Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Tamil

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Tamil:

ஸுரதகதா²ம்ருʼதம் அத²வா ஆர்யஶதகம்
மூலக்³ரந்த²ஸ்ய கேந்த்³ரீயஶ்லோக:-
கதா³ஹம் ஸேவிஷ்யே வ்ரததிசமரீசாமரமரு-
த்³விநோதே³ந க்ரீடா³ குஸுமஶயநே ந்யஸ்தவபுஷௌ ।
த³ரோந்மீலந்நேத்ரௌ ஶ்ரமஜலகணக்லித்³யத³லகௌ
ப்³ருவாணாவந்யோந்யம் வ்ரஜநவயுவாநாவிஹ யுவாம் ॥

உத்கலிகாவல்லரீ 52
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச-
சித்ரமித³ம் நஹி யத³ஹோ விதரஸ்யத⁴ரஸுதா⁴ம் நிகாமம் மே ।
அதி க்ருʼபணோঽபி கதா³சித்³வதா³ந்யதமதாம் ஜந: ப்ரியே த⁴த்தே ॥ 1 ॥

லயமபி ந யாதி தா³நே ப்ரத்யுத ருʼத்³தி⁴ம் ரஸாதி⁴காம் லப⁴தே ।
அத⁴ரஸுதோ⁴த்தமவித்³யாம் விபு³த⁴வராயாத்³ய மே தே³ஹி ॥ 2 ॥

ஸ்வாந்தே பி³ப்⁴ரதி ப⁴வதீம் ஸ்வாந்தே வாஸிந்யதிஸ்நிக்³தே⁴ ।
மயி கிமபூர்வாம் நாதா³ஸ்த்வமிமாம் ச யஸ்மாத்³விது³ஷ்யஹோ தத்ர ॥ 3 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
குலரமணீததிலஜ்ஜாநிர்மூலநதந்த்ரகௌஶலோத்³கா³ரை: ।
ப்ரத²யஸி கிமு நிஜக³ர்வம் ஜ்ஞாதம் பாண்டி³த்யமஸ்தி தே தத்ர ॥ 4 ॥

தை³வாத்³விபக்ஷதாமபி மயி யாந்த்யா ப³த மமைவ ஸஹசர்யா ।
ந்யஸ்தாஹம் தவ ஹஸ்தே கத²மத்ர க³ர்வோ ப⁴வேந் ந தே ॥ 5 ॥

அயமபி பரமோ த⁴ர்ம: ஶ்லாகா⁴ மஹதீ தவேயமேவேஷ்டா ।
யௌவநப²லமபி சேத³ம் குலாப³லாபீட³நம் யத³ஹோ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்மரநரபதிவரராஜ்யே த⁴ர்ம: ஶர்மப்ரதோ³ঽயமாதி³ஷ்ட: ।
வத்ஸ்யாயநமுநிநிர்மிதபத்³த⁴த்யுக்தாநுஸாரேண ஹி ॥ 7 ॥

அபி ச-
அத்ர ப்ரமாணமிஷ்டம் சேந்மது³க்தேঽபி ந மந்யதே கிஞ்சித் ।
ப⁴ரதமுநே: கில ஶாஸ்த்ரம் ஶாஸ்த்ராந்தரமத்ர கோ க³ணயேத் ॥ 8 ॥

வித்³யுதி வித்³யுதிதா³யீ ஶ்லாகா⁴ம் மநுதே பயோத⁴ர: ஸ்வீயாம் ।
வித்³யுத³பி ஸ்வாம் ஸுஷமாம் பயோத⁴ரே ஶ்லாக⁴யத்யதி⁴காம் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
கோ³வர்த⁴நகி³ரிகந்த³ரவாஸீ ஹரிரஸீதி ஶ்ருதம் கதிதா⁴ ।
குலபா³லாஹரிணீததிரதா²பி க³ச்ச²த்யதோ ந தே தோ³ஷ: ॥ 10 ॥

கிம் குர்ம: ஸ்வாசரிதோ த⁴ர்மஸ்த்யக்தும் கத²ம் புந: ஶக்ய: ।
தி³நகரபூஜநவிதி⁴ரிஹ குஸுமாவசயே ப்ரவர்த்யதே ॥ 11 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
வ்ருʼந்தா³ரண்யபுரந்த³ரமபி மாம் ந கி³ராபி கர்ஹிசிந்மநுஷே ।
ஸூர்யாராத⁴நக³ர்வஸ்தத³யம் ராதே⁴ ந தே ப⁴வேத்க²ர்வ: ॥ 12 ॥

கோ³வர்த⁴நகி³ரிதா⁴ரணகாரணமோஜோ ந தேঽதி⁴கம் மநுதே ।
தவ ஸவயஸ்ததிரபி ஸ தவைககுசஶைலக³ர்வேண ॥ 13 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ந கில குசௌ மம ஶைலௌ பஶ்யாம்பு³ஜகோரகௌ நவோத்பந்நௌ ।
ந தயோர்த³லநம் மரகதஶிலாநிபே⁴நோரஸாঽத்³ய தே யோக்³யம் ॥ 14 ॥

கௌஸ்துப⁴மணிரதிதரல: ஸரலமதி: புநரஹம் குல ப்ரமதா³ ।
தத³லமநேந தி⁴நோது த்வாம் நிஜஸத்³ருʼஶம் ப்⁴ருʼஶம் ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ஸ்தே ॥ 15 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸத்யமயம் ப⁴யதரல: கண்ட²தடாந்தம் மம ப்ரியே ஶ்ரயதே ।
த³யதே தவ குசத்³வயமதி⁴கம் ஸம்மர்த³யத்யஹோ ஸத்³ய: ॥ 16 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தவ க²ரநக²ரவிதா³ரணஸஹநம் குசயோரியம் வரா ஶக்தி: ।
கிமத்ர ஸம்ப⁴வதி ஸ்பு²டமநயோ: ஸ்வப³லப்ரகாஶநாடோப: ॥ 17 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
மம க²ரநக²ரமஹாங்குஶகா⁴தாத³பி ஶதகு³ணம் ப³லம் லப்³த்⁴வா ।
கோலாதி³வ குச கும்பௌ⁴ மமார்த³யதோ ப்⁴ருʼஶம் ப்ரியே பஶ்ய ॥ 18 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
குசபத்³மகுட்மலயுக³ம் மர்த³யதி த்வாம் நிஜாதிதௌ³ராத்ம்யாத் ।
வ்ருʼந்தா³வநவரஸிந்து⁴ர நநு த³யஸே த்வம் நிஸர்க³காருண்யாத் ॥ 19 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
தந்வாதே முத³முச்சைஸ்தாவககுசகோரகௌ யதி³மௌ ।
நக²சந்த்³ரோத³யமதி⁴ கிம் ஸ்வயோக்³யமதுலம் ந ஶோப⁴தே ப்ரியே ॥ 20 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
நக²ராநாமதிக²ரதாரதாய தே தாவகேந கில விதி⁴நா ।
வ்ரஜவநிதாநாமருச்ய ருஷேவ நிரமாயி கிம் நூநம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
குஸுமாத³பி ம்ருʼது³லாங்க்³யா: குசயோரேவாஸ்தி ஹந்த காடி²ந்யம் ।
இதி தந் நிஷ்காஶயிதும் க்ஷுணத்தி நக²ராவலீ சதுரா ॥ 22 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஹந்த க்ருʼதம் ப³த கிமித³ம் ஸுரதரஸோந்மத³குலஸ்த்ரியா: கத³நம் ।
ஹாராஸ்த்ருடிதா: காஞ்சீ க³லிதா ஸ்க²லிதா ததை²வ மே வேணீ ॥ 23 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஹாரா ப³லாது³ருபா⁴ரா: க்ருʼஶமபி மத்⁴யம் ச நஹ்யதே காஞ்சீ ।
சிகுரகத³ர்த²நபூ⁴தா வேணீ ததி³மா ரக்ஷிதும் ந யோக்³யா: ॥ 24 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஊதோ⁴ யேந கி³ரீந்த்³ரஸ்தமபி ந வஹதோ மமோரஸோ பா⁴ர: ।
ஹாரைர்பூ⁴ஷணபூ⁴தைரபூ⁴தி³யம் ஸ்நேஹமுத்³ரா கிம் ॥ 25 ॥

குசகி³ரிவஹநபடுத்வம் க்ருʼஶமபி மத்⁴யம் யதோ ப³லாத்³த⁴த்தே ।
மணிமயகாஞ்சீப³ந்தா⁴தே³வ தம்ருʼதே த்³ருʼட⁴தாঽஸ்ய கேந ஸ்யாத் ॥ 26 ॥

உத்கர்ஷணாவாகர்ஷணபர்யாயோதி³தபரஸ்பராஸக்த்யா ।
ப்ரீதிரியம் கில வேணீசிகுராணாம் ந ச கத³ர்த²நம் வாச்யம் ॥ 27 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸத்யமஹம் கி³ரிதா⁴ரீ கரநலிநாப்⁴யாம் கி³ரித்³வயம் தா⁴ஸ்யே ।
மத்⁴யஸ்யாத்ர படுத்வைரலம் ப³லம் கில மமைவாஸ்தாம் ॥ 28 ॥

சிகுராணாமபி வேண்யா: பரஸ்பராஸக்தி: ஸூசிதா ।
ப்ரீத்யா கிம் ப²லமிஹ யதி³ பரிசரணம் தே ந குர்வந்தி ॥ 29 ॥

வேணீப³ந்த⁴விமுக்தஶ்சிகுர கலாபோঽத்ர வேல்லிதோ மருதா ।
சாமரதாமுபயாத: ஸ்விந்நாங்கீ³ம் வீஜயத்யஹோ ப⁴வதீம் ॥ 30 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஆவிஸ்க்ருʼத புரு ஶில்பம் ஸக்²யா மே ப³ஹு விலம்ப³தோ ரசிதம் ।
சித்ரகமலிகதடே தத்க்ஷணேந வித்⁴வம்ஸிதம் ப⁴வதா ॥ 31 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்மிதமுகி² ருசார்த⁴விது⁴நா ஸுசாருபா⁴லேந மே மிலந்த்யேஷா ।
த்வத³லிகவிது⁴ரேகா²ঽஸ்மை ப்ரேம்நாঽர்பயதி ஸ்ம ஸர்வஸ்வம் ॥ 32 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
க³ண்ட³தடே மம மகரீ ஶ்யாமா ஸரலாதிசித்ரிதாப்யப³லாம் ।
மகரத்³வயதாடங்கஶ்சபலோ த்⁴ருʼஷ்ட: கத³ர்த²யத்யேநாம் ॥ 33 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ரமணி மம ஶ்ருதியுக³ளம் த்வது³தி³தஸௌத⁴த்³ரவை: ப்லுதம் தத³பி ।
த்³விகு³ணிதத்ருʼஷ்ணம் ஜாதம் லோலுபதாயா: ஸ்வரூபமேவைதத் ॥ 34 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
லோலுபசூடா³மணிரஸி தவாங்க³வ்ருʼந்த³ம் ச லோலுபம் யத³யம் ।
மந்நயநாக்தமஸீமப்யத⁴ரோ ராகீ³ ஸ்வ மண்ட³நம் குருதே ॥ 35 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ப³ந்தூ⁴காந்தரவர்திநமலிநமிவாயம் மஸீத்³ரவம் த்⁴ருʼத்வா ।
அக்ஷ்ணோரேவ முத³ம் தே தநுதே ததி³மம் கிமாக்ஷிபஸி ॥ 36 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
வந்தே³ தவ பரிஹஸிதம் கம் தே³வம் பரிசரஸ்யஹோ நிபி⁴ருʼதம் ।
யத்ப்ரஸாதா³த³தீ⁴தா ஸௌரதவித்³யாதிசாதுரீதா⁴ரா ॥ 37 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
தவ ஜக⁴நோத்தமஸத³நம் ஸரஸம் தே³வம் ஸமுபசராம்யதுலம் ।
நிப்⁴ருʼதநிகுஞ்ஜக்³ருʼஹஸ்த:² ப்ரதி தி³நமுசிதாதி⁴கார ஏவாஹம் ॥ 38 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஸத்யமத: ஸ்வாரூப்யம் லப்³த்⁴வா த்³ருʼப்த: குலாப³லாநலிநீ: ।
மலிநீ: குருஷே கா தவ நயநே பதிதா ஸ்வகம் பதிம் ப⁴ஜதாம் ॥ 39 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸகி² தவ நிராவ்ருʼதாந்யதிருசிராந்யங்கா³ந்யதீவ ஸங்குசந்தி ।
ஸம்ப்ரதி மந்நயநாந்தர்விஶந்தி மந்தா³க்ஷமக்³நாநி ॥ 40 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
த்⁴ருʼஷ்டதமே தவ நயநே யந்மித்ரம் கௌஸ்துபோ⁴ த்³யுதிம் தநுதே ।
ததி³ஹ மத³ங்கா³ந்யது⁴நா ஶரணம் யாந்து த்வத³ங்கா³நாம் ॥ 41 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஹித்வா ஸத்ருʼஷத்³ருʼஶௌ மம வைராதி³வ கௌஸ்துப⁴ம் பராபூ⁴ய ।
விஶதி தவ ஸ்தநயுக³ளம் மத்³த்⁴ருʼத³யாந்த: ஸ்வவிக்ரமம் பி³ப்⁴ரத் ॥ 42 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
கடி²நதமம் தவ ஹ்ருʼத³யம் குசயுக³மபி மே ப்ரதீயதே கடி²நம் ।
தது³சிதமநயோர்மிலநம் யோக்³யம் யோக்³யேந யுஜ்யதே யஸ்மாத் ॥ 43 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
மது³ர: பக்ஷக³தா த்வம் மம யத்³யக்ஷ்ணோர்விபக்ஷதாம் குருஷே ।
தத³பி தயோஸ்த்வத்³வத³நம் ப்ரகாமஸுப⁴க³ம் முத³ம் தநுதே ॥ 44 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஸ்வச்ச²ந்த³ம் யதி³ ரமஸே ரமஸ்வ தத்ராப³லாஸ்மி கிம் குர்யாம் ।
க்ஷிபஸி த்³ருʼஶம் யத³லஜ்ஜம் மத³பக⁴நே தத்கத²ம் ஸஹே குலஜா ॥ 45 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
யதி³ மம த்³ருʼஷ்திசகோர்யா விது⁴முகி² நைவோபலப்⁴யஸே தை³வாத் ।
ஹ்ருʼத³யக்³ருʼஹே கே²லஸ்யபி ததா²பி ஹா ஜ்வலயஸி ப்ரஸப⁴ம் ॥ 46 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தவ பு⁴ஜயுக³த்³ருʼட⁴ப³ந்த⁴ம் வாமாபீஹேঽந்யதா² ப⁴வந்நயநே ।
நிஸ்த்ரபஶிரோமணே மாம் த்ரபாம்பு³தௌ⁴ பாதயிஷ்யத: ப்ரகடம் ॥ 47 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
த்வந்நயநே ச மத³க்ஷ்ணோரந்தேவாஸித்வமிச்ச²த: கிந்து ।
க³ர்வாதி³வ ந ச பட²த: ப்ரகடம் ப்ரௌடி:⁴ கியதோ அஹோ யதி³யம் ॥ 48 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
சேத: ஸ்பு²டதி ஸ்வயம் ச ததா²பி நயநே ந தாத்³ருʼஶே ப⁴வத: ।
ஸாத்⁴வீநாமியமுசிதா ஏவ நிஸர்க³த்ரபாகுலதா ॥ 49 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸம்ப்ரதி ஸத்யம் ப்³ரூஷே த்ரபாவதீநாம் ஶிரோமணிஸ்த்வமஸி ।
வத்ஸ்யாயநதந்த்ரோக்த: ஸாத்⁴வீநாமயமேவ த⁴ர்ம: ॥ 50 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
யத்³யப்யருந்த⁴தீ ஸா ஸாத்⁴வீக³ணக³ண்யகௌ³ரவா ஜக³தி ।
த⁴ர்மமிமம் பாட²யிதும் தாமபி ஶக்நோதி தே நயநம் ॥ 51 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ராடே⁴ த்³விகு³ணிதஶோப⁴ம் மதா³ஸ்யபங்கேருஹம் த்⁴ருவம் பிப³து ।
ஸம்ப்ரத்யபி நிஜலோசநமது⁴கரயுக³ம் கிம் ந ஸர்வதா² தி³ஶஸி ॥ 52 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
லாவண்யாத்³பு⁴தவந்யாமயம் த்வத³ங்க³ம் ந ஶீலயத்யதி⁴கம் ।
லோசநஶப²ரயுக³ம் மம த்³ருʼக³ந்தஜாலம் யதா³ நு தத்க்ஷிபஸி ॥ 53 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
நூபுரமங்க³ளவாத்³யஜ்ஞாபிதமநஸிஜந்ருʼபோத்ஸவாமோத:³ ।
த்வரிதமுபயாதி அலிவந்தீ³ கீர்திம் ச தவ ப்ரத²யந்விராஜதே ॥ 54 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
த³யித ந்ருʼபோঽஸ்யநுபூ⁴த: ஸத்யம் மநஸிஜபர:ஶதாநாம் த்வம் ।
தி³ஶி தி³ஶி ஸதீஷு விக்ரமவிஜயம் ஶம்ஸதி தவைவாயம் ॥ 55 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸுரதமஹாமக²பே⁴ரீ த்ரிஜக³தி க³ர்ஜம்ஸ்தவைஷ நூபுர: ।
தர்ஜதி க³ர்வவதீஸ்தா: ப்ரகாமமமராங்க³நா அபி ப்ரஸப⁴ம் ॥ 56 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ரமணமஹோதி³தமத³ப⁴ரமத்தாஹம் கிம் ப்³ரவீமி தே சரிதம் ।
ஸ்தௌஷி முஹுர்நூபுரமபி நூபுரமாத்ராவஶிஷ்டபூ⁴ஷாயா: ॥ 57 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
கிம் கத்²யஸே ஸ்வயம் ப³த ரமணமஹே த்வம் ஸமுத்³த⁴தா ஸத்யம் ।
மத³ப⁴ரமத்த யந் நிஜபரிஹிதவாஸோঽபி குருஷே ஸ்மரஸாத் ॥ 58 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஸ கில தவேஷ்டா தே³வதா மத³ந: ஶ்ரத்³தா⁴வதீரதோ யுவதீ: ।
உபதி³ஷ்யைதந்மந்த்ரம் ஶிஷ்யா: குருஷே விதீர்ணஸர்வஸ்வா: ॥ 59 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
த்வயி புநரஸௌ ரஸஜ்ஞ: ஸ்மரோঽபி ரோபிதமுதா³ வஸதி ।
யதி³த³ம் குசஹாடக ஸம்புடயுக³மஸ்ய ஸர்வஸ்வம் ॥ 60 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஏவம் சேத்கத²மநயோ: கஞ்சுகமத² மௌக்திகம் லஸத்³தா⁴ரம் ।
ம்ருʼக³மத³சர்சாம் த³லயஸி கலயஸி ச கடி²நகராகா⁴தம் ॥ 61 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்வத⁴நவ்யவஹ்ருʼதிஸமயே ஹாடகமயஸம்புதஸ்ய யத்³த்³ருʼஷ்ட: ।
மங்க³ளபூ⁴ஷணவஸநோத்³கா⁴டோ முக²தா³ர்ட்⁴யத: நகா²கா⁴த: ॥ 62 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தத்³வ்யவஹர்தா புநரத² க்ருʼத்வா த்³விகு³ணிதஸுஸம்பா⁴ரம் ।
ஆவ்ருʼத்யாதிரஹ:ஸ்த²ம் குருதே ஸம்புடமித³ம் ச போ⁴ த்³ருʼஷ்டம் ॥ 63 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்மரமணிஸம்புடகுசயுக³மது⁴நாப்யுத்தாநமஸ்தி தத்காந்தே ।
ஹ்ருʼத³யக்³ருʼஹம் மம பூரய க்ருʼத்வாঽதோ⁴ முக²மித³ம் மஹாரத்நை: ॥ 64 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
விதி⁴நா விம்ருʼஶ்ய நிஹிதம் யாஸாமப³லேதி நாம யுக்தார்த²ம் ।
தாஸாம் குசஸம்புடயோரதோ⁴ முகீ² க்ருʼதிவிதௌ⁴ க்வ வா ஶக்தி: ॥ 65 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
கதி ந கரக்³ரஹவிதி⁴நா குசஸம்புடகாந்தராஹ்ருʼத ராதே⁴ ।
மோத³மணீநாம் ததயஸ்தத³பி ந மே பூர்யதே ஹ்ருʼத³யம் ॥ 66 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
வ்ரஜவநிதா: ஶதகோட்யஸ்தவைவ தா: பண்டி³தாஶ்ச ரதிதந்த்ரே ।
ஹ்ருʼத³யம் தத³பி ரதௌ ப³த ரங்கதமத்வம் ந தே த்யஜதி ॥ 67 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்மரஶிகி²தப்தே மம ஹ்ருʼதி³ ஸுகுமார்யஸ்தா: விஶந்து கிம் முக்³தா:⁴ ।
த்வமதிஸமர்தா² ப்ரஸப⁴ம் ப்ரவிஶ்ய ராஜஸி ஸதை³வைகா ॥ 68 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தத³யே ஸ்வரங்க³தா³நே ஸ்வரங்க³நாஸ்தா: ஸமாநய க்ஷிப்ரம் ।
தத்தந்நாம க்³ருʼஹீத்வா முரலீகா³நே தவாத்ர கோ யத்ந: ॥ 69 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
நந்த³நவநகுஸுமாஞ்சிதஶிரோঽபி த⁴ர்தும் நிஜாத்யயோக்³யதயா ।
தவ பத³நக²தலஸவிதே⁴ லஜ்ஜம் தே ஸுரவராங்க³நா அபி தா: ॥ 70 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
நாபீ⁴விவரவராந்மே ஸமுத்³க³தேயம் ந காந்தரோமாலீ ।
கிந்து ப்ரகுபிதபு⁴ஜகீ³ தது³ந்முக²ம் கிமு சிகீர்ஷஸி ஸ்வகரம் ॥ 71 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
தவ ரோமாலீபு⁴ஜகீ³ம் கே²லயிதும் மத்கரஶ்சலத்யபி⁴த: ।
ப⁴வத³கி²லாங்க³க³தாந்யபி ரோமாந்யுத்³யாந்தி கிம் ரோத்³து⁴ம் ॥ 72 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
மத³கி²லகா³த்ரப⁴டா அபி யத: பராப⁴வமவாப்ய முஹ்யந்தி ।
ஸ்மரரணமத்தே த்வயி கிம் ப³த ரோம்நாம் யுஜ்யதே யுத்³த⁴ம் ॥ 73 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
வயமதிக்ருʼஶாஶ்ச தத³பி ப்ரப⁴வாமோத்³க³மவிதா⁴விதி ப்ரகடம் ।
ப⁴வதீமுத்³க³மசர்யாம் ரோமப⁴டா: ஸ்மரயந்த்யஹோ சதுரா: ॥ 74 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ரதிரஸபரவஶ ! ஸஹதே தேঽதத்²யம் கிம் மே தநோரந்வய: ।
ரமயஸ்வ அதிவாமாமபி தாம் ந ச த³யஸே காந்த்யா வேத³யஸே ॥ 75 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸ்மரஶரராதே⁴ ராதே⁴ ஸமரே ஸமரேக²யாஞ்சிதே த்³விதயே ।
இஹ ப⁴வத³ங்க³மத³ங்கே³ ப்ரதிப⁴டமது⁴நா து⁴நாநேஸ்தாம் ॥ 76 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ப்ரஸ்வேதா³ம்பு³ வமந்தீ க⁴நரஸஸிக்தேவ கா³த்ரவல்லீ மே ।
த³லிதோ லலிதாகல்பஸ்தல்பஶ்ச க²ண்டி³தோ நோ வா கதிதா⁴ ॥ 77 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
மத³நக⁴நாக⁴ந ஏஷ ஸ்வேத³மிஷாத்³வர்ஷதீஹ தநுவல்லீம் ।
க⁴நரஸப⁴ரை: ப்ரதிபத³முதி³தலஸத்கோரகாம் காந்தே ॥ 78 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ப்ரிய தவ தருணிமஜலதே⁴ரவதே⁴ரந்வேஷணம் கத²ம் குருதாம் ।
மஹிலாமதிமகரீ தத்³விரம்யதாம் ரம்யதாம் ரதம் யாது ॥ 79 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
அதிநி:ஶ்வஸிதஸமீரணவேகா³த்³த்³விகு³ணீப⁴வந்மஹாவீசிம் ।
கேலிஸுதா⁴ஸரிதம் நௌ மாநஸகரிணௌ முஹுர்முஹுர்ப⁴ஜதாம் ॥ 80 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
கே²லதி மந:கரீ தே ஸத்யம் ப்ரகடம் ஸ லக்ஷ்யதே கிந்து ।
தத்ரைக்யம் மம மநஸோ ப்³ரூஷே கோঽத்ராபி⁴ப்ராயஸ்தே ॥ 81 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஶ்ரீமந்மத³நஸுரோத்தமஸேவா ஸம்ஸித்³த⁴யே து நௌ மநஸீ ।
ஐக்யமவாப்ய த்வரயா தத்ர ச ஸாயுஜ்யமீஹேதே ॥ 82 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
ஸ்வஸ்மிந்நேவ தநோர்மம மநஸஶ்சாப்யேகதை³வ ஸாயுஜ்யம் ।
ப்ரஸப⁴ம் குருஷே தே³வ த்வமேவ ஸாக்ஷாந்மஹாமத³ந: ॥ 83 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸர்வஸ்வாத்மஸமர்பணகாரிண்யை தே முதா³ மார: ।
ஸ்வீயாம் மௌக்திகமாலாமலிகே ஸ்வேத³கணவ்யாஜாத்³த³த்தே ॥ 84 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
த்வத³லகநிகரஸ்தாமபி நீத்வா ஸ்திம்யதி ஹடா²த³யம் சபல: ।
மத³நப்ரஸாத³ இத்யதிபா⁴க்³யம் ஸம்ஶ்லாக⁴தே ஸ்வீயம் ॥ 85 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
தாம்பூ³லாம்ருʼதரஸலவலாபே⁴நைவாத்ர க³ர்விதே ப⁴வந்நயநே ।
அந்தர்ப³ஹிரபி தத்³ரஸமுதி³தே க³ண்டே³ கத²ம் நு மே ஹஸத: ॥ 86 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
யத்ஸூசயஸி ரஸப்ரிய ததி³த³ம் ஸ்வேநைவ பாடி²தம் தந்த்ரம் ।
ஸ்வயமேவ வ்யாசஷ்டே ஸ ப⁴வாநிதி கில நமஸ்துப்⁴யம் ॥ 87 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
மந்முக²பங்கேருஹமபி சித்ரமித³ம் யத்³விகாஶயஸ்யதி⁴கம் ।
கு³ணவத்யதிஸுரபி⁴தேந ஸ்வவத³நஸுதா⁴கரஸுதா⁴த்³ரவேண ஹி ॥ 88 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
நீலநிதே⁴ர்ப³த போதோ பி³ந்து³வ்யாஜேந ரக்ஷிதஶ்சிபு³கே ।
தமபி ச ப⁴வத³த⁴ரோঽயம் ஹ்ருʼதவாநிதி கதி ம்ருʼஷாம்யநயம் ॥ 89 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
அநுராகி³ணமபி ஸாக³ஸமத⁴ரம் மே த³ண்ட³யஸ்யத: கோபாத் ।
ரத³நாஸ்த்ரேண தத³ப்யபி⁴மநுதே லப்³த⁴ப்ரஸாத³மேவாயம் ॥ 90 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
அதி⁴ ரத³நச்ச²ந்த³நம் மே ஸ்வரத³நகீர்திம் ந கிம் விசாரயஸி ।
யுவதீஸபா⁴ஸு சித்ரம் த்ரபாகுலதமதேயம் நு மயி ஸ்ருʼஷ்டா ॥ 91 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
விஷமாஶுக³ரணரங்கே³ ஸ்வாங்கே³நாதுல பராக்ரமா க்ரமஸே ।
த³ர்ஶய பு⁴ஜப³லமயி போ⁴ மயி தே த³யிதே கு³ணாவலீ ப²லது ॥ 92 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தந்வீமபி தநுமேதாம் முஹுரதிதா³ர்ட்⁴யேந வேஷ்டயதே ।
த்வத்³பு⁴ஜபு⁴ஜாங்க³பாஶ: ஶ்வாஸோ மே கேவலம் வலதே ॥ 93 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
ஸம்ப்ரதி ஸாக்ஷாத்காரோ மத³நஸ்ய ஸ்யாதி³தீவ ஜாநீம: ।
யந் நஶ்சேதஸ்த்வரதே நிருபமமத்ரைகபா⁴வாய ॥ 94 ॥

ஶ்ரீராதா⁴ஹ-
தாண்ட³வபண்டி³த நிதராமலமத்⁴யாபநஶ்ரமேண தே ।
மத³பக⁴நா: ஸ்வயமேதே சாரணசர்யாஸு யாந்தி நைபுண்யம் ॥ 95 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆஹ-
மத³நமஹாக⁴நகூ⁴ர்ணாக்⁴ராதாந்யங்கா³நி நௌ ப்ரியே யுக³பத் ।
ஶ்வாஸோதி³தஜயசதுரிமப⁴ரமந்யோந்யம் தி³ஶந்தி ஸோந்மாத³ம் ॥ 96 ॥

(ஶ்ரீ க்³ரந்த²கர்தாஹ- )
லோசநமீநசதுஷ்டயமது⁴நா நிஷ்பந்த³தாமுரீகுருதே ।
ரஸப⁴ரவிஸ்மயமத்தே நைஸர்கி³கசேஷ்டிதஸ்ம்ருʼதி: கிம் ஸ்யாத் ॥ 97 ॥

சந்த³நநலத³ஸுதா⁴ம்ஶுத்³ரவமயஜலயந்த்ரவேஶ்மமத்⁴யஸ்தே² ।
ஸ்த²லஜலருஹத³லகல்பிததல்பேঽஸுப்தாம் ரதஶ்ராந்தௌ ॥ 98 ॥

க்ரமவலிதைர்நி:ஶ்வஸிதை: ஸுரப⁴யதோ: ஸ்வாமிநோரதா²ந்யோந்யம் ।
நித்³ராவ்ருʼத்³தி⁴மவேத்ய ப்ரமோத³ஸிந்தா⁴வயம் ஜந: ப்லவதாம் ॥ 99 ॥

ஸுரதகதா²ம்ருʼதமார்யஶதகம் நதகந்த⁴ரோ ஜநோ ஜுஷதாம் ।
ரதஸுக²தா⁴மக³வாக்ஷஶ்ரிதநயந: ஸ்வாமிநோரஹோ க்ருʼபயா ॥ 100 ॥

ப்ரவிஶது ஶநை: ஶநைரத² மூகிதநூபுரம் ஜநஸ்தத்ர ।
கா³த்ரே நிபா⁴ல்ய யூநோ: ஸ்வவலயராஜீம் பிதா⁴ய ப³த்⁴நாது ॥ 101 ॥

கம்பநசகிதைரலிபி⁴ஸ்த்யக்துமஶக்யேந தாலவ்ருʼந்தேந ।
வீஜயது ஶ்ரமஸலிலம் ப்ரத்யங்க³ம் ஶோஷிதம் நிரூபயது ॥ 102 ॥

ராதா⁴குண்ட³தடவாஸமஹாஸம்பத³ம் மத:³ ஸோঽயம் ।
கிமு வாஞ்சி²தமதிது³ர்லப⁴வஸ்துநி தம்ருʼதே மமாஸ்து ஸம்பா⁴வ்யம் ॥ 103 ॥

அஷ்டமக் அதி⁴கரஹஸ்யவ்யஞ்ஜகம் மத்²நந் நிப³த்⁴யதேঽத்ர ஶதகே ।
தாத்³ருʼஶபா⁴வவிபா⁴விதஹ்ருʼத³யேநைவாஸ்து தத்ஸேவ்யம் ॥ 104 ॥

க²வியத்³ருʼதுக்ஷமாக³ணிதே ஶாகே வ்ருʼஷஸம்ஸ்தி²தே தி³வாதீ⁴ஶே ।
ஸுரதகதா²ம்ருʼதமுத³க³து³த³யதாம் ச ப⁴க்தஹ்ருʼந்நப⁴ஸி ॥ 105 ॥

இதி மஹாமஹோபாத்⁴யாயஶ்ரீவிஶ்வநாத²சக்ரவர்திவிரசிதம்
ஸுரதகதா²ம்ருʼதம் ஸமாப்தம் ॥

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top