Atharvashirsha

Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Malayalam

Gayatri Atharvashirsha in Malayalam:

॥ ഗായത്ര്യഥർവശീർഷം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

നമസ്കൃത്യ ഭഗവാൻ യാജ്ഞവൽക്യഃ സ്വയം പരിപൃച്ഛതി
ത്വം ബ്രൂഹി ഭഗവൻ ഗായത്ര്യാ ഉത്പത്തിം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ॥ 1 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
പ്രണവേന വ്യാഹൃതയഃ പ്രവർതന്തേ തമസസ്തു പരം ജ്യോതിഷ്കഃ പുരുഷഃ സ്വയം ।
ഭൂർവിഷ്ണുരിതി ഹ താഃ സാംഗുല്യാ മഥേത് ॥ 2 ॥

മഥ്യമാനാത്ഫേനോ ഭവതി ഫേനാദ്ബുദ്ബുദോ ഭവതി ബുദ്ബുദാദണ്ഡം ഭവതി
അണ്ഡവാനാത്മാ ഭവതി ആത്മന ആകാശോ ഭവതി ആകാശാദ്വായുർഭവതി
വായോരഗ്നിർഭവതി അഗ്നേരോങ്കാരോ ഭവതി ഓങ്കാരാദ്വ്യാഹൃതിർഭവതി
വ്യാഹൃത്യാ ഗായത്രീ ഭവതി ഗായത്ര്യാഃ സാവിത്രീ ഭവതി സാവിത്ര്യാഃ
സരസ്വതീ ഭവതി സരസ്വത്യാ വേദാ ഭവന്തി വേദേഭ്യോ ബ്രഹ്മാ ഭവതി
ബ്രഹ്മണോ ലോകാ ഭവന്തി തസ്മാല്ലോകാഃ പ്രവർതന്തേ ചത്വാരോ വേദാഃ സാംഗാഃ
സോപനിഷദഃ സേതിഹാസാസ്തേ സർവേ ഗായത്ര്യാഃ പ്രവർതന്തേ യഥാഽഗ്നിർദേവാനാം
ബ്രാഹ്മണോ മനുഷ്യാണാം മേരുഃ ശിഖരിണാം ഗംഗാ നദീനാം വസന്ത ഋതൂനാം
ബ്രഹ്മാ പ്രജാപതീനാമേവാസൗ മുഖ്യോ ഗായത്ര്യാ ഗായത്രീ ഛന്ദോ ഭവതി ॥ 3 ॥

കിം ഭൂഃ കിം ഭുവഃ കിം സ്വഃ കിം മഹഃ കിം ജനഃ കിം തപഃ കിം സത്യം
കിം തത് കിം സവിതുഃ കിം വരേണ്യം കിം ഭർഗഃ കിം ദേവസ്യ കിം ധീമഹി
കിം ധിയഃ കിം യഃ കിം നഃ കിം പ്രചോദയാത് ॥ 4 ॥

ഭൂരിതി ഭൂർലോകഃ ഭുവ ഇത്യന്തരിക്ഷലോകഃ ।
സ്വരിതി സ്വർലോകോ മഹ ഇതി മഹർലോകോ ജന ഇതി ജനോ ലോകസ്തപ
ഇതി തപോലോകഃ സത്യമിതി സത്യലോകഃ ।
ഭൂർഭുവഃസ്വരോമിതി ത്രൈലോക്യം ॥ 5 ॥

തദസൗ തേജോ യത്തേജസോഽഗ്നിർദേവതാ സവിതുരിത്യാദിത്യസ്യ വരേണ്യമിത്യന്നം ।
അന്നമേവ പ്രജാപതിർഭർഗ ഇത്യാപഃ ।
ആപോ വൈ ഭർഗ ഏതാവത്സർവാ ദേവതാ ദേവസ്യേന്ദ്രോ വൈ ദേവയദ്ദിവം
തദിന്ദ്രസ്തസ്മാത്സർവകൃത് പുരുഷോ നാമ വിഷ്ണുഃ ॥ 6 ॥

ധീമഹി കിമധ്യാത്മം തത്പരമം പദമിത്യധ്യാത്മം യോ ന ഇതി പൃഥിവീ വൈ
യോ നഃ പ്രചോദയാത് കാമ ഇമാഁല്ലോകാൻ പ്രച്യാവയൻ യോ നൃശംസ്യോഽസ്തോ-
ഷ്യസ്തത്പരമോ ധർമ ഇത്യേഷാ ഗായത്രീ കിംഗോത്രാ കത്യക്ഷരാ കതിപദാ
കതികുക്ഷിഃ കതിശീർഷാ ച ॥ 7 ॥

സാംഖ്യായനസഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ
ഷട്കുക്ഷിഃ സാവിത്രീ കശാസ്ത്രയഃ പാദാ ഭവന്തി ॥ 8 ॥

കാഽസ്യാഃ കുക്ഷിഃ കാനി പഞ്ച ശീർഷാണി ।
ഋഗ്വേദോഽസ്യാഃ പ്രഥമഃ പാദോ ഭവതി യജുർവേദോ ദ്വിതീയഃ
സാമവേദസ്തൃതീയഃ പൂർവാ ദിക് പ്രഥമാ കുക്ഷിർഭവതി ദക്ഷിണാ ദ്വിതീയാ
പശ്ചിമാ തൃതീയാ ഉദീചീ ചതുർഥാ ഊർധ്വാ പഞ്ചമീ അധരാ ഷഷ്ഠീ
കുക്ഷിഃ । വ്യാകരണമസ്യാഃ പ്രഥമം ശീർഷം ഭവതി ശിക്ഷാ ദ്വിതീയം
കൽപസ്തൃതീയം നിരുക്തഃ ജ്യോതിഷാമയനം പഞ്ചമം ॥ 9 ॥

കിം ലക്ഷണം കിമു ചേഷ്ടിതം കിമുദാഹൃതം കിമക്ഷരം ദൈവത്യം ॥ 10 ॥

ലക്ഷണം മീമാംസാ അഥർവവേദോ വിചേഷ്ടിതം ।
ഛന്ദോവിധിരിത്യുദാഹൃതം ॥ 11 ॥

കോ വർണഃ കഃ സ്വരഃ ।
ശ്വേതോ വർണഃ ഷട് സ്വരാണി ഇമാന്യക്ഷരാണി ദൈവതാനി ഭവന്തി
പൂർവാ ഭവതി ഗായത്രീ മധ്യമാ സാവിത്രീ പശ്ചിമാ സന്ധ്യാ സരസ്വതീ ॥ 12 ॥

പ്രാതഃ സന്ധ്യാ രക്താ രക്തപദ്മാസനസ്ഥാ രക്താംബരധരാ
രക്തവർണാ രക്തഗന്ധാനുലേപനാ ചതുർമുഖാ അഷ്ടഭുജാ ദ്വിനേത്രാ
ദണ്ഡാക്ഷമാലാകമണ്ഡലുസ്രുക്സ്രുവധാരിണീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ കൗമാരീ
ബ്രാഹ്മീ ഹംസവാഹിനീ ഋഗ്വേദസംഹിതാ ബ്രഹ്മദൈവത്യാ ത്രിപദാ ഗായത്രീ
ഷട്ക്രുക്ഷിഃ പഞ്ചശീർഷാ അഗ്നിമുഖാ രുദ്രശിവവിഷ്ണുഹൃദയാ
ബ്രഹ്മകവചാ സാംഖ്യായനസഗോത്രാ ഭൂർലോകവ്യാപിനീ അഗ്നിസ്തത്ത്വം
ഉദാത്താനുദാത്തസ്വരിതസ്വരമകാര ആത്മജ്ഞാനേ വിനിയോഗഃ ।
ഇത്യേഷാ ഗായത്രീ ॥ 13 ॥

മധ്യാഹ്നസന്ധ്യാ ശ്വേതാ ശ്വേതപദ്മാസനസ്ഥാ ശ്വേതാംബരധരാ
ശ്വേതഗന്ധാനുലേപനാ പഞ്ചമുഖീ ദശഭുജാ ത്രിനേത്രാ ശൂലാക്ഷമാലാ
കമണ്ഡലുകപാലധാരിണീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ സാവിത്രീ യുവതീ മാഹേശ്വരീ
വൃഷഭവാഹിനീ യജുർവേദസംഹിതാ രുദ്രദൈവത്യാ ത്രിപദാ സാവിത്രീ ഷട്കുക്ഷിഃ
പഞ്ചശീർഷാ അഗ്നിമുഖാ രുദ്രശിഖാ ബ്രഹ്മകവചാ ഭാരദ്വാജസഗോത്രാ
ഭുവർലോകവ്യാപിനീ വായുസ്തത്ത്വം ഉദാത്താനുദാത്തസ്വരിതസ്വരമകാരഃ
ശ്വേതവർണ ആത്മജ്ഞാനേ വിനിയോഗഃ । ഇത്യേഷാ സാവിത്രീ ॥ 14 ॥

സായംസന്ധ്യാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണപദ്മാസനസ്ഥാ കൃഷ്ണാംബരധരാ
കൃഷ്ണവർണാ കൃഷ്ണഗന്ധാനുലേപനാ കൃഷ്ണമാല്യാംബരധരാ
ഏകമുഖീ ചതുർഭുജാ ദ്വിനേത്രാ ശംഖചക്രഗദാപദ്മധാരിണീ
സർവാഭരണഭൂഷിതാ സരസ്വതീ വൃദ്ധാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡവാഹിനീ
സാമവേദസംഹിതാ വിഷ്ണുദൈവത്യാ ത്രിപദാ ഷട്കുക്ഷിഃ പഞ്ചശീർഷാ
അഗ്നിമുഖാ വിഷ്ണുഹൃദയാ രുദ്രശിഖാ ബ്രഹ്മകവചാ കാശ്യപസഗോത്രാ
സ്വർലോകവ്യാപിനീ സൂര്യസ്തത്ത്വമുദാത്താനുദാത്തസ്വരിതമകാരഃ കൃഷ്ണവർണോ
മോക്ഷജ്ഞാനേ വിനിയോഗഃ । ഇത്യേഷാ സരസ്വതീ ॥ 15 ॥

രക്താ ഗായത്രീ ശ്വേതാ സാവിത്രീ കൃഷ്ണവർണാ സരസ്വതീ ।
പ്രണവോ നിത്യയുക്തശ്ച വ്യാഹൃതീഷു ച സപ്തസു ॥ 16 ॥

സർവേഷാമേവ പാപാനാം സങ്കരേ സമുപസ്ഥിതേ ।
ദശ ശതം സമഭ്യർച്യ ഗായത്രീ പാവനീ മഹത് ॥ 17 ॥

പ്രഹ്രാദോഽത്രിർവസിഷ്ഠശ്ച ശുകഃ കണ്വഃ പരാശരഃ ।
വിശ്വാമിത്രോ മഹാതേജാഃ കപിലഃ ശൗനകോ മഹാൻ ॥ 18 ॥

യാജ്ഞവൽക്യോ ഭരദ്വാജോ ജമദഗ്നിസ്തപോനിധിഃ ।
ഗൗതമോ മുദ്ഗലഃ ശ്രേഷ്ഠോ വേദവ്യാസശ്ച ലോമശഃ ॥ 19 ॥

അഗസ്ത്യഃ കൗശികോ വത്സഃ പുലസ്ത്യോ മാണ്ഡുകസ്തഥാ ।
ദുർവാസാസ്തപസാ ശ്രേഷ്ഠോ നാരദഃ കശ്യപസ്തഥാ ॥ 20 ॥

ഉക്താത്യുക്താ തഥാ മധ്യാ പ്രതിഷ്ഠാന്യാസു പൂർവികാ ।
ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുപ് ച ബൃഹതീ പങ്ക്തിരേവ ച ॥ 21 ॥

ത്രിഷ്ടുപ് ച ജഗതീ ചൈവ തഥാതിജഗതീ മതാ ।
ശക്വരീ സാതിപൂർവാ യാദഷ്ട്യത്യഷ്ടീ തഥൈവ ച ।
ധൃതിശ്ചാതിധൃതിശ്ചൈവ പ്രകൃതിഃ കൃതിരാകൃതിഃ ॥ 22 ॥

വികൃതിഃ സങ്കൃതിശ്ചൈവ തഥാതികൃതിരുത്കൃതിഃ ।
ഇത്യേതാശ്ഛന്ദസാം സഞ്ജ്ഞാഃ ക്രമശോ വച്മി സാമ്പ്രതം ॥ 23 ॥

ഭൂരിതി ഛേന്ദോ ഭുവ ഇതി ഛന്ദഃ സ്വരിതി ഛന്ദോ
ഭൂർഭുവഃസ്വരോമിതി ദേവീ ഗായത്രീ ഇത്യേതാനി ഛന്ദാംസി പ്രഥമമാഗ്നേയം
ദ്വിതീയം പ്രാജാപത്യം തൃതീയം സൗമ്യം ചതുർഥമൈശാനം
പഞ്ചമമാദിത്യം ഷഷ്ഠം ബാർഹസ്പത്യം സപ്തമം പിതൃദൈവത്യമഷ്ടമം
ഭഗദൈവത്യം നവമമാര്യമം ദശമം സാവിത്രമേകാദശം ത്വാഷ്ട്രം
ദ്വാദശം പൗഷ്ണം ത്രയോദശമൈന്ദ്രാഗ്നം ചതുർദശം വായവ്യം പഞ്ചദശം
വാമദൈവത്യം ഷോഡശം മൈത്രാവരുണം സപ്തദശമാംഗിരസമഷ്ടാദശം
വൈശ്വദേവ്യമേകോനവിംശം വൈഷ്ണവം വിംശം വാസവമേകവിംശം രൗദ്രം
ദ്വാവിംശമാശ്വിനം ത്രയോവിംശം ബ്രാഹ്മം ചതുർവിശം സാവിത്രം ॥ 24 ॥

ദീർഘാൻസ്വരേണ സംയുക്താൻ ബിന്ദുനാദസമന്വിതാൻ ।
വ്യാപകാന്വിന്യസേത്പശ്ചാദ്ദശപങ്ക്ത്യക്ഷരാണി ച ।
ദ്രവുപുംസ ഇതി പ്രത്യക്ഷബീജാനി ।
പ്രഹ്ലാദിനീ പ്രഭാ സത്യാ വിശ്വാ ഭദ്രാ വിലാസിനീ ।
പ്രഭാവതീ ജയാ കാന്താ ശാന്താ പദ്മാ സരസ്വതീ ॥ 25 ॥

വിദ്രുമസ്ഫടികാകാരം പദ്മരാഗസമപ്രഭം ।
ഇന്ദ്രനീലമണിപ്രഖ്യം മൗക്തികം കുങ്കുമപ്രഭം ॥ 26 ॥

അഞ്ജനാഭം ച ഗാംഗേയം വൈഡൂര്യം ചന്ദ്രസന്നിഭം ।
ഹാരിദ്രം കൃഷ്ണദുഗ്ധാഭം രവികാന്തിസമം ഭവം ॥ 27 ॥

ശുകപിച്ഛസമാകാരം ക്രമേണ പരികൽപയേത് ।
പൃഥിവ്യാപസ്തഥാ തേജോ വായുരാകാശ ഏവ ച ॥ 28 ॥

ഗന്ധോ രസശ്ച രൂപം ച ശബ്ദഃ സ്പർശസ്തഥൈവ ച ॥ 29 ॥

ഘ്രാണം ജിഹ്വാ ച ചക്ഷുശ്ച ത്വക് ശ്രോത്രം ച തഥാപരം ।
ഉപസ്ഥപായുപാദാദി പാണിർവാഗപി ച ക്രമാത് ॥ 30 ॥

മനോ ബുദ്ധിരഹങ്കാരമവ്യക്തം ച യഥാക്രമം ।
സുമുഖം സമ്പുടം ചൈവ വിതതം വിസ്തൃതം തഥാ ।
ഏകമുഖം ച ദ്വിമുഖം ത്രിമുഖം ച ചതുർമുഖം ॥ 31 ॥

പഞ്ചമുഖം ഷൺമുഖം ചാധോമുഖം ചൈവ വ്യാപകം ।
അഞ്ജലീകം തതഃ പ്രോക്തം മുദ്രിതം തു ത്രയോദശം ॥ 32 ॥

ശകടം യമപാശം ച ഗ്രഥിതം സമ്മുഖോന്മുഖം ।
പ്രലംബം മുഷ്ടികം ചൈവ മത്സ്യഃ കൂർമോ വരാഹകം ॥ 33 ॥

സിംഹാക്രാന്തം മഹാക്രാന്തം മുദ്ഗരം പല്ലവം തഥാ ।
ഏതാ മുദ്രാശ്ചതുർവിശദ്ഗായത്ര്യാഃ സുപ്രതിഷ്ഠിതാഃ ॥ 34 ॥

ഓം മൂർഘ്നി സംഘാതേ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുർലലാടേ രുദ്രോ ഭ്രൂമധ്യേ
ചക്ഷുശ്ചന്ദ്രാദിത്യൗ കർണയോഃ ശുക്രബൃഹസ്പതീ നാസികേ വായുദൈവത്യം
പ്രഭാതം ദോഷാ ഉഭേ സന്ധ്യേ മുഖമഗ്നിർജിഹ്വാ സരസ്വതീ ഗ്രീവാ സ്വാധ്യായാഃ
സ്തനയോർവസവോ ബാഹ്വോർമരുതഃ ഹൃദയം പർജന്യമാകാശമപരം
നാഭിരന്തരിക്ഷം കടിരിന്ദ്രിയാണി ജഘനം പ്രാജാപത്യം കൈലാസമലയൗ
ഊരൂ വിശ്വേദേവാ ജാനുഭ്യാം ജാന്വോഃ കുശികൗ ജംഘയോരയനദ്വയം സുരാഃ
പിതരഃ പാദൗ പൃഥിവീ വനസ്പതിർഗുൽഫൗ രോമാണി മുഹൂർതാസ്തേ വിഗ്രഹാഃ
കേതുമാസാ ഋതവഃ സന്ധ്യാകാലത്രയമാച്ഛാദനം സംവത്സരോ നിമിഷഃ
അഹോരാത്രാവാദിത്യചന്ദ്രമസൗ സഹസ്രപരമാം ദേവീം ശതമധ്യാം
ദശാപരാം । സഹസ്രനേത്രീം ദേവീം ഗായത്രീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ॥ 35 ॥

തത്സവിതുർവരദായ നമഃ തത്പ്രാതരാദിത്യായ നമഃ ।
സായമധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി ॥ 36 ॥

പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി ।
തത്സായമ്പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോഽപാപോ ഭവതി ।
യ ഇദം ഗായത്ര്യഥർവശീർഷം ബ്രാഹ്മണഃ പ്രയതഃ പഠേത് ।
ചത്വാരോ വേദാ അധീതാ ഭവന്തി ।
സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി സർവൈദേവൈർജ്ഞാതോ ഭവതി ।
സർവപ്രത്യൂഹാത്പൂതോ ഭവതി ॥ 37 ॥

അപേയപാനാത്പൂതോ ഭവതി ॥ 38 ॥

അഭക്ഷ്യഭക്ഷണാത്പൂതോ ഭവതി ।
അലേഹ്യലേഹനാത്പൂതോ ഭവതി ।
അചോഷ്യചോഷണാത്പൂതോ ഭവതി ।
സുരാപാനാത്പൂതോ ഭവതി ॥ 39 ॥

സുവർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി ।
പങ്ക്തിഭേദനാത്പൂതോ ഭവതി ।
പതിതസംഭാഷണാത്പൂതോ ഭവതി ।
അനൃതവചനാത്പൂതോ ഭവതി ।
ഗുരുതൽപഗമനാത്പൂതോ ഭവതി ।
അഗമ്യാഗമനാത്പൂതോ ഭവതി ।
വൃഷലീഗമനാത്പൂതോ ഭവതി ॥ 40 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യായാഃ പൂതോ ഭവതി ।
ഭ്രൂണഹത്യായാഃ പൂതോ ഭവതി ।
വീരഹത്യായാഃ പൂതോ ഭവതി ।
അബ്രഹ്മചാരീ സുബ്രഹ്മചാരീ ഭവതി ॥ 41 ॥

അനേനാഥർവർശാർഷേണാധീതേന ക്രതുശതേനേഷ്ടം ഭവതി ।
ഷഷ്ടിസഹസ്രം ഗായത്രീ ജപ്താ ഭവതി ।
അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാൻ ഗ്രാഹയേദർഥസിദ്ധിർഭവതി ।
യ ഇദം ഗായത്ര്യഥർവശീർഷം ബ്രാഹ്മണഃ പ്രയതഃ പഠേത് ।
സ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ ॥ 42 ॥

ഇതി ഗായത്ര്യഥർവശീർഷം സമ്പൂർണം ॥

Also Read:

Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment