Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devigitishatakam Lyrics in Gujarati | Hindu Shataka

Devigiti Shatakam Lyrics in Gujarati:

॥ દેવીગીતિશતકમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

કિં દેવૈઃ કિં જીવૈઃ કિં ભાવૈસ્તેઽપિ યેન જીવન્તિ ।
તવ ચરણં શરણં મે દરહણં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧ ॥

અરુણામ્બુદનિભકાન્તે કરુણારસપૂરપૂર્ણનેત્રાન્તે ।
શરણં ભવ શશિબિમ્બદ્યુતિમુખિ જગદમ્બ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨ ॥

કલિહરણં ભવતરણં શુભભરણં જ્ઞાનસમ્પદાં કરણમ્ ।
નતશરણં તવ ચરણં કરોતુ મે દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩ ॥

અમિતાં સમતાં મમ તાં તનુ તાં તનુતાં ગતાં પદાબ્જં તે ।
કૃપયા વિદિતો વિહિતો યયા તવાહં હિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪ ॥

મમ ચરિતં વિદિતં ચેદુદયેન્ન દયા કદાપિ તે સત્યમ્ ।
તદપિ વદામ્યયિ કુરુ તાં નિર્હેતુકમાશુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫ ॥

ન બુધત્વં ન વિધુત્વં ન વિધિત્વં નૌમિ કિં તુ ભૃઙ્ગત્વમ્ ।
અસકૃત્પ્રણમ્ય યાચે ત્વચ્ચરણાબ્જસ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬ ॥

અભજમહં કિં સારે કંસારે વીપદેઽપિ સંસારે ।
રુચિમત્તાં શુચિમત્તામહહ ત્વં પાહિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭ ॥

મામસકૃદપ્રસાદાદ્દુષ્કૃતકારીતિ માઽવમન્યસ્વ ।
સ્મર કિં ન મયા સુકૃતં વર્ધિતમિદમદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮ ॥

કરુણાવિષયં યદિ માં ન તનોષિ યથા તથાપિ વર્તેઽહમ્ ।
ભવતિ કૃપાલુત્વં તે સીદામિ મૃષેતિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯ ॥

અતુલિતભવાનુરાગિણિ દુર્વર્ણાચલવિહારિણિ મયિ ત્વમ્ ।
સમતેર્ષ્યયા પ્રસાદં ન વિધત્સે કિં નુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૦ ॥

દ્યાં ગાં વાભ્યપતં યદિ જીવાતુસ્ત્વામૃતેઽન્તતઃ કો મે ।
હિત્વા પયોદપઙ્ક્તિં સ્તોકસ્ય ગતિઃ ક્વ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૧ ॥

કં વા કટાક્ષલક્ષ્યં ન કરોષ્યેવં મયિ ત્વમાસીઃ કિમ્ ।
કિં ત્વામુપાલભેઽહં વિધિર્ગરીયાન્ હિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૨ ॥

તનુજે જનની જનયત્યહિતેઽપિ પ્રેમ હીતિ તન્મિથ્યા ।
યદુપેક્ષસે ત્રિલોકીં માતર્માં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૩ ॥

નિન્દામિ સાધુવર્ગં સ્તૌમિ પુનઃ ક્ષીણષડ્ગસંસર્ગમ્ ।
વન્દે કિં તે ચરણે કિં સ્યાત્પ્રીતિસ્તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૪ ॥

ગીર્વાણવૃન્દજિહ્વારસાયનસ્વીયમાનનીયગુણે ।
નિગમાન્તપઞ્જરાન્તરમરાલિકે પાહિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૫ ॥

ત્રિનયનકાન્તે શાન્તે તાન્તે સ્વાન્તે મમાસ્તુ વદ દાન્તે ।
કૃપયા મુનિજનચિન્તિતચરણે નિવસાદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૬ ॥

ધુતકદને કૃતમદને ભૃશમદને યોગિશર્વભક્તાનામ્ ।
મણિસદને શુભરદને શશિવદને પાહિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૭ ॥

ગિરિતનુજે હતદનુજે વરમનુજેદ્ધાભિધે ચ હર્યનુજે ।
ગુહતનુજેઽવિતમનુજે કુરુ કરુણાં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૮ ॥

ગજગમને રિપુદમને હરકમને કૢપ્તપાપકૃચ્છમને ।
કલિજનને મયિ દયયા પ્રસીદ હે દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૯ ॥

યન્માનસે પદાબ્જં તવ સંવિદ્ભાસ્વદાભયાઽઽભાતિ ।
તત્પાદદાસદાસકદાસત્વં નૌમિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૦ ॥

દુષ્કરદુષ્કૃતરાશેર્ન બિભેમિ શિવે યદિ પ્રસાદસ્તે ।
દલને દૃષદાં ટઙ્કઃ કલ્પેત ન કિં નુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૧ ॥

કોમલદેહં કિમપિ શ્યામલશોભં શરન્મૃગાઙ્કમુખમ્ ।
રૂપં તવ હૃદયે મમ દીપશ્રિયમેતુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૨ ॥

કિઞ્ચનવઞ્ચનદક્ષં પઞ્ચશરારેઃ પ્રપઞ્ચજીવાતુમ્ ।
ચઞ્ચલમઞ્ચલમક્ષ્ણોરયિ મયિ કુરુ દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૩ ॥

અઞ્ચતિ યં ત્વદપાઙ્ગઃ કિઞ્ચિત્તસ્યૈવ કુમ્ભદાસત્વે ।
અહમહમિકયા વિબુધાઃ કલહં કલયન્તિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૪ ॥

કિમિદં વદાદ્ભુતં તે કસ્મિંશ્ચિલ્લક્ષિતે કટાક્ષેણ ।
બૃંહાદીનાં હૃદયં દીનત્વં યાતિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૫ ॥

પ્રાયો રાયોપચિતે માયોપાયોલ્બણાસુરક્ષપણે ।
ગેયો જાયોરુબલે શ્રેયો ભૂયોઽસ્તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૬ ॥

કરણં શરણં તવ લસદલકં કુલકં ગિરીશભાગ્યાનામ્ ।
સરલં વિરલં જયતિ સકરુણં તરુણાં હિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૭ ॥

શઙ્કરિ નમાંસિ વાણી કિઙ્કરિ દૈતેયરાડ્ભયઙ્કરિ તે ।
કરવૈ મુરવૈર્યનુજે પુરવૈર્યભિકેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૮ ॥

તવ સેવાં ભુવિ કે વા નાકાઙ્ક્ષન્તે ક્ષમાભૃતસ્તનયે ।
ત્વમિવ ભવેયુર્યદિ તે ભજન્તિ યે યાં હિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૨૯ ॥

ભવદવશિખાભિવીતં શીતલયેર્માં કટાક્ષવિક્ષેપૈઃ ।
કાદમ્બિનીવ સલિલૈઃ શિખણ્ડિનં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૦ ॥

ત્વદ્ગુણપયઃકણં મે નિપીય મુક્તેરલઙ્ક્રિયાં ગિરતુ ।
ચેતઃશુક્તિર્મુક્તાં ભક્તિમિષાં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૧ ॥
ગુણગણમહામણીનામાગમપાથોધિજન્મભાજાં તે ।
ગુણતાં કદા નુ ભજતાં મમ ધિષણા દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૨ ॥

પાટીરચર્ચિતસ્તનિ કોટીરકૃતક્ષપાધિરાટ્કલિકે ।
વીટીરસેન કવિતાધાટીં કુરુ મેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૩ ॥

તવ કરુણાં કિં બ્રૂમસ્ત્વામપ્યેષાનવેક્ષ્ય તૂષ્ણીકામ્ ।
ઊરીકરોતિ પાપિનમપિ વિનતં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૪ ॥

ઈશોઽપિ વિના ભવતીં ન ચલિતુમપિ કિં પુનર્વયં શક્તાઃ ।
કિમુપેક્ષસે પ્રસીદ ક્ષિતિધરકન્યેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૫ ॥

મન્માનસામ્રશાખી પલ્લવિતઃ પુષ્પિતોઽનુરાગેણ ।
હર્ષેણ ચ પ્રસાદાલ્લઘુ તવ ફલિનોઽસ્તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૬ ॥

ધ્યાનામ્બરવસતેર્મમ માનસમેઘસ્ય દૈન્યવર્ષસ્ય ।
પદયુગલી તવ શમ્પા લક્ષ્મીં વિદધાતુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૭ ॥

કલિતપનભાનુતપ્તં ચિત્તચકોરં મમાતિશીતાભિઃ ।
જીવય કટાક્ષદમ્ભજ્યોત્સ્નાભિર્દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૮ ॥

જ્યોત્સ્નાસધ્રીચીભિર્દુગ્ધશ્રીભિઃ કટાક્ષવીચીભિઃ ।
શીતલયાનીચીભિઃ કૃપયા માં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૩૯ ॥

રુષ્ટા ત્વમાગસા યદિ તર્જય દૃષ્ટ્યાપિ નેક્ષસે યદિ મામ્ ।
બાલ ઇવ લોલચક્ષુઃ કં શરણં યામિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૦ ॥

વિભવઃ કે કિં કર્તું પ્રભવઃ કરુણા ન ચેત્તવાન્તેઽપિ ।
નોચ્છ્વસિતું કૃતમેભિસ્ત્વામીશ્વરિ નૌમિ કાન્તિમત્યમ્વ ॥ ૪૧ ॥

જિત્વા મદમુખરિપુગણમિત્વા ત્વદ્ભક્તભાવસામ્રાજ્યમ્ ।
ગત્વા સુખં જનોઽયં વર્તેત કદા નુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૨ ॥

અખિલદિવિષદાલમ્બે પદયુગ્મં દેવિ તે સદાઽઽલમ્બે ।
જગતાં ગોમત્યમ્બ ક્ષિતિધરકન્યેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૩ ॥

અત્રૈવ કલ્પવલ્લીચિન્તામણિરસ્તિ કામધેનુરપિ ।
વેદ્મિ ન કિં યદિ બુધતા પુંસા લભ્યેત કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૪ ॥

નાહં ભજામિ દૈવં મનસાપ્યન્યત્ત્વમેવ દૈવં મે ।
ન મૃષા ભણામિ શોધય માનસમાવિશ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૫ ॥

ખેદયસિ માં મૃગં કિં મૃગતૃષ્ણેવ પ્રસીદ નૌમિ શિવે ।
મોદય કૃપયા નો ચેત્ક્વ નુ યાયાં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૬ ॥

કાર્યં સ્વેન સ્વહિતં કો નામ વદેદયં જનો વેત્તિ ।
ત્વં વા વદસિ કિમસ્માદ્ગતિસ્ત્વમેવાસ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૭ ॥

ધન્યોઽસ્તિ કો મદન્યો દિવિ વા ભુવિ વા કરોષિ ચેત્કરુણામ્ ।
ઇદમપિ વિશ્વં વિશ્વં મમ હસ્તે કિં ચ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૮ ॥

તરુણેન્દુચૂડજાયે ત્વાં મનુજા યે ભજન્તિ તેષાં તે ।
ભૂતિઃ પદાબ્જધૂલિર્ધૂલિર્ભૂતિસ્તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૪૯ ॥

ત્વામત્ર સેવતે યસ્ત્વત્સારૂપ્યં સમેત્ય સોઽમુત્ર ।
હરકેલ્યાં ત્વદસૂયાપાત્રતિ ચિત્રાઙ્ગિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૦ ॥

ચિત્રીયતે મનસ્ત્વાં દૃષ્ટ્વા ભાગ્યાવતારમૂર્તિં મે ।
કિઞ્ચ સુધાબ્ધેર્લહરીવિહારિતામેતિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૧ ॥

કિરતુ ભવતી કટાક્ષાઞ્જલજસદૃક્ષાન્ રસેન તાદૃક્ષાન્ ।
કૃતસુરરક્ષાન્મોહનદક્ષાન્ભીમસ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૨ ॥

માનસવાર્ધિનિલીનૌ રાગદ્વેષૌ પ્રવોધવેદમુષૌ ।
મધુકૈટભૌ તવેક્ષણમીનો મે હરતુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૩ ॥

મઞ્જુલભાષિણિ વઞ્જુલકુડ્મલલલિતાલકે લસત્તિલકે ।
પાલય કુવલયનયને બાલં માં દેવિ કાન્તિમત્યમ્વ ॥ ૫૪ ॥

પુરમથનવિલોલાભિઃ પટુલીલાભિઃ કટાક્ષમાલાભિઃ ।
શુભશીલાભિઃ કુવલયનીલાભિઃ પશ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૫ ॥

કરુણારસાર્દ્રનયને શરણાગતપાલનૈકકૃતદીક્ષે ।
પ્રગુણાભરણે પાલય દીનં માં દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૬ ॥

નરજન્મૈવ વરં ત્વદ્ભજનં યેન ક્રિયેત ચેદસ્માત્ ।
કિમવરમેવં નો ચેદતસ્તદેવાસ્તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૭ ॥

યદ્દુર્લભં સુરૈરપિ તન્નરજન્માદિશો નમામ્યેતત્ ।
સાર્થય દાનાદ્ભક્તેર્વ્યર્થય માન્યેન કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૮ ॥

જીવતિ પઞ્ચભિરેભિર્ન વિનાઽસ્ત્યેભિર્જનસ્તનું ભજતે ।
તદપિ તદાસીનાં ત્વાં દરમપિ નો વેત્તિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૫૯ ॥

યત્પ્રેમદ્વિપવદને ષડ્વદને વા કુરુષ્વ તન્મયિ તે ।
જાત્વપિ મા ભૂદ્ભેદઃ સ્તોકેષ્વસ્માસુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૦ ॥

શમ્બરરુહરુચિવદને શમ્બરરિપુજીવિકે હિમાદ્રિસુતે ।
અમ્બરમધ્યે બમ્બરડમ્બરચિકુરેઽવ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૧ ॥

મન્માનસપાઠીનં કલિપુલિને ક્રોધભાનુસન્તપ્તે ।
સિઞ્ચ પરિતો ભ્રમન્તં કૃપોર્મિભિર્દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૨ ॥

યમિનઃ ક્વ વેદ મુકુટાન્યપિ ભવતીં ભાવયન્તિ વા નો વા ।
યદ્યેવં મમ હૃદયં વેત્તુ કથં બ્રૂહિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૩ ॥

ક્લિશ્યત્યયં જનો બત જનનાદ્યૈરિત્યહં શ્રિતો ભવતીમ્ ।
તત્રાપ્યેવં યદિ વદ તવ કિં મહિમાઽત્ર કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૪ ॥

વૃજિનાનિ સન્તુ કિમતસ્તેષાં ધૂત્યૈ ન કિં ભવેદ્વદ તે ।
સ્મરણં દૃષદુત્ક્ષેપણમિવ કાકગણસ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૫ ॥

પ્રસરતિ તવ પ્રસાદે કિમલભ્યં વ્યત્યયે તુ કિં લભ્યમ્ ।
લભ્યમલભ્યં કિં નસ્તેન વિના દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૬ ॥

કિં ચિન્તયામિ સંવિચ્છરદુદયં ત્વત્પદચ્છલં કતકમ્ ।
ઘૃષ્ટં યદિ પ્રસીદેદ્ધૃદયજલં મેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૭ ॥

વિભજતુ તવ પદયુગલી હંસીયોગીન્દ્રમાનસૈકચરી ।
સંવિદસંવિત્પયસી મિલિતે હૃદિ મેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૮ ॥

કિયદાયુસ્તત્રાર્ધં સ્વપ્ને ન હૃતં કિયચ્ચ બાલ્યાદ્યૈઃ ।
કિયદસ્તિ કેન ભજનં તૃપ્તિસ્તવ કેન કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૬૯ ॥

વેદ્મિ ન ધર્મમધર્મં કાયક્લેશોઽસ્ત્યદો વિચારફલમ્ ।
જાનામ્યેકં ભજનં તવ શુભદં હીતિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૦ ॥

સ્નિહ્યતિ ભોગે દ્રુહ્યતિ યોગાયેદં વૃથાઽદ્ય મુહ્યતિ મે ।
હૃદયં કિમુ સ્વતો વા પરતો વા વેત્તિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૧ ॥

ન બિભીમો ભવજલધેર્દરમપિ દનુજારિસોદરિ શિવે તે ।
આસ્તે કટાક્ષવીક્ષાતરણિર્નનુ દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૨ ॥

ચિન્તામણૌ કરસ્થેઽપ્યટનં વીથીષુ કિં બ્રુવે માતઃ ।
વદ કિં મે ત્વયિ સત્યામન્યાશ્રયણે ન કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૩ ॥

નરવર્ણનેન રસના પરવનિતાવીક્ષણેન નેત્રમપિ ।
ક્રૌર્યેણ મનોઽપિ હતં ભાવ્યં તુ ન વેદ્મિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૪ ॥

ત્રાસિતસુરપતિતપ્તં તપ્તં કિં ધર્મમેવ વા કૢપ્તમ્ ।
કિમપિ ન સઞ્ચિતમમિતં વૃજિનમયે કિં તુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૫ ॥

પાપીત્યુપેક્ષસે ચેત્પાતું કાઽન્યા ભવેદ્વિના ભવતીમ્ ।
કિમિદં ન વેદ્મિ સોઽયં બકમન્ત્રઃ કસ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૬ ॥

વઞ્ચયિતું વૃજિનાદ્યૈર્મુગ્ધાન્ભવતીં વિનેતરાન્નેક્ષે ।
કિમતઃ પરં કરિષ્યસિ વિદિતમિદં મેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૭ ॥

વઞ્ચયસિ માં રુદન્તં બાલમિવ ફલેન માં ધનાઢ્યેન ।
માસ્તુ કદાપિ મમેદં કૈવલ્યં દેહિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૮ ॥

ત્રય્યા કિં મેઽદ્ય ગુણે તવ વિદિતે યો યતસ્તુ સમ્ભવતિ ।
આસ્તાં મૌક્તિકલાભે સતિ શુક્ત્યા કિં નુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૭૯ ॥

અદ્ભુતમિદં સકૃદ્યેન જ્ઞાતા વા શ્રિયો દિશસ્યેભ્યઃ ।
યે ખલુ ભક્તાસ્તેભ્યઃ કૈવલ્યં દિશસિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૦ ॥

સુરનૈચિકીવ વિબુધાન્કાદમ્બિનિકેવ નીલકણ્ઠમપિ ।
પ્રીણયસિ માનસં મે શોભય હંસીવ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૧ ॥

કર્તું મનઃપ્રસાદં તવ મયિ ચેત્કિં કરિષ્યતિ વૃજિનમ્ ।
જલજવિકાસે ભાનોઃ પરિપન્થિતમો નુ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૨ ॥

તવ તુ કરુણા સ્રવન્ત્યાં પ્રવહન્ત્યાં સ્તોકતા ગતેતિ મયા ।
લુઠતિ સ્ફુટતિ મનો મે નેદં જાનાસિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૩ ॥

શોધયિતુમુદાસીના યદિ માં પાત્રં કિમસ્ય પશ્યાહમ્ ।
માદૃશિ કા વા વાર્તા દાસજને કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૪ ॥

અભજમનન્યગતિસ્ત્વાં કિં કુર્યાસ્ત્વં ન વેદ્મ્યતઃપ્રભૃતિ ।
અવને વાઽનવને વા ન વિચારો મેઽસ્તિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૫ ॥

કિં વર્તતે મમાસ્માન્નિખિલજગન્મસ્તલાલિતં ભાગ્યમ્ ।
યમિહૃદયપદ્મહંસીં યત્ત્વાં સેવેઽદ્ય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૬ ॥

કર્તું જગન્તિ વિધિવદ્ભર્તું હરિવદ્ગિરીશવદ્ધર્તુમ્ ।
લીલાવતી ત્વમેવ પ્રતીયસે દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૭ ॥

કેચિદ્વિદન્તિ ભવતીં કેચિન્ન વિદન્તિ દેવિ સર્વમિદમ્ ।
ત્વત્કૃત્યં વદ સત્યં કિં લબ્ધં તેન કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૮ ॥

શાસ્ત્રાણિ કુક્ષિપૂર્ત્યૈ સ્ફૂર્ત્યૈ નિગમાશ્ચ કર્મણા કિં તૈઃ ।
કિં તવ તત્ત્વં જ્ઞેયં યૈસ્ત્વત્કૃપયૈવ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૮૯ ॥

કિં પ્રાર્થયે પુનઃ પુનરવને ભવતીં વિના વિચારઃ સ્યાત્ ।
કસ્યાઃ ક ઇતિ વિદન્નપિ દૂયે મોહેન કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૦ ॥

વિદુષસ્ત્વાં શરણં મે શાસ્ત્રશ્રમલેશવાર્તયાપિ કૃતમ્ ।
કરજુષિ નવનીતે કિં દુગ્ધવિચારેણ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૧ ॥

પ્રણવોપનિષન્નિગમાગમયોગિમનઃસ્વિવાતિતુઙ્ગેષુ ।
ભાહિ પ્રભેવ તરણેર્મમ હૃદિ નિમ્નેઽપિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૨ ॥

સ્ફુટિતારુણમણિશોભં ત્રુટિતાભિનવપ્રવાલમૃદુલત્વમ્ ।
શ્રુતિશિખરશેખરં તે ચરણાબ્જં સ્તૌમિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૩ ॥

તવ ચરણામ્બુજભજનાદમૃતરસસ્યન્દિનઃ કદાપ્યન્યત્ ।
સ્વપ્નેઽપિ કિઞ્ચિદપિ મે મા સ્મ ભવેદ્દેવિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૪ ॥

વિસ્માપનં પુરારેરસ્માદૃગ્જીવિકાં પરાત્પરમમ્ ।
સુષમામયં સ્વરૂપં સદા નિષેવેય કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૫ ॥

મઙ્ગલમસ્ત્વિતિ પિષ્ટં પિનષ્ટિ ગીઃ સર્વમઙ્ગલાયાસ્તે ।
વશિતજયાયાશ્ચ તથા જયેતિ વાદોઽપિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૬ ॥

આશાસિતુર્વિભૂત્યૈ ભવતિ ભવત્યૈ હિ મઙ્ગલાશાસ્તિઃ ।
સ્વામિસમૃદ્ધ્યાશંસા ભૃત્યોન્નત્યૈ હિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૭ ॥

નિગમૈરપરિચ્છેદ્યં ક્વ વૈભવં તેઽલ્પધીઃ ક્વ ચાહમિતિ ।
તૂષ્ણીકં માં ભક્તિસ્તવ મુખરયતિ સ્મ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૮ ॥

અનુકમ્પાપરવશિતં કમ્પાતટસીમ્નિ કલ્પિતાવસથમ્ ।
ઉપનિષદાં તાત્પર્યં તવ રૂપં સ્તૌમિ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૯૯ ॥

જય ધરણીધરતનયે જય વેણુવનાધિરાટ્પ્રિયે દેવિ ।
જય જમ્ભભેદિવિનુતે જય જગતામમ્બ કન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૦૦ ॥

ગુણમઞ્જરિપિઞ્જરિતં સુન્દરરચિતં વિભૂષણં સુદૃશામ્ ।
ગીતિશતકં ભવત્યાઃ ક્ષયતુ કટાક્ષેણ કાન્તિમત્યમ્બ ॥ ૧૦૧ ॥

વપ્તા યસ્ય મનીષિહારતરલઃ શ્રીવેઙ્કટેશો મહાન્-
માતા યસ્ય પુનઃ સરોજનિલયા સાધ્વીશિરોભૂષણમ્ ।
શ્રીવત્સાભિજનામૃતામ્બુધિવિધુઃ સોઽયં કવિઃ સુન્દરો
દેવ્યા ગીતિશતં વ્યધત્ત મહિતં શ્રીકાન્તિમત્યા મુદે ॥ ૧૦૨ ॥

ઇતિ શ્રીસુન્દરાચાર્યપ્રણીતં દેવીગીતિશતકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top