Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shataka

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Tamil

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Tamil: ஸுரதகதா²ம்ருʼதம் அத²வா ஆர்யஶதகம் மூலக்³ரந்த²ஸ்ய கேந்த்³ரீயஶ்லோக:- கதா³ஹம் ஸேவிஷ்யே வ்ரததிசமரீசாமரமரு- த்³விநோதே³ந க்ரீடா³ குஸுமஶயநே ந்யஸ்தவபுஷௌ । த³ரோந்மீலந்நேத்ரௌ ஶ்ரமஜலகணக்லித்³யத³லகௌ ப்³ருவாணாவந்யோந்யம் வ்ரஜநவயுவாநாவிஹ யுவாம் ॥ உத்கலிகாவல்லரீ 52 ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச- சித்ரமித³ம் நஹி யத³ஹோ விதரஸ்யத⁴ரஸுதா⁴ம் நிகாமம் மே । அதி க்ருʼபணோঽபி கதா³சித்³வதா³ந்யதமதாம் ஜந: ப்ரியே த⁴த்தே ॥ 1 ॥ லயமபி ந யாதி தா³நே ப்ரத்யுத ருʼத்³தி⁴ம் ரஸாதி⁴காம் லப⁴தே । அத⁴ரஸுதோ⁴த்தமவித்³யாம் […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Telugu

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Telugu: సురతకథామృతం అథవా ఆర్యశతకమ్ మూలగ్రన్థస్య కేన్ద్రీయశ్లోకః- కదాహం సేవిష్యే వ్రతతిచమరీచామరమరు- ద్వినోదేన క్రీడా కుసుమశయనే న్యస్తవపుషౌ । దరోన్మీలన్నేత్రౌ శ్రమజలకణక్లిద్యదలకౌ బ్రువాణావన్యోన్యం వ్రజనవయువానావిహ యువామ్ ॥ ఉత్కలికావల్లరీ ౫౨ శ్రీకృష్ణ ఉవాచ- చిత్రమిదం నహి యదహో వితరస్యధరసుధాం నికామం మే । అతి కృపణోఽపి కదాచిద్వదాన్యతమతాం జనః ప్రియే ధత్తే ॥ ౧ ॥ లయమపి న యాతి దానే ప్రత్యుత ఋద్ధిం రసాధికాం లభతే । అధరసుధోత్తమవిద్యాం […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Oriya

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Oriya: ସୁରତକଥାମୃତଂ ଅଥଵା ଆର୍ୟଶତକମ୍ ମୂଲଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟଶ୍ଲୋକଃ- କଦାହଂ ସେଵିଷ୍ୟେ ଵ୍ରତତିଚମରୀଚାମରମରୁ- ଦ୍ଵିନୋଦେନ କ୍ରୀଡା କୁସୁମଶୟନେ ନ୍ୟସ୍ତଵପୁଷୌ । ଦରୋନ୍ମୀଲନ୍ନେତ୍ରୌ ଶ୍ରମଜଲକଣକ୍ଲିଦ୍ୟଦଲକୌ ବ୍ରୁଵାଣାଵନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ଵ୍ରଜନଵୟୁଵାନାଵିହ ୟୁଵାମ୍ ॥ ଉତ୍କଲିକାଵଲ୍ଲରୀ ୫୨ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଵାଚ- ଚିତ୍ରମିଦଂ ନହି ୟଦହୋ ଵିତରସ୍ୟଧରସୁଧାଂ ନିକାମଂ ମେ । ଅତି କୃପଣୋଽପି କଦାଚିଦ୍ଵଦାନ୍ୟତମତାଂ ଜନଃ ପ୍ରିୟେ ଧତ୍ତେ ॥ ୧ ॥ ଲୟମପି ନ ୟାତି ଦାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଋଦ୍ଧିଂ ରସାଧିକାଂ ଲଭତେ । ଅଧରସୁଧୋତ୍ତମଵିଦ୍ୟାଂ […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Malayalam

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Malayalam: സുരതകഥാമൃതം അഥവാ ആര്യശതകം മൂലഗ്രന്ഥസ്യ കേന്ദ്രീയശ്ലോകഃ- കദാഹം സേവിഷ്യേ വ്രതതിചമരീചാമരമരു- ദ്വിനോദേന ക്രീഡാ കുസുമശയനേ ന്യസ്തവപുഷൌ । ദരോന്‍മീലന്നേത്രൌ ശ്രമജലകണക്ലിദ്യദലകൌ ബ്രുവാണാവന്യോന്യം വ്രജനവയുവാനാവിഹ യുവാം ॥ ഉത്കലികാവല്ലരീ 52 ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച- ചിത്രമിദം നഹി യദഹോ വിതരസ്യധരസുധാം നികാമം മേ । അതി കൃപണോഽപി കദാചിദ്വദാന്യതമതാം ജനഃ പ്രിയേ ധത്തേ ॥ 1 ॥ ലയമപി ന യാതി ദാനേ പ്രത്യുത ഋദ്ധിം രസാധികാം ലഭതേ । അധരസുധോത്തമവിദ്യാം […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Kannada

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Kannada: ಸುರತಕಥಾಮೃತಂ ಅಥವಾ ಆರ್ಯಶತಕಮ್ ಮೂಲಗ್ರನ್ಥಸ್ಯ ಕೇನ್ದ್ರೀಯಶ್ಲೋಕಃ- ಕದಾಹಂ ಸೇವಿಷ್ಯೇ ವ್ರತತಿಚಮರೀಚಾಮರಮರು- ದ್ವಿನೋದೇನ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಸುಮಶಯನೇ ನ್ಯಸ್ತವಪುಷೌ । ದರೋನ್ಮೀಲನ್ನೇತ್ರೌ ಶ್ರಮಜಲಕಣಕ್ಲಿದ್ಯದಲಕೌ ಬ್ರುವಾಣಾವನ್ಯೋನ್ಯಂ ವ್ರಜನವಯುವಾನಾವಿಹ ಯುವಾಮ್ ॥ ಉತ್ಕಲಿಕಾವಲ್ಲರೀ 52 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ- ಚಿತ್ರಮಿದಂ ನಹಿ ಯದಹೋ ವಿತರಸ್ಯಧರಸುಧಾಂ ನಿಕಾಮಂ ಮೇ । ಅತಿ ಕೃಪಣೋಽಪಿ ಕದಾಚಿದ್ವದಾನ್ಯತಮತಾಂ ಜನಃ ಪ್ರಿಯೇ ಧತ್ತೇ ॥ 1 ॥ ಲಯಮಪಿ ನ ಯಾತಿ ದಾನೇ ಪ್ರತ್ಯುತ ಋದ್ಧಿಂ ರಸಾಧಿಕಾಂ ಲಭತೇ । ಅಧರಸುಧೋತ್ತಮವಿದ್ಯಾಂ […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Punjabi

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Punjabi: ਸੁਰਤਕਥਾਮਤਂ ਅਥਵਾ ਆਰ੍ਯਸ਼ਤਕਮ੍ ਮੂਲਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ ਕੇਨ੍ਦ੍ਰੀਯਸ਼੍ਲੋਕਃ- ਕਦਾਹਂ ਸੇਵਿਸ਼੍ਯੇ ਵ੍ਰਤਤਿਚਮਰੀਚਾਮਰਮਰੁ- ਦ੍ਵਿਨੋਦੇਨ ਕ੍ਰੀਡਾ ਕੁਸੁਮਸ਼ਯਨੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਵਪੁਸ਼ੌ । ਦਰੋਨ੍ਮੀਲਨ੍ਨੇਤ੍ਰੌ ਸ਼੍ਰਮਜਲਕਣਕ੍ਲਿਦ੍ਯਦਲਕੌ ਬ੍ਰੁਵਾਣਾਵਨ੍ਯੋਨ੍ਯਂ ਵ੍ਰਜਨਵਯੁਵਾਨਾਵਿਹ ਯੁਵਾਮ੍ ॥ ਉਤ੍ਕਲਿਕਾਵਲ੍ਲਰੀ ੫੨ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ- ਚਿਤ੍ਰਮਿਦਂ ਨਹਿ ਯਦਹੋ ਵਿਤਰਸ੍ਯਧਰਸੁਧਾਂ ਨਿਕਾਮਂ ਮੇ । ਅਤਿ ਕਪਣੋऽਪਿ ਕਦਾਚਿਦ੍ਵਦਾਨ੍ਯਤਮਤਾਂ ਜਨਃ ਪ੍ਰਿਯੇ ਧਤ੍ਤੇ ॥ ੧ ॥ ਲਯਮਪਿ ਨ ਯਾਤਿ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਤ ऋਦ੍ਧਿਂ ਰਸਾਧਿਕਾਂ ਲਭਤੇ । ਅਧਰਸੁਧੋਤ੍ਤਮਵਿਦ੍ਯਾਂ […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Gujarati

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Gujarati: સુરતકથામૃતં અથવા આર્યશતકમ્ મૂલગ્રન્થસ્ય કેન્દ્રીયશ્લોકઃ- કદાહં સેવિષ્યે વ્રતતિચમરીચામરમરુ- દ્વિનોદેન ક્રીડા કુસુમશયને ન્યસ્તવપુષૌ । દરોન્મીલન્નેત્રૌ શ્રમજલકણક્લિદ્યદલકૌ બ્રુવાણાવન્યોન્યં વ્રજનવયુવાનાવિહ યુવામ્ ॥ ઉત્કલિકાવલ્લરી ૫૨ શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ- ચિત્રમિદં નહિ યદહો વિતરસ્યધરસુધાં નિકામં મે । અતિ કૃપણોઽપિ કદાચિદ્વદાન્યતમતાં જનઃ પ્રિયે ધત્તે ॥ ૧ ॥ લયમપિ ન યાતિ દાને પ્રત્યુત ઋદ્ધિં રસાધિકાં લભતે । અધરસુધોત્તમવિદ્યાં […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Bengali

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Bengali: সুরতকথামৃতং অথবা আর্যশতকম্ মূলগ্রন্থস্য কেন্দ্রীয়শ্লোকঃ- কদাহং সেবিষ্যে ব্রততিচমরীচামরমরু- দ্বিনোদেন ক্রীডা কুসুমশয়নে ন্যস্তবপুষৌ । দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজলকণক্লিদ্যদলকৌ ব্রুবাণাবন্যোন্যং ব্রজনবয়ুবানাবিহ য়ুবাম্ ॥ উত্কলিকাবল্লরী ৫২ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ- চিত্রমিদং নহি য়দহো বিতরস্যধরসুধাং নিকামং মে । অতি কৃপণোঽপি কদাচিদ্বদান্যতমতাং জনঃ প্রিয়ে ধত্তে ॥ ১ ॥ লয়মপি ন য়াতি দানে প্রত্যুত ঋদ্ধিং রসাধিকাং লভতে । অধরসুধোত্তমবিদ্যাং […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in English

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in English: suratakathamrtam athava aryasatakam mulagranthasya kendriyaslokah- kadaham sevisye vrataticamaricamaramaru- dvinodena krida kusumasayane nyastavapusau । daronmilannetrau sramajalakanaklidyadalakau bruvanavanyonyam vrajanavayuvanaviha yuvam ॥ utkalikavallari 52 srikrsna uvaca- citramidam nahi yadaho vitarasyadharasudham nikamam me । ati krpano’pi kadacidvadanyatamatam janah priye dhatte ॥ 1 ॥ layamapi na yati dane pratyuta rddhim rasadhikam labhate । adharasudhottamavidyam […]

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Hindi

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Hindi: सुरतकथामृतं अथवा आर्यशतकम् मूलग्रन्थस्य केन्द्रीयश्लोकः- कदाहं सेविष्ये व्रततिचमरीचामरमरु- द्विनोदेन क्रीडा कुसुमशयने न्यस्तवपुषौ । दरोन्मीलन्नेत्रौ श्रमजलकणक्लिद्यदलकौ ब्रुवाणावन्योन्यं व्रजनवयुवानाविह युवाम् ॥ उत्कलिकावल्लरी ५२ श्रीकृष्ण उवाच- चित्रमिदं नहि यदहो वितरस्यधरसुधां निकामं मे । अति कृपणोऽपि कदाचिद्वदान्यतमतां जनः प्रिये धत्ते ॥ १ ॥ लयमपि न याति दाने प्रत्युत ऋद्धिं रसाधिकां लभते । अधरसुधोत्तमविद्यां […]

Scroll to top