Gita - Geetaa

Gayatri Gita Lyrics in Telugu

Gayatri Geetaa in Telugu:

॥ గాయత్రీ గీతా ॥
ఓమిత్యేవ సునామధేయమనఘం విశ్వాత్మనో బ్రహ్మణః
సర్వేష్వేవ హి తస్య నామసు వసోరేతత్ప్రధానం మతం ॥
యం వేదా నిగదంతి న్యాయనిరతం శ్రీసచ్చిదానందకం
లోకేశం సమదర్శినం నియమనం చాకారహీనం ప్రభుం ॥ 1 ॥

భూర్వై ప్రాణ ఇతి బ్రువంతి మునయో వేదాంతపారం గతాః
ప్రాణః సర్వవిచేతనేషు ప్రసృతః సామాన్యరూపేణ చ ।
ఏతేనైవ విసిద్ధ్యతే హి సకలం నూనం సమానం జగత్ ।
ద్రష్టవ్యః సకలేషు జంతుషు జనైర్నిత్యం హ్యసుశ్చాత్మవత్ ॥ 2 ॥

భువర్నాశో లోకే సకలవిపదాం వై నిగదితః
కృతం కార్యం కర్తవ్యమితి మనసా చాస్య కరణం ।
ఫలాశాం మర్త్యా యే విదధతి న వై కర్మనిరతాః
లభంతే నిత్యం తే జగతి హి ప్రసాదం సుమనసాం ॥ 3 ॥

స్వరేషో వై శబ్దో నిగదతి మనఃస్థైర్యకరణం
తథా సౌఖ్యం స్వాస్థ్యం హ్యుపదిశతి చిత్తస్య చలతః ।
నిమగ్నత్వం సత్యవ్రతసరసి చాచక్షతి ఉత ।
త్రిధాం శాంతిం హ్యేతాం భువి చ లభతే సంయమరతః ॥ 4 ॥

తతో వై నిష్పత్తిః స భువి మతిమాన్ పండితవరః
విజానన్ గుహ్యం యో మరణజీవనయోస్తదఖిలం ।
అనంతే సంసారే విచరతి భయాసక్తిరహిత-
స్తథా నిర్మాణం వై నిజగతివిధీనాం ప్రకురుతే ॥ 5 ॥

సవితుస్తు పదం వితనోతి ధ్రువం
మనుజో బలవాన్ సవితేవ భవేత్ ।
విషయా అనుభూతిపరిస్థితయ-
స్తు సదాత్మన ఏవ గణేదితి సః ॥ 6 ॥

వరేణ్యంచైతద్వై ప్రకటయతి శ్రేష్ఠత్వమనిశం
సదా పశ్యేచ్ఛ్రేష్ఠం మననపి శ్రేష్ఠస్య విదధేత్ ।
తథా లోకే శ్రేష్ఠం సరలమనసా కర్మ చ భజేత్
తదిత్థం శ్రేష్ఠత్వం వ్రజతి మనుజః శోభితగుణైః ॥ 7 ॥

భర్గో వ్యాహరతే పదం హి నితరాం లోకః సులోకో భవేత్
పాపే పాప-వినాశనే త్వవిరతం దత్తావధానో వసేత్ ।
దృష్ట్వా దుష్కృతిదుర్విపాక-నిచయం తేభ్యో జుగుప్సేద్ధి చ
తన్నాశాయ విధీయతాం చ సతతం సంఘర్షమేభిః సహ ॥ 8 ॥

దేవస్యేతి తు వ్యాకరోత్యమరతాం మర్త్యోఽపి సంప్రాప్యతే
దేవానామివ శుద్ధదృష్టికరణాత్ సేవోపచారాద్ భువి ।
నిఃస్వార్థం పరమార్థ-కర్మకరణాత్ దీనాయ దానాత్తథా
బాహ్యాభ్యంతరమస్య దేవభువనం సంసృజ్యతే చైవ హి ॥ 9 ॥

ధీమహి సర్వవిధం శుచిమేవ
శక్తిచయ వయమితుపదిష్టాః ।
నో మనుజో లభతే సుఖశాంతి-
మనేన వినేతి వదంతి హి వేదాః ॥ 10 ॥

ధియో మత్యోన్మథ్యాగమనిగమమంత్రాన్ సుమతిమాన్
విజానీయాత్తత్త్వం విమలనవనీతం పరమివ ।
యతోఽస్మిన్ లోకే వై సంశయగత-విచార-స్థలశతే
మతిః శుద్ధైవాచ్ఛా ప్రకటయతి సత్యం సుమనసే ॥ 11 ॥

యోనో వాస్తి తు శక్తిసాధనచయో న్యూనాధికశ్చాథవా
భాగం న్యూనతమం హి తస్య విదధేమాత్మప్రసాదాయ చ ।
యత్పశ్చాదవశిష్టభాగమఖిలం త్యక్త్వా ఫలాశం హృది
తద్ధీనేష్వభిలాషవత్సు వితరేద్ యే శక్తిహీనాః స్వయం ॥ 12 ॥

ప్రచోదయాత్ స్వం త్వితరాంశ్చ మానవాన్
నరః ప్రయాణాయ చ సత్యవర్త్మని ।
కృతం హి కర్మాఖిలమిత్థమంగినా
వదంతి ధర్మం ఇతి హి విపశ్చితః ॥ 13 ॥

గాయత్రీ-గీతాం హ్యేతాం యో నరో వేత్తి తత్త్వతః ।
స ముక్త్వా సర్వదుఃఖేభ్యః సదానందే నిమజ్జతి ॥ 14 ॥

Also Read:

Gayatri Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment