Gita - Geetaa

Gayatri Gita Lyrics in Kannada

Gayatri Geetaa in Kannada:

ಓಮಿತ್ಯೇವ ಸುನಾಮಧೇಯಮನಘಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ
ಸರ್ವೇಷ್ವೇವ ಹಿ ತಸ್ಯ ನಾಮಸು ವಸೋರೇತತ್ಪ್ರಧಾನಂ ಮತಂ ॥
ಯಂ ವೇದಾ ನಿಗದಂತಿ ನ್ಯಾಯನಿರತಂ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಂ
ಲೋಕೇಶಂ ಸಮದರ್ಶಿನಂ ನಿಯಮನಂ ಚಾಕಾರಹೀನಂ ಪ್ರಭುಂ ॥ 1 ॥

ಭೂರ್ವೈ ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ಬ್ರುವಂತಿ ಮುನಯೋ ವೇದಾಂತಪಾರಂ ಗತಾಃ
ಪ್ರಾಣಃ ಸರ್ವವಿಚೇತನೇಷು ಪ್ರಸೃತಃ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪೇಣ ಚ ।
ಏತೇನೈವ ವಿಸಿದ್ಧ್ಯತೇ ಹಿ ಸಕಲಂ ನೂನಂ ಸಮಾನಂ ಜಗತ್ ।
ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಸಕಲೇಷು ಜಂತುಷು ಜನೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಹ್ಯಸುಶ್ಚಾತ್ಮವತ್ ॥ 2 ॥

ಭುವರ್ನಾಶೋ ಲೋಕೇ ಸಕಲವಿಪದಾಂ ವೈ ನಿಗದಿತಃ
ಕೃತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಮನಸಾ ಚಾಸ್ಯ ಕರಣಂ ।
ಫಲಾಶಾಂ ಮರ್ತ್ಯಾ ಯೇ ವಿದಧತಿ ನ ವೈ ಕರ್ಮನಿರತಾಃ
ಲಭಂತೇ ನಿತ್ಯಂ ತೇ ಜಗತಿ ಹಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಸುಮನಸಾಂ ॥ 3 ॥

ಸ್ವರೇಷೋ ವೈ ಶಬ್ದೋ ನಿಗದತಿ ಮನಃಸ್ಥೈರ್ಯಕರಣಂ
ತಥಾ ಸೌಖ್ಯಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಹ್ಯುಪದಿಶತಿ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಚಲತಃ ।
ನಿಮಗ್ನತ್ವಂ ಸತ್ಯವ್ರತಸರಸಿ ಚಾಚಕ್ಷತಿ ಉತ ।
ತ್ರಿಧಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಹ್ಯೇತಾಂ ಭುವಿ ಚ ಲಭತೇ ಸಂಯಮರತಃ ॥ 4 ॥

ತತೋ ವೈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ ಸ ಭುವಿ ಮತಿಮಾನ್ ಪಂಡಿತವರಃ
ವಿಜಾನನ್ ಗುಹ್ಯಂ ಯೋ ಮರಣಜೀವನಯೋಸ್ತದಖಿಲಂ ।
ಅನಂತೇ ಸಂಸಾರೇ ವಿಚರತಿ ಭಯಾಸಕ್ತಿರಹಿತ-
ಸ್ತಥಾ ನಿರ್ಮಾಣಂ ವೈ ನಿಜಗತಿವಿಧೀನಾಂ ಪ್ರಕುರುತೇ ॥ 5 ॥

ಸವಿತುಸ್ತು ಪದಂ ವಿತನೋತಿ ಧ್ರುವಂ
ಮನುಜೋ ಬಲವಾನ್ ಸವಿತೇವ ಭವೇತ್ ।
ವಿಷಯಾ ಅನುಭೂತಿಪರಿಸ್ಥಿತಯ-
ಸ್ತು ಸದಾತ್ಮನ ಏವ ಗಣೇದಿತಿ ಸಃ ॥ 6 ॥

ವರೇಣ್ಯಂಚೈತದ್ವೈ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಮನಿಶಂ
ಸದಾ ಪಶ್ಯೇಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಂ ಮನನಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಯ ವಿದಧೇತ್ ।
ತಥಾ ಲೋಕೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸರಲಮನಸಾ ಕರ್ಮ ಚ ಭಜೇತ್
ತದಿತ್ಥಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ವ್ರಜತಿ ಮನುಜಃ ಶೋಭಿತಗುಣೈಃ ॥ 7 ॥

ಭರ್ಗೋ ವ್ಯಾಹರತೇ ಪದಂ ಹಿ ನಿತರಾಂ ಲೋಕಃ ಸುಲೋಕೋ ಭವೇತ್
ಪಾಪೇ ಪಾಪ-ವಿನಾಶನೇ ತ್ವವಿರತಂ ದತ್ತಾವಧಾನೋ ವಸೇತ್ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಕೃತಿದುರ್ವಿಪಾಕ-ನಿಚಯಂ ತೇಭ್ಯೋ ಜುಗುಪ್ಸೇದ್ಧಿ ಚ
ತನ್ನಾಶಾಯ ವಿಧೀಯತಾಂ ಚ ಸತತಂ ಸಂಘರ್ಷಮೇಭಿಃ ಸಹ ॥ 8 ॥

ದೇವಸ್ಯೇತಿ ತು ವ್ಯಾಕರೋತ್ಯಮರತಾಂ ಮರ್ತ್ಯೋಽಪಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ
ದೇವಾನಾಮಿವ ಶುದ್ಧದೃಷ್ಟಿಕರಣಾತ್ ಸೇವೋಪಚಾರಾದ್ ಭುವಿ ।
ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥಂ ಪರಮಾರ್ಥ-ಕರ್ಮಕರಣಾತ್ ದೀನಾಯ ದಾನಾತ್ತಥಾ
ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಮಸ್ಯ ದೇವಭುವನಂ ಸಂಸೃಜ್ಯತೇ ಚೈವ ಹಿ ॥ 9 ॥

ಧೀಮಹಿ ಸರ್ವವಿಧಂ ಶುಚಿಮೇವ
ಶಕ್ತಿಚಯ ವಯಮಿತುಪದಿಷ್ಟಾಃ ।
ನೋ ಮನುಜೋ ಲಭತೇ ಸುಖಶಾಂತಿ-
ಮನೇನ ವಿನೇತಿ ವದಂತಿ ಹಿ ವೇದಾಃ ॥ 10 ॥

ಧಿಯೋ ಮತ್ಯೋನ್ಮಥ್ಯಾಗಮನಿಗಮಮಂತ್ರಾನ್ ಸುಮತಿಮಾನ್
ವಿಜಾನೀಯಾತ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಮಲನವನೀತಂ ಪರಮಿವ ।
ಯತೋಽಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ವೈ ಸಂಶಯಗತ-ವಿಚಾರ-ಸ್ಥಲಶತೇ
ಮತಿಃ ಶುದ್ಧೈವಾಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಸತ್ಯಂ ಸುಮನಸೇ ॥ 11 ॥

ಯೋನೋ ವಾಸ್ತಿ ತು ಶಕ್ತಿಸಾಧನಚಯೋ ನ್ಯೂನಾಧಿಕಶ್ಚಾಥವಾ
ಭಾಗಂ ನ್ಯೂನತಮಂ ಹಿ ತಸ್ಯ ವಿದಧೇಮಾತ್ಮಪ್ರಸಾದಾಯ ಚ ।
ಯತ್ಪಶ್ಚಾದವಶಿಷ್ಟಭಾಗಮಖಿಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾಶಂ ಹೃದಿ
ತದ್ಧೀನೇಷ್ವಭಿಲಾಷವತ್ಸು ವಿತರೇದ್ ಯೇ ಶಕ್ತಿಹೀನಾಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 12 ॥

ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸ್ವಂ ತ್ವಿತರಾಂಶ್ಚ ಮಾನವಾನ್
ನರಃ ಪ್ರಯಾಣಾಯ ಚ ಸತ್ಯವರ್ತ್ಮನಿ ।
ಕೃತಂ ಹಿ ಕರ್ಮಾಖಿಲಮಿತ್ಥಮಂಗಿನಾ
ವದಂತಿ ಧರ್ಮಂ ಇತಿ ಹಿ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ॥ 13 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ-ಗೀತಾಂ ಹ್ಯೇತಾಂ ಯೋ ನರೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ಸ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವದುಃಖೇಭ್ಯಃ ಸದಾನಂದೇ ನಿಮಜ್ಜತಿ ॥ 14 ॥

॥ ಗಾಯತ್ರೀ ಗೀತಾ ॥

Also Read:

Gayatri Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment