Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Telugu

Gayatri Atharvashirsha in Telugu:

॥ గాయత్ర్యథర్వశీర్షం ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

నమస్కృత్య భగవాన్ యాజ్ఞవల్క్యః స్వయం పరిపృచ్ఛతి
త్వం బ్రూహి భగవన్ గాయత్ర్యా ఉత్పత్తిం శ్రోతుమిచ్ఛామి ॥ 1 ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
ప్రణవేన వ్యాహృతయః ప్రవర్తంతే తమసస్తు పరం జ్యోతిష్కః పురుషః స్వయం ।
భూర్విష్ణురితి హ తాః సాంగుల్యా మథేత్ ॥ 2 ॥

మథ్యమానాత్ఫేనో భవతి ఫేనాద్బుద్బుదో భవతి బుద్బుదాదండం భవతి
అండవానాత్మా భవతి ఆత్మన ఆకాశో భవతి ఆకాశాద్వాయుర్భవతి
వాయోరగ్నిర్భవతి అగ్నేరోంకారో భవతి ఓంకారాద్వ్యాహృతిర్భవతి
వ్యాహృత్యా గాయత్రీ భవతి గాయత్ర్యాః సావిత్రీ భవతి సావిత్ర్యాః
సరస్వతీ భవతి సరస్వత్యా వేదా భవంతి వేదేభ్యో బ్రహ్మా భవతి
బ్రహ్మణో లోకా భవంతి తస్మాల్లోకాః ప్రవర్తంతే చత్వారో వేదాః సాంగాః
సోపనిషదః సేతిహాసాస్తే సర్వే గాయత్ర్యాః ప్రవర్తంతే యథాఽగ్నిర్దేవానాం
బ్రాహ్మణో మనుష్యాణాం మేరుః శిఖరిణాం గంగా నదీనాం వసంత ఋతూనాం
బ్రహ్మా ప్రజాపతీనామేవాసౌ ముఖ్యో గాయత్ర్యా గాయత్రీ ఛందో భవతి ॥ 3 ॥

కిం భూః కిం భువః కిం స్వః కిం మహః కిం జనః కిం తపః కిం సత్యం
కిం తత్ కిం సవితుః కిం వరేణ్యం కిం భర్గః కిం దేవస్య కిం ధీమహి
కిం ధియః కిం యః కిం నః కిం ప్రచోదయాత్ ॥ 4 ॥

భూరితి భూర్లోకః భువ ఇత్యంతరిక్షలోకః ।
స్వరితి స్వర్లోకో మహ ఇతి మహర్లోకో జన ఇతి జనో లోకస్తప
ఇతి తపోలోకః సత్యమితి సత్యలోకః ।
భూర్భువఃస్వరోమితి త్రైలోక్యం ॥ 5 ॥

తదసౌ తేజో యత్తేజసోఽగ్నిర్దేవతా సవితురిత్యాదిత్యస్య వరేణ్యమిత్యన్నం ।
అన్నమేవ ప్రజాపతిర్భర్గ ఇత్యాపః ।
ఆపో వై భర్గ ఏతావత్సర్వా దేవతా దేవస్యేంద్రో వై దేవయద్దివం
తదింద్రస్తస్మాత్సర్వకృత్ పురుషో నామ విష్ణుః ॥ 6 ॥

ధీమహి కిమధ్యాత్మం తత్పరమం పదమిత్యధ్యాత్మం యో న ఇతి పృథివీ వై
యో నః ప్రచోదయాత్ కామ ఇమాఀల్లోకాన్ ప్రచ్యావయన్ యో నృశంస్యోఽస్తో-
ష్యస్తత్పరమో ధర్మ ఇత్యేషా గాయత్రీ కింగోత్రా కత్యక్షరా కతిపదా
కతికుక్షిః కతిశీర్షా చ ॥ 7 ॥

సాంఖ్యాయనసగోత్రా గాయత్రీ చతుర్వింశత్యక్షరా త్రిపదా
షట్కుక్షిః సావిత్రీ కశాస్త్రయః పాదా భవంతి ॥ 8 ॥

కాఽస్యాః కుక్షిః కాని పంచ శీర్షాణి ।
ఋగ్వేదోఽస్యాః ప్రథమః పాదో భవతి యజుర్వేదో ద్వితీయః
సామవేదస్తృతీయః పూర్వా దిక్ ప్రథమా కుక్షిర్భవతి దక్షిణా ద్వితీయా
పశ్చిమా తృతీయా ఉదీచీ చతుర్థా ఊర్ధ్వా పంచమీ అధరా షష్ఠీ
కుక్షిః । వ్యాకరణమస్యాః ప్రథమం శీర్షం భవతి శిక్షా ద్వితీయం
కల్పస్తృతీయం నిరుక్తః జ్యోతిషామయనం పంచమం ॥ 9 ॥

కిం లక్షణం కిము చేష్టితం కిముదాహృతం కిమక్షరం దైవత్యం ॥ 10 ॥

లక్షణం మీమాంసా అథర్వవేదో విచేష్టితం ।
ఛందోవిధిరిత్యుదాహృతం ॥ 11 ॥

కో వర్ణః కః స్వరః ।
శ్వేతో వర్ణః షట్ స్వరాణి ఇమాన్యక్షరాణి దైవతాని భవంతి
పూర్వా భవతి గాయత్రీ మధ్యమా సావిత్రీ పశ్చిమా సంధ్యా సరస్వతీ ॥ 12 ॥

ప్రాతః సంధ్యా రక్తా రక్తపద్మాసనస్థా రక్తాంబరధరా
రక్తవర్ణా రక్తగంధానులేపనా చతుర్ముఖా అష్టభుజా ద్వినేత్రా
దండాక్షమాలాకమండలుస్రుక్స్రువధారిణీ సర్వాభరణభూషితా కౌమారీ
బ్రాహ్మీ హంసవాహినీ ఋగ్వేదసంహితా బ్రహ్మదైవత్యా త్రిపదా గాయత్రీ
షట్క్రుక్షిః పంచశీర్షా అగ్నిముఖా రుద్రశివవిష్ణుహృదయా
బ్రహ్మకవచా సాంఖ్యాయనసగోత్రా భూర్లోకవ్యాపినీ అగ్నిస్తత్త్వం
ఉదాత్తానుదాత్తస్వరితస్వరమకార ఆత్మజ్ఞానే వినియోగః ।
ఇత్యేషా గాయత్రీ ॥ 13 ॥

మధ్యాహ్నసంధ్యా శ్వేతా శ్వేతపద్మాసనస్థా శ్వేతాంబరధరా
శ్వేతగంధానులేపనా పంచముఖీ దశభుజా త్రినేత్రా శూలాక్షమాలా
కమండలుకపాలధారిణీ సర్వాభరణభూషితా సావిత్రీ యువతీ మాహేశ్వరీ
వృషభవాహినీ యజుర్వేదసంహితా రుద్రదైవత్యా త్రిపదా సావిత్రీ షట్కుక్షిః
పంచశీర్షా అగ్నిముఖా రుద్రశిఖా బ్రహ్మకవచా భారద్వాజసగోత్రా
భువర్లోకవ్యాపినీ వాయుస్తత్త్వం ఉదాత్తానుదాత్తస్వరితస్వరమకారః
శ్వేతవర్ణ ఆత్మజ్ఞానే వినియోగః । ఇత్యేషా సావిత్రీ ॥ 14 ॥

సాయంసంధ్యా కృష్ణా కృష్ణపద్మాసనస్థా కృష్ణాంబరధరా
కృష్ణవర్ణా కృష్ణగంధానులేపనా కృష్ణమాల్యాంబరధరా
ఏకముఖీ చతుర్భుజా ద్వినేత్రా శంఖచక్రగదాపద్మధారిణీ
సర్వాభరణభూషితా సరస్వతీ వృద్ధా వైష్ణవీ గరుడవాహినీ
సామవేదసంహితా విష్ణుదైవత్యా త్రిపదా షట్కుక్షిః పంచశీర్షా
అగ్నిముఖా విష్ణుహృదయా రుద్రశిఖా బ్రహ్మకవచా కాశ్యపసగోత్రా
స్వర్లోకవ్యాపినీ సూర్యస్తత్త్వముదాత్తానుదాత్తస్వరితమకారః కృష్ణవర్ణో
మోక్షజ్ఞానే వినియోగః । ఇత్యేషా సరస్వతీ ॥ 15 ॥

రక్తా గాయత్రీ శ్వేతా సావిత్రీ కృష్ణవర్ణా సరస్వతీ ।
ప్రణవో నిత్యయుక్తశ్చ వ్యాహృతీషు చ సప్తసు ॥ 16 ॥

సర్వేషామేవ పాపానాం సంకరే సముపస్థితే ।
దశ శతం సమభ్యర్చ్య గాయత్రీ పావనీ మహత్ ॥ 17 ॥

ప్రహ్రాదోఽత్రిర్వసిష్ఠశ్చ శుకః కణ్వః పరాశరః ।
విశ్వామిత్రో మహాతేజాః కపిలః శౌనకో మహాన్ ॥ 18 ॥

యాజ్ఞవల్క్యో భరద్వాజో జమదగ్నిస్తపోనిధిః ।
గౌతమో ముద్గలః శ్రేష్ఠో వేదవ్యాసశ్చ లోమశః ॥ 19 ॥

అగస్త్యః కౌశికో వత్సః పులస్త్యో మాండుకస్తథా ।
దుర్వాసాస్తపసా శ్రేష్ఠో నారదః కశ్యపస్తథా ॥ 20 ॥

ఉక్తాత్యుక్తా తథా మధ్యా ప్రతిష్ఠాన్యాసు పూర్వికా ।
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుప్ చ బృహతీ పంక్తిరేవ చ ॥ 21 ॥

త్రిష్టుప్ చ జగతీ చైవ తథాతిజగతీ మతా ।
శక్వరీ సాతిపూర్వా యాదష్ట్యత్యష్టీ తథైవ చ ।
ధృతిశ్చాతిధృతిశ్చైవ ప్రకృతిః కృతిరాకృతిః ॥ 22 ॥

వికృతిః సంకృతిశ్చైవ తథాతికృతిరుత్కృతిః ।
ఇత్యేతాశ్ఛందసాం సంజ్ఞాః క్రమశో వచ్మి సాంప్రతం ॥ 23 ॥

భూరితి ఛేందో భువ ఇతి ఛందః స్వరితి ఛందో
భూర్భువఃస్వరోమితి దేవీ గాయత్రీ ఇత్యేతాని ఛందాంసి ప్రథమమాగ్నేయం
ద్వితీయం ప్రాజాపత్యం తృతీయం సౌమ్యం చతుర్థమైశానం
పంచమమాదిత్యం షష్ఠం బార్హస్పత్యం సప్తమం పితృదైవత్యమష్టమం
భగదైవత్యం నవమమార్యమం దశమం సావిత్రమేకాదశం త్వాష్ట్రం
ద్వాదశం పౌష్ణం త్రయోదశమైంద్రాగ్నం చతుర్దశం వాయవ్యం పంచదశం
వామదైవత్యం షోడశం మైత్రావరుణం సప్తదశమాంగిరసమష్టాదశం
వైశ్వదేవ్యమేకోనవింశం వైష్ణవం వింశం వాసవమేకవింశం రౌద్రం
ద్వావింశమాశ్వినం త్రయోవింశం బ్రాహ్మం చతుర్విశం సావిత్రం ॥ 24 ॥

దీర్ఘాన్స్వరేణ సంయుక్తాన్ బిందునాదసమన్వితాన్ ।
వ్యాపకాన్విన్యసేత్పశ్చాద్దశపంక్త్యక్షరాణి చ ।
ద్రవుపుంస ఇతి ప్రత్యక్షబీజాని ।
ప్రహ్లాదినీ ప్రభా సత్యా విశ్వా భద్రా విలాసినీ ।
ప్రభావతీ జయా కాంతా శాంతా పద్మా సరస్వతీ ॥ 25 ॥

విద్రుమస్ఫటికాకారం పద్మరాగసమప్రభం ।
ఇంద్రనీలమణిప్రఖ్యం మౌక్తికం కుంకుమప్రభం ॥ 26 ॥

అంజనాభం చ గాంగేయం వైడూర్యం చంద్రసన్నిభం ।
హారిద్రం కృష్ణదుగ్ధాభం రవికాంతిసమం భవం ॥ 27 ॥

శుకపిచ్ఛసమాకారం క్రమేణ పరికల్పయేత్ ।
పృథివ్యాపస్తథా తేజో వాయురాకాశ ఏవ చ ॥ 28 ॥

గంధో రసశ్చ రూపం చ శబ్దః స్పర్శస్తథైవ చ ॥ 29 ॥

ఘ్రాణం జిహ్వా చ చక్షుశ్చ త్వక్ శ్రోత్రం చ తథాపరం ।
ఉపస్థపాయుపాదాది పాణిర్వాగపి చ క్రమాత్ ॥ 30 ॥

మనో బుద్ధిరహంకారమవ్యక్తం చ యథాక్రమం ।
సుముఖం సంపుటం చైవ వితతం విస్తృతం తథా ।
ఏకముఖం చ ద్విముఖం త్రిముఖం చ చతుర్ముఖం ॥ 31 ॥

పంచముఖం షణ్ముఖం చాధోముఖం చైవ వ్యాపకం ।
అంజలీకం తతః ప్రోక్తం ముద్రితం తు త్రయోదశం ॥ 32 ॥

శకటం యమపాశం చ గ్రథితం సమ్ముఖోన్ముఖం ।
ప్రలంబం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మో వరాహకం ॥ 33 ॥

సింహాక్రాంతం మహాక్రాంతం ముద్గరం పల్లవం తథా ।
ఏతా ముద్రాశ్చతుర్విశద్గాయత్ర్యాః సుప్రతిష్ఠితాః ॥ 34 ॥

ఓం మూర్ఘ్ని సంఘాతే బ్రహ్మా విష్ణుర్లలాటే రుద్రో భ్రూమధ్యే
చక్షుశ్చంద్రాదిత్యౌ కర్ణయోః శుక్రబృహస్పతీ నాసికే వాయుదైవత్యం
ప్రభాతం దోషా ఉభే సంధ్యే ముఖమగ్నిర్జిహ్వా సరస్వతీ గ్రీవా స్వాధ్యాయాః
స్తనయోర్వసవో బాహ్వోర్మరుతః హృదయం పర్జన్యమాకాశమపరం
నాభిరంతరిక్షం కటిరింద్రియాణి జఘనం ప్రాజాపత్యం కైలాసమలయౌ
ఊరూ విశ్వేదేవా జానుభ్యాం జాన్వోః కుశికౌ జంఘయోరయనద్వయం సురాః
పితరః పాదౌ పృథివీ వనస్పతిర్గుల్ఫౌ రోమాణి ముహూర్తాస్తే విగ్రహాః
కేతుమాసా ఋతవః సంధ్యాకాలత్రయమాచ్ఛాదనం సంవత్సరో నిమిషః
అహోరాత్రావాదిత్యచంద్రమసౌ సహస్రపరమాం దేవీం శతమధ్యాం
దశాపరాం । సహస్రనేత్రీం దేవీం గాయత్రీం శరణమహం ప్రపద్యే ॥ 35 ॥

తత్సవితుర్వరదాయ నమః తత్ప్రాతరాదిత్యాయ నమః ।
సాయమధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ॥ 36 ॥

ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ।
తత్సాయంప్రాతః ప్రయుంజానోఽపాపో భవతి ।
య ఇదం గాయత్ర్యథర్వశీర్షం బ్రాహ్మణః ప్రయతః పఠేత్ ।
చత్వారో వేదా అధీతా భవంతి ।
సర్వేషు తీర్థేషు స్నాతో భవతి సర్వైదేవైర్జ్ఞాతో భవతి ।
సర్వప్రత్యూహాత్పూతో భవతి ॥ 37 ॥

అపేయపానాత్పూతో భవతి ॥ 38 ॥

అభక్ష్యభక్షణాత్పూతో భవతి ।
అలేహ్యలేహనాత్పూతో భవతి ।
అచోష్యచోషణాత్పూతో భవతి ।
సురాపానాత్పూతో భవతి ॥ 39 ॥

సువర్ణస్తేయాత్పూతో భవతి ।
పంక్తిభేదనాత్పూతో భవతి ।
పతితసంభాషణాత్పూతో భవతి ।
అనృతవచనాత్పూతో భవతి ।
గురుతల్పగమనాత్పూతో భవతి ।
అగమ్యాగమనాత్పూతో భవతి ।
వృషలీగమనాత్పూతో భవతి ॥ 40 ॥

బ్రహ్మహత్యాయాః పూతో భవతి ।
భ్రూణహత్యాయాః పూతో భవతి ।
వీరహత్యాయాః పూతో భవతి ।
అబ్రహ్మచారీ సుబ్రహ్మచారీ భవతి ॥ 41 ॥

అనేనాథర్వర్శార్షేణాధీతేన క్రతుశతేనేష్టం భవతి ।
షష్టిసహస్రం గాయత్రీ జప్తా భవతి ।
అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ గ్రాహయేదర్థసిద్ధిర్భవతి ।
య ఇదం గాయత్ర్యథర్వశీర్షం బ్రాహ్మణః ప్రయతః పఠేత్ ।
స సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే బ్రహ్మలోకే మహీయతే బ్రహ్మలోకే మహీయతే ॥ 42 ॥

ఇతి గాయత్ర్యథర్వశీర్షం సంపూర్ణం ॥

Also Read:

Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top