Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Suratakathamritam Athava Aryashatakam Lyrics in Punjabi

Suratakathamritam Athava Arya Ashatakam in Punjabi:

ਸੁਰਤਕਥਾਮਤਂ ਅਥਵਾ ਆਰ੍ਯਸ਼ਤਕਮ੍
ਮੂਲਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ ਕੇਨ੍ਦ੍ਰੀਯਸ਼੍ਲੋਕਃ-
ਕਦਾਹਂ ਸੇਵਿਸ਼੍ਯੇ ਵ੍ਰਤਤਿਚਮਰੀਚਾਮਰਮਰੁ-
ਦ੍ਵਿਨੋਦੇਨ ਕ੍ਰੀਡਾ ਕੁਸੁਮਸ਼ਯਨੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਵਪੁਸ਼ੌ ।
ਦਰੋਨ੍ਮੀਲਨ੍ਨੇਤ੍ਰੌ ਸ਼੍ਰਮਜਲਕਣਕ੍ਲਿਦ੍ਯਦਲਕੌ
ਬ੍ਰੁਵਾਣਾਵਨ੍ਯੋਨ੍ਯਂ ਵ੍ਰਜਨਵਯੁਵਾਨਾਵਿਹ ਯੁਵਾਮ੍ ॥

ਉਤ੍ਕਲਿਕਾਵਲ੍ਲਰੀ ੫੨
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ-
ਚਿਤ੍ਰਮਿਦਂ ਨਹਿ ਯਦਹੋ ਵਿਤਰਸ੍ਯਧਰਸੁਧਾਂ ਨਿਕਾਮਂ ਮੇ ।
ਅਤਿ ਕਪਣੋऽਪਿ ਕਦਾਚਿਦ੍ਵਦਾਨ੍ਯਤਮਤਾਂ ਜਨਃ ਪ੍ਰਿਯੇ ਧਤ੍ਤੇ ॥ ੧ ॥

ਲਯਮਪਿ ਨ ਯਾਤਿ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਤ ऋਦ੍ਧਿਂ ਰਸਾਧਿਕਾਂ ਲਭਤੇ ।
ਅਧਰਸੁਧੋਤ੍ਤਮਵਿਦ੍ਯਾਂ ਵਿਬੁਧਵਰਾਯਾਦ੍ਯ ਮੇ ਦੇਹਿ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਬਿਭ੍ਰਤਿ ਭਵਤੀਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਵਾਸਿਨ੍ਯਤਿਸ੍ਨਿਗ੍ਧੇ ।
ਮਯਿ ਕਿਮਪੂਰ੍ਵਾਂ ਨਾਦਾਸ੍ਤ੍ਵਮਿਮਾਂ ਚ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਦੁਸ਼੍ਯਹੋ ਤਤ੍ਰ ॥ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਕੁਲਰਮਣੀਤਤਿਲਜ੍ਜਾਨਿਰ੍ਮੂਲਨਤਨ੍ਤ੍ਰਕੌਸ਼ਲੋਦ੍ਗਾਰੈਃ ।
ਪ੍ਰਥਯਸਿ ਕਿਮੁ ਨਿਜਗਰ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਤਂ ਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਮਸ੍ਤਿ ਤੇ ਤਤ੍ਰ ॥ ੪ ॥

ਦੈਵਾਦ੍ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਤਾਮਪਿ ਮਯਿ ਯਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਬਤ ਮਮੈਵ ਸਹਚਰ੍ਯਾ ।
ਨ੍ਯਸ੍ਤਾਹਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ ਕਥਮਤ੍ਰ ਗਰ੍ਵੋ ਭਵੇਨ੍ ਨ ਤੇ ॥ ੫ ॥

ਅਯਮਪਿ ਪਰਮੋ ਧਰ੍ਮਃ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਮਹਤੀ ਤਵੇਯਮੇਵੇਸ਼੍ਟਾ ।
ਯੌਵਨਫਲਮਪਿ ਚੇਦਂ ਕੁਲਾਬਲਾਪੀਡਨਂ ਯਦਹੋ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਮਰਨਰਪਤਿਵਰਰਾਜ੍ਯੇ ਧਰ੍ਮਃ ਸ਼ਰ੍ਮਪ੍ਰਦੋऽਯਮਾਦਿਸ਼੍ਟਃ ।
ਵਤ੍ਸ੍ਯਾਯਨਮੁਨਿਨਿਰ੍ਮਿਤਪਦ੍ਧਤ੍ਯੁਕ੍ਤਾਨੁਸਾਰੇਣ ਹਿ ॥ ੭ ॥

ਅਪਿ ਚ-
ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਣਮਿਸ਼੍ਟਂ ਚੇਨ੍ਮਦੁਕ੍ਤੇऽਪਿ ਨ ਮਨ੍ਯਤੇ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ ।
ਭਰਤਮੁਨੇਃ ਕਿਲ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮਤ੍ਰ ਕੋ ਗਣਯੇਤ੍ ॥ ੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਤਿ ਵਿਦ੍ਯੁਤਿਦਾਯੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾਂ ਮਨੁਤੇ ਪਯੋਧਰਃ ਸ੍ਵੀਯਾਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦਪਿ ਸ੍ਵਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾਂ ਪਯੋਧਰੇ ਸ਼੍ਲਾਘਯਤ੍ਯਧਿਕਾਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਗੋਵਰ੍ਧਨਗਿਰਿਕਨ੍ਦਰਵਾਸੀ ਹਰਿਰਸੀਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਕਤਿਧਾ ।
ਕੁਲਬਾਲਾਹਰਿਣੀਤਤਿਰਥਾਪਿ ਗਚ੍ਛਤ੍ਯਤੋ ਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ਃ ॥ ੧੦ ॥

ਕਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸ੍ਵਾਚਰਿਤੋ ਧਰ੍ਮਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਂ ਕਥਂ ਪੁਨਃ ਸ਼ਕ੍ਯਃ ।
ਦਿਨਕਰਪੂਜਨਵਿਧਿਰਿਹ ਕੁਸੁਮਾਵਚਯੇ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਪੁਰਨ੍ਦਰਮਪਿ ਮਾਂ ਨ ਗਿਰਾਪਿ ਕਰ੍ਹਿਚਿਨ੍ਮਨੁਸ਼ੇ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਰਾਧਨਗਰ੍ਵਸ੍ਤਦਯਂ ਰਾਧੇ ਨ ਤੇ ਭਵੇਤ੍ਖਰ੍ਵਃ ॥ ੧੨ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨਗਿਰਿਧਾਰਣਕਾਰਣਮੋਜੋ ਨ ਤੇऽਧਿਕਂ ਮਨੁਤੇ ।
ਤਵ ਸਵਯਸ੍ਤਤਿਰਪਿ ਸ ਤਵੈਕਕੁਚਸ਼ੈਲਗਰ੍ਵੇਣ ॥ ੧੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਨ ਕਿਲ ਕੁਚੌ ਮਮ ਸ਼ੈਲੌ ਪਸ਼੍ਯਾਮ੍ਬੁਜਕੋਰਕੌ ਨਵੋਤ੍ਪਨ੍ਨੌ ।
ਨ ਤਯੋਰ੍ਦਲਨਂ ਮਰਕਤਸ਼ਿਲਾਨਿਭੇਨੋਰਸਾऽਦ੍ਯ ਤੇ ਯੋਗ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਰਤਿਤਰਲਃ ਸਰਲਮਤਿਃ ਪੁਨਰਹਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰਮਦਾ ।
ਤਦਲਮਨੇਨ ਧਿਨੋਤੁ ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਜਸਦਸ਼ਂ ਭਸ਼ਂ ਹਦਿਸ੍ਥਸ੍ਤੇ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਤ੍ਯਮਯਂ ਭਯਤਰਲਃ ਕਣ੍ਠਤਟਾਨ੍ਤਂ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼੍ਰਯਤੇ ।
ਦਯਤੇ ਤਵ ਕੁਚਦ੍ਵਯਮਧਿਕਂ ਸਮ੍ਮਰ੍ਦਯਤ੍ਯਹੋ ਸਦ੍ਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਵ ਖਰਨਖਰਵਿਦਾਰਣਸਹਨਂ ਕੁਚਯੋਰਿਯਂ ਵਰਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਕਿਮਤ੍ਰ ਸਮ੍ਭਵਤਿ ਸ੍ਫੁਟਮਨਯੋਃ ਸ੍ਵਬਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਟੋਪਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਮਮ ਖਰਨਖਰਮਹਾਙ੍ਕੁਸ਼ਘਾਤਾਦਪਿ ਸ਼ਤਗੁਣਂ ਬਲਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ।
ਕੋਲਾਦਿਵ ਕੁਚ ਕੁਮ੍ਭੌ ਮਮਾਰ੍ਦਯਤੋ ਭਸ਼ਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ਪਸ਼੍ਯ ॥ ੧੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਕੁਚਪਦ੍ਮਕੁਟ੍ਮਲਯੁਗਂ ਮਰ੍ਦਯਤਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਜਾਤਿਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯਾਤ੍ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਰਸਿਨ੍ਧੁਰ ਨਨੁ ਦਯਸੇ ਤ੍ਵਂ ਨਿਸਰ੍ਗਕਾਰੁਣ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤਨ੍ਵਾਤੇ ਮੁਦਮੁਚ੍ਚੈਸ੍ਤਾਵਕਕੁਚਕੋਰਕੌ ਯਦਿਮੌ ।
ਨਖਚਨ੍ਦ੍ਰੋਦਯਮਧਿ ਕਿਂ ਸ੍ਵਯੋਗ੍ਯਮਤੁਲਂ ਨ ਸ਼ੋਭਤੇ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੨੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਨਖਰਾਨਾਮਤਿਖਰਤਾਰਤਾਯ ਤੇ ਤਾਵਕੇਨ ਕਿਲ ਵਿਧਿਨਾ ।
ਵ੍ਰਜਵਨਿਤਾਨਾਮਰੁਚ੍ਯ ਰੁਸ਼ੇਵ ਨਿਰਮਾਯਿ ਕਿਂ ਨੂਨਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਕੁਸੁਮਾਦਪਿ ਮਦੁਲਾਙ੍ਗ੍ਯਾਃ ਕੁਚਯੋਰੇਵਾਸ੍ਤਿ ਹਨ੍ਤ ਕਾਠਿਨ੍ਯਮ੍ ।
ਇਤਿ ਤਨ੍ ਨਿਸ਼੍ਕਾਸ਼ਯਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ੁਣਤ੍ਤਿ ਨਖਰਾਵਲੀ ਚਤੁਰਾ ॥ ੨੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਹਨ੍ਤ ਕਤਂ ਬਤ ਕਿਮਿਦਂ ਸੁਰਤਰਸੋਨ੍ਮਦਕੁਲਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾਃ ਕਦਨਮ੍ ।
ਹਾਰਾਸ੍ਤ੍ਰੁਟਿਤਾਃ ਕਾਞ੍ਚੀ ਗਲਿਤਾ ਸ੍ਖਲਿਤਾ ਤਥੈਵ ਮੇ ਵੇਣੀ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਹਾਰਾ ਬਲਾਦੁਰੁਭਾਰਾਃ ਕਸ਼ਮਪਿ ਮਧ੍ਯਂ ਚ ਨਹ੍ਯਤੇ ਕਾਞ੍ਚੀ ।
ਚਿਕੁਰਕਦਰ੍ਥਨਭੂਤਾ ਵੇਣੀ ਤਦਿਮਾ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਨ ਯੋਗ੍ਯਾਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਊਧੋ ਯੇਨ ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤਮਪਿ ਨ ਵਹਤੋ ਮਮੋਰਸੋ ਭਾਰਃ ।
ਹਾਰੈਰ੍ਭੂਸ਼ਣਭੂਤੈਰਭੂਦਿਯਂ ਸ੍ਨੇਹਮੁਦ੍ਰਾ ਕਿਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਕੁਚਗਿਰਿਵਹਨਪਟੁਤ੍ਵਂ ਕਸ਼ਮਪਿ ਮਧ੍ਯਂ ਯਤੋ ਬਲਾਦ੍ਧਤ੍ਤੇ ।
ਮਣਿਮਯਕਾਞ੍ਚੀਬਨ੍ਧਾਦੇਵ ਤਮਤੇ ਦਢਤਾऽਸ੍ਯ ਕੇਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਉਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਵਾਕਰ੍ਸ਼ਣਪਰ੍ਯਾਯੋਦਿਤਪਰਸ੍ਪਰਾਸਕ੍ਤ੍ਯਾ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਰਿਯਂ ਕਿਲ ਵੇਣੀਚਿਕੁਰਾਣਾਂ ਨ ਚ ਕਦਰ੍ਥਨਂ ਵਾਚ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਤ੍ਯਮਹਂ ਗਿਰਿਧਾਰੀ ਕਰਨਲਿਨਾਭ੍ਯਾਂ ਗਿਰਿਦ੍ਵਯਂ ਧਾਸ੍ਯੇ ।
ਮਧ੍ਯਸ੍ਯਾਤ੍ਰ ਪਟੁਤ੍ਵੈਰਲਂ ਬਲਂ ਕਿਲ ਮਮੈਵਾਸ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਚਿਕੁਰਾਣਾਮਪਿ ਵੇਣ੍ਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰਾਸਕ੍ਤਿਃ ਸੂਚਿਤਾ ।
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਕਿਂ ਫਲਮਿਹ ਯਦਿ ਪਰਿਚਰਣਂ ਤੇ ਨ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ॥ ੨੯ ॥

ਵੇਣੀਬਨ੍ਧਵਿਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਿਕੁਰ ਕਲਾਪੋऽਤ੍ਰ ਵੇਲ੍ਲਿਤੋ ਮਰੁਤਾ ।
ਚਾਮਰਤਾਮੁਪਯਾਤਃ ਸ੍ਵਿਨ੍ਨਾਙ੍ਗੀਂ ਵੀਜਯਤ੍ਯਹੋ ਭਵਤੀਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਆਵਿਸ੍ਕਤ ਪੁਰੁ ਸ਼ਿਲ੍ਪਂ ਸਖ੍ਯਾ ਮੇ ਬਹੁ ਵਿਲਮ੍ਬਤੋ ਰਚਿਤਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਕਮਲਿਕਤਟੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੇਨ ਵਿਧ੍ਵਂਸਿਤਂ ਭਵਤਾ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਮਿਤਮੁਖਿ ਰੁਚਾਰ੍ਧਵਿਧੁਨਾ ਸੁਚਾਰੁਭਾਲੇਨ ਮੇ ਮਿਲਨ੍ਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ।
ਤ੍ਵਦਲਿਕਵਿਧੁਰੇਖਾऽਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾऽਰ੍ਪਯਤਿ ਸ੍ਮ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਗਣ੍ਡਤਟੇ ਮਮ ਮਕਰੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸਰਲਾਤਿਚਿਤ੍ਰਿਤਾਪ੍ਯਬਲਾਮ੍ ।
ਮਕਰਦ੍ਵਯਤਾਟਙ੍ਕਸ਼੍ਚਪਲੋ ਧਸ਼੍ਟਃ ਕਦਰ੍ਥਯਤ੍ਯੇਨਾਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਰਮਣਿ ਮਮ ਸ਼੍ਰੁਤਿਯੁਗਲਂ ਤ੍ਵਦੁਦਿਤਸੌਧਦ੍ਰਵੈਃ ਪ੍ਲੁਤਂ ਤਦਪਿ ।
ਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਤਸ਼੍ਣਂ ਜਾਤਂ ਲੋਲੁਪਤਾਯਾਃ ਸ੍ਵਰੂਪਮੇਵੈਤਤ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਲੋਲੁਪਚੂਡਾਮਣਿਰਸਿ ਤਵਾਙ੍ਗਵਨ੍ਦਂ ਚ ਲੋਲੁਪਂ ਯਦਯਮ੍ ।
ਮਨ੍ਨਯਨਾਕ੍ਤਮਸੀਮਪ੍ਯਧਰੋ ਰਾਗੀ ਸ੍ਵ ਮਣ੍ਡਨਂ ਕੁਰੁਤੇ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਬਨ੍ਧੂਕਾਨ੍ਤਰਵਰ੍ਤਿਨਮਲਿਨਮਿਵਾਯਂ ਮਸੀਦ੍ਰਵਂ ਧਤ੍ਵਾ ।
ਅਕ੍ਸ਼੍ਣੋਰੇਵ ਮੁਦਂ ਤੇ ਤਨੁਤੇ ਤਦਿਮਂ ਕਿਮਾਕ੍ਸ਼ਿਪਸਿ ॥ ੩੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਵਨ੍ਦੇ ਤਵ ਪਰਿਹਸਿਤਂ ਕਂ ਦੇਵਂ ਪਰਿਚਰਸ੍ਯਹੋ ਨਿਭਿऋਤਮ੍ ।
ਯਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਦਧੀਤਾ ਸੌਰਤਵਿਦ੍ਯਾਤਿਚਾਤੁਰੀਧਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤਵ ਜਘਨੋਤ੍ਤਮਸਦਨਂ ਸਰਸਂ ਦੇਵਂ ਸਮੁਪਚਰਾਮ੍ਯਤੁਲਮ੍ ।
ਨਿਭਤਨਿਕੁਞ੍ਜਗਹਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨਮੁਚਿਤਾਧਿਕਾਰ ਏਵਾਹਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਸਤ੍ਯਮਤਃ ਸ੍ਵਾਰੂਪ੍ਯਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਦਪ੍ਤਃ ਕੁਲਾਬਲਾਨਲਿਨੀਃ ।
ਮਲਿਨੀਃ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਕਾ ਤਵ ਨਯਨੇ ਪਤਿਤਾ ਸ੍ਵਕਂ ਪਤਿਂ ਭਜਤਾਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਖਿ ਤਵ ਨਿਰਾਵਤਾਨ੍ਯਤਿਰੁਚਿਰਾਨ੍ਯਙ੍ਗਾਨ੍ਯਤੀਵ ਸਙ੍ਕੁਚਨ੍ਤਿ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਮਨ੍ਨਯਨਾਨ੍ਤਰ੍ਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ ਮਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਮਗ੍ਨਾਨਿ ॥ ੪੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਧਸ਼੍ਟਤਮੇ ਤਵ ਨਯਨੇ ਯਨ੍ਮਿਤ੍ਰਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋ ਦ੍ਯੁਤਿਂ ਤਨੁਤੇ ।
ਤਦਿਹ ਮਦਙ੍ਗਾਨ੍ਯਧੁਨਾ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵਦਙ੍ਗਾਨਾਮ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਹਿਤ੍ਵਾ ਸਤਸ਼ਦਸ਼ੌ ਮਮ ਵੈਰਾਦਿਵ ਕੌਸ੍ਤੁਭਂ ਪਰਾਭੂਯ ।
ਵਿਸ਼ਤਿ ਤਵ ਸ੍ਤਨਯੁਗਲਂ ਮਦ੍ਧਦਯਾਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਵਿਕ੍ਰਮਂ ਬਿਭ੍ਰਤ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਕਠਿਨਤਮਂ ਤਵ ਹਦਯਂ ਕੁਚਯੁਗਮਪਿ ਮੇ ਪ੍ਰਤੀਯਤੇ ਕਠਿਨਮ੍ ।
ਤਦੁਚਿਤਮਨਯੋਰ੍ਮਿਲਨਂ ਯੋਗ੍ਯਂ ਯੋਗ੍ਯੇਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਮਦੁਰਃ ਪਕ੍ਸ਼ਗਤਾ ਤ੍ਵਂ ਮਮ ਯਦ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਣੋਰ੍ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਤਾਂ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ।
ਤਦਪਿ ਤਯੋਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਵਦਨਂ ਪ੍ਰਕਾਮਸੁਭਗਂ ਮੁਦਂ ਤਨੁਤੇ ॥ ੪੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਂ ਯਦਿ ਰਮਸੇ ਰਮਸ੍ਵ ਤਤ੍ਰਾਬਲਾਸ੍ਮਿ ਕਿਂ ਕੁਰ੍ਯਾਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪਸਿ ਦਸ਼ਂ ਯਦਲਜ੍ਜਂ ਮਦਪਘਨੇ ਤਤ੍ਕਥਂ ਸਹੇ ਕੁਲਜਾ ॥ ੪੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਯਦਿ ਮਮ ਦਸ਼੍ਤਿਚਕੋਰ੍ਯਾ ਵਿਧੁਮੁਖਿ ਨੈਵੋਪਲਭ੍ਯਸੇ ਦੈਵਾਤ੍ ।
ਹਦਯਗਹੇ ਖੇਲਸ੍ਯਪਿ ਤਥਾਪਿ ਹਾ ਜ੍ਵਲਯਸਿ ਪ੍ਰਸਭਮ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਵ ਭੁਜਯੁਗਦਢਬਨ੍ਧਂ ਵਾਮਾਪੀਹੇऽਨ੍ਯਥਾ ਭਵਨ੍ਨਯਨੇ ।
ਨਿਸ੍ਤ੍ਰਪਸ਼ਿਰੋਮਣੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਪਾਮ੍ਬੁਧੌ ਪਾਤਯਿਸ਼੍ਯਤਃ ਪ੍ਰਕਟਮ੍ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤ੍ਵਨ੍ਨਯਨੇ ਚ ਮਦਕ੍ਸ਼੍ਣੋਰਨ੍ਤੇਵਾਸਿਤ੍ਵਮਿਚ੍ਛਤਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ।
ਗਰ੍ਵਾਦਿਵ ਨ ਚ ਪਠਤਃ ਪ੍ਰਕਟਂ ਪ੍ਰੌਢਿਃ ਕਿਯਤੋ ਅਹੋ ਯਦਿਯਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਚੇਤਃ ਸ੍ਫੁਟਤਿ ਸ੍ਵਯਂ ਚ ਤਥਾਪਿ ਨਯਨੇ ਨ ਤਾਦਸ਼ੇ ਭਵਤਃ ।
ਸਾਧ੍ਵੀਨਾਮਿਯਮੁਚਿਤਾ ਏਵ ਨਿਸਰ੍ਗਤ੍ਰਪਾਕੁਲਤਾ ॥ ੪੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਬ੍ਰੂਸ਼ੇ ਤ੍ਰਪਾਵਤੀਨਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ।
ਵਤ੍ਸ੍ਯਾਯਨਤਨ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਸਾਧ੍ਵੀਨਾਮਯਮੇਵ ਧਰ੍ਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਰੁਨ੍ਧਤੀ ਸਾ ਸਾਧ੍ਵੀਗਣਗਣ੍ਯਗੌਰਵਾ ਜਗਤਿ ।
ਧਰ੍ਮਮਿਮਂ ਪਾਠਯਿਤੁਂ ਤਾਮਪਿ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ ਤੇ ਨਯਨਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਰਾਢੇ ਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਸ਼ੋਭਂ ਮਦਾਸ੍ਯਪਙ੍ਕੇਰੁਹਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਪਿਬਤੁ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਪਿ ਨਿਜਲੋਚਨਮਧੁਕਰਯੁਗਂ ਕਿਂ ਨ ਸਰ੍ਵਥਾ ਦਿਸ਼ਸਿ ॥ ੫੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਲਾਵਣ੍ਯਾਦ੍ਭੁਤਵਨ੍ਯਾਮਯਂ ਤ੍ਵਦਙ੍ਗਂ ਨ ਸ਼ੀਲਯਤ੍ਯਧਿਕਮ੍ ।
ਲੋਚਨਸ਼ਫਰਯੁਗਂ ਮਮ ਦਗਨ੍ਤਜਾਲਂ ਯਦਾ ਨੁ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪਸਿ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਨੂਪੁਰਮਙ੍ਗਲਵਾਦ੍ਯਜ੍ਞਾਪਿਤਮਨਸਿਜਨਪੋਤ੍ਸਵਾਮੋਦਃ ।
ਤ੍ਵਰਿਤਮੁਪਯਾਤਿ ਅਲਿਵਨ੍ਦੀ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਚ ਤਵ ਪ੍ਰਥਯਨ੍ਵਿਰਾਜਤੇ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਦਯਿਤ ਨਪੋऽਸ੍ਯਨੁਭੂਤਃ ਸਤ੍ਯਂ ਮਨਸਿਜਪਰਃਸ਼ਤਾਨਾਂ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤੀਸ਼ੁ ਵਿਕ੍ਰਮਵਿਜਯਂ ਸ਼ਂਸਤਿ ਤਵੈਵਾਯਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸੁਰਤਮਹਾਮਖਭੇਰੀ ਤ੍ਰਿਜਗਤਿ ਗਰ੍ਜਂਸ੍ਤਵੈਸ਼ ਨੂਪੁਰਃ ।
ਤਰ੍ਜਤਿ ਗਰ੍ਵਵਤੀਸ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਕਾਮਮਮਰਾਙ੍ਗਨਾ ਅਪਿ ਪ੍ਰਸਭਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਰਮਣਮਹੋਦਿਤਮਦਭਰਮਤ੍ਤਾਹਂ ਕਿਂ ਬ੍ਰਵੀਮਿ ਤੇ ਚਰਿਤਮ੍ ।
ਸ੍ਤੌਸ਼ਿ ਮੁਹੁਰ੍ਨੂਪੁਰਮਪਿ ਨੂਪੁਰਮਾਤ੍ਰਾਵਸ਼ਿਸ਼੍ਟਭੂਸ਼ਾਯਾਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਕਿਂ ਕਥ੍ਯਸੇ ਸ੍ਵਯਂ ਬਤ ਰਮਣਮਹੇ ਤ੍ਵਂ ਸਮੁਦ੍ਧਤਾ ਸਤ੍ਯਮ੍ ।
ਮਦਭਰਮਤ੍ਤ ਯਨ੍ ਨਿਜਪਰਿਹਿਤਵਾਸੋऽਪਿ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਸ੍ਮਰਸਾਤ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਸ ਕਿਲ ਤਵੇਸ਼੍ਟਾ ਦੇਵਤਾ ਮਦਨਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਤੀਰਤੋ ਯੁਵਤੀਃ ।
ਉਪਦਿਸ਼੍ਯੈਤਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਃ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਵਿਤੀਰ੍ਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤ੍ਵਯਿ ਪੁਨਰਸੌ ਰਸਜ੍ਞਃ ਸ੍ਮਰੋऽਪਿ ਰੋਪਿਤਮੁਦਾ ਵਸਤਿ ।
ਯਦਿਦਂ ਕੁਚਹਾਟਕ ਸਮ੍ਪੁਟਯੁਗਮਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਏਵਂ ਚੇਤ੍ਕਥਮਨਯੋਃ ਕਞ੍ਚੁਕਮਥ ਮੌਕ੍ਤਿਕਂ ਲਸਦ੍ਧਾਰਮ੍ ।
ਮਗਮਦਚਰ੍ਚਾਂ ਦਲਯਸਿ ਕਲਯਸਿ ਚ ਕਠਿਨਕਰਾਘਾਤਮ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਵਧਨਵ੍ਯਵਹਤਿਸਮਯੇ ਹਾਟਕਮਯਸਮ੍ਪੁਤਸ੍ਯ ਯਦ੍ਦਸ਼੍ਟਃ ।
ਮਙ੍ਗਲਭੂਸ਼ਣਵਸਨੋਦ੍ਘਾਟੋ ਮੁਖਦਾਰ੍ਢ੍ਯਤਃ ਨਖਾਘਾਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਦ੍ਵ੍ਯਵਹਰ੍ਤਾ ਪੁਨਰਥ ਕਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਸੁਸਮ੍ਭਾਰਮ੍ ।
ਆਵਤ੍ਯਾਤਿਰਹਃਸ੍ਥਂ ਕੁਰੁਤੇ ਸਮ੍ਪੁਟਮਿਦਂ ਚ ਭੋ ਦਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਮਰਮਣਿਸਮ੍ਪੁਟਕੁਚਯੁਗਮਧੁਨਾਪ੍ਯੁਤ੍ਤਾਨਮਸ੍ਤਿ ਤਤ੍ਕਾਨ੍ਤੇ ।
ਹਦਯਗਹਂ ਮਮ ਪੂਰਯ ਕਤ੍ਵਾऽਧੋ ਮੁਖਮਿਦਂ ਮਹਾਰਤ੍ਨੈਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਵਿਧਿਨਾ ਵਿਮਸ਼੍ਯ ਨਿਹਿਤਂ ਯਾਸਾਮਬਲੇਤਿ ਨਾਮ ਯੁਕ੍ਤਾਰ੍ਥਮ੍ ।
ਤਾਸਾਂ ਕੁਚਸਮ੍ਪੁਟਯੋਰਧੋ ਮੁਖੀ ਕਤਿਵਿਧੌ ਕ੍ਵ ਵਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਕਤਿ ਨ ਕਰਗ੍ਰਹਵਿਧਿਨਾ ਕੁਚਸਮ੍ਪੁਟਕਾਨ੍ਤਰਾਹਤ ਰਾਧੇ ।
ਮੋਦਮਣੀਨਾਂ ਤਤਯਸ੍ਤਦਪਿ ਨ ਮੇ ਪੂਰ੍ਯਤੇ ਹਦਯਮ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਵ੍ਰਜਵਨਿਤਾਃ ਸ਼ਤਕੋਟ੍ਯਸ੍ਤਵੈਵ ਤਾਃ ਪਣ੍ਡਿਤਾਸ਼੍ਚ ਰਤਿਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਹਦਯਂ ਤਦਪਿ ਰਤੌ ਬਤ ਰਙ੍ਕਤਮਤ੍ਵਂ ਨ ਤੇ ਤ੍ਯਜਤਿ ॥ ੬੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਮਰਸ਼ਿਖਿਤਪ੍ਤੇ ਮਮ ਹਦਿ ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਯਸ੍ਤਾਃ ਵਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ਕਿਂ ਮੁਗ੍ਧਾਃ ।
ਤ੍ਵਮਤਿਸਮਰ੍ਥਾ ਪ੍ਰਸਭਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਰਾਜਸਿ ਸਦੈਵੈਕਾ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਦਯੇ ਸ੍ਵਰਙ੍ਗਦਾਨੇ ਸ੍ਵਰਙ੍ਗਨਾਸ੍ਤਾਃ ਸਮਾਨਯ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਮ੍ ।
ਤਤ੍ਤਨ੍ਨਾਮ ਗਹੀਤ੍ਵਾ ਮੁਰਲੀਗਾਨੇ ਤਵਾਤ੍ਰ ਕੋ ਯਤ੍ਨਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਨਨ੍ਦਨਵਨਕੁਸੁਮਾਞ੍ਚਿਤਸ਼ਿਰੋऽਪਿ ਧਰ੍ਤੁਂ ਨਿਜਾਤ੍ਯਯੋਗ੍ਯਤਯਾ ।
ਤਵ ਪਦਨਖਤਲਸਵਿਧੇ ਲਜ੍ਜਂ ਤੇ ਸੁਰਵਰਾਙ੍ਗਨਾ ਅਪਿ ਤਾਃ ॥ ੭੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਨਾਭੀਵਿਵਰਵਰਾਨ੍ਮੇ ਸਮੁਦ੍ਗਤੇਯਂ ਨ ਕਾਨ੍ਤਰੋਮਾਲੀ ।
ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਕੁਪਿਤਭੁਜਗੀ ਤਦੁਨ੍ਮੁਖਂ ਕਿਮੁ ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਸਿ ਸ੍ਵਕਰਮ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤਵ ਰੋਮਾਲੀਭੁਜਗੀਂ ਖੇਲਯਿਤੁਂ ਮਤ੍ਕਰਸ਼੍ਚਲਤ੍ਯਭਿਤਃ ।
ਭਵਦਖਿਲਾਙ੍ਗਗਤਾਨ੍ਯਪਿ ਰੋਮਾਨ੍ਯੁਦ੍ਯਾਨ੍ਤਿ ਕਿਂ ਰੋਦ੍ਧੁਮ੍ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਮਦਖਿਲਗਾਤ੍ਰਭਟਾ ਅਪਿ ਯਤਃ ਪਰਾਭਵਮਵਾਪ੍ਯ ਮੁਹ੍ਯਨ੍ਤਿ ।
ਸ੍ਮਰਰਣਮਤ੍ਤੇ ਤ੍ਵਯਿ ਕਿਂ ਬਤ ਰੋਮ੍ਨਾਂ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ਯੁਦ੍ਧਮ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਵਯਮਤਿਕਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਤਦਪਿ ਪ੍ਰਭਵਾਮੋਦ੍ਗਮਵਿਧਾਵਿਤਿ ਪ੍ਰਕਟਮ੍ ।
ਭਵਤੀਮੁਦ੍ਗਮਚਰ੍ਯਾਂ ਰੋਮਭਟਾਃ ਸ੍ਮਰਯਨ੍ਤ੍ਯਹੋ ਚਤੁਰਾਃ ॥ ੭੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਰਤਿਰਸਪਰਵਸ਼ ! ਸਹਤੇ ਤੇऽਤਥ੍ਯਂ ਕਿਂ ਮੇ ਤਨੋਰਨ੍ਵਯਃ ।
ਰਮਯਸ੍ਵ ਅਤਿਵਾਮਾਮਪਿ ਤਾਂ ਨ ਚ ਦਯਸੇ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਵੇਦਯਸੇ ॥ ੭੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ੍ਮਰਸ਼ਰਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਮਰੇ ਸਮਰੇਖਯਾਞ੍ਚਿਤੇ ਦ੍ਵਿਤਯੇ ।
ਇਹ ਭਵਦਙ੍ਗਮਦਙ੍ਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਟਮਧੁਨਾ ਧੁਨਾਨੇਸ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਪ੍ਰਸ੍ਵੇਦਾਮ੍ਬੁ ਵਮਨ੍ਤੀ ਘਨਰਸਸਿਕ੍ਤੇਵ ਗਾਤ੍ਰਵਲ੍ਲੀ ਮੇ ।
ਦਲਿਤੋ ਲਲਿਤਾਕਲ੍ਪਸ੍ਤਲ੍ਪਸ਼੍ਚ ਖਣ੍ਡਿਤੋ ਨੋ ਵਾ ਕਤਿਧਾ ॥ ੭੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਮਦਨਘਨਾਘਨ ਏਸ਼ ਸ੍ਵੇਦਮਿਸ਼ਾਦ੍ਵਰ੍ਸ਼ਤੀਹ ਤਨੁਵਲ੍ਲੀਮ੍ ।
ਘਨਰਸਭਰੈਃ ਪ੍ਰਤਿਪਦਮੁਦਿਤਲਸਤ੍ਕੋਰਕਾਂ ਕਾਨ੍ਤੇ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਪ੍ਰਿਯ ਤਵ ਤਰੁਣਿਮਜਲਧੇਰਵਧੇਰਨ੍ਵੇਸ਼ਣਂ ਕਥਂ ਕੁਰੁਤਾਮ੍ ।
ਮਹਿਲਾਮਤਿਮਕਰੀ ਤਦ੍ਵਿਰਮ੍ਯਤਾਂ ਰਮ੍ਯਤਾਂ ਰਤਂ ਯਾਤੁ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਅਤਿਨਿਃਸ਼੍ਵਸਿਤਸਮੀਰਣਵੇਗਾਦ੍ਦ੍ਵਿਗੁਣੀਭਵਨ੍ਮਹਾਵੀਚਿਮ੍ ।
ਕੇਲਿਸੁਧਾਸਰਿਤਂ ਨੌ ਮਾਨਸਕਰਿਣੌ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰ੍ਭਜਤਾਮ੍ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਖੇਲਤਿ ਮਨਃਕਰੀ ਤੇ ਸਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਕਟਂ ਸ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ।
ਤਤ੍ਰੈਕ੍ਯਂ ਮਮ ਮਨਸੋ ਬ੍ਰੂਸ਼ੇ ਕੋऽਤ੍ਰਾਭਿਪ੍ਰਾਯਸ੍ਤੇ ॥ ੮੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਦਨਸੁਰੋਤ੍ਤਮਸੇਵਾ ਸਮ੍ਸਿਦ੍ਧਯੇ ਤੁ ਨੌ ਮਨਸੀ ।
ਐਕ੍ਯਮਵਾਪ੍ਯ ਤ੍ਵਰਯਾ ਤਤ੍ਰ ਚ ਸਾਯੁਜ੍ਯਮੀਹੇਤੇ ॥ ੮੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਨੇਵ ਤਨੋਰ੍ਮਮ ਮਨਸਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯੇਕਦੈਵ ਸਾਯੁਜ੍ਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਭਂ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਦੇਵ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹਾਮਦਨਃ ॥ ੮੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸਮਰ੍ਪਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਤੇ ਮੁਦਾ ਮਾਰਃ ।
ਸ੍ਵੀਯਾਂ ਮੌਕ੍ਤਿਕਮਾਲਾਮਲਿਕੇ ਸ੍ਵੇਦਕਣਵ੍ਯਾਜਾਦ੍ਦਤ੍ਤੇ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤ੍ਵਦਲਕਨਿਕਰਸ੍ਤਾਮਪਿ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤਿਮ੍ਯਤਿ ਹਠਾਦਯਂ ਚਪਲਃ ।
ਮਦਨਪ੍ਰਸਾਦ ਇਤ੍ਯਤਿਭਾਗ੍ਯਂ ਸਂਸ਼੍ਲਾਘਤੇ ਸ੍ਵੀਯਮ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਤਾਮ੍ਬੂਲਾਮਤਰਸਲਵਲਾਭੇਨੈਵਾਤ੍ਰ ਗਰ੍ਵਿਤੇ ਭਵਨ੍ਨਯਨੇ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਰਪਿ ਤਦ੍ਰਸਮੁਦਿਤੇ ਗਣ੍ਡੇ ਕਥਂ ਨੁ ਮੇ ਹਸਤਃ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਯਤ੍ਸੂਚਯਸਿ ਰਸਪ੍ਰਿਯ ਤਦਿਦਂ ਸ੍ਵੇਨੈਵ ਪਾਠਿਤਂ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਵ੍ਯਾਚਸ਼੍ਟੇ ਸ ਭਵਾਨਿਤਿ ਕਿਲ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਮ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਮਨ੍ਮੁਖਪਙ੍ਕੇਰੁਹਮਪਿ ਚਿਤ੍ਰਮਿਦਂ ਯਦ੍ਵਿਕਾਸ਼ਯਸ੍ਯਧਿਕਮ੍ ।
ਗੁਣਵਤ੍ਯਤਿਸੁਰਭਿਤੇਨ ਸ੍ਵਵਦਨਸੁਧਾਕਰਸੁਧਾਦ੍ਰਵੇਣ ਹਿ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਨੀਲਨਿਧੇਰ੍ਬਤ ਪੋਤੋ ਬਿਨ੍ਦੁਵ੍ਯਾਜੇਨ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਸ਼੍ਚਿਬੁਕੇ ।
ਤਮਪਿ ਚ ਭਵਦਧਰੋऽਯਂ ਹਤਵਾਨਿਤਿ ਕਤਿ ਮਸ਼ਾਮ੍ਯਨਯਮ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਅਨੁਰਾਗਿਣਮਪਿ ਸਾਗਸਮਧਰਂ ਮੇ ਦਣ੍ਡਯਸ੍ਯਤਃ ਕੋਪਾਤ੍ ।
ਰਦਨਾਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤਦਪ੍ਯਭਿਮਨੁਤੇ ਲਬ੍ਧਪ੍ਰਸਾਦਮੇਵਾਯਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਅਧਿ ਰਦਨਚ੍ਛਨ੍ਦਨਂ ਮੇ ਸ੍ਵਰਦਨਕੀਰ੍ਤਿਂ ਨ ਕਿਂ ਵਿਚਾਰਯਸਿ ।
ਯੁਵਤੀਸਭਾਸੁ ਚਿਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਪਾਕੁਲਤਮਤੇਯਂ ਨੁ ਮਯਿ ਸਸ਼੍ਟਾ ॥ ੯੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਵਿਸ਼ਮਾਸ਼ੁਗਰਣਰਙ੍ਗੇ ਸ੍ਵਾਙ੍ਗੇਨਾਤੁਲ ਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ਕ੍ਰਮਸੇ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਭੁਜਬਲਮਯਿ ਭੋ ਮਯਿ ਤੇ ਦਯਿਤੇ ਗੁਣਾਵਲੀ ਫਲਤੁ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਨ੍ਵੀਮਪਿ ਤਨੁਮੇਤਾਂ ਮੁਹੁਰਤਿਦਾਰ੍ਢ੍ਯੇਨ ਵੇਸ਼੍ਟਯਤੇ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਭੁਜਭੁਜਾਙ੍ਗਪਾਸ਼ਃ ਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮੇ ਕੇਵਲਂ ਵਲਤੇ ॥ ੯੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰੋ ਮਦਨਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਦਿਤੀਵ ਜਾਨੀਮਃ ।
ਯਨ੍ ਨਸ਼੍ਚੇਤਸ੍ਤ੍ਵਰਤੇ ਨਿਰੁਪਮਮਤ੍ਰੈਕਭਾਵਾਯ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾਹ-
ਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤ ਨਿਤਰਾਮਲਮਧ੍ਯਾਪਨਸ਼੍ਰਮੇਣ ਤੇ ।
ਮਦਪਘਨਾਃ ਸ੍ਵਯਮੇਤੇ ਚਾਰਣਚਰ੍ਯਾਸੁ ਯਾਨ੍ਤਿ ਨੈਪੁਣ੍ਯਮ੍ ॥ ੯੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਆਹ-
ਮਦਨਮਹਾਘਨਘੂਰ੍ਣਾਘ੍ਰਾਤਾਨ੍ਯਙ੍ਗਾਨਿ ਨੌ ਪ੍ਰਿਯੇ ਯੁਗਪਤ੍ ।
ਸ਼੍ਵਾਸੋਦਿਤਜਯਚਤੁਰਿਮਭਰਮਨ੍ਯੋਨ੍ਯਂ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤਿ ਸੋਨ੍ਮਾਦਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

(ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਰ੍ਤਾਹ- )
ਲੋਚਨਮੀਨਚਤੁਸ਼੍ਟਯਮਧੁਨਾ ਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਦਤਾਮੁਰੀਕੁਰੁਤੇ ।
ਰਸਭਰਵਿਸ੍ਮਯਮਤ੍ਤੇ ਨੈਸਰ੍ਗਿਕਚੇਸ਼੍ਟਿਤਸ੍ਮਤਿਃ ਕਿਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਚਨ੍ਦਨਨਲਦਸੁਧਾਂਸ਼ੁਦ੍ਰਵਮਯਜਲਯਨ੍ਤ੍ਰਵੇਸ਼੍ਮਮਧ੍ਯਸ੍ਥੇ ।
ਸ੍ਥਲਜਲਰੁਹਦਲਕਲ੍ਪਿਤਤਲ੍ਪੇऽਸੁਪ੍ਤਾਂ ਰਤਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੌ ॥ ੯੮ ॥

ਕ੍ਰਮਵਲਿਤੈਰ੍ਨਿਃਸ਼੍ਵਸਿਤੈਃ ਸੁਰਭਯਤੋਃ ਸ੍ਵਾਮਿਨੋਰਥਾਨ੍ਯੋਨ੍ਯਮ੍ ।
ਨਿਦ੍ਰਾਵਦ੍ਧਿਮਵੇਤ੍ਯ ਪ੍ਰਮੋਦਸਿਨ੍ਧਾਵਯਂ ਜਨਃ ਪ੍ਲਵਤਾਮ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਸੁਰਤਕਥਾਮਤਮਾਰ੍ਯਸ਼ਤਕਂ ਨਤਕਨ੍ਧਰੋ ਜਨੋ ਜੁਸ਼ਤਾਮ੍ ।
ਰਤਸੁਖਧਾਮਗਵਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰਿਤਨਯਨਃ ਸ੍ਵਾਮਿਨੋਰਹੋ ਕਪਯਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤੁ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਰਥ ਮੂਕਿਤਨੂਪੁਰਂ ਜਨਸ੍ਤਤ੍ਰ ।
ਗਾਤ੍ਰੇ ਨਿਭਾਲ੍ਯ ਯੂਨੋਃ ਸ੍ਵਵਲਯਰਾਜੀਂ ਪਿਧਾਯ ਬਧ੍ਨਾਤੁ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਮ੍ਪਨਚਕਿਤੈਰਲਿਭਿਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਮਸ਼ਕ੍ਯੇਨ ਤਾਲਵਨ੍ਤੇਨ ।
ਵੀਜਯਤੁ ਸ਼੍ਰਮਸਲਿਲਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਂ ਨਿਰੂਪਯਤੁ ॥ ੧੦੨ ॥

ਰਾਧਾਕੁਣ੍ਡਤਟਵਾਸਮਹਾਸਮ੍ਪਦਂ ਮਦਃ ਸੋऽਯਮ੍ ।
ਕਿਮੁ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮਤਿਦੁਰ੍ਲਭਵਸ੍ਤੁਨਿ ਤਮਤੇ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮਕ੍ ਅਧਿਕਰਹਸ੍ਯਵ੍ਯਞ੍ਜਕਂ ਮਥ੍ਨਨ੍ ਨਿਬਧ੍ਯਤੇऽਤ੍ਰ ਸ਼ਤਕੇ ।
ਤਾਦਸ਼ਭਾਵਵਿਭਾਵਿਤਹਦਯੇਨੈਵਾਸ੍ਤੁ ਤਤ੍ਸੇਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੦੪ ॥

ਖਵਿਯਦਤੁਕ੍ਸ਼ਮਾਗਣਿਤੇ ਸ਼ਾਕੇ ਵਸ਼ਸਂਸ੍ਥਿਤੇ ਦਿਵਾਧੀਸ਼ੇ ।
ਸੁਰਤਕਥਾਮਤਮੁਦਗਦੁਦਯਤਾਂ ਚ ਭਕ੍ਤਹਨ੍ਨਭਸਿ ॥ ੧੦੫ ॥

ਇਤਿ ਮਹਾਮਹੋਪਾਧ੍ਯਾਯਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਵਿਰਚਿਤਂ
ਸੁਰਤਕਥਾਮਤਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top