Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Malayalam

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Malayalam:

സുരതകഥാമൃതം അഥവാ ആര്യശതകം
മൂലഗ്രന്ഥസ്യ കേന്ദ്രീയശ്ലോകഃ-
കദാഹം സേവിഷ്യേ വ്രതതിചമരീചാമരമരു-
ദ്വിനോദേന ക്രീഡാ കുസുമശയനേ ന്യസ്തവപുഷൌ ।
ദരോന്‍മീലന്നേത്രൌ ശ്രമജലകണക്ലിദ്യദലകൌ
ബ്രുവാണാവന്യോന്യം വ്രജനവയുവാനാവിഹ യുവാം ॥

ഉത്കലികാവല്ലരീ 52
ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച-
ചിത്രമിദം നഹി യദഹോ വിതരസ്യധരസുധാം നികാമം മേ ।
അതി കൃപണോഽപി കദാചിദ്വദാന്യതമതാം ജനഃ പ്രിയേ ധത്തേ ॥ 1 ॥

ലയമപി ന യാതി ദാനേ പ്രത്യുത ഋദ്ധിം രസാധികാം ലഭതേ ।
അധരസുധോത്തമവിദ്യാം വിബുധവരായാദ്യ മേ ദേഹി ॥ 2 ॥

സ്വാന്തേ ബിഭ്രതി ഭവതീം സ്വാന്തേ വാസിന്യതിസ്നിഗ്ധേ ।
മയി കിമപൂര്‍വാം നാദാസ്ത്വമിമാം ച യസ്മാദ്വിദുഷ്യഹോ തത്ര ॥ 3 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
കുലരമണീതതിലജ്ജാനിര്‍മൂലനതന്ത്രകൌശലോദ്ഗാരൈഃ ।
പ്രഥയസി കിമു നിജഗര്‍വം ജ്ഞാതം പാണ്ഡിത്യമസ്തി തേ തത്ര ॥ 4 ॥

ദൈവാദ്വിപക്ഷതാമപി മയി യാന്ത്യാ ബത മമൈവ സഹചര്യാ ।
ന്യസ്താഹം തവ ഹസ്തേ കഥമത്ര ഗര്‍വോ ഭവേന്‍ ന തേ ॥ 5 ॥

അയമപി പരമോ ധര്‍മഃ ശ്ലാഘാ മഹതീ തവേയമേവേഷ്ടാ ।
യൌവനഫലമപി ചേദം കുലാബലാപീഡനം യദഹോ ॥ 6 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്മരനരപതിവരരാജ്യേ ധര്‍മഃ ശര്‍മപ്രദോഽയമാദിഷ്ടഃ ।
വത്സ്യായനമുനിനിര്‍മിതപദ്ധത്യുക്താനുസാരേണ ഹി ॥ 7 ॥

അപി ച-
അത്ര പ്രമാണമിഷ്ടം ചേന്‍മദുക്തേഽപി ന മന്യതേ കിഞ്ചിത് ।
ഭരതമുനേഃ കില ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രാന്തരമത്ര കോ ഗണയേത് ॥ 8 ॥

വിദ്യുതി വിദ്യുതിദായീ ശ്ലാഘാം മനുതേ പയോധരഃ സ്വീയാം ।
വിദ്യുദപി സ്വാം സുഷമാം പയോധരേ ശ്ലാഘയത്യധികാം ॥ 9 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഗോവര്‍ധനഗിരികന്ദരവാസീ ഹരിരസീതി ശ്രുതം കതിധാ ।
കുലബാലാഹരിണീതതിരഥാപി ഗച്ഛത്യതോ ന തേ ദോഷഃ ॥ 10 ॥

കിം കുര്‍മഃ സ്വാചരിതോ ധര്‍മസ്ത്യക്തും കഥം പുനഃ ശക്യഃ ।
ദിനകരപൂജനവിധിരിഹ കുസുമാവചയേ പ്രവര്‍ത്യതേ ॥ 11 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
വൃന്ദാരണ്യപുരന്ദരമപി മാം ന ഗിരാപി കര്‍ഹിചിന്‍മനുഷേ ।
സൂര്യാരാധനഗര്‍വസ്തദയം രാധേ ന തേ ഭവേത്ഖര്‍വഃ ॥ 12 ॥

ഗോവര്‍ധനഗിരിധാരണകാരണമോജോ ന തേഽധികം മനുതേ ।
തവ സവയസ്തതിരപി സ തവൈകകുചശൈലഗര്‍വേണ ॥ 13 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ന കില കുചൌ മമ ശൈലൌ പശ്യാംബുജകോരകൌ നവോത്പന്നൌ ।
ന തയോര്‍ദലനം മരകതശിലാനിഭേനോരസാഽദ്യ തേ യോഗ്യം ॥ 14 ॥

കൌസ്തുഭമണിരതിതരലഃ സരലമതിഃ പുനരഹം കുല പ്രമദാ ।
തദലമനേന ധിനോതു ത്വാം നിജസദൃശം ഭൃശം ഹൃദിസ്ഥസ്തേ ॥ 15 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സത്യമയം ഭയതരലഃ കണ്ഠതടാന്തം മമ പ്രിയേ ശ്രയതേ ।
ദയതേ തവ കുചദ്വയമധികം സമ്മര്‍ദയത്യഹോ സദ്യഃ ॥ 16 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
തവ ഖരനഖരവിദാരണസഹനം കുചയോരിയം വരാ ശക്തിഃ ।
കിമത്ര സംഭവതി സ്ഫുടമനയോഃ സ്വബലപ്രകാശനാടോപഃ ॥ 17 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
മമ ഖരനഖരമഹാങ്കുശഘാതാദപി ശതഗുണം ബലം ലബ്ധ്വാ ।
കോലാദിവ കുച കുംഭൌ മമാര്‍ദയതോ ഭൃശം പ്രിയേ പശ്യ ॥ 18 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
കുചപദ്മകുട്മലയുഗം മര്‍ദയതി ത്വാം നിജാതിദൌരാത്മ്യാത് ।
വൃന്ദാവനവരസിന്ധുര നനു ദയസേ ത്വം നിസര്‍ഗകാരുണ്യാത് ॥ 19 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
തന്വാതേ മുദമുച്ചൈസ്താവകകുചകോരകൌ യദിമൌ ।
നഖചന്ദ്രോദയമധി കിം സ്വയോഗ്യമതുലം ന ശോഭതേ പ്രിയേ ॥ 20 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
നഖരാനാമതിഖരതാരതായ തേ താവകേന കില വിധിനാ ।
വ്രജവനിതാനാമരുച്യ രുഷേവ നിരമായി കിം നൂനം ॥ 21 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
കുസുമാദപി മൃദുലാങ്ഗ്യാഃ കുചയോരേവാസ്തി ഹന്ത കാഠിന്യം ।
ഇതി തന്‍ നിഷ്കാശയിതും ക്ഷുണത്തി നഖരാവലീ ചതുരാ ॥ 22 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഹന്ത കൃതം ബത കിമിദം സുരതരസോന്‍മദകുലസ്ത്രിയാഃ കദനം ।
ഹാരാസ്ത്രുടിതാഃ കാഞ്ചീ ഗലിതാ സ്ഖലിതാ തഥൈവ മേ വേണീ ॥ 23 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ഹാരാ ബലാദുരുഭാരാഃ കൃശമപി മധ്യം ച നഹ്യതേ കാഞ്ചീ ।
ചികുരകദര്‍ഥനഭൂതാ വേണീ തദിമാ രക്ഷിതും ന യോഗ്യാഃ ॥ 24 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഊധോ യേന ഗിരീന്ദ്രസ്തമപി ന വഹതോ മമോരസോ ഭാരഃ ।
ഹാരൈര്‍ഭൂഷണഭൂതൈരഭൂദിയം സ്നേഹമുദ്രാ കിം ॥ 25 ॥

കുചഗിരിവഹനപടുത്വം കൃശമപി മധ്യം യതോ ബലാദ്ധത്തേ ।
മണിമയകാഞ്ചീബന്ധാദേവ തമൃതേ ദൃഢതാഽസ്യ കേന സ്യാത് ॥ 26 ॥

ഉത്കര്‍ഷണാവാകര്‍ഷണപര്യായോദിതപരസ്പരാസക്ത്യാ ।
പ്രീതിരിയം കില വേണീചികുരാണാം ന ച കദര്‍ഥനം വാച്യം ॥ 27 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സത്യമഹം ഗിരിധാരീ കരനലിനാഭ്യാം ഗിരിദ്വയം ധാസ്യേ ।
മധ്യസ്യാത്ര പടുത്വൈരലം ബലം കില മമൈവാസ്താം ॥ 28 ॥

ചികുരാണാമപി വേണ്യാഃ പരസ്പരാസക്തിഃ സൂചിതാ ।
പ്രീത്യാ കിം ഫലമിഹ യദി പരിചരണം തേ ന കുര്‍വന്തി ॥ 29 ॥

വേണീബന്ധവിമുക്തശ്ചികുര കലാപോഽത്ര വേല്ലിതോ മരുതാ ।
ചാമരതാമുപയാതഃ സ്വിന്നാങ്ഗീം വീജയത്യഹോ ഭവതീം ॥ 30 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ആവിസ്കൃത പുരു ശില്‍പം സഖ്യാ മേ ബഹു വിലംബതോ രചിതം ।
ചിത്രകമലികതടേ തത്ക്ഷണേന വിധ്വംസിതം ഭവതാ ॥ 31 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്മിതമുഖി രുചാര്‍ധവിധുനാ സുചാരുഭാലേന മേ മിലന്ത്യേഷാ ।
ത്വദലികവിധുരേഖാഽസ്മൈ പ്രേംനാഽര്‍പയതി സ്മ സര്‍വസ്വം ॥ 32 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഗണ്ഡതടേ മമ മകരീ ശ്യാമാ സരലാതിചിത്രിതാപ്യബലാം ।
മകരദ്വയതാടങ്കശ്ചപലോ ധൃഷ്ടഃ കദര്‍ഥയത്യേനാം ॥ 33 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
രമണി മമ ശ്രുതിയുഗലം ത്വദുദിതസൌധദ്രവൈഃ പ്ലുതം തദപി ।
ദ്വിഗുണിതതൃഷ്ണം ജാതം ലോലുപതായാഃ സ്വരൂപമേവൈതത് ॥ 34 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ലോലുപചൂഡാമണിരസി തവാങ്ഗവൃന്ദം ച ലോലുപം യദയം ।
മന്നയനാക്തമസീമപ്യധരോ രാഗീ സ്വ മണ്ഡനം കുരുതേ ॥ 35 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ബന്ധൂകാന്തരവര്‍തിനമലിനമിവായം മസീദ്രവം ധൃത്വാ ।
അക്ഷ്ണോരേവ മുദം തേ തനുതേ തദിമം കിമാക്ഷിപസി ॥ 36 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
വന്ദേ തവ പരിഹസിതം കം ദേവം പരിചരസ്യഹോ നിഭിഋതം ।
യത്പ്രസാദാദധീതാ സൌരതവിദ്യാതിചാതുരീധാരാ ॥ 37 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
തവ ജഘനോത്തമസദനം സരസം ദേവം സമുപചരാംയതുലം ।
നിഭൃതനികുഞ്ജഗൃഹസ്ഥഃ പ്രതി ദിനമുചിതാധികാര ഏവാഹം ॥ 38 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
സത്യമതഃ സ്വാരൂപ്യം ലബ്ധ്വാ ദൃപ്തഃ കുലാബലാനലിനീഃ ।
മലിനീഃ കുരുഷേ കാ തവ നയനേ പതിതാ സ്വകം പതിം ഭജതാം ॥ 39 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സഖി തവ നിരാവൃതാന്യതിരുചിരാന്യങ്ഗാന്യതീവ സങ്കുചന്തി ।
സമ്പ്രതി മന്നയനാന്തര്‍വിശന്തി മന്ദാക്ഷമഗ്നാനി ॥ 40 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ധൃഷ്ടതമേ തവ നയനേ യന്‍മിത്രം കൌസ്തുഭോ ദ്യുതിം തനുതേ ।
തദിഹ മദങ്ഗാന്യധുനാ ശരണം യാന്തു ത്വദങ്ഗാനാം ॥ 41 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ഹിത്വാ സതൃഷദൃശൌ മമ വൈരാദിവ കൌസ്തുഭം പരാഭൂയ ।
വിശതി തവ സ്തനയുഗലം മദ്ധൃദയാന്തഃ സ്വവിക്രമം ബിഭ്രത് ॥ 42 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
കഠിനതമം തവ ഹൃദയം കുചയുഗമപി മേ പ്രതീയതേ കഠിനം ।
തദുചിതമനയോര്‍മിലനം യോഗ്യം യോഗ്യേന യുജ്യതേ യസ്മാത് ॥ 43 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
മദുരഃ പക്ഷഗതാ ത്വം മമ യദ്യക്ഷ്ണോര്‍വിപക്ഷതാം കുരുഷേ ।
തദപി തയോസ്ത്വദ്വദനം പ്രകാമസുഭഗം മുദം തനുതേ ॥ 44 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
സ്വച്ഛന്ദം യദി രമസേ രമസ്വ തത്രാബലാസ്മി കിം കുര്യാം ।
ക്ഷിപസി ദൃശം യദലജ്ജം മദപഘനേ തത്കഥം സഹേ കുലജാ ॥ 45 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
യദി മമ ദൃഷ്തിചകോര്യാ വിധുമുഖി നൈവോപലഭ്യസേ ദൈവാത് ।
ഹൃദയഗൃഹേ ഖേലസ്യപി തഥാപി ഹാ ജ്വലയസി പ്രസഭം ॥ 46 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
തവ ഭുജയുഗദൃഢബന്ധം വാമാപീഹേഽന്യഥാ ഭവന്നയനേ ।
നിസ്ത്രപശിരോമണേ മാം ത്രപാംബുധൌ പാതയിഷ്യതഃ പ്രകടം ॥ 47 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ത്വന്നയനേ ച മദക്ഷ്ണോരന്തേവാസിത്വമിച്ഛതഃ കിന്തു ।
ഗര്‍വാദിവ ന ച പഠതഃ പ്രകടം പ്രൌഢിഃ കിയതോ അഹോ യദിയം ॥ 48 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ചേതഃ സ്ഫുടതി സ്വയം ച തഥാപി നയനേ ന താദൃശേ ഭവതഃ ।
സാധ്വീനാമിയമുചിതാ ഏവ നിസര്‍ഗത്രപാകുലതാ ॥ 49 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സമ്പ്രതി സത്യം ബ്രൂഷേ ത്രപാവതീനാം ശിരോമണിസ്ത്വമസി ।
വത്സ്യായനതന്ത്രോക്തഃ സാധ്വീനാമയമേവ ധര്‍മഃ ॥ 50 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
യദ്യപ്യരുന്ധതീ സാ സാധ്വീഗണഗണ്യഗൌരവാ ജഗതി ।
ധര്‍മമിമം പാഠയിതും താമപി ശക്നോതി തേ നയനം ॥ 51 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
രാഢേ ദ്വിഗുണിതശോഭം മദാസ്യപങ്കേരുഹം ധ്രുവം പിബതു ।
സമ്പ്രത്യപി നിജലോചനമധുകരയുഗം കിം ന സര്‍വഥാ ദിശസി ॥ 52 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ലാവണ്യാദ്ഭുതവന്യാമയം ത്വദങ്ഗം ന ശീലയത്യധികം ।
ലോചനശഫരയുഗം മമ ദൃഗന്തജാലം യദാ നു തത്ക്ഷിപസി ॥ 53 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
നൂപുരമങ്ഗലവാദ്യജ്ഞാപിതമനസിജനൃപോത്സവാമോദഃ ।
ത്വരിതമുപയാതി അലിവന്ദീ കീര്‍തിം ച തവ പ്രഥയന്വിരാജതേ ॥ 54 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ദയിത നൃപോഽസ്യനുഭൂതഃ സത്യം മനസിജപരഃശതാനാം ത്വം ।
ദിശി ദിശി സതീഷു വിക്രമവിജയം ശംസതി തവൈവായം ॥ 55 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സുരതമഹാമഖഭേരീ ത്രിജഗതി ഗര്‍ജംസ്തവൈഷ നൂപുരഃ ।
തര്‍ജതി ഗര്‍വവതീസ്താഃ പ്രകാമമമരാങ്ഗനാ അപി പ്രസഭം ॥ 56 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
രമണമഹോദിതമദഭരമത്താഹം കിം ബ്രവീമി തേ ചരിതം ।
സ്തൌഷി മുഹുര്‍നൂപുരമപി നൂപുരമാത്രാവശിഷ്ടഭൂഷായാഃ ॥ 57 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
കിം കഥ്യസേ സ്വയം ബത രമണമഹേ ത്വം സമുദ്ധതാ സത്യം ।
മദഭരമത്ത യന്‍ നിജപരിഹിതവാസോഽപി കുരുഷേ സ്മരസാത് ॥ 58 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
സ കില തവേഷ്ടാ ദേവതാ മദനഃ ശ്രദ്ധാവതീരതോ യുവതീഃ ।
ഉപദിഷ്യൈതന്‍മന്ത്രം ശിഷ്യാഃ കുരുഷേ വിതീര്‍ണസര്‍വസ്വാഃ ॥ 59 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ത്വയി പുനരസൌ രസജ്ഞഃ സ്മരോഽപി രോപിതമുദാ വസതി ।
യദിദം കുചഹാടക സമ്പുടയുഗമസ്യ സര്‍വസ്വം ॥ 60 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഏവം ചേത്കഥമനയോഃ കഞ്ചുകമഥ മൌക്തികം ലസദ്ധാരം ।
മൃഗമദചര്‍ചാം ദലയസി കലയസി ച കഠിനകരാഘാതം ॥ 61 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്വധനവ്യവഹൃതിസമയേ ഹാടകമയസമ്പുതസ്യ യദ്ദൃഷ്ടഃ ।
മങ്ഗലഭൂഷണവസനോദ്ഘാടോ മുഖദാര്‍ഢ്യതഃ നഖാഘാതഃ ॥ 62 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
തദ്വ്യവഹര്‍താ പുനരഥ കൃത്വാ ദ്വിഗുണിതസുസംഭാരം ।
ആവൃത്യാതിരഹഃസ്ഥം കുരുതേ സമ്പുടമിദം ച ഭോ ദൃഷ്ടം ॥ 63 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്മരമണിസമ്പുടകുചയുഗമധുനാപ്യുത്താനമസ്തി തത്കാന്തേ ।
ഹൃദയഗൃഹം മമ പൂരയ കൃത്വാഽധോ മുഖമിദം മഹാരത്നൈഃ ॥ 64 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
വിധിനാ വിമൃശ്യ നിഹിതം യാസാമബലേതി നാമ യുക്താര്‍ഥം ।
താസാം കുചസമ്പുടയോരധോ മുഖീ കൃതിവിധൌ ക്വ വാ ശക്തിഃ ॥ 65 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
കതി ന കരഗ്രഹവിധിനാ കുചസമ്പുടകാന്തരാഹൃത രാധേ ।
മോദമണീനാം തതയസ്തദപി ന മേ പൂര്യതേ ഹൃദയം ॥ 66 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
വ്രജവനിതാഃ ശതകോട്യസ്തവൈവ താഃ പണ്ഡിതാശ്ച രതിതന്ത്രേ ।
ഹൃദയം തദപി രതൌ ബത രങ്കതമത്വം ന തേ ത്യജതി ॥ 67 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്മരശിഖിതപ്തേ മമ ഹൃദി സുകുമാര്യസ്താഃ വിശന്തു കിം മുഗ്ധാഃ ।
ത്വമതിസമര്‍ഥാ പ്രസഭം പ്രവിശ്യ രാജസി സദൈവൈകാ ॥ 68 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
തദയേ സ്വരങ്ഗദാനേ സ്വരങ്ഗനാസ്താഃ സമാനയ ക്ഷിപ്രം ।
തത്തന്നാമ ഗൃഹീത്വാ മുരലീഗാനേ തവാത്ര കോ യത്നഃ ॥ 69 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
നന്ദനവനകുസുമാഞ്ചിതശിരോഽപി ധര്‍തും നിജാത്യയോഗ്യതയാ ।
തവ പദനഖതലസവിധേ ലജ്ജം തേ സുരവരാങ്ഗനാ അപി താഃ ॥ 70 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
നാഭീവിവരവരാന്‍മേ സമുദ്ഗതേയം ന കാന്തരോമാലീ ।
കിന്തു പ്രകുപിതഭുജഗീ തദുന്‍മുഖം കിമു ചികീര്‍ഷസി സ്വകരം ॥ 71 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
തവ രോമാലീഭുജഗീം ഖേലയിതും മത്കരശ്ചലത്യഭിതഃ ।
ഭവദഖിലാങ്ഗഗതാന്യപി രോമാന്യുദ്യാന്തി കിം രോദ്ധും ॥ 72 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
മദഖിലഗാത്രഭടാ അപി യതഃ പരാഭവമവാപ്യ മുഹ്യന്തി ।
സ്മരരണമത്തേ ത്വയി കിം ബത രോംനാം യുജ്യതേ യുദ്ധം ॥ 73 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
വയമതികൃശാശ്ച തദപി പ്രഭവാമോദ്ഗമവിധാവിതി പ്രകടം ।
ഭവതീമുദ്ഗമചര്യാം രോമഭടാഃ സ്മരയന്ത്യഹോ ചതുരാഃ ॥ 74 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
രതിരസപരവശ ! സഹതേ തേഽതഥ്യം കിം മേ തനോരന്വയഃ ।
രമയസ്വ അതിവാമാമപി താം ന ച ദയസേ കാന്ത്യാ വേദയസേ ॥ 75 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സ്മരശരരാധേ രാധേ സമരേ സമരേഖയാഞ്ചിതേ ദ്വിതയേ ।
ഇഹ ഭവദങ്ഗമദങ്ഗേ പ്രതിഭടമധുനാ ധുനാനേസ്താം ॥ 76 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
പ്രസ്വേദാംബു വമന്തീ ഘനരസസിക്തേവ ഗാത്രവല്ലീ മേ ।
ദലിതോ ലലിതാകല്‍പസ്തല്‍പശ്ച ഖണ്ഡിതോ നോ വാ കതിധാ ॥ 77 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
മദനഘനാഘന ഏഷ സ്വേദമിഷാദ്വര്‍ഷതീഹ തനുവല്ലീം ।
ഘനരസഭരൈഃ പ്രതിപദമുദിതലസത്കോരകാം കാന്തേ ॥ 78 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
പ്രിയ തവ തരുണിമജലധേരവധേരന്വേഷണം കഥം കുരുതാം ।
മഹിലാമതിമകരീ തദ്വിരംയതാം രംയതാം രതം യാതു ॥ 79 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
അതിനിഃശ്വസിതസമീരണവേഗാദ്ദ്വിഗുണീഭവന്‍മഹാവീചിം ।
കേലിസുധാസരിതം നൌ മാനസകരിണൌ മുഹുര്‍മുഹുര്‍ഭജതാം ॥ 80 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ഖേലതി മനഃകരീ തേ സത്യം പ്രകടം സ ലക്ഷ്യതേ കിന്തു ।
തത്രൈക്യം മമ മനസോ ബ്രൂഷേ കോഽത്രാഭിപ്രായസ്തേ ॥ 81 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
ശ്രീമന്‍മദനസുരോത്തമസേവാ സംസിദ്ധയേ തു നൌ മനസീ ।
ഐക്യമവാപ്യ ത്വരയാ തത്ര ച സായുജ്യമീഹേതേ ॥ 82 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
സ്വസ്മിന്നേവ തനോര്‍മമ മനസശ്ചാപ്യേകദൈവ സായുജ്യം ।
പ്രസഭം കുരുഷേ ദേവ ത്വമേവ സാക്ഷാന്‍മഹാമദനഃ ॥ 83 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സര്‍വസ്വാത്മസമര്‍പണകാരിണ്യൈ തേ മുദാ മാരഃ ।
സ്വീയാം മൌക്തികമാലാമലികേ സ്വേദകണവ്യാജാദ്ദത്തേ ॥ 84 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
ത്വദലകനികരസ്താമപി നീത്വാ സ്തിംയതി ഹഠാദയം ചപലഃ ।
മദനപ്രസാദ ഇത്യതിഭാഗ്യം സംശ്ലാഘതേ സ്വീയം ॥ 85 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
താംബൂലാമൃതരസലവലാഭേനൈവാത്ര ഗര്‍വിതേ ഭവന്നയനേ ।
അന്തര്‍ബഹിരപി തദ്രസമുദിതേ ഗണ്ഡേ കഥം നു മേ ഹസതഃ ॥ 86 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
യത്സൂചയസി രസപ്രിയ തദിദം സ്വേനൈവ പാഠിതം തന്ത്രം ।
സ്വയമേവ വ്യാചഷ്ടേ സ ഭവാനിതി കില നമസ്തുഭ്യം ॥ 87 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
മന്‍മുഖപങ്കേരുഹമപി ചിത്രമിദം യദ്വികാശയസ്യധികം ।
ഗുണവത്യതിസുരഭിതേന സ്വവദനസുധാകരസുധാദ്രവേണ ഹി ॥ 88 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
നീലനിധേര്‍ബത പോതോ ബിന്ദുവ്യാജേന രക്ഷിതശ്ചിബുകേ ।
തമപി ച ഭവദധരോഽയം ഹൃതവാനിതി കതി മൃഷാംയനയം ॥ 89 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
അനുരാഗിണമപി സാഗസമധരം മേ ദണ്ഡയസ്യതഃ കോപാത് ।
രദനാസ്ത്രേണ തദപ്യഭിമനുതേ ലബ്ധപ്രസാദമേവായം ॥ 90 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
അധി രദനച്ഛന്ദനം മേ സ്വരദനകീര്‍തിം ന കിം വിചാരയസി ।
യുവതീസഭാസു ചിത്രം ത്രപാകുലതമതേയം നു മയി സൃഷ്ടാ ॥ 91 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
വിഷമാശുഗരണരങ്ഗേ സ്വാങ്ഗേനാതുല പരാക്രമാ ക്രമസേ ।
ദര്‍ശയ ഭുജബലമയി ഭോ മയി തേ ദയിതേ ഗുണാവലീ ഫലതു ॥ 92 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
തന്വീമപി തനുമേതാം മുഹുരതിദാര്‍ഢ്യേന വേഷ്ടയതേ ।
ത്വദ്ഭുജഭുജാങ്ഗപാശഃ ശ്വാസോ മേ കേവലം വലതേ ॥ 93 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
സമ്പ്രതി സാക്ഷാത്കാരോ മദനസ്യ സ്യാദിതീവ ജാനീമഃ ।
യന്‍ നശ്ചേതസ്ത്വരതേ നിരുപമമത്രൈകഭാവായ ॥ 94 ॥

ശ്രീരാധാഹ-
താണ്ഡവപണ്ഡിത നിതരാമലമധ്യാപനശ്രമേണ തേ ।
മദപഘനാഃ സ്വയമേതേ ചാരണചര്യാസു യാന്തി നൈപുണ്യം ॥ 95 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ആഹ-
മദനമഹാഘനഘൂര്‍ണാഘ്രാതാന്യങ്ഗാനി നൌ പ്രിയേ യുഗപത് ।
ശ്വാസോദിതജയചതുരിമഭരമന്യോന്യം ദിശന്തി സോന്‍മാദം ॥ 96 ॥

(ശ്രീ ഗ്രന്ഥകര്‍താഹ- )
ലോചനമീനചതുഷ്ടയമധുനാ നിഷ്പന്ദതാമുരീകുരുതേ ।
രസഭരവിസ്മയമത്തേ നൈസര്‍ഗികചേഷ്ടിതസ്മൃതിഃ കിം സ്യാത് ॥ 97 ॥

ചന്ദനനലദസുധാംശുദ്രവമയജലയന്ത്രവേശ്മമധ്യസ്ഥേ ।
സ്ഥലജലരുഹദലകല്‍പിതതല്‍പേഽസുപ്താം രതശ്രാന്തൌ ॥ 98 ॥

ക്രമവലിതൈര്‍നിഃശ്വസിതൈഃ സുരഭയതോഃ സ്വാമിനോരഥാന്യോന്യം ।
നിദ്രാവൃദ്ധിമവേത്യ പ്രമോദസിന്ധാവയം ജനഃ പ്ലവതാം ॥ 99 ॥

സുരതകഥാമൃതമാര്യശതകം നതകന്ധരോ ജനോ ജുഷതാം ।
രതസുഖധാമഗവാക്ഷശ്രിതനയനഃ സ്വാമിനോരഹോ കൃപയാ ॥ 100 ॥

പ്രവിശതു ശനൈഃ ശനൈരഥ മൂകിതനൂപുരം ജനസ്തത്ര ।
ഗാത്രേ നിഭാല്യ യൂനോഃ സ്വവലയരാജീം പിധായ ബധ്നാതു ॥ 101 ॥

കമ്പനചകിതൈരലിഭിസ്ത്യക്തുമശക്യേന താലവൃന്തേന ।
വീജയതു ശ്രമസലിലം പ്രത്യങ്ഗം ശോഷിതം നിരൂപയതു ॥ 102 ॥

രാധാകുണ്ഡതടവാസമഹാസമ്പദം മദഃ സോഽയം ।
കിമു വാഞ്ഛിതമതിദുര്ലഭവസ്തുനി തമൃതേ മമാസ്തു സംഭാവ്യം ॥ 103 ॥

അഷ്ടമക് അധികരഹസ്യവ്യഞ്ജകം മഥ്നന്‍ നിബധ്യതേഽത്ര ശതകേ ।
താദൃശഭാവവിഭാവിതഹൃദയേനൈവാസ്തു തത്സേവ്യം ॥ 104 ॥

ഖവിയദൃതുക്ഷമാഗണിതേ ശാകേ വൃഷസംസ്ഥിതേ ദിവാധീശേ ।
സുരതകഥാമൃതമുദഗദുദയതാം ച ഭക്തഹൃന്നഭസി ॥ 105 ॥

ഇതി മഹാമഹോപാധ്യായശ്രീവിശ്വനാഥചക്രവര്‍തിവിരചിതം
സുരതകഥാമൃതം സമാപ്തം ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top