்வம்ʼ க்ஷேத்ரஜாதம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ
த³த்³யாத³ஸ்மை தே³ஶிகேந்த்³ராய மர்த்ய꞉ ॥ 51 ॥

யஶ்சாத்ருʼணத்த்யவிததே²ன கர்ணா-
வது³꞉க²ம்ʼ குர்வன்னம்ருʼதம்ʼ ஸம்ப்ரயச்ச²ன் ।
தம்ʼ வித்³யாத்பிதரம்ʼ மாதரம்ʼ ச
தஸ்மை ந த்³ருஹ்யேத்க்ருʼதமஸ்ய ஜானன் ॥ 52 ॥

ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ து நாமகீர்தனம்ʼ
ப⁴வேத³னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய சிந்தனம் ।
ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ து பூஜனம்ʼ ததா²
ப⁴வேத³னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய பூஜனம் ॥ 53 ॥

ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ து நாமகீர்தனம்ʼ
ஶிவாதி³ஶப்³த³ஸ்ய து கீர்தனம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ து பா³த⁴னம்ʼ ததா²
ப⁴வேத³னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய பா³த⁴னம் ॥ 54 ॥

தஸ்மாத்³வித்³வான்ஸர்வமேதத்³விஹாய
ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த꞉ ஸத்³கு³ரும்ʼ ஸத்யநிஷ்ட²ம் ।
வித்³யாகோஶம்ʼ வேத³வேதா³ந்தநிஷ்ட²ம்ʼ
க³ச்சே²ந்நித்யம்ʼ ஸத்யத⁴ர்மாதி³யுக்த꞉ ॥ 55 ॥

வக்தவ்யம்ʼ ஸகலம்ʼ மயா பரக்ருʼபாயுக்தேன ஸங்கீர்திதம்ʼ
கர்தவ்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ஸுரா ந ஹி முனேர்ப்³ரஹ்மாத்மநிஷ்ட²ஸ்ய து ।
ஸ்மர்தவ்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ததா² ந ஹி ஸதா³ ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சித்ஸுக²ம்ʼ
ஸம்பூர்ணம்ʼ ஸததோதி³தம்ʼ ஸமரஸம்ʼ ஶஶ்வத்ஸ்வயம்ʼ பா⁴ஸதே ॥ 56 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ருʼஹதா³ரண்யகவ்யாக்²யாகத²னம்ʼ நாம
த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥

॥ அத² ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ கட²வல்லீஶ்வேதாஶ்வதரவ்யாக்²யாயாம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி தத்த்வம்ʼ பரம்ʼ ஸாக்ஷாத்³து³ர்த³ர்ஶம்ʼ கூ³ட⁴முத்தமம் ।
அனுப்ரவிஷ்டம்ʼ ஸர்வத்ர கு³ஹாயாம்ʼ நிஹிதம்ʼ பரம் ॥ 1 ॥

தத்³விதி³த்வா மஹாதீ⁴ரோ ஹர்ஷஶோகௌ ஜஹாதி ச ।
த⁴ர்மாதி³ப்⁴ய꞉ பரம்ʼ தத்து பூ⁴தாத்³ப⁴வ்யாச்ச ஸத்தமா꞉ ॥ 2 ॥

யதா³மனந்தி வேதா³ஶ்ச தபாம்ʼஸி பரமம்ʼ பத³ம் ।
ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ யதி³ச்ச²ந்தஶ்சரந்தி ஶிவ ஏவ ஸ꞉ ॥ 3 ॥

ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம்ʼ பரம் ।
ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யோ யதி³ச்ச²தி தஸ்ய தத் ॥ 4 ॥

ஏததா³லம்ப³னம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²மேததா³லம்ப³னம்ʼ பரம் ।
ஏததா³லம்ப³னம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 5 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா விபஶ்சி-
ந்னாயம்ʼ குதஶ்சின்ன ப³பூ⁴வ கஶ்சித் ।
அஜோ நித்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)யம்ʼ புராணோ
ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே ॥ 6 ॥

ய ஏனம்ʼ வேத்தி ஹந்தாரம்ʼ யஶ்சைனம்ʼ மன்யதே ஹதம் ।
தாவுபௌ⁴ ந விஜானீதோ நாயம்ʼ ஹந்தி ந ஹன்யதே ॥ 7 ॥

அணோரணீயான்மஹதோ மஹீயா-
நாத்மா(அ)ஸ்ய ஜந்தோர்நிஹிதோ கு³ஹாயாம் ।
தமக்ரது꞉ பஶ்யதி வீதஶோகோ
தா⁴துப்ரஸாதா³ன்மஹிமாநமஸ்ய ॥ 8 ॥

தூ³ரம்ʼ வ்ரஜதி சாஸீன꞉ ஶயானோ யாதி ஸர்வத꞉ ।
கஸ்தம்ʼ ஸாக்ஷான்மஹாதே³வம்ʼ மத³ன்யோ ஜ்ஞாதுமர்ஹதி ॥ 9 ॥

அஶரீரம்ʼ ஶரீரேஷு ஹ்யனவஸ்தே²ஷ்வவஸ்தி²தம் ।
மஹாந்தம்ʼ விபு⁴மாத்மானம்ʼ மத்வா தீ⁴ரோ ந ஶோசதி ॥ 10 ॥

நாயமாத்மா ப்ரவசனேன லப்⁴யோ
ந மேத⁴யா ந ப³ஹுனா ஶ்ருதேன ।
யமேவைஷ வ்ருʼணுதே தேன லப்⁴ய-
ஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருʼணுதே தனூம்ʼ ஸ்வாம் ॥ 11 ॥

நாவிரதோ து³ஶ்சரிதாந்நாஶாந்தோ நாஸமாஹித꞉ ।
நாஶாந்தமானஸோ வா(அ)பி ப்ரஜ்ஞானேனைனமாப்னுயாத் ॥ 12 ॥

யஸ்ய ப்³ரஹ்ம ச க்ஷத்ரம்ʼ ச உபே⁴ ப⁴வத ஓத³ன꞉ ।
க இத்த²ம்ʼ வேத³ தே³வோ வா மனுஷ்யோ(அ)ன்யஶ்ச யத்ர ஸ꞉ ॥ 13 ॥

ருʼதௌ பிப³ந்தௌ ஸுக்ருʼதஸ்ய லோகே
கு³ஹாம்ʼ ப்ரவிஷ்டௌ பரமே பரார்தே⁴ ।
சா²யாதபௌ ப்³ரஹ்மவிதோ³ வத³ந்தி
ஶரீரப்⁴ருʼச்ச²ங்கரஸஞ்ஜ்ஞிதௌ தௌ ॥ 14 ॥

ஶரீரப்⁴ருʼத்கர்மப²லம்ʼ பு⁴ங்க்தே யோஜயிதா ஶிவ꞉ ।
ப்ரதீதிதோ விருத்³தௌ⁴ தௌ பே⁴த³ஸ்த்வௌபாதி⁴கஸ்தயோ꞉ ॥ 15 ॥

ஆத்மானம்ʼ ரதி²னம்ʼ வித்³யாச்ச²ரீரம்ʼ ரத²மேவ து ।
பு³த்³தி⁴ம்ʼ து ஸாரதி²ம்ʼ வித்³யான்மன꞉ ப்ரக்³ரஹமேவ ச ॥ 16 ॥

இந்த்³ரியாணி ஹயான்வித்³யாத்³விஷயானபி கோ³சரான் ।
ஆத்மேந்த்³ரியமனோயுக்தம்ʼ வித்³யாத்³போ⁴க்தாரமாஸ்திகா꞉ ॥ 17 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான்மர்த்யோ(அ)யுக்தேன மனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாண்யவஶ்யானி து³ஷ்டாஶ்வா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 18 ॥

யஸ்து விஜ்ஞானவான்மர்த்யோ யுக்தேன மனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாணி வஶ்யானி ஸத³ஶ்வா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 19 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான்மர்த்யோ ஹ்யமனஸ்க꞉ ஸதா³(அ)ஶுசி꞉ ।
ந ஸ தத்பத³மாப்னோதி ஸம்ʼஸாரம்ʼ சாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 20 ॥

யஸ்து விஜ்ஞானவான்மர்த்ய꞉ ஸமனஸ்க꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸ து தத்பத³மாப்னோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 21 ॥

விஜ்ஞானஸாரதி²ர்யஸ்து மன꞉ ப்ரக்³ரஹவான்னர꞉ ।
ஸோ(அ)த்⁴வன꞉ பாரமாப்னோதி தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 22 ॥

பத³ம்ʼ யத்பரமம்ʼ விஷ்ணோஸ்ததே³வாகி²லதே³ஹினாம் ।
பத³ம்ʼ பரமமத்³வைதம்ʼ ஸ ஶிவ꞉ ஸாம்ப³விக்³ரஹ꞉ ॥ 23 ॥

ருத்³ரவிஷ்ணுப்ரஜேஶாநாமன்யேஷாமபி தே³ஹினாம் ।
ருʼதே ஸாம்ப³ம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ கிம்ʼ ப⁴வேத்பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 24 ॥

இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரா ஹ்யர்தா² அர்தே²ப்⁴யஶ்ச பரம்ʼ மன꞉ ।
மனஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தே⁴ராத்மா மஹான்பர꞉ ॥ 25 ॥

மஹத꞉ பரமவ்யக்தமவ்யக்தாத்புருஷ꞉ பர꞉ ।
புருஷான்ன பரம்ʼ கிஞ்சித்ஸா காஷ்டா² ஸா பரா க³தி꞉ ॥ 26 ॥

புருஷோ நாம ஸம்பூர்ண꞉ ஶிவ꞉ ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ।
ஸாம்ப³மூர்தித⁴ரோ நான்யோ ருத்³ரோ விஷ்ணுரஜோ(அ)பி வா ॥ 27 ॥

ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³டா⁴த்மா ந ப்ரகாஶதே ।
த்³ருʼஶ்யதே த்வக்³ர்யயா பு³த்³த்⁴யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 28 ॥

யச்சேத்³வாங்மனஸீ ப்ராஜ்ஞஸ்தத்³யச்சே²ஜ்ஜ்ஞான ஆத்மனி ।
மஹத்யாத்மனீ விஜ்ஞானம்ʼ தத்³யச்சே²ச்சா²ந்த ஆத்மனி ॥ 29 ॥

அஶப்³த³மஸ்பர்ஶமரூபமவ்யயம்ʼ
ததா²(அ)ரஸம்ʼ நித்யமக³ந்த⁴வச்ச யத் ।
அநாத்³யனந்தம்ʼ மஹத꞉ பரம்ʼ த்⁴ருவம்ʼ
நிசாய்ய தம்ʼ ம்ருʼத்யுமுகா²த்ப்ரமுச்யதே ॥ 30 ॥

பராஞ்சி கா²னி வ்யத்ருʼணன்மஹேஶ-
ஸ்தஸ்மாத்பராங்பஶ்யதி நாத்மரூபம் ।
கஶ்சித்³தீ⁴ர꞉ ப்ரத்யகா³த்மானமைக்ஷ்ய-
தா³வ்ருʼத்தசக்ஷுரம்ருʼதத்வமிச்ச²ன் ॥ 31 ॥

பராஞ்ச꞉ காமானனுனயந்தி பா³லா
ம்ருʼத்யோ꞉ பாஶம்ʼ தே(அ)பியந்தி ஸ்வமோஹாத் ।
அத² தீ⁴ரா அம்ருʼதத்வம்ʼ விதி³த்வா
த்⁴ருவம்ʼ தத்த்வம்ʼ யாந்தி காமைரஸக்தா꞉ ॥ 32 ॥

யேன ரூபான் ரஸான்க³ந்தா⁴ஞ்ஶப்³தா³ன்ஸ்பர்ஶாம்ʼஶ்ச மைது²னான் ।
ஏதேனைவ விஜானாதி கிமத்ர பரிஶிஷ்யதே ॥ 33 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தாக்²யம்ʼ புரம்ʼ யேனானுபஶ்யதி ।
மஹாந்தம்ʼ பரமாத்மானம்ʼ மத்வா தீ⁴ரோ ந ஶோசதி ॥ 34 ॥

ஜாக்³ரதா³தி³த்ரயம்ʼ யஸ்து விஜானாதி சிதா³த்மனா ।
ததோ பே⁴தே³ன நைவாஸ்தி புரத்ரயமித³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 35 ॥

சைதன்யமாத்ரோ ப⁴க³வாஞ்ஶிவ ஏவ ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
புரத்ரயாத்மனா பா⁴தி ந பா⁴தி ச மஹாப்ரபு⁴꞉ ॥ 36 ॥

இஹாமுத்ர ஸ்தி²தம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸதே³கம்ʼ ந ததோ(அ)பரம் ।
ம்ருʼத்யோ꞉ ஸ ம்ருʼத்யுமாப்னோதி யோ(அ)ன்யம்ʼ தே³வம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ॥ 37 ॥

அக்³நிர்யதை²கோ பு⁴வனம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ
ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரதிரூபோ ப³பூ⁴வ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரதிரூபோ ப³ஹிஶ்ச ॥ 38 ॥

வாயுர்யதை²கோ பு⁴வனம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ
ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரதிரூபோ ப³பூ⁴வ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரதிரூபோ ப³ஹிஶ்ச ॥ 39 ॥

ஸூர்யோ யதா² ஸர்வலோகஸ்ய சக்ஷு-
ர்ன லிப்யதே சாக்ஷுஷைர்பா³ஹ்யதோ³ஷை꞉ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ந லிப்யதே லோகது³꞉கே²ன பா³ஹ்ய꞉ ॥ 40 ॥

ஏகோ வஶீ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ஏகம்ʼ ரூபம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ய꞉ கரோதி ।
தமாத்மஸ்த²ம்ʼ யே(அ)னுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ நேதரேஷாம் ॥ 41 ॥

யேனைவ நித்யாஶ்ச ஸசேதனஶ்ச
யஸ்மின்விப⁴க்தா꞉ ப்ரவிபா⁴ந்தி மோஹாத் ।
தமாத்மஸ்த²ம்ʼ யே(அ)னுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 42 ॥

ததே³ததி³தி மன்யந்தே(அ)நிர்தே³ஶ்யம்ʼ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ।
கத²ம்ʼ நு தத்³விஜானீயத்கிமு பா⁴தி விபா⁴தி வா ॥ 43 ॥

ஆதி³த்யசந்த்³ரானலதாரகாத்³யா
ந பா⁴ந்தி யஸ்மின்னநிஶம்ʼ மஹாந்த꞉ ।
ப்ரகாஶமானம்ʼ தமனுப்ரபா⁴ந்தி
ப்ரபா⁴நமஸ்யைவ ஹி நேதரேஷாம் ॥ 44 ॥

ஊர்த்⁴வமூலஸ்த்வவாக்ஶாக² ஏஷோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ ஸனாதன꞉ ।
ததே³வ ஶுக்ரம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்ம ததே³வாம்ருʼதமுச்யதே ॥ 45 ॥

தஸ்மிம்ˮல்லோகா꞉ ஶ்ரிதா꞉ ஸர்வே தது³ நாத்யேதி கஶ்சன ।
ஏதத்³வை தத்ஸுரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸம்யகே³வ மயோதி³தம் ॥ 46 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்ஸாக்ஷாச்சி²வ꞉ கம்பயதே த்⁴ருவம் ।
மஹத்³ப⁴யமித³ம்ʼ வஜ்ரம்ʼ விதி³த்வா முச்யதே நர꞉ ॥ 47 ॥

தபத்யஸ்ய ப⁴யாத³க்³நிர்ப⁴யாத்தபதி பா⁴ஸ்கர꞉ ।
ப⁴யாதி³ந்த்³ரஶ்ச வாயுஶ்ச ம்ருʼத்யுர்தா⁴வதி பஞ்சம꞉ ॥ 48 ॥

வர்தமானே ஶரீரே(அ)ஸ்மின்ன ஶக்தோ போ³த்³து⁴மீஶ்வரம் ।
நர꞉ ஸர்வேஷு லோகேஷு ஶரீரித்வாய கல்பதே ॥ 49 ॥

யதா²(ஆ)த³ர்ஶே ஸ்வகம்ʼ ரூபம்ʼ யதா²வந்நிர்மலே நர꞉ ।
ததா² பஶ்யதி தே³ஹேஸ்மின்னாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ॥ 50 ॥

ஜன்மநாஶவதாம்ʼ கா²னாம்ʼ ப்ருʼத²க்³பா⁴வம்ʼ பராத்மன꞉ ।
தேஷாம்ʼ ஜன்மவிநாஶௌ ச விதி³த்வா(அ)னாத்மரூபத꞉ ॥ 51 ॥

பஶ்சாத³னாத்மரூபேண விதி³தம்ʼ கேவலாத்மனா ।
விதி³த்வா ஸ்வானுபூ⁴த்யேவ ஸ தீ⁴ரஸ்து ந ஶோசதி ॥ 52 ॥

இந்த்³ரியேப்⁴யோ மன꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ மனஸ꞉ ஸத்த்வமுத்தமம் ।
ஸத்த்வாத³பி மஹானாத்மா மஹதோ(அ)வ்யக்தமுத்தமம் ॥ 53 ॥

அவ்யக்தாத்து பர꞉ ஸாக்ஷாத்³வ்யாபகோ(அ)லிங்க³ ஏவ ச ।
யம்ʼ விதி³த்வா நர꞉ ஸாக்ஷாத³ம்ருʼதத்வம்ʼ ஹி க³ச்ச²தி ॥ 54 ॥

ந ஸந்த்³ருʼஶே திஷ்ட²தி ரூபமஸ்ய
ந சக்ஷுஷா பஶ்யதி கஶ்சிதே³னம் ।
ஹ்ருʼதா³ மனீஷா மனஸா(அ)பி⁴க்ல்ருʼப்த꞉
ஸாக்ஷாதா³த்மா ஶக்யதே வேதி³தும்ʼ ஸ꞉ ॥ 55 ॥

ஏவம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸச்சிதா³னந்த³ரூபம்ʼ
பா⁴வாபா⁴வாஶேஷலோகஸ்ய ஹேதும் ।
ஶ்ருத்யா யுக்த்யா ப்³ரஹ்ம ஜானந்தி மர்த்யா
வித்³யாயோகா³தே³வ முக்தா ப⁴வந்தி ॥ 56 ॥

வித்³யாவேத்³யம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்³வேத³ஸித்³த⁴ம்ʼ
தஸ்யாசிந்த்யா காசித³ஸ்த்யேவ ஶக்தி꞉ ।
ஶக்த்யா பி⁴ன்னம்ʼ தத்³ப⁴வத்யத்³வயம்ʼ
ஸத்ஸத்யானந்தா³ஸங்க³போ³தை⁴கரூபம் ॥ 57 ॥

ஏகம்ʼ ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ ஜீவரூபம்ʼ
போ⁴க்³யம்ʼ விஶ்வம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்த்வன்யரூபம் ।
அன்யத்³ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரம்ʼ
ப்ரஜ்ஞாமாத்ரம்ʼ ஶுத்³த⁴ரூபம்ʼ பரஸ்ய ॥ 58 ॥

ஸர்வாஜீவே ஸர்வஸம்ʼஸ்தே² ப்³ருʼஹந்தே
தஸ்மிஞ்ஜீவோ ப்⁴ராம்யதே ப்³ரஹ்மசக்ரே ।
ப்³ரஹ்மாத்மானம்ʼ ப்ரேரிதாரம்ʼ ச யுக்த்யா
மத்வா சைகம்ʼ யாதி மர்த்யோ(அ)ம்ருʼதத்வம் ॥ 59 ॥

ஜ்ஞாஜ்ஞௌ ஜீவாஜீவஸஞ்ஜ்ஞௌ ப்ரதீத்யா
ஶ்ருத்யா யுக்த்யா ஸ்வானுபூ⁴த்யா ஹ்யபி⁴ன்னௌ ।
மாயா போ⁴க்துர்போ⁴க³ஹேது꞉ பராத்மா
ரூபைரேபி⁴ர்விஶ்வரூபோ ஹ்யகர்தா ॥ 60 ॥

க்ஷரம்ʼ மாயா சாக்ஷரம்ʼ ஜீவரூபம்ʼ
க்ஷராத்மனா பி⁴த்³யதே தே³வ ஏக꞉ ।
தஸ்ய த்⁴யாநாத்³யோஜனாதத்த்வபா⁴வா-
த்³பூ⁴யஶ்சாந்தே விஶ்வமாயாநிவ்ருʼத்தி꞉ ॥ 61 ॥

ஜ்ஞாத்வா தே³வம்ʼ ஸர்வபாஶாபஹானி꞉
க்ஷீணை꞉ க்லேஶைர்ஜன்மம்ருʼத்யுப்ரஹாணி꞉ ।
தஸ்ய த்⁴யானான்மூலமாயாவிபே⁴தே³
விஶ்வைஶ்வர்யம்ʼ யாதி கைவல்யரூபம் ॥ 62 ॥

ஏதஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ நித்யமேவாத்மஸம்ʼஸ்த²ம்ʼ
நாத꞉ பரம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ ஹி கிஞ்சித் ।
போ⁴க்தா போ⁴க்³யம்ʼ ப்ரேரிதாரம்ʼ ச மத்வா
ஸர்வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ த்ரிவித⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மமேதத் ॥ 63 ॥

வஹ்னேர்யதா² யோனிக³தஸ்ய மூர்தி-
ர்ன த்³ருʼஶ்யதே நைவ ச லிங்க³நாஶ꞉ ।
ஸ பூ⁴ய ஏவேந்த⁴னயோநிக்³ருʼஹ்ய-
ஸ்தத்³வோப⁴யம்ʼ வை ப்ரணவேன தே³ஹே ॥ 64 ॥

ஸ்வதே³ஹமரணிம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரணவம்ʼ சோத்தராரணிம் ।
த்⁴யானநிர்மத²நாப்⁴யாஸாத்³தே³வம்ʼ பஶ்யேன்னிகூ³ட⁴வத் ॥ 65 ॥

திலேஷு தைலம்ʼ த³தி⁴னீவ ஸர்பி-
ராப꞉ ஸ்ரோத꞉ஸ்வரணீஷு சாக்³னி꞉ ।
ஏவமாத்மா(ஆ)த்மனி க்³ருʼஹ்யதே(அ)ஸௌ
ஸத்யேனைவம்ʼ தபஸா யோ(அ)னுவேத்தி ॥ 66 ॥

ஸர்வவ்யாபினமாத்மானம்ʼ க்ஷீரே ஸர்பிரிவார்பிதம் ।
ஆத்மவித்³யாதபோமூலம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மோபநிஷத்பரம் ॥ 67 ॥

யஜ்ஞஜ்ஞாநாதி³பி⁴꞉ புண்யைர்யோக³ஸித்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி ।
யோகா³த்ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானான்முக்திர்ன கர்மணா ॥ 68 ॥

அத்யாஶ்ரமிப்⁴ய꞉ ஶாந்தேப்⁴யோ வக்தவ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவேத³னம் ।
நாப்ரஶாந்தாய தா³தவ்யம்ʼ நாபுத்ராய கதா³சன ॥ 69 ॥

அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைர்ப⁴ஸ்மனோத்³தூ⁴லனம்ʼ ததா² ।
த்ரிபுண்ட்³ரதா⁴ரணம்ʼ சாபி வத³ந்த்யத்யாஶ்ரமம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 70 ॥

யஸ்ய தே³வே பரா ப⁴க்திர்யதா² தே³வே ததா² கு³ரௌ ।
தஸ்யைதே கதி²தா ஹ்யர்தா²꞉ ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன꞉ ॥ 71 ॥

ஶ்ருதிவசனேன மயைவ ஸமஸ்த
பரமக்ருʼபாப³லத꞉ படி²தம்ʼ ச ।
யதி³ விதி³தம்ʼ ஸ நர꞉ ஸ்வகமோஹம்ʼ
தரதி ஶிவம்ʼ விஶதி ப்ரியரூபம் ॥ 72 ॥

இதி ப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
கட²வல்லீஶ்வேதாஶ்வதரவ்யாக்²யாயாமேகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥

॥ அத² த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
॥ ஶிவஸ்யாஹம்ப்ரத்யயாஶ்ரத்வம் ॥

ப்³ரஹ்மோவாச.
வக்ஷ்யே ஸாரதரம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸங்க்³ரஹம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹிதா யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுதாதீவ ஶோப⁴னம் ॥ 1 ॥

அஸ்தி தாவத³ஹம்ʼஶப்³த³ப்ரத்யயாலம்ப³னம்ʼ ஸுரா꞉ ।
ஸர்வேஷாம்ʼ ந꞉ பரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸ ஏவாத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 2 ॥

ஸோ(அ)யம்ʼ ஸ்வாவித்³யயா ஸாக்ஷாச்சி²வ꞉ ஸன்னபி வஸ்துத꞉ ।
ஸ்வஶிவத்வமவிஜ்ஞாய ஸம்ʼஸாரீவாவபா⁴ஸதே ॥ 3 ॥

வேதோ³தி³தேன மார்கே³ண பாரம்பர்யக்ரமேண து ।
முமுக்ஷுத்வம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப்ராப்ய புன꞉ ஶாந்த்யாதி³ஸாத⁴னை꞉ ॥ 4 ॥

ஸஹித꞉ ஶிவப⁴க்த்யா ச கு³ரோ꞉ பாதௌ³ ப்ரணம்ய ச ।
வேதா³ந்தானாம்ʼ மஹாவாக்யஶ்ரவணேன ததை²வ ச ॥ 5 ॥

மனனேன ததா² தே³வா த்⁴யானேன பரமாத்மன꞉ ।
ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்மைகதாஜ்ஞானம்ʼ லப்³த்⁴வா யாதி ஶிவம்ʼ பரம் ॥ 6 ॥

ப்ரத்யகா³த்மானமத்³வந்த்³வமஹம்ʼஶப்³தோ³பலக்ஷிதம் ।
ஶிவரூபேண ஸம்பஶ்யன்னேவ யாதி ஸ்வபூர்ணதாம் ॥ 7 ॥

ஶிவரூபதயா பா⁴தே(அ)ஹம்ʼஶப்³தா³ர்தே² முனீஶ்வரா꞉ ।
அவித்³யா விலயம்ʼ யாதி வித்³யயா பரயைவ து ॥ 8 ॥

வித்³யயா பரயா(அ)வித்³யாநிவ்ருʼத்தௌ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
ஶிஷ்யதே க²லு நாபா⁴வோ பா⁴வோ நான்யஸ்ததா²(அ)பி ச ॥ 9 ॥

வ்யவஹாரத்³ருʼஶா(அ)வித்³யா தந்நிவ்ருʼத்திஶ்ச கத்²யதே ।
தத்த்வத்³ருʼஷ்ட்யா து நாவித்³யா தந்நிவ்ருʼத்திஶ்ச ஹே ஸுரா꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மரூபதயா ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ப்ரதிபா⁴ஸதே ।
ஜக³த்³ரூபதயா(அ)ப்யேதத்³ப்³ரஹ்மைவ ப்ரதிபா⁴ஸதே ॥ 11 ॥

வித்³யாவித்³யாதி³பே⁴தே³ன பா⁴வாபா⁴வாதி³பே⁴த³த꞉ ।
கு³ருஶிஷ்யாதி³பே⁴தே³ன ப்³ரஹ்மைவ ப்ரதிபா⁴ஸதே ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்ம ஸர்வமிதி ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மப்ராப்தேஸ்து ஸாத⁴னம் ।
ஜக³ன்மாயேதி விஜ்ஞானமஜ்ஞானம்ʼ ப²லதோ ப⁴வேத் ॥ 13 ॥

ததா²(அ)பி பரமாத்³வைதஜ்ஞானஸ்யேத³ம்ʼ து வேத³னம் ।
உபகாரகமத்யந்தம்ʼ தத்³த்³ருʼஷ்ட்வா வக்தி ச ஶ்ருதி꞉ ॥ 14 ॥

யதா² பா⁴தஸ்வரூபேண ஸத்யத்வேன ஜக³ச்ச்²ருதி꞉ ।
அங்கீ³க்ருʼத்ய ஹிதம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ கதா³சித்³வக்தி ஸாத³ரம் ॥ 15 ॥

ஸத்யத்வேன ஜக³த்³பா⁴னம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸ்ய ப்ரவர்தகம் ।
அஸத்யத்வேன பா⁴னம்ʼ து ஸம்ʼஸாரஸ்ய நிவர்தகம் ॥ 16 ॥

அத꞉ ஸம்ʼஸாரநாஶாய கதா³சித்பரமா ஶ்ருதி꞉ ।
ஜக³த்ஸர்வமித³ம்ʼ மாயா வத³த்யத்யந்தநிர்மலா ॥ 17 ॥

அதீவ பக்வசித்தஸ்ய சித்தபாகமபேக்ஷ்ய ஸா ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கல்யாணீ ஶ்ருதிர்வத³தி ஸாத³ரம் ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ வித்³யதே தத்த்வத³ர்ஶனே ।
ந ச வித்³யா ந சாவித்³யா ஜக³ச்ச ந சாபரம் ॥ 19 ॥

அத꞉ பரமநிர்வாணநிஷ்ட²ஸ்ய பரயோகி³ன꞉ ।
யதா² யதா²(அ)வபா⁴ஸோ(அ)யம்ʼ ஶிவ ஏவ ந சாபரம் ॥ 20 ॥

பூ⁴தபூர்வானுஸந்தா⁴னாத்கத்²யதே ந ச வஸ்துத꞉ ।
யதா² யதா²(அ)வபா⁴ஸோ(அ)யம்ʼ ஶிவ இத்யபி வேத³னம் ॥ 21 ॥

ந ஹி நிர்வாணநிஷ்ட²ஸ்ய ஶிவஸ்ய பரயோகி³ன꞉ ।
யதா² யதே²தி யத்கிஞ்சித்³பா⁴ஸதே பரமார்த²த꞉ ॥ 22 ॥

ததா² ததா²(அ)வபா⁴ஸேன ஸ்வேன ரூபேண கேவலம் ।
ஸ்திமிதோத³தி⁴வத்³யோகீ³ ஸ்வயம்ʼ திஷ்ட²தி நான்யதா² ॥ 23 ॥

பரநிர்வாணநிஷ்ட²ஸ்ய யோகி³ன꞉ பரமாம்ʼ ஸ்தி²திம் ।
ஸ்வயம்ʼ ச ந விஜானாதி ந ஹரிர்ன மஹேஶ்வர꞉ ॥ 24 ॥

ந மயா ச பரிஜ்ஞாதும்ʼ ஶக்யதே யோகி³ன꞉ ஸ்தி²தி꞉ ।
நாபி வேதே³ன மானேன ந ச ஸ்ம்ருʼதிபுராணகை꞉ ॥ 25 ॥

அஹோ நிர்வாணநிஷ்ட²ஸ்ய யோகி³ன꞉ பரமா ஸ்தி²தி꞉ ।
யாத்³ருʼஶீ பரமா நிஷ்டா² தாத்³ருʼஶ்யேவ ஹி கேவலம் ॥ 26 ॥

ஏவம்ʼரூபா பரா நிஷ்டா² ஶிவஸ்யாஸ்தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ஶிவாயாஶ்சாம்பி³காப⁴ர்து꞉ ப்ரஸாதே³ன ஹரேரபி ॥ 27 ॥

ததா² மமாபி சான்யேஷாம்ʼ ந சோத்³யோர்ஹோ மஹேஶ்வர꞉ ।
தாத்³ருʼக்³ரூபோ மஹாதே³வ꞉ க²லு ஸாக்ஷாத்ஸனாதன꞉ ॥ 28 ॥

ஈத்³ருʼஶீ பரமா நிஷ்டா² கு³ரோ꞉ ஸாக்ஷாந்நிரீக்ஷணாத் ।
கர்மஸாம்யே த்வனாயாஸாத்ஸித்⁴யத்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 29 ॥

தே³ஶிகம்ʼ தே³வதே³வேஶம்ʼ ஶிவம்ʼ வித்³யாத்³விசக்ஷண꞉ ।
ததி³ஷ்டம்ʼ ஸர்வயத்னேன ப்ரகுர்யாத்ஸர்வதா³(ஆ)த³ராத் ॥ 30 ॥

ஸ்வஸ்யாநிஷ்டமபி ப்ராஜ்ஞ꞉ ப்ரகுர்யாத்³கு³ருணோதி³த꞉ ।
கு³ரோரிஷ்டம்ʼ ப்ரகுர்வாண꞉ பரம்ʼ நிர்வாணம்ருʼச்ச²தி ॥ 31 ॥

ஸ்வாஶ்ரமம்ʼ ச ஸ்வஜாதிம்ʼ ச ஸ்வகீர்திம்ʼ ச ததை²வ ச ।
ஸ்வாத்³ருʼஷ்டம்ʼ லோகவித்³விஷ்டம்ʼ ப³ந்து⁴புத்ராதி³ஸங்க³மம் ॥ 32 ॥

க்³ருʼஹக்ஷேத்ரத⁴நாதீ³னாம்ʼ ஹானிம்ʼ க்லேஶம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ததா² ।
அனவேக்ஷ்ய கு³ரோரிஷ்டம்ʼ குர்யாந்நித்யமதந்த்³ரித꞉ ॥ 33 ॥

கு³ரௌ ப்ரீதே ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரஸன்ன꞉ ப்ரதிபா⁴ஸதே ।
கு³ரோர்தே³ஹே மஹாதே³வ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸந்நிஹித꞉ ஸதா³ ॥ 34 ॥

கு³ரோரநிஷ்டம்ʼ மோஹாத்³வா ந குர்யாத்குருதே யதி³ ।
பச்யதே நரகே தீவ்ரே யாவதா³பூ⁴தஸம்ப்லவம் ॥ 35 ॥

ஶிவே க்ருத்³தே⁴ கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ க்ருத்³தே⁴ ந கஶ்சன ।
தஸ்மாதி³ஷ்டம்ʼ கு³ரோ꞉ குர்யாத்காயேன மனஸா கி³ரா ॥ 36 ॥

கு³ருர்நாமாத்மனோ நான்ய꞉ ஸத்யமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மலாபா⁴த்பரோ லாபோ⁴ நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 37 ॥

அனாத்மரூபம்ʼ தே³ஹாதி³ யோ த³தா³தி பிதா து ஸ꞉ ।
ந கு³ரு꞉ கதி²த꞉ ப்ராஜ்ஞை꞉ க்லேஶஹேதுப்ரதோ³ ஹி ஸ꞉ ॥ 38 ॥

அஷ்டைஶ்வர்யப்ரத³ஸ்தத்³வத்³க³ந்த⁴ர்வாதி³பத³ப்ரதா³꞉ ।
ஸார்வபௌ⁴மப்ரத³ஶ்சாபி ந கு³ரு꞉ க்லேஶதோ³ ஹி ஸ꞉ ॥ 39 ॥

மந்த்ரதந்த்ராதி³த³ஸ்தத்³வல்லௌகிகோபாயத³ஸ்ததா² ।
ந கு³ரு꞉ கதி²த꞉ ப்ராஜ்ஞை꞉ க்லேஶஹேதுப்ரதோ³ ஹி ஸ꞉ ॥ 40 ॥

ஸத்யவத்ஸகலம்ʼ பா⁴தம்ʼ நிஶ்சித்யாஸத்யரூபத꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிதயா(ஆ)த்மானம்ʼ விப⁴ஜ்ய பரசேதனம் ॥ 41 ॥

யஸ்த்வம்ʼ ததி³தி வேதா³ந்தப்ரதீ³பேன ஸ்வகம்ʼ நிஜம் ।
ஶிவத்வம்ʼ போ³த⁴யத்யேஷ கு³ரு꞉ ஸாக்ஷான்ன சாபர꞉ ॥ 42 ॥

த்³ருʼஶ்யரூபமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்³ருʼக்³ரூபேண விலாப்ய ச ।
த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்ம யோ வக்தி ஸ கு³ருர்னாபர꞉ புமான் ॥ 43 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ க்ருʼபயைவ த³தா³தி ய꞉ ।
ஸோ(அ)யம்ʼ கு³ருகு³ரு꞉ ஸாக்ஷாச்சி²வ ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 44 ॥

தாத்³ருʼஶம்ʼ தே³ஶிகம்ʼ ஸாக்ஷாத்³வேதா³ந்தாம்பு³ஜபா⁴ஸ்கரம் ।
தோஷயேத்ஸர்வயத்னேன ஶ்ரேயஸே பூ⁴யஸே நர꞉ ॥ 45 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தவாக்யாநாமர்த²꞉ ஸங்க்³ரஹரூபத꞉ ।
கதி²தஶ்ச மயா தே³வா மாமாஹ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 46 ॥

ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வவித்ஸாக்ஷாதா³ப்தகாம꞉ க்ருʼபாகர꞉ ।
ஸர்வதோ³ஷவிநிர்முக்த꞉ ஸத்யமேவாப்³ரவீன்மம ॥ 47 ॥

யதா²(ஆ)ஹ ஸர்வவேதா³நாமர்த²ம்ʼ ஸர்வஜ்ஞ ஈஶ்வர꞉ ।
ததை²வ கதி²தோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ ஸத்யமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 48 ॥

ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வத꞉ஶுத்³த⁴ஸ்ய ஶூலின꞉ ।
கராமலகவத்ஸர்வம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ஹி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 49 ॥

வேதா³நாமன்யதை²வார்த²ம்ʼ யே வத³ந்தி விமோஹிதா꞉ ।
மஹாஸாஹஸிகா ஏவ தே நரா ந ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 50 ॥

மது³க்தார்த²ப்ரகாரேண வினா யே ப்ரவத³ந்தி தே ।
அந்த⁴கூபே நிராலம்பே³ பதந்த்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 51 ॥

வேதா³ர்த²꞉ பரமாத்³வைதம்ʼ நேதரத்ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
நோ சேத³த்ரைவ மே மூர்தா⁴ பதிஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 52 ॥

அன்யதா² வேத³வாக்யாநாமர்த² இத்யபி⁴ஶங்கயா ।
அநிஶ்சிதார்த²ஶ்சேன்மூர்தா⁴ யுஷ்மாகம்ʼ ச பதிஷ்யதி ॥ 53 ॥

அத꞉ பரம்ʼ ந வக்தவ்யம்ʼ வித்³யதே ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
ஸத்யமேவ மயா ப்ரோக்தம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ பாதௌ³ ஸ்ப்ருʼஶாம்யஹம் ॥ 54 ॥

ஸூத உவாச ।
ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா ப்³ரஹ்மா ச ஸுரபுங்க³வான் ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தம்ʼ பரானந்த³ம்ʼ பார்வதீபதிமீஶ்வரம் ॥ 55 ॥

பரமாத்³வைதரூபம்ʼ தம்ʼ ப⁴வரோக³ஸ்ய பே⁴ஷஜம் ।
ஸ்ம்ருʼத்வா நத்வா புன꞉ ஸ்துத்வா ப⁴க்த்யா பரவஶோ(அ)ப⁴வத் ॥ 56 ॥

தே³வாஶ்ச தே³வதே³வேஶம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா ஸாம்யம்ʼ த்ரியம்ப³கம் ।
ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ விவஶா அப⁴வன்முதா³ ॥ 57 ॥

தே³வதே³வோ மஹாதே³வோ மஹாகாருணிகோத்தம꞉ ।
தத்ரைவாவிரபூ⁴த்³தே³வ்யா ஸஹ ஸத்யதபோத⁴னா꞉ ॥ 58 ॥

விஷ்ணுஶ்ச பத்³மயா ஸார்த⁴ம்ʼ தத்ரைவ ப்³ரஹ்மவித்தமா꞉ ।
ஆக³தோ ப⁴க³வாந்த்³ரஷ்டுமஶேஷஸுரநாயகம் ॥ 59 ॥

புஷ்பவ்ருʼஷ்டிரப⁴வத்³யதா² புரா
ஸ்வஸ்திபூர்வவசனானி சாப⁴வன் ।
தத்ர ப⁴க்திஸஹிதேன விஷ்ணுனா
பத்³மயா ச பரிபூஜித꞉ ஶிவ꞉ ॥ 60 ॥

ஶங்கரோபி ஶஶிஶேக²ர꞉ பர-
ஸ்த்வம்ப³யைவ ஸஹித꞉ ஸனாதன꞉ ।
தத்ர ந்ருʼத்யமகரோத³திப்ரபு⁴꞉
ஸ்வஸ்வரூபபரவேத³னப்ரியாத் ॥ 61 ॥

ஸர்வலோகஜனனீ ஶிவா பரா
பாபநாஶகரபோ³த⁴தா³யினீ ।
ப்³ரஹ்மவஜ்ரத⁴ரபூர்வகானிமா-
ந்ஸ்வானுபூ⁴திஸஹிதேன சக்ஷுஷா ॥ 62 ॥

விலோக்ய காருண்யப³லேன கேவலம்ʼ
ப்ரபோ³த⁴யாமாஸ ஸுரோத்தமானிமான் ।
புன꞉ ப்ரஜாநாத²புர꞉ஸரா꞉ ஸுரா꞉
ப்ரந்ருʼத்யமானம்ʼ து ஶிவம்ʼ ஶிவாமபி ॥ 63 ॥

த்வக்சக்ஷுஷைவ த³த்³ருʼஶு꞉ ஶ்ருதிமஸ்தகோத்த²-
விஜ்ஞானரூபபரலோசனகோ³சரார்ஹம் ।
ப⁴க்த்யா புன꞉ பரமகாருணிகம்ʼ மஹாந்தம்ʼ
பஞ்சாக்ஷரேண ப⁴வபாஶஹரேண பூஜ்யம் ॥ 64 ॥

துஷ்டவு꞉ ஶ்ருதிவசோபி⁴ராத³ரா-
ந்நஷ்டகஷ்டப⁴வபாஶப³ந்த⁴னா꞉ ।
இஷ்டஸித்³தி⁴ரப⁴வத்³தி⁴ ய꞉ ஸுரா꞉
இத்யவோசத³ஶுபா⁴பஹ꞉ ஶிவ꞉ ॥ 65 ॥

ஶாங்கரீ ச ஶரணாக³தப்ரியா
ப³ந்த⁴ஹேதுமலநாஶகாரிணீ ।
மத்ப்ரஸாத³ப³லலப்³த⁴வேத³னா
இத்யவோசத³ப⁴வன்னதிப்ரியா ॥ 66 ॥

கேஶவோ(அ)பி ஸுரபுங்க³வான்ப்ரதி
ப்ராஹ ஶம்பு⁴ரயமத்³பு⁴த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸர்வவேத³ஶிரஸாமகோ³சர꞉
ப்ரீத ஏவ ப⁴வதாமிதி த்³விஜா꞉ ॥ 67 ॥

தே³வோ(அ)பி காருண்யரஸார்த்³ரமானஸ꞉
ஸுரானஶேஷானஜபூர்வகான்ப்ரதி ।
உவாச கீ³தாமதிஶோப⁴நாமிமாம்ʼ
மமானுகூலாமபி ய꞉ படே²த்³விஜ꞉ ॥ 68 ॥

ஸ யாதி மாமேவ நிரஸ்தப³ந்த⁴ன꞉
பரா ஶிவா வாசி ஸதை³வ வர்ததே ।
தி³வாகரேணாபி ஸமஶ்ச தேஜஸா
ஶ்ரியா முகுந்தே³ன ஸம꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 69 ॥

ஏஷா கீ³தா ப்³ரஹ்மகீ³தாபி⁴தா⁴னா
ஶ்ருத்யா யுக்தா ஸர்வகீ³தோத்தமா ச ।
வேதா³காரா வேத³நிஷ்டை²ர்த்³விஜேந்த்³ரை-
ர்ப⁴க்த்யா பாட்²யா நைவ ஶூத்³ராதி³பி⁴ஶ்ச ॥ 70 ॥

இத்யேவம்ʼ பரமஶிவ꞉ ப்ரபா⁴ஷ்ய நாத²꞉
ஶிஷ்டாநாமஶுப⁴ஹர꞉ புரத்ரயாரி꞉ ।
ப⁴க்தாநாமமலஸுக²ப்ரபோ³த⁴காரீ
தத்ரைவ ஸ்பு²ரணஸுகே² திரோ ப³பூ⁴வ ॥ 71 ॥

தை³வீ ஸா ஸகலஜக³த்³விசித்ரசித்ரா
காருண்யாத³கி²லஸுரானஜம்ʼ விலோக்ய ।
ஸுப்ரீதா பரமஸுக²ப்ரபோ³த⁴ரூபா
தத்ரைவ ஸ்பு²ரணஸுகே² திரோ ப³பூ⁴வ ॥ 72 ॥

விஷ்ணுர்லக்ஷ்ம்யா ஸாகமாஶ்வாஸ்ய தே³வான்
ஹ்ருʼஷ்டஸ்துஷ்ட꞉ ஸ்வஸ்ய வைகுண்ட²மாப ।
ப்³ரஹ்மா தே³வானாத்மவித்³யாபி⁴யுக்தாம்ʼ-
ஸ்த்யக்த்வா ருத்³ரத்⁴யானநிஷ்டோ² ப³பூ⁴வ ॥ 73 ॥

தே³வா꞉ ஸர்வே த³ண்ட³வத்³பூ⁴மிபா⁴கே³
ப⁴க்த்யா ஸார்த⁴ம்ʼ பத்³மயோனிம்ʼ ப்ரணம்ய ।
ஹ்ருʼஷ்டாத்மான꞉ ஸத்யபோ³தை⁴கநிஷ்டா²꞉
ஸத்³ய꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ தே³ஶமீயுர்த்³விஜேந்த்³ரா꞉ ॥ 74 ॥

ஈத்த²ம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மகீ³தம்ʼ ப⁴வத்³பி⁴꞉
ஶுத்³த⁴ஜ்ஞானைராத³ரேண ஶ்ருதைவ ।
மத்த꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தியுக்தஸ்ய விப்ரா
நித்யம்ʼ தே³யா நேதரஸ்யாதிஶுத்³தா⁴ ॥ 75 ॥

இதி பரஶிவப⁴க்த்யா ப்ராப்தவித்³யஸ்து ஸூத꞉
ஸுக²க⁴னஶிவதத்த்வப்ராபிகாமேவ கீ³தாம் ।
முனிக³ணஹிதபு³த்³த்⁴யா(ஆ)பா⁴ஷ்ய நிர்வாணரூபம்ʼ
பரதரமவலோக்ய ப்ரஜ்ஞயா மௌனமாப ॥ 76 ॥

முனயஶ்ச கு³ரும்ʼ பரவேதி³னம்ʼ
ப்ரணிபத்ய ஸமஸ்தஹிதப்ரத³ம் ।
ஹ்ருʼத³யஸ்த²மஹம்பத³லக்ஷிதம்ʼ
பரதத்த்வதயைவ விது³꞉ ஸ்தி²ரம் ॥ 77 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ஶிவஸ்யாஹம்ப்ரத்யயாஶ்ரத்வம்ʼ
நாம த்³வத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12 ॥

॥ இதி ப்³ரஹ்மகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Brahma Gita Skanda Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahma Gita Skanda Purana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top